Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 5.XII.2019
CLASA: Pregătitoare
PROPUNĂTOR:PROF. DR. GHEORGHIU ELENA
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
OBIECTUL: Comunicare în limba română.
UNITATEA TEMATICĂ: Sunt român!
SUBIECTUL: Sunetul și litera „o/O”.
TIPUL LECȚIEI: Predare de noi cunoștințe.
SCOPUL: Recunoașterea și trasarea literei „O”. Identificarea sunetului „O” în cadrul cuvintelor.
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată.
DOMENII INTEGRATE: Comunicare în limba română
Matematică şi explorarea mediului
Dezvoltare personală
Muzică şi mişcare
Arte vizuale și abilități practice

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: În timpul și la finalul lecției elevii vor fi capabili:


Cognitive:
O1-Să identifice poziția sunetului „o”, pe baza cuvintelor date. Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii clasei identifică
poziția sunetului „o”.
O2-Să identifice prin încercuire litera „o”, pe baza jetoanelor și a cuvintelor din „Povestea literei „o/O”.Obiectivul se consideră
realizat dacă toți elevii clasei identifică litera „o”.
O3-Să despartă în silabe cuvintele, pe baza imaginilor.Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii clasei despart cel putin un
cuvint în silabe.
O4-Să alcătuiască propoziții, pe baza cuvintelor din poveste .Obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii clasei alcătuiesc
câte o propoziție, până la finalul orei.
O5-Să deseneze litera „o/O” pe caietul cu foi veline, pe baza „ Poveștii literei „o/O”. Obiectivul se consideră realizat dacă toți
elevii desenează litera,având la dispoziție 3 minute.
Afective:
O6-Să participe cu interes pe tot parcursul lecției.
O7– Să respecte regulile de comunicare în timpul activității școlare.

Psihomotorii:
O8-Să adopte poziția corectă în bancă/ pe covor în timpul lecției.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1)RESURSE PROCEDURALE-Metode și procedee:metoda fonetică-analitico-sintetică, conversația , conversația de verificare,
problematizarea, exercițiul, explicația, observația,povestirea, jocul didactic.

2)RESURSE MATERIALE:flipchartul „Întâlnirea de dimineață”, mingile cu emoții, videoproiectorul,planșă demonstrativă,


degețelele,magneți,CD-ul cu „Povestea literei „o/O”, jetoane cu litere, imagini și cuvinte, creioane colorate, caietul cu foi
veline.

3)RESURSE TEMPORALE: 25de minute- Întâlnirea de dimineață + 20 minute.

4)RESURSE UMANE: 26 de elevi.

5)FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual.

6)EVALUARE: observarea sistematică, aprecieri verbale, stickere cu fețe zâmbitoare.


BIBLIOGRAFIE:
1) „Pedagogie”-Cucoș,C.,ed.Polirom, București, 2006
2) „Didactica literaturii române”-Ilie,E., ed.Polirom, București, 2008
3) „Programa școlară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ”-Anexa nr. 2 la OMEN
nr.3418/19.03.2013,București.
STRATEGII DIDACTICE
Momentele Conținutul științific/ demersul
Ob.op Mijloace de Metode și Forma de
lecției didactic Evaluare
învățământ procedee organizare
1.Moment O6 Se asigură un climat propice desfășurării Conversația
organizatoric O7 lecției. Explicația Individual Observarea
(1min.) O8 Elevii se așează pe covor și se pregătesc sistematică
pentru Întâlnirea de dimineață.

2.Întâlnirea de Etapele desfășurării : Flipchartul cu Conversația Frontal Observarea


dimineață O6 1.Salutul: (”Bună dimineața, albinuțe Întâlnirea de sistematică
(25 min) O7 politicoase!”; copiii mă salută și se salută dimineață
O8 între ei) și „Poezia stupului”: Videoproiector Aprecieri
„La școală de cum venim verbale
Regulile ne-amintim:
Mâna să o ridicăm,
Rândul să ni-l așteptăm,
Pe holuri mergem încet,
Pe colegi i-ascult atent!
Ne respectăm între noi Tabla
Și ne-ajutăm la nevoi! Caietele
Sarcina o-ndeplinesc
Recompensa o primesc.”

O6 2.Prezența:
O7 Copiii se numără în șir pentru a vedea Conversația Frontal Observarea
O8 câte albinuțe sunt prezente în stup; copilul la Flipchartul cu Exercițiul Individual sistematică
care s-a oprit numărătoarea vine și scrie, cu Întâlnirea de Aprecieri
ajutorul meu, numărul corespunzător celor dimineață Explicația verbale
prezenți.Se procedează la fel și pentru a afla
numărul de fete și cel de băieți.

