Sunteți pe pagina 1din 22

Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr.

3/2013

PRINCIPALELE ASPECTE CIVILE THE MAIN CIVIL ASPECTS OF THE


ALE RĂPIRII INTERNAŢIONALE DE INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION
COPII
Alin-Gheorghe GAVRILESCU**
Alin-Gheorghe GAVRILESCU*
Astract: The article discusses the main, civil
aspects of the international child abduction considering
Abstract: Articolul pune în discuţie principalele the stipulations of the Hague Convention on the civil
aspecte civile ale răpirii internaţionale de copii fiind aspects of the international children kidnapping, of the
avute în vedere dispoziţiile Convenţiei de la Haga (EC) Regulation no. 2201/2003 of the European Union
asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de Council from November 27th, 2003 regarding the
copii, ale Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al competence, the recognition and the execution of the
Consiliului Uniunii Europene din 27 noiembrie 2003 judicial decisions in matrimonial matter and in the
privind competenţa, recunoaşterea şi executarea parental responsibility matter, and also of Law no.
hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în 369/2004 regarding the application of the Convention
materia răspunderii părinteşti, precum şi ale Legii nr. on the civil aspects of the international children
369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra kidnapping, adopted at Hague on October 25th, 1980,
aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, where Romania accessed by Law no. 100/1992. After a
adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care short introduction regarding the juridical frame, there
România a aderat prin Legea nr. 100/1992. După o is an analysis of the aspects regarding the conditions of
scurtă parte introductivă privitoare la cadrul juridic international child abduction, the intimation of the
sunt analizate aspectele privitoare la condiţiile răpirii central authority, the intimation of the judicial or
internaţionale de copii, sesizarea autorităţii centrale, administrative authority, the passive processual
sesizarea autorităţii judiciare sau administrative, quality, the child’s hearing, the hearing of the holder of
calitatea procesuală pasivă, ascultarea copilului, the entrusting right, the rules established for providing
ascultarea titularului dreptului privind încredinţarea, the child’s immediate return, the decision of the child’s
regulile stabilite pentru a asigura înapoierea imediată return pronounced after the non-return decision and
a copilului, hotărârea de înapoiere a copilului the final part presents the conclusions resulted from
pronunţată ulterior hotărârii de neînapoiere iar în this study.
partea finală sunt prezentate concluziile care se
desprind din acest studiu. Key words: judicial or administrative
authority, illegal displacement or keeping, child’s
Cuvinte cheie: autoritate judiciară sau return, entrusting right, central authority, regular
administrativă, deplasarea sau reţinerea ilicită, residence, decision
înapoierea copilului, dreptul privind încredinţarea,
autoritate centrală, reşedinţa obişnuită, hotărâre

2. Juridical framework
The fight against the international
1. Cadrul juridic
children kidnapping is accomplished by a set
Lupta impotriva răpirilor
of measures meant to stop the separation
internaţionale de copii se realizează printr-un
between the illegally displaced or kept child
ansamblu de măsuri care au menirea de a face
and the parent whose rights were violated21
sa înceteze separarea între copilul deplasat sau
contained in the following juridical
reţinut ilicit şi părintele ale cărui drepturi au
instruments:
fost violate1, măsuri cuprinse în următoarele
- the Hague Convention on the civil
*
Lect. univ. dr., Departamentul Ştiinţe Juridice, Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe
Administrative, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu
**
University Lecturer, PhD, Department of Juridical Sciences, Faculty of International Relations, Law and
Administrative Sciences “Constantin Brâncuşi” University of Tg-Jiu

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
59
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

