Sunteți pe pagina 1din 22

JUDECĂTORIA SFÂNTU GHEORGHE

BILANŢUL ACTIVITĂŢII PENTRU ANUL 2017

PREŞEDINTE
JUDECĂTOR
ÖRDÖG ERIKA
CAPITOLUL I
SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL
2017

Prezentarea generală a Judecătoriei Sfântu Gheorghe presupune evidenţierea


personalului, atribuţiile şi fluctuaţia acestuia, compartimentele în care este structurată
instanţa, modul lor de funcţionare, rezultatele obţinute, vulnerabilităţile identificate şi
soluţiile aplicate sau preconizate.
Judecătorii ce au desfăşurat activitatea la Judecătoria Sfântu Gheorghe în cursul
anului 2016 au fost:
 Bartha Kinga Ágota - complet civil + judecător de drepturi şi libertăţi
 Bărbulescu Codruţ Marian – complet penal
 Chiper Jănică – complet civil + judecător de drepturi şi libertăţi
 Dancă Oana – complet civil + judecător de drepturi şi libertăţi.
 Gîţă Ana-Maria - complet civil + judecător de drepturi şi libertăţi
 Maróti-Kovács Ildikó - complet civil + judecător de drepturi şi libertăţi
 Maghiar Maria-Gabriela – complet penal+încuviinţări executări silite
(până la data de 11.09.2017 )
 Moldoveanu Oana Meda – complet civil + judecător de drepturi şi
libertăţi
 Ördög Erika - complet civil + judecător de drepturi şi libertăţi.

Urmare a transferului în data de 01.12.2016 a domnului judecători Barbu Teodor


Marian la Judecătoria Agnita şi a promovării domnului judecător Bălan Laurenţiu Mihai la
Tribunalul Covasna, în cursul anului 2017, Judecătoria Sfântu Gheorghe s-a confruntat cu
o fluctuaţie a ocupării posturilor de judecător, respectiv din schema de personal de 10
posturi de judecător (2 posturi specializate în materie penală şi 8 posturi de judecători
specializaţi în materie civilă), instanţa a funcţionat cu un număr de 8 judecători din care 2
judecători specializaţi în materie penală şi 6 în materie civilă.
Urmare a desfiinţării începând cu data de 01.12.2016 a completurilor civile
prezidate de către cei doi judecători de mai sus, dosarele aflate pe rolul acestora, în număr

2
total de 377 de dosare, au fost repartizate ciclic la cele 6 completuri civile ale Judecătoriei
Sfântu Gheorghe.
Până la data de 15.07.2017, când în urma concursului pentru numirea în funcţii de
conducere a judecătorilor organizat in perioada 25 martie - 23 iunie 2017, un post de
judecător din cele 2 vacante a fost ocupat prin promovarea în funcţia de preşedinte a
doamnei judecător Erika ÖRDÖG, Judecătoria Sfântu Gheorghe a funcţionat cu un număr
de 8 judecători, în loc de 10 judecători.
Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.961/21.09.2017 singurul
post vacant de judecător la acea dată a fost transferat temporar la Judecătoria Târgu
Secuiesc, până la momentul vacantării unui post de judecător la Judecătoria Întorsura
Buzăului.
În prezent Judecătoria Sfântu Gheorghe funcţionează cu un număr de 9 posturi de
judecător, din care 2 posturi specializate în materie penală şi 7 posturi specializate în
materie civilă.
Pe când în anul 2016 judecătoria s-a aflat pe un nivel optim în ceea ce privește
ocuparea schemei de personal, în general dar și în raport cu anii precedenți, ceea ce s-a
evidențiat și în indicatorii de eficiență, situația s-a schimbat în anul 2017, când instanța a
funcţionat cu 8.4 judecători din schema de 10 posturi.
În ce priveşte compartimentele instanţei, acestea şi-au desfăşurat activitatea
corespunzător, registrele fiind ţinute la zi, fără greşeli, aspect constatat de judecătorii
delegaţi, dar şi în urma autocontrolului desfăşurat trimestrial de către preşedintele instanţei.
Utilizarea calculatoarelor a facilitat ţinerea evidenţelor, întocmirea actelor de
procedură, emiterea adreselor. Grefierii utilizează calculatorul cu uşurinţă, stăpânesc
cunoştinţele pentru a lucra în sistemul informatic ECRIS V cu noile modificări intervenite.
Compartimentul Arhivă, Registratură a înregistrat în sistemul informatic actele şi
cererile nou intrate, grefierul arhivar a distribuit aleatoriu dosarele, sub coordonarea
judecătorului delegat, grefierii de şedinţă au întocmit încheierile, citaţiile, adresele,
judecătorii au redactat hotărârile în sistemul informatic.
De asemenea s-a procedat în continuare la scanarea şi arhivarea electronică a tuturor
documentelor şi dosarelor aflate pe rolul instanţei. Prin Decizia preşedintelui nr.
24/03.11.2017 s-a dispus abandonarea folosirii programului SAE şi s-a trecut la scanarea şi
arhivarea electronică a tuturor dosarelor direct în aplicaţia ECRIS, fiind îndeplinite primele
măsuri în vederea realizării proiectului dosarului electronic.

