Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA PREGĂTITOARE

AN ȘCOLAR 2013-2014

Planificarea activităţilor

NR. TEMA DATA OBS.


CRT.
1. Regulamentul de ordine interioaraă 20 sept.
2013
2. Norme de protecţie ale elevilor. 27. sept.
Situaţia la îînvaă ţaă turaă .Probleme organizatorice. 2013
3. Programul zilnic al elevilor 4 .oct.
2013
4. Saă - i îînvaă tțaăm cu dragoste autodisciplinarea pe copiii 10 oct.
nosț tri ! Acesta este copilul meu ! 2013
5. Vretți saă avetți un copil disciplinat? 11 . oct.
2013
6. Familie-şcoalaă , interacţiune şi comunicare pentru 18 oct.
reuşita şcolaraă . Situaţia la îînvaă ţaă turaă . 2013
7. Gresț elile paă rintților îîn educatția copiilor. 25 oct.
2013
8. Drepturile şi îîndatoririle copiilor 15 nov.
2013
9. Caî t de bine ne cunoaştem copii? 22 .nov.
Recompense şi pedepse. 2013
10. Dialogul cu paă rintții- o strategie optimaă de colaborare 29 nov.
cu familia. 2013
11. Prevenirea îîmbolnaă virii prin aplicarea normelor de 6 dec.
igienaă cotidianaă . 2013
12. Stabilirea modului de desfaă şurare a serbaă rii de iarnaă . 13 dec.
Prezentarea rezultatelor şcolare. 2013
13. Cele mai rele sț apte lucruri pe care le potți spune 20 dec.
copilului taă u. 2013
14. Şcoala şi familia – calitaă ţi şi defecte ale copilului. 10 ian
2014
15. ADHD –Boalaă sau diversitate umanaă ? 17 ian. 2014
17. 10 pentru paă rintți. 24 ian.
2014
18. Situaţia la îînvaă ţaă turaă pe semestrul I 31 ian.
Succesul şi insuccesul şcolar-implicaţii, cauze ,remedii 2014
19. Succesului şcolar 14 feb.
2014
20 Cum saă devii un paă rinte competent? 21 feb.
2014
21. “Copil ca tine-am fost şi eu” activitaă ţi comune copii- 28 feb.
paă rinţi 2014
22. ,,Elevul meu , copilul dumneavoastraă ” - omagiu 7 mart.
mamelor 2014
23. Educarea şcolarilor mici îîn srijinul valorilor morale 14 mart.
2014
24. Rolul grupului îîn dezvoltarea personalitaă ţii elevilor 21 mart.
2014
25. Ce rol joacaă grupul de prieteni ? 28 mart.
Cum ne alegem prietenii ? 2014
26. Violenţa îîn şcoli – norme de conduitaă moralaă îîn relaţia 4 apr.
îînvaă ţaă tor-elev , elev-elev 2014
27. Focul-prieten sau duşman - norme PSI 11. apr.
2014
28. Norme de igienaă – combaterea bolilor transmisibile 25 apr.
2014
29. Dezordinea şi neglijenţa – traă saă turi negative de 2 mai.
caracter la elevi. Prevenirea şi îînlaă turarea lor 2014
30. Saă naă tatea fizicaă , emoţionalaă şi socialaă 9 mai
2014
31. Situaţia la îînvaă ţaă turaă şi purtare 16 mai
Pericolul stresului de la o vaî rstaă fragedaă 2014
32. Tendinţe greşite îîn educarea copiilor de caă tre paă rinţi 23 mai
2014
33. Scrisoarea copilului pentru parintții saă i 30 mai.
2014
34. Influentțe negative ale lumii moderne 6 iun.
2014
35 Şedinţa cu paă rinţii vaă zutaă ca o conferinţaă de presaă 13 iunie 2014
36. Situaţia la îînvaă ţaă turaă şi purtare îîn sem. al II-lea 20 iunie
Vine vacanţa mare! Proiecte de vacanţaă 2014