instrumente juridice: aspects of the international children


- Convenţia de la Haga asupra kidnapping22 whose object is to provide the
aspectelor civile ale răpirii internaţionale de immediate return of the illegally displaced or
copii2 care are drept obiect să asigure kept children in any contracting state (art. 1
înapoierea imediată a copiilor deplasaţi sau letter a of the convention) and to make sure
reţinuţi ilicit în orice stat contractant (art. 1 lit. that the entrusting and visiting rights existing
a din convenţie) şi să facă să se respecte in a contracting state are actually respected in
efectiv în celelalte state contractante the other contracting state (art. 1 letter b of the
drepturile privind încredinţarea şi vizitarea convention). Therefore, the stipulations of the
care există într-un stat contractant (art. 1 lit. b Hague Convention of the civil aspects of the
din convenţie). Aşadar, prevederile international children kidnapping are
Convenţiei de la Haga asupra aspectelor civile applicable in case of an emergency situation,
ale răpirii internaţionale de copii au for defending the entrusting rights23 and the
aplicabilitate în cazul existenţei unei situaţii measure of the child’s return stipulated based
de urgenţă, pentru apărarea drepturilor privind on these stipulations by the court of the state
încredinţarea3 iar măsura de înapoiere a on whose territory the child is when the
copilului dispusă în temeiul acestor prevederi decision is pronounced, is temporary24. The
de instanţa statului pe teritoriul căruia se află stipulations of this convention are applicable
copilul la momentul pronunţării hotărârii are to any child who had his regular residence in
caracter temporar4. Dispoziţiile acestei a contracting state immediately before
convenţii sunt aplicabile oricărui copil care îşi disrespecting the entrusting or visiting rights;
avea reşedinţa obişnuită într-un stat they stop applying when the child turns 16
contractant imediat înainte de încălcarea years old (art. 4 of the convention). The
drepturilor privind încredinţarea sau vizitarea; Convention wants to defend the relations
ele încetează a se mai aplica la data când which are already protected at least by the
copilul atinge vârsta de 16 ani (art. 4 din appearance of a valid title on the entrusting
convenţie). Ceea ce Convenţia îşi propune să right in the state of the child’s regular
apere sunt relaţiile care se află deja protejate residence, namely by the law of the state
cel puţin prin aparenţa unui titlu valabil where these relations developed before the
asupra dreptului de încredinţare în statul displacement25.
reşedinţei obişnuite a copilului, adică prin - the (EC) Regulation no. 2201/2003
dreptul statului unde aceste relaţii s-au derulat of the European Union Council from
înaintea deplasării5. November 27th, 2003 regarding the
- Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al competence, the recognition and the
Consiliului Uniunii Europene din 27 execution of the judicial decision in the
noiembrie 2003 privind competenţa, matrimonial matter and in the parental
recunoaşterea şi executarea hotărârilor responsibility matter26. According to art. 60
judecătoreşti în materie matrimonială şi în letter e of the Regulation, in the relations
materia răspunderii părinteşti6. Potrivit art. 60 between the member states, they prevail on
lit. e din Regulament, în relaţiile dintre statele the Hague Convention from October 25th,
membre acesta prevalează asupra Convenţiei 1980 on the civil aspects of the international
de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra children kidnapping, as long as it regards the
aspectelor civile ale răpirii internaţionale de matters regulated by the (EC) Regulation no.
copii, în măsura în care aceasta priveşte 2201/2003. Therefore, the Regulation prevails
materiile reglementate de Regulamentul (CE) on the Convention if that case regards one of
nr. 2201/2003. Aşadar, Regulamentul va the matters regulated by the Regulation and
prevala asupra Convenţiei dacă respectivul the child has his regular residence on the
caz priveşte una dintre materiile reglementate territory of a member state.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
60
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

de Regulament şi copilul îşi are reşedinţa According to the stipulations of art. 11


obişnuită pe teritoriul unui stat membru. paragraph 1 of the Regulation, when a person,
În conformitate cu prevederile art. 11 an institution or any other organism whom the
alin 1 din Regulament în cazul în care o child was entrusted to, requires to the
persoană, instituţie sau orice alt organism competent authorities of a member state to
căruia / căreia i s-a încredinţat copilul solicită pronounce a judicial decision based on the
autorităţilor competente dintr-un stat membru Hague Convention from October 25th, 1980
să pronunţe o hotărâre judecătorească pe baza on the civil aspects of the international
Convenţiei de la Haga din 25 octombrie 1980 children kidnapping in order to obtain the
asupra aspectelor civile ale răpirii return of the child who was illegally displaced
internaţionale de copii în vederea obţinerii or kept in another member state different from
înapoierii copilului care a fost deplasat sau the member state where the child had his
reţinut ilicit într-un alt stat membru decât regular residence immediate before the illegal
statul membru în care copilul îşi avea displacement or keeping, the paragraphs (2)-
reşedinţa obişnuită imediat înainte de (8) of art. 11 are applied.
deplasarea sau de reţinerea sa ilicită se aplică In causes whose object is to solve the
alineatele (2)-(8) ale art. 11. returning demands of an illegally displaced
În cauzele având ca obiect child or of a child illegally kept on Romania’s
soluţionarea cererilor de înapoiere a unui territory, the incident stipulations are the ones
copil deplasat sau reţinut ilicit pe teritoriul of law no. 369/200427 regarding the
României sunt incidente şi prevederile Legii application of the Convention of the civil
nr. 369/20047 privind aplicarea Convenţiei aspects of the international children
asupra aspectelor civile ale răpirii kidnapping, adopted at Hague, on October
internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 25th, 1980, where Romania accessed by Law
octombrie 1980, la care România a aderat prin no. 100/1992.
Legea nr. 100/1992.
3. Conditions of International child
2. Condiţiile răpirii internaţionale abduction
de copii From the stipulations of the
Din prevederile Convenţiei şi ale Convention and of the Regulation, it results
Regulamentului rezultă că pentru a discuta that, for to be able to talk about child
despre o răpire internaţională de copii trebuie abduction the following conditions should be
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: accomplished:
- deplasarea sau neînapoierea copilului - the displacement or non-return of the
să aibă caracter ilicit apreciat în raport de child should be illegal in report to the right
dreptul privind încredinţarea al cărui titular regarding the entrustment, whose holder is the
este cel care solicită înapoierea copilului; one claiming the return of the child;
- imediat înaintea deplasării sau - immediately before the illegal
neînapoierii sale ilicite copilul să fi avut displacement or non-return, the child should
reşedinţa obişnuită pe teritoriul statului have had the usual residence on the territory
membru de unde a fost deplasat ilicit; of the member state from where he or she was
a) Copilul să fi fost deplasat sau illegally displaced;
neînapoiat ilicit a) The child should have been
Potrivit art. 3 parag.1 din convenţie, illegally displaced or non-returned
deplasarea sau neînapoierea unui copil se According to art. 3, paragraph 1 of the
consideră ilicită: convention, the displacement or the non-
a) când are loc prin violarea unui return of a child is considered as unlawful:
drept privind încredinţarea, atribuit unei 1. When it has taken place by