3
Biroul Executări Penale şi-a desfăşurat activitatea corespunzător.
Având rolul de a finaliza procesele penale acest sector s-a aflat permanent în atenţia
judecătorului delegat şi s-a bucurat de sprijinul tuturor judecătorilor.
În anul 2017 s-au pronunţat 208 de sentinţe penale.
Astfel, la finalul anului 2017 registrul de executări penale cuprindea un nr. de 714
poziţii.
La sfârşitul anului 2017 au fost emise în total 11 mandate de executare a pedepsei
închisorii neexecutate din care în 8 cazuri condamnaţii au fost daţi în urmărire generală. Cel
mai vechi mandat neexecutat a fost emis la data de 9 ianuarie 2004.
Din datele statistice ale biroului rezultă că în anul 2017 au fost emise 26 de
mandate de executare a pedepsei închisorii, din care 23 au fost executate şi 3 se află în curs
de executare.
Rezultă aşadar, comparativ cu datele statistice ale anului 2016 că numărul de
mandate în curs de executare s-a mărit de la 13 la 23, iar numărul celor date în urmărire
generală a scăzut de la 13 la 11.
În cursul anului 2017 au fost emise 2 mandate european de arestare, care au fost şi
executate.
Amendă penală s-a aplicat la 8 condamnaţi din care 6 au fost executate, 2 amenzi se
află în curs de executare.
În cursul anului 2017, a fost înregistrată o singură cerere pentru amânarea
executării pedepsei, nu s-a înregistrat nici o cerere pentru întreruperea executării pedepsei.
Au fost admise 5 cereri de reabilitare de sub efectul pedepselor aplicate.
În anul 2017 au fost înregistrate 49 de apeluri şi 20 de contestaţii.
Evidenţele Biroului Executări Penale au fot ţinute la zi, nu s-au constatat întârzieri
în eliberarea mandatelor de executare. La evidenţierea stării infracţionale s-au arătat
categoriile de inculpaţi condamnaţi definitiv, natura infracţiunilor, categoriile de pedepse
aplicate. Biroul Executări Penale a fost apreciată pozitiv în controalele interne ale instanţei,
precum şi la controlul efectuat de Tribunalul Covasna.
Este de remarcat că activitatea personalului auxiliar de specialitate, sub coordonarea
grefierului şef, s-a caracterizat prin profesionalism şi a contribuit la buna desfăşurare a
actului de justiţie.
Sub atenţia grefierului şef s-au păstrat actele care nu sunt destinate publicităţii şi cele
care au caracter secret, obiectele de inventar, documentele predate spre păstrare de către

4
părţi, recipisele de consemnare CEC. Tot în atenţia grefierului şef a fost şi păstrarea
integrităţii bunurilor instanţei, procurarea materialelor, rechizitelor necesare de la
Tribunalul Covasna.

5
CAPITOLUL II
DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI

II.1. Volumul de activitate

Față de anul 2016, în 2017 volumul de activitate a înregistrat o tendință crescătoare.


Astfel, în 2017 s-au înregistrat 7280 dosare (746 penale şi 6534 civile), iar în 2016 s-au
înregistrat 6695 cauze (701 penale şi 5994 civile). Se observă o creştere atât a numărului
de dosare în materie penală cât şi a dosarelor în materie civilă. Stocul de dosare a crescut
faţă de situaţia din 31.12.2016, respectiv de la 1793 dosare la 2194 dosare (2104 civile şi
90 penale), asta însemnând o creştere de 22.36 %.
În anul 2016 au fost pe rolul instanţei 8707 cauze (intrate + stoc), iar în 2017 au fost
pe rolul instanţei 9109 cauze (intrate + stoc).
Exprimat procentual, în 2017 s-au înregistrat cu 8.03 % mai multe cauze decât în
2016. Numărul cauzelor penale înregistrate în 2017 a crescut cu 6.4 % faţă de numărul
cauzelor intrate în 2016 - acestea incluzând atât cauzele penale de competenţa judecătorilor
de cameră preliminară şi fond, cât şi judecătorilor de drepturi şi libertăţi, iar numărul
cauzelor civile înregistrate în 2017 a crescut cu 9 % faţă de numărul cauzelor intrate în
2016 .
Tabelele anexă sunt grăitoare în acest sens.

