Sunteți pe pagina 1din 3

Portofoliul profesorului

Portofoliul profesorului reprezintă:

 „cartea de vizită” a activităţii didactice a profesorului eficient,

 permite păstrarea materialelor şi organizarea acestora astfel încât să fie operaţionale,

 obligă profesorul la muncă de calitate, la responsabilitate şi rigoare.

Partea I: Date personale

1. Structura anului şcolar


2. Încadrarea (clase, nr. de ore)
3. Orarul
4. Fişa postului
5. Caşendarul activităţilor pe anul în curs
6. Curriculum vitae
7. Raport de autoevaluare

Partea a II a: Activitatea la catedră

1. Planurile cadru
2. Programele şcolare
3. Programele pentru opţionale propuse
4. Planificarea materiei
a. Planificarea anuala
b. Planificarea pe unităţi de învăţare
5. Proiecte didactice
6. Teste de evaluare (teste iniţiale, rezultatele acestora, observaţiile, concluziile ce se impun,
teste sumative pentru fiecare unitate de învăţare sau testele date la sfârşit de semestru sau
an şcolar
7. Evaluarea alternativă (titlutile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor întocmite
de elevi)
8. Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat)
9. Catalogul profesorului
10. Programa de pregătire pentru recuperare şi remediere
11. Materiale didactice şi mijloace de învăţământ
12. Fişe cu asistenţe la ore

Partea a III a: Performanţe

1. Calendarul olimpiadelor, concursurilor şcolare


2. Descriptori de performanţă
3. Subiecte propuse
1
4. Planificarea pregătirii suplimentare
5. Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregătiţi pentru aceste concursuri
6. Planificarea pregătirii suplimentare
7. Rezultate obţinute

Partea a IV a: Proiecte personale

Cuprinde lista cu proiectele profesionale personale propuse pentru o anumită perioadă de timp

Partea a V a: Perfecţionare

1. Evidenţa clară a activităţilor de perfecţionare organizate al nivelul unităţii de învăţământ


(catedră, consilii profesorale)
2. Activităţi de perfecţionare organizate de CCD-ISJ
3. Certificate, diplome, adeverinţe

Partea a VI: Materiale

1. Scrisori metodice, regulamente, publicaţii, adrese MECI, ISJ


2. Materialele de planificare: anuală, semestrială, pe unităţi de învăţare
3. Auxiliare curriculare, culegeri
4. Softuri educaţionale
5. Site-uri educaţionale
6. Alte resurse educaţionale

2
Portofoliul elevului

Portofoliul elevului reprezintă „cartea de vizită” a elevului prin care profesorul poate să-i
urmărească traseul – în plan cognitiv, al deprinderilor, atitudinal şi comportamental – la o
anumită disciplină într-o anumită perioadă de timp.