Sunteți pe pagina 1din 1

Formular nr.

8
Revizie: 24.10.2018

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a)......................................................................................................................................
în calitate de:
- Titularul cererii privind cetăţenia română nr........................../A/Rd/............................,
fiul(fiica) lui....................................................................şi ............................................................., născut(ă) la
data de ............................, în ...........................................................................................................................,
cu domiciliul în...................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................,
- Mandatar/avocat al domnului/doamnei......................................................................,
fiul(fiica) lui...................................................................şi ............................................................., născut(ă) la
data de............................., în ...........................................................................................................................,
titularul cererii privind cetăţenia română nr..................................../A/Rd/.............................................,

vă solicit a-mi aproba prelungirea termenului de depunere a jurământului de credinţă faţă de


România.
Cererea de prelungire a termenului este motivată de faptul
că.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
sens în care depun următoarele înscrisuri¹............................................................................................
...............................................................................................................................................................
Rog comunicare răspuns la următoarea
adresă:...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
e-mail:......................................................

Sunt de acord cu prelucrarea datelor prezentate în conformitate cu Regulamentul European privind Protecția datelor cu caracter
personal, Legea nr. 677/2001 și cu OUG nr. 41/2016.
(I agree with processing of data presented in according with the European G.D.P.R., Law no. 677/2001 and GEO no. 41/2016.)
(Je suis d’accord avec le traitement des donnees presentees conformement a G.D.P.R., la Loi no. 677/2001 et GOU no. 41/2016.)

Data, Semnătura
……………………. …………………….

¹ Se vor ataşa documentele ce dovedesc cauza care a determinat depăşirea termenului prevăzut de lege pentru
depunerea jurământului de credinţă faţă de România. Înscrisurile care nu sunt redactate în limba română se vor
depune în copie însoţită de traducerea acestora în limba română, autentificate la notar.