6
II.2. Încărcătura pe judecător şi pe schemă

În cursul anului 2017 s-au aflat pe rolul instanţei un număr de 9109 cauze ( 7280 nou
intrate şi 1829 din stoc). Acestea au fost repartizate în medie la 8.4 judecători, ceea ce
înseamnă că în medie fiecărui judecător i-au revenit spre soluţionare 1084.4 dosare (mai
mult faţă în anul 2016, când încărcătura a fost de 906,8 dosare pe judecător, cu un grad de
ocupare de 9.6). Faţă de media naţională de 917 cauze/schemă se trage concluzia că
Judecătoria Sfântu Gheorghe este o instanţă cu un volum de activitate uşor peste medie.
Soluţiile pronunţate la nivelul instanţei în 2017 au fost 6915, ceea ce înseamnă în
medie 823 soluţii pe fiecare judecător.
Se observă că încărcătura pe judecător este cu 19.58 % mai mare în 2017 faţă de
2016, în 2017 înregistrându-se mai multe dosare, care au fost împărţite la mai puţini
judecători. Aceşti factori obiectivi au influenţat uşor negativ operativitatea de soluţionare a
dosarelor faţă de anul 2016. Astfel, operativitatea raportată la dosarele rulate a fost de
75.91 % (o scădere de 3.48 % faţă de 2016), şi cea raportată la dosarele intrate a fost de
94.98 % (o scădere de 8.27 %). Se poate observa că aceste puncte procentuale, care
exprimă scăderea operativităţii faţă de anul 2016 (de 8.27 şi 3.48 %) sunt mai mici decât cu
cele care indică creşterea numărului total al dosarelor intrate şi rulate faţă de 2016 ( de 8.7
şi 4.6 %), cu toate că instanţa a funcţionat cu mai puţini judecători anul precedent decât în
2016. De aici se trage concluzia că judecătorii au reuşit să învingă problema fluctuaţiei de
personal de la finele anului 2016 şi să se adapteze noilor necesităţi sociale, care se exprimă
în creşterea continuă a numărului cauzelor de soluţionat, fără să fie afectată în mod
însemnat operativitatea lor.
Încărcătura pe schemă este de 910.9 cauze/schemă.

7
II.3. Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă.

În perioada de referinţă 01.01.2017-31.12.2017, gradul general de eficienţă al


Judecătoriei Sfântu Gheorghe, este EFICIENT, situaţia statistică pe indicatorii de eficienţă
prezentându-se astfel:
- Rata de soluţionare, calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate –
valoare indicator 95 % - grad de eficienţă – SATISFĂCĂTOR;
- Vechime dosare în stoc - valoare indicator 3,3 % - grad de eficienţă –
FOARTE EFICIENT;
- Pondere dosare închise într-un an - valoare indicator 96,1 % - grad de
eficienţă - FOARTE EFICIENT;
- Durată medie de soluţionare - durată medie de soluţionare în materie penală –
2.2 şi în materie civilă – 3.4, grad de eficienţă - FOARTE EFICIENT;
- Hotărâri redactate peste termenul legal - valoare indicator 20,40 % - medie
depăşire în zile 81.7 - grad de eficienţă – EFICIENT.

În ceea ce priveşte operativitatea pe instanţă, pe completuri specializate, pe diferite


materii şi pe judecător, din datele prezentate anterior rezultă că în 2017 au fost înregistrate
7280 cauze, din care 6534 cauze civile şi 746 cauze penale, la care s-a adăugat stocul de la
începutul anului, de 1829 cauze (1695 cauze civile şi 134 cauze penale), astfel că pe rolul
instanţei, în 2017, au fost rulate 9109 cauze ( 8229 cauze civile şi 880 cauze penale).
Din acestea, s-au soluţionat 6125 cauze civile şi 790 cauze penale, în total 6915
cauze, iar 180 cauze civile s-au suspendat. La sfârşitul anului 2017 s-a înregistrat un stoc
2194 cauze ( 2104 cauze civile şi 90 cauze penale).
Menţionăm că din stocul de 2104 dosare civile, un număr de 279 dosare s-a aflat în
procedură prealabilă conform prevederilor Codului de Procedură Civilă şi 223 dosare s-au
aflat în curs de redactare la data de 31.12.2017.
Procentual, rezultă o operativitate raportată la totalul dosarelor (stoc+intrate) de
74.43 % în materie civilă şi de 89.77 % în materie penală, iar raportat la dosarele intrate,
rezultă o operativitate de 93.74 % în materie civilă şi 105.89 % în materie penală.
Operativitatea generală a instanţei este 75.91 %, respectiv de 94.98 % raportat la dosarele
intrate.

8
În afară de rata de soluţionare a dosarelor mai scăzută, indicatorii de eficienţă
reflectă anumite neajunsuri sub aspectul respectării termenului legal de redactare a
hotărârilor. La o analiză separată pe materii se observă că în materie civilă s-au înregistrat
cele mai mari întârzieri (pondere 23 %, medie zile depăşire 103.5), gradul de eficienţă fiind
cel de SATISFĂCĂTOR. Această materie este urmată de materia de minori şi familie, cu
un grad de eficienţă „EFICIENT”, ponderea redactărilor peste termenul legal a fost de 33.9
%, iar media numărului zilelor cu care s-a depăşit termenul de redactare a fost de 35.5. În
materie penală şi de litigii cu profesioniştii, instanţa s-a încadrat sub acest aspect în gradul
de eficienţă „FOARTE EFICIENT”. Trebuie observat că toţi judecătorii specializaţi pe
materii civile îndeplinesc şi atribuţiile judecătorului de drepturi şi libertăţi în materie
penală, şi au contribuit la acest rezultat de apreciat.
De asemenea, focalizarea atenţiei judecătorilor asupra celorlalţi indicatori de
eficienţă, respectiv „ponderea dosarelor închise într-un an”, „durata medie de soluţionare”
și ”stoc de dosare” (eficienţă foarte bună), explică în parte scăderea eficienţei în ceea ce
priveşte respectarea termenelor de redactare a hotărârilor judecătoreşti. Astfel, menţinerea
constantă a operativităţii în soluţionarea cauzelor, fapt ce presupune un grad ridicat de
celeritate, fundamentează premisele constituirii unui stoc substanţial, critic şi permanent de
hotărâri pronunţate, aflate în faza de motivare. Acestuia îi este alocat, în mod natural, un
interval de timp restrâns, întrucât întreaga energie este concentrată procesului de analiză şi
sinteză specific deliberării. Altfel spus, îmbunătăţirea gradului de performanţă în cazul
anumitor indicatori a presupus „sacrificarea” eficienţei altora.
În vederea optimizării celor doi indicatori de eficienţă, privind rata de soluţionare
ale dosarelor şi redactările hotărârilor peste termenul legal, prin Hotărârea Adunării
Generale nr. 3/11.09.2017 s-a decis renunţarea la specializarea judecătorilor pe diferite
materii civile, însă rezultatele scontate ale acestei măsuri vor apărea pe termen de viitor
mediu/lung.
Durata de soluţionare a cauzelor, pentru anul 2017 a fost în medie de 100.5 zile.
Durata de soluţionare a cauzelor pe materii a fost următoarea:
- pentru cauzele penale: 78.21 de zile
- pentru cauze cu minori şi familiei: 147.92 de zile
- pentru cauze având ca obiect litigii cu profesionişti: 142.04 de zile;
- pentru cauze civile: 101.93 de zile .