O6 3.Calendarul naturii: Conversația Observarea


O7 „Acum suntem în anotimpul ________ Frontal sistematică
O8 (toamna). Anotimpul toamna are __ (trei) Explicația Aprecieri
luni. Lunile anotimpului toamna sunt: verbale
______, ______, _______ (septembrie,
octombrie,noiembrie).
Un copil completează pe flipchart, fila Flipchartul cu Exercițiul
din calendarul lunii noiembrie și se stabilesc Întâlnirea de
ziua și data. Se notează în partea din dimineață Frontal
dreapta,sus, și se citește:
„22.11.2018= a 22 a zi ,din a 11 a lună-
adică noiembrie, a anului 2018.
Meteorologul ne spune starea vremii și Conversația
desenează un simbol corespunzător, pe fila Observația
din calendar (soare, nor, picătură, fulg, etc).
Observarea
O6 4.Împărtășirea cu ceilalți: Conversația sistematică
O7 Copiii primesc în mod aleator (sau Explicația
O8 intenționat dacă am aflat de la părinți că a Frontal Aprecieri
avut loc un eveniment plăcut/neplăcut) Individual verbale
mingile cu emoții. Pe baza mingii primite,
trebuie să ne spune dacă în ziua precedentă a Mingi cu emoții Explicația
fost ( și motivul) sau nu a fost:
*fericit/bucuros ;
*supărat;
*furios.
*mirat/ uimit/ surprins. Exercițiul
Ex: „Ieri am fost fericit pentru că m-am Jocul didactic
jucat cu părinții.”
„Ieri am fost supărat pentru că am spart
un pahar și m-a certat mama.” sau „Ieri nu
am avut motive de supărare.”
„Ieri am fost furios pentru că nu am avut
voie să folosesc tableta.” sau „Ieri nu am
avut motiv pentru a fi furios.”
„Ieri am fost surprins pentru că am
vizitat o expoziție.” sau „Ieri nu am avut
momente în care să fiu surprins.” Aprecieri
Urmează un joc numit: „Cum mă simt Jocul didactic verbale
dacă...?”. Inventez mai multe povestioare Povestirea
iar cu ajutorul „Roții emoțiilor”, copiii „Roata emoțiilor” Problema-
solicitați trebuie să indice emoțiile simțite în tizarea Frontal
urma scenariilor create.
O6 5. Activitățile pe grupe: Conversația Observarea
O7 Copiii sunt împărțiți la centre : Explicația sistematică
1.Construcții
2.Jocuri cu magneți (litere/cifre) Pe grupe
3.Jocuri de masă
4.Arte (modelaj, desen)
5.Bibliotecă,
unde vor demara activități, pe parcursul
zilei, în funcție de subtema săptămânii
(„Casa mea”).

O6 6. Noutățile zilei: Flipchartul cu Conversația Observarea


O7 Copiii care s-au anunțat în ziua Întâlnirea de Frontal sistematică
O8 precedentă, anunță noutățile zilei. dimineață Aprecieri
Se completează rubrica „Orar”, se Explicația verbale
reamintesc tema și subtema săptămînii iar
cu această ocazie le vorbesc și eu copiilor
despre ceea ce vom face azi la oră.

2.Sistematizarea, O6 Această secvență a lecției succede Planșa Conversația Observarea


consolidarea,fixarea O7 Întâlnirea de dimineață . demonstrativă cu de verificare sistematică
cunoștințelor O8 „Ce sunet și literă am învățat data trecută? litera „c/C”
predate anterior. (5 -se arată planșa cu litera „c/C” Aprecieri
min) „Despre ce era vorba în poveste? verbale
„ Cu ce asociem litera „c”?(cornul căpriței
Crina)- elevii sunt rugați să-mi arate forma Degețelele Exercițiul
literei, cu ajutorul degețelelor. Pe grupe
Împărțiți în două grupe, se desfășoară un Cartonașe cu Metoda
concurs între fete și băieți. Li se cere elevilor imagini analitică-
să spună cuvinte care să înceapă, să se sintetico-
termine și să conțină sunetul „c”. fonetică
O3 Cuvintele sunt despărțite în silabe (mâna
O4 sub bărbie) și se alcătuiesc propoziții. Se Problema- Frontal
numără cuvintele cu ajutorul bătăilor din tizarea
palme. Magneți Stickere cu
Grupa care obține cele mai multe puncte Jocul didactic fețe
(magneți), câștigă. zâmbitoare
3.Captarea atenției O6 Înainte de a se așeza la locurile lor, se Videoproiectorul Explicația Frontal Observarea
(3 min.) O7 proiectează „Povestea literei „o/O”. Povestea literei Povestirea sistematică
O8 „o/O”

4.Anunțarea temei și O6 Îi anunț pe elevi că astăzi vom învăța Planșa Conversația Frontal Observarea
a obiectivelor. O7 despre sunetul și litera„ o/O”. demonstrativă Observația sistematică
(1min) O8

5.Obținerea Elevii merg la băncile lor,caută în plic, Plicurile cu jetoane Individual Observarea
performanței jetonul cu noua literă și îl scot din plic – literele învățate sistematică
(7min) O1 pentru identificare. până acum Problema- Aprecieri
O2 Primesc câte o fișă cu imagini ce Fișa individuală tizarea verbale
denumesc personaje din poveste. Printre ele (imagini și cuvinte)
se află și un intrus (cifra 8) ce trebuie Exercițiul
identificat (anexa nr. 1).
O3 Citesc imaginile și se despart cuvintele în Metoda
silabe. Se face schema grafică și se analitică- Frontal
identifică sunetul „o”. Se alcătuiesc Creioane colorate sintetico-
O4 propoziții pe baza imaginilor și se numără fonetică
cuvintele prin bătăi din palme.

6.Realizarea O6 Se deschid caietele cu foi veline, se Caietul cu foi veline Conversația Individual
feedback-ului (3 O7 desenează literele „o/O” și se transformă în: Creioane colorate Explicația Observarea
min) O8 - „O”= oglindă (sub imagine se scrie Degețele Exercițiul sistematică
O1 numele prințesei- „ONICA” Aprecieri
O2 - „o”= ochelari verbale
O3 Cu ajutorul degețelelor mimăm ochelarii.
O4
O5
Observarea
7.Încheierea O6 Cântăm cântecul „Bat din palme”. Stickere cu fețe Conversația Frontal sistematică
activității (1 min) O7 Se fac aprecieri asupra modului în care a zâmbitoare Aprecieri
decurs lecția și se dau recompensele. verbale
Stickere cu
fețe
zâmbitoare