9
Astfel, este de subliniat că datorită procedurii prealabile, cauzele înregistrate în
materie civilă, litigii cu profesionişti şi cauzele cu minori şi familie, intră efectiv pe rol
după aproximativ 1-2 luni de la data înregistrării cererilor, ceea ce duce la o soluţionare
mai îndelungată.
Situaţia cauzelor mai vechi de 1an şi 6 luni la data de 31.12.2017 se prezintă astfel:
- civil – 66 cauze;
- penal – 0;
- minori şi familie – 3 cauze;
- litigii cu profesionişti – 3 cauze.
Având în vedere că la data de 31.12.2016 în stocul de dosare au figurat un număr de
143 dosare cu o vechime mai mare de 1 an şi 6 luni, se observă o scădere de 50.3 % a
numărului dosarelor cu această vechime în anul 2017.

II.4 Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti

În anul 2017 s-au soluţionat 6125 cauze civile.


La practica de casare s-au înregistrat 688 cauze. Procentual, cauzele atacate
reprezintă 11.23 % din totalul hotărârilor pronunţate.
În materie penală au fost pronunţate 790 hotărâri, din care au fost atacate potrivit
registrului de practică de casare un număr de 63 de cauze. Procentual, cauzele atacate
reprezintă 7.97 % din totalul cauzelor soluţionate.

II.5 Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti

Din totalul de 6915 de hotărâri pronunţate în cursul anului 2017, cu privire la 751de
soluţii s-a exercitat cale de atac, şi în 184 de dosare s-a admis calea de atac. Casare cu
trimitere spre rejudecare s-a dispus în 4 cauze civile.
Rezultă că indicele general de casare al instanţei este de 24.5 % raportat la soluţiile
atacate, şi a scăzut cu 3.55 % raportat la anul 2016, iar raportat la soluţiile pronunţate este
de 2.66 %, uşor mai mare decât cel de anul trecut, cu 0.18 %.
Analizat pe materii diferite, se constată că în materie civilă au fost pronunţate 6125
de hotărâri, din care au fost atacate 688 de soluţii. În civil au fost desfiinţate 169 hotărâri,

10
rezultând un indice de casare raportat la soluţiile atacate de 24.56 %, iar la soluţiile
pronunţate de 2.75 %.
În materie penală indicele de casare a scăzut în mod semnificativ, după cum
urmează: au fost pronunţate 790 hotărâri, din care cu privire la 63 s-a formulat cale de atac,
nu s-a dispus nici o casare cu trimitere spre rejudecare, iar în 15 cazuri au fost admise căile
de atac. Indicele de casare în materie penală a fost de 23.80 % raportat la soluţiile atacate
(cu 12.93 % mai mic decât în 2016), şi de 1.89 % raportat la soluţiile pronunţate (mai mic
cu 0.94 % faţă de anul 2016).
Situaţia practicii de casare atât în materie penală cât şi în materie civilă rezultă din
tabelele următoare.

11
CAPITOLUL III.
DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE LA
NIVELUL INSTANŢEI

III.1. Situaţia posturilor

Schema de personal a Judecătoriei Sfântu Gheorghe, în ceea ce priveşte judecătorii


este de 10 posturi, din care prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr.961/21.09.2017 un post de judecător a fost transferat temporar la Judecătoria Târgu
Secuiesc, până la momentul vacantării unui post de judecător la Judecătoria Întorsura
Buzăului.
Din 15.07.2017 în instanţă îşi desfăşoară activitatea 9 judecători, din care 2 sunt
specializaţi pe materii penale (cameră preliminară şi fonduri), ceilalţi 7 judecători fiind
specializaţi pe materii civile , prezidând completuri speciale de minori şi familie, de fond
funciar, de încuviinţări de executare silită şi de celelalte materii civile, asigurând totodată
permanenţa în materie de drepturi şi libertăţi.
În plus, faţă de activitatea de judecată propriu-zisă, judecătorii din cadrul
Judecătoriei Sfântu Gheorghe au îndeplinit şi următoarele atribuţii administrative:
 d-na. judecător Kinga-Ágota BARTHA: responsabilă cu activitatea privind
îndrumarea şi controlul activităţii din cadrul compartimentului executări
civile, acordarea personalităţii juridice a sindicatelor, asociaţiilor şi
fundaţiilor;
 dl. judecător Codruţ Marian BĂRBULESCU: responsabil cu activitatea
privind îndrumarea şi controlul activităţii compartimentului de executarea
hotărârilor penale;
 dl. Judecător Jănică CHIPER: reprezentant al Biroului de informare şi relaţii
publice şi purtător de cuvânt al Judecătoriei Sf.Gheorghe; este desemnat la
organul financiar local pentru acordarea personalităţii juridice asociaţilor de
proprietari; responsabil cu activitatea de formare profesională a
judecătorilor;
 d-na judecător Oana-Ecaterina DANCĂ: delegată cu atribuţii privind
Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile privind

12
ajutorul public judiciar,(scutire/reducere/eşalonare taxă de timbru, numire
curator, alte tipuri de ajutor public judiciar);
 d-na. Vicepreşedinte Ana-Maria GÎŢĂ: responsabilă cu activitatea de
formare profesională a personalului auxiliar de specialitate, este
responsabilă cu evidenţa Registrului privind evidenţa ordinelor de protecţie
şi a persoanelor ocrotite;
 d-na. judecător Maria Gabriela MAGHIAR, coordonarea şi verificarea
evidenţei referitoare la Registrul privind arestarea preventivă şi Registrul
privind emiterea mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în
cursul judecăţii, înlocuieste judecătorul delegat al compartimentul de
executări penale, în perioada vacanţei judecătoreşti sau când lipseşte din
instant;
 d-na judecător Ildikó MARÓTI-KOVÁCS: responsabilă cu verificarea
modificărilor datelor de identificare din conţinutul hotărârilor judecătoreşti
în materie civilă, în vederea postării jurisprudenţei relevante pe portalul
Judecătoriei Sfântu Gheorghe;
 d-na judecător Oana-Meda MOLDOVEANU: responsabilă cu analiza
practicii instanţelor de control judiciar, delegată pentru măsurile privind
unificarea practicii;
 d-na. Preşedinte Erika ÖRDÖG: responsabilă cu activitatea privind
îndrumarea şi controlul protecţiei muncii; verifică şi coordonează activitatea
de stabilire a obiectului cauzelor şi cea de repartizare aleatorie a dosarelor.
În ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate, organigrama Judecătoriei
Sfântu Gheorghe prevede un număr de 20 grefieri din care:
- 1 grefier şef,
- 14 grefieri de şedinţă,
- 1 grefier delegat la biroul executări penale,
- 4 grefieri arhivari.
Organigrama personalului conex prevede un număr de 3 posturi din care:
- 2 aprozi,
- 1 şofer.

13
În plus faţă de atribuţiile prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti grefierii din cadrul Judecătoriei Sfântu Gheorghe au îndeplinit şi
alte atribuţii suplimentare, potrivit fişei postului, respectiv:
 d-na grefier şef Cucu Luminiţa este responsabilă cu activitatea privind
biroului de executări contravenţionale şi executări silite;
 d-na grefier Ruscă Marinela, ţine evidenţa privind Registrul corpurilor
delicte; pe perioada vacanţei judecătoreşti îndeplineşte atribuţiile privind
punerea în executare a hotărârilor penale;
 d-na grefier Chirovan Angelica, ţine la zi Registrul de evidenţă şi punere în
executare a hotărârilor civile a căror executare se face din oficiu, respectiv
cele care provin din amenzi judiciare;
 d-na grefier Karacsony Ildiko, ţine evidenţa şi gestiunea bibliotecii;
 d-na grefier Andrei Lola Jeni, răspunde de activitatea de înregistrare şi
evidenţă a persoanelor juridice;
 d-na grefier Rode Edit ţine evidenţa registrului privind persoanele ocrotite;
 d-na grefier Nagy Anne-Marie ţine evidenţa registrului privind ajutorul public
judiciar;
 d-na grefier Papuc Cristina, ţine la zi Registrul privind evidenţa petiţiilor
adresate instanţei, şi a mapei privind petiţiile formulate în baza Legii
544/2001;
 d-na grefier Biszok Eleonora, responsabilă cu înregistrarea şi repartizarea
aleatorie a cauzelor şi stabilirea obiectului cauzelor;
 d-na grefier Ştefan Éva, responsabilă cu scanarea dosarelor şi cu introducerea
părţilor în sistemul ECRIS în cauzele civile;
 d-na grefier Ohana Elena, responsabilă de comunicarea hotărârile
judecătoreşti definitive către instituţiile statului.

14
III.2. Formarea profesională a personalului

În cursul anului 2017 atât judecătorii cât şi grefierii au participat la seminarele


profesionale organizate. Judecătorii au participat la seminarele susţinute de Curtea de Apel
Braşov şi şi-au susţinut propriile referate la învăţământul profesional programat în cadrul
Judecătoriei Sfântu Gheorghe, conform agendei prestabilite.
Judecătorii:
 Bartha Kinga Ágota a participat la seminarul cu tema „Instruirea
judecătorilor în domeniul respectării drepturilor cetăţenilor din Uniunea
Europeană pe parcursul procedurilor penale”, desfăşurat în perioada 12 –
14 iunie 2017 în Germania (Karlsruhe), la seminarul cu tema „ Vizita la
Curtea Europeană de Justiţie desfăşurat în perioada 3 – 4 iulie 2017 la
Luxemburg, la seminarele organizate de Curtea de Apel Braşov în
colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii cu tema: „Practică
neunitară în materie civilă” în data de 16 iunie 2017, la sediul Curţii de
Apel Braşov – Sala de Consiliu, la seminarul organizat de Institutul
Naţional al Magistraturii cu tema: „Executarea silită” în perioada 7 - 8
decembrie 2017, la Bucureşti, precum şi la dezbaterile în cadrul întâlnirilor
trimestriale în care au fost dezbătute probleme de drept care generează
practică neunitară;
 Bărbulescu Codruţ Marian a participat la sediul Curţii de Apel Braşov la
şedinţa comună de formare profesională a judecătorilor în cadrul proiectului
„Instruirea judecătorilor cu privire la drepturile cetăţenilor din Uniunea
Europeană pe parcursul procedurilor penale” organizat în perioada 4 - 6
octombrie 2017, la întâlnirile trimestriale în care au fost dezbătute
probleme de drept care generează practică neunitară în materie penală, la
seminarul organizat la Bucureşti de Institutul Naţional al Magistraturii cu
tema: „Executarea pedepselor” în perioada 27 - 28 noiembrie 2017.
 Chiper Jănică a participat la seminarul organizat la Bucureşti de Institutul
Naţional al Magistraturii cu tema: „Comunicarea publică şi relaţiile cu
mass-media” în perioada 23 - 24 noiembrie 2017.

15
 Dancă Oana-Ecaterina a participat la seminarul cu tema „Practică
neunitară în materie civilă” în data de 16 iunie 2017, la sediul Curţii de
Apel Braşov – Sala de Consiliu, la seminarul cu tema „Drept procesual
civil – Executarea silită”, desfăşurat în data de 29 septembrie 2017 la
Curtea de Apel Braşov. precum şi la dezbaterile în cadrul întâlnirilor
trimestriale în care au fost dezbătute probleme de drept care generează
practică neunitară.
 Gîţă Ana-Maria a participat la seminarele organizate de Institutul Naţional
al Magistraturii cu tema: „Insolvenţa persoanei fizice” în perioada 6 - 7
noiembrie 2017, la Bucureşti, „Dreptul familiei” în perioada 4 - 5
decembrie 2017, la Bucureşti, întâlnirea conducerilor administrativ-
judiciare ale instanţelor din raza de competenţă a Curţii de Apel Braşov
precum şi la dezbaterile în cadrul întâlnirilor trimestriale în care au fost
dezbătute probleme de drept care generează practică neunitară.
 Maghiar Maria Gabriela a participat la „seminarul în domeniul
combaterii discriminării” finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian
2009 - 2014, desfăşurai la Târgu Mureş, în perioada 12-13 aprilie 2017, la
seminarul cu tema „Etică şi deontologie” – formator INM judecător
Horaţius DUMBRAVĂ organizat în data de 24 noiembrie 2017, la Braşov
 Maróti-Kovács Ildikó a participat la seminarul organizat de Curtea de Apel
Braşov în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii cu tema:
„Practică neunitară în materie civilă” în data de 10 martie 2017, la sediul
Curţii de Apel Braşov – Sala de Consiliu; la seminarul cu tema „Drept
procesual civil – Executarea silită”, desfăşurat în data de 29 septembrie
2017 la Curtea de Apel Braşov, la seminarul cu tema „„Instruirea
judecătorilor cu privire la drepturile cetăţenilor din Uniunea Europeană pe
parcursul procedurilor penale” desfăşurat în perioada 18 – 20 septembrie
2017 la Craiova, la Conferinţa finală a proiectului cu tema „Instruirea
judecătorilor cu privire la drepturile cetăţenilor din Uniunea Europeană pe
parcursul procedurilor penale”, desfăşurată la Constanţa în perioada 19 -
20 octombrie 2017, precum şi la dezbaterile în cadrul întâlnirilor
trimestriale în care au fost dezbătute probleme de drept care generează
practică neunitară.

16
 Moldoveanu Oana-Meda a participat la seminarele organizate de Curtea
de Apel Braşov în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii cu tema:
„Practică neunitară în materie civilă” în data de 10 martie 2017; precum şi
la dezbaterile în cadrul întâlnirilor trimestriale în care au fost dezbătute
probleme de drept care generează practică neunitară.
 Erika Ördög a participat la conferinţa cu tema „Îmbunătăţirea aplicării
Regulamentului UE în materia dreptului familiei şi a succesiunilor”,
desfăşurată la Bucureşti în perioada 07-08 septembrie 2017, la conferinţa cu
tema „Aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a
Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă”, desfăşurată la
Bucureşti în perioada 25 - 26 septembrie 2017, la conferinţa cu tema
„Aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a
Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă”, desfăşurată la
Bucureşti în perioada 02 - 03 octombrie 2017, la conferinţa cu tema
„Aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a
Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă”, desfăşurată la
Bucureşti în perioada 27 - 28 noiembrie 2017
Pentru alte seminarii judecătorii acestei instanţe nu au fost selectaţi, apreciindu-se
că întrunesc punctajul necesar la nivel de ţară. Totuşi, ei au optat la începutul anului 2017
pentru seminarii esenţiale specializării lor (fond funciar, minori şi familie, procedură civilă,
drept comunitar, CEDO).
Grefierii au participat la seminarele trimestriale organizate în cadrul instanţei, sub
coordonarea doamnei vicepreşedinte Ana-Maria GÎŢĂ, precum şi zonal, la Sovata, Bârlad,
Cheia, Braşov şi Bucureşti.
Astfel, doamna grefier şef Cucu Luminiţa a participat la seminarul cu tema
„Executări civile”, desfăşurat în perioada 3 – 5 aprilie 2017 la Centrul de pregătire Giroc,
doamna grefier Muscalu Katalin a participat la seminarul cu tema „Drept procesual civil.
Ecris” ce s-a desfăşurat în perioada 21 – 24 martie 2017 la Centrul de pregătire Sovata;
doamna grefier Marin Olga Elena a participat la seminarul cu tema „Drept procesual
penal. Ecris” ce s-a desfăşurat în perioada 27 – 30 martie 2017 la Centrul de pregătire
Sovata, domnul grefier-arhivar Lupşa Dragoş-Vasile-Ovidiu a participat la seminarul cu
tema „Arhivare şi registratură” ce s-a desfăşurat în perioada 3– 5 aprilie 2017 la Centrul
de pregătire Sovata, doamna grefier Chirovan Angelica a participat la seminarul cu tema

17
„Cooperare judiciară internaţională în materie civilă” ce s-a desfăşurat în perioada 5 – 7
aprilie 2017 la Centrul de pregătire Sovata, doamnele grefier Muscalu Katalin, Rode Edit
şi Ruscă Marinela au participat la seminarul cu tema „Drept procesual civil” ce s-a
desfăşurat în data de 26 iunie la sediul Curţii de Apel Braşov doamna grefier Ruscă
Marinela a participat la seminarul cu tema „Executări penale” ce s-a desfăşurat în
perioada 12 – 14 iunie 2017 la Centrul de pregătire Sovata, doamna grefier Ionescu Mirela
a participat la seminarul cu tema „Cooperare judiciară internaţională în materie penală”
ce s-a desfăşurat în perioada 18 – 20 septembrie 2017 la Centrul de pregătire Sovata.
Toţi grefierii din cadrul Judecătoriei Sfântu Gheorghe au participat la întâlnirile
trimestriale de pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate din cadrul
instanţei, în care au fost dezbătute referatele întocmite de grefierii anume desemnaţi cu
această îndatorire.

III.3. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul anului 2017

Prin Decizia preşedintelui Curţii de Apel Braşov nr. 62/20.02.2017 s-a aplicat d-nei
grefier Ohana Elena sancţiunea disciplinară a avertismentului, prev. de art. 85 alin. 1 lit. a
din Lg. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor
judecătoreşti, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prev. de art. 84 lit. d şi l, şi aceasta a
fost obligată să urmeze cursuri de deontologie a profesiei organizate de Şcoala Naţională a
Grefierilor.
Alte persoane din colectivul de lucru al instanţei nu au fost trase la răspundere
disciplinară şi nici penală în cursul anului 2017.

18
CAPITOLUL IV.
INFRASTRUCTURA INSTANŢEI

Ca autoritate publică fără personalitate juridică din sistemul organelor


judecătoreşti, Judecătoria Sfântu Gheorghe funcţionează împreună cu Tribunalul Covasna
în clădirea care a fost edificată între anii 1978-1983, cu destinaţia de instanţe
judecătoreşti. Spaţiile existente sunt utilizate pentru desfăşurarea şedinţelor de judecată şi
pentru desfăşurarea activităţii celor 30 de persoane din schema de personal, ca săli de
judecată respectiv birouri pentru judecători, grefieri şi arhivă.
Activitatea de judecată în cadrul Judecătoriei Sfântu Gheorghe, se desfăşoară în
două săli de şedinţă existente, una pentru şedinţele de judecată în materie penală şi una
pentru materie civilă.
Există 4 birouri pentru judecători, în fiecare lucrând 2-3 judecători, şi 1 birou unde
îşi desfăşoară activitatea preşedintele instanţei.
Grefierii de şedinţă ocupă un număr de 6 birouri.
Sălile de şedinţă sunt dotate cu aparatură tehnică de înregistrare audio a şedinţelor
şi boxă pentru persoanele aflate în stare de arest sau detenţie.
Datorită vechimii construcţiei imobilului unde se desfăşoară activitatea, a uzurii
pronunţate şi a faptului că la acest sediu nu s-au realizat lucrări de reparaţii capitale ale
întregii clădiri de la punerea în funcţiune, au apărut deteriorări ale pereţilor clădirii,
accentuate mai ales la parter şi la nivelul II al clădirii, unde tencuiala prezintă crăpături în
grinzile de beton armat şi zidăria de umplutură. Fiind prevăzut cu un singur rând de
geamuri, cu tâmplărie majoritatea de fier, nu se mai realizează etanşeitatea ferestrelor şi a
uşilor exterioare, nu se mai poate asigura confortul termic şi nu mai sunt întrunite
condiţiile minime de fonoizolaţie, clădirea necesitând de urgenţă lucrări de reparaţie şi
reabilitare termică.
Spaţiile cu destinaţie birouri sunt insuficiente, şi mici, şi nu reprezintă un spaţiu
ideal desfăşurării activităţii normale a unei instanţe.
O parte a personalului auxiliar lucrează în birouri care nu au lumină naturală,
ferestrele având deschidere spre holul clădirii, iar posibilitatea de aerisire fiind practic
inexistentă.

19
Birourile şi sălile de şedinţă nu beneficiază de izolaţie termică necesară în timpul
anotimpului rece.
În timpul verii, în birouri şi sălile de şedinţe, temperatura este foarte ridicată,
clădirea nefiind dotată cu instalaţii de aer condiţionat.
Instalaţia electrică este de asemenea veche, iar după ce instanţa a fost dotată cu
calculatoare, imprimante şi alte aparate de birotică, deseori este suprasolicitată, fiind
înregistrate defecţiuni, a căror remediere a necesitat un timp îndelungat, timp în care
activitatea în instanţă a fost blocată.
Sălile de judecată, deşi spaţioase, sunt dotate cu mobilier vechi, iar sala de judecată
în materie civilă datorită amenajării deficiente a spaţiului nu oferă distanţa publică
minimă între judecător şi justiţiabili.
Arhiva Judecătoriei este depozitată într-un spaţiu impropriu, spaţiul este foarte mic
şi nu are aerisire.
Cele două spaţii destinate inculpaţilor arestaţi şi a condamnaţilor deţinuţi, care sunt
aduşi din centrele de arestare şi penitenciare, pentru a fi prezenţi la termenele de judecată,
sunt utilizate de ambele instanţe judecătoreşti, fiind astfel insuficiente.
Pe termen scurt Tribunalul Covasna urmează a se muta într-un nou sediu, ceea ce
ar rezolva problema spaţiului insuficient.

20
CAPITOLUL V.
CONCLUZII

În anul 2017 s-a continuat implementarea strategiei de dezvoltare a sistemului


judiciar 2015-2020. S-a pus accent deosebit pe formarea continuă a judecătorilor şi a
personalului auxiliar de specialitate, ce a rezultat în îmbunătăţirea calităţii actului de
justiţie. Pe viitor se impune reconsiderarea rolului magistratului, care pe lângă activitatea
de judecată propriu-zisă se preocupă și de rezolvarea a nenumărate solicitări formulate prin
diferite adrese emise de cele mai diverse autorităţi ale statului. Ori, rolul judecătorului nu
este de statistician ori de informatician, ci de a pronunţa hotărâri temeinice şi legale. În
încercarea de a degreva judecătorii de sarcinile administrative, în cursul anului 2017 s-au
preluat atribuţiile judecătorului de serviciu de către un grefier cu studii superioare, sub
controlul şi îndrumarea preşedintelui instanţei. Utilizarea la maxim a resurselor tehnice, de
asemenea a uşurat atât munca judecătorilor cât şi a grefierilor. Astfel, scanarea
documentelor direct în aplicaţia ECRIS şi extragerea lor în format electronic înlesneşte
activitatea de motivare a hotărârilor judecătoreşti. Au fost instalate şi aplicaţiile „Registrul
de casare pe verticală” şi „Registrul de casare pe orizontală”, care fac posibilă identificarea
cu uşurinţă a cauzelor care au generat practică neunitară.
Trebuie subliniat că judecătorii au manifestat o disponibilitate extraordinară de a
face faţă nu numai unui număr mai mare de cauze în anul 2017 ci şi unor schimbări
radicale în schema de personal a instanţei. Deşi operativitatea generală a scăzut uşor faţă
de anul 2016, proporţional cu creşterea volumului de activitate, numărul dosarelor mai
vechi de 1 an şi 6 luni a scăzut considerabil de la 143 la 72 de dosare, ceea ce indică faptul
că şi complexitatea dosarelor soluţionate în anul 2017 a fost mai mare.

PREŞEDINTE
JUDECĂTOR
ÖRDÖG ERIKA

21
CUPRINS

CAPITOLUL I SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI


ÎN ANUL 2017....................................................................................................2
CAPITOLUL II DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI....6
II.1. Volumul de activitate........................................................................................6
II.2. Încărcătura pe judecător şi pe schemă.............................................................7
II.3. Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă.............8
II.4 Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti...........................................10
II.5 Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti..............................................10
CAPITOLUL III. DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE
UMANE LA NIVELUL INSTANŢEI............................................................12
III.1. Situaţia posturilor..........................................................................................12
III.2. Formarea profesională a personalului...........................................................15
III.3. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul anului 2017. . .18
CAPITOLUL IV. INFRASTRUCTURA INSTANŢEI............................................19
CAPITOLUL V. CONCLUZII...................................................................................21