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
61
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

persoane, unei instituţii sau oricărui alt violating a right regarding the entrusting,
organism acţionând fie separat, fie împreună, attributed to a person, an institution or to any
prin legea statului în care copilul îşi avea other organism acting either separately, or
reşedinţa obişnuită, imediat înaintea deplasării together, by the law of the state where the
sau neînapoierii sale8; şi child has his or her usual residence,
b) dacă la vremea deplasării sau immediately after his or her displacement or
neînapoierii acest drept era exercitat în mod non-return28; and
efectiv, acţionându-se separat sau împreună 2. If, at the moment of the
ori ar fi fost astfel exercitate, dacă asemenea displacement or of the non-return, this right
împrejurări nu ar fi survenit. was effectively exerted, acting separately or
De asemenea, deplasarea sau together or they were thus exerted, if such
reţinerea ilicită a unui copil este definită şi în circumstances had not appeared.
art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 2201 Also, the displacement or the
/2003 care arată că „deplasare sau reţinere unlawful keeping of a child is defined in art.
ilicită a unui copil” înseamnă deplasarea sau 2, point 11 of Regulation (EC) no. 2201
reţinerea unui copil în cazul în care: /2003 showing that “the displacement or the
(a) a avut loc o încălcare adusă unlawful keeping of a child” means the
încredinţării dobândită printr-o hotărâre displacement or the keeping of a child when:
judecătorească, în temeiul legii sau printr-un (a) there had been a contravention
acord în vigoare în temeiul legislaţiei statului brought to the entrusting gained by a judicial
membru în care copilul îşi avea reşedinţa decision, based on the law or by a valid
obişnuită imediat înaintea deplasării sau agreement based on the legislation of the
reţinerii sale member state where the child had his or her
şi usual residence immediately before his or her
(b) sub rezerva ca încredinţarea să fi displacement or keeping
fost exercitată efectiv, singur sau împreună, and
în momentul deplasării sau reţinerii, sau ar fi (b) under the reserve for the fact that
fost exercitată dacă nu ar fi survenit aceste the entrusting had been effectively exerted,
evenimente. Încredinţarea se consideră ca alone or together, when displacing or
fiind exercitată împreună atunci când unul keeping, or that it had been exerted if there
dintre titularii răspunderii părinteşti nu poate, had not appeared these events. Entrusting is
în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau ca considered as being exerted together when
efect al legii, să decidă asupra locului de one of the holders of the parental
reşedinţă a copilului fără consimţământul responsibility cannot, based on a judicial
celuilalt titular al răspunderii părinteşti. decision or as an effect of the law, make
Deplasarea sau neînapoierea sunt decisions regarding the child’s place of
două acţiuni distincte ce au loc în momente residence without the consent of the other
diferite, existând posibilitatea ca instanţa să holder of the parental responsibility.
constate că deplasarea copilului a fost licită The displacement or the non-return
dar neînapoierea nu, sau că ambele sunt are two different actions occurring in
ilicite9. different moments, and there is the
Referitor la prevederile art. 3 lit. a din possibility for the court to find that the
Convenţie, în practica judiciară s-a arătat că child’s displacement was legal, but the non-
acestea se raportează, în primul rând, la legea return was not, or that both of them are
statului în care copilul îşi avea reşedinţa illegal29.
obişnuită, adică la împrejurarea că Referring to the stipulations of art. 3,
încredinţarea rezultă dintr-o atribuire de plin letter a of the Convention, in the judicial
drept, înainte de pronunţarea oricărei decizii practice it was shown that these are reported,

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
62
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

iar în privinţa art. 3 lit. b din Convenţie s-a in the first place, to the law of the state where
subliniat că exercitarea efectivă a dreptului the child had his or her usual residence,
privind încredinţarea se referă la îngrijirea namely to the circumstance that the entrusting
persoanei copilului raportat la momentul la results from a full law attribution, before
care a survenit refuzul înapoierii10. pronouncing any decision and regarding art.
Dreptul privind încredinţarea poate 3, letter b of the Convention, it was
rezulta, între altele, dintr-o atribuire de plin emphasized that the effective exertion of the
drept11, dintr-o hotărâre judecătorească sau law regarding the entrusting refers to the
administrativă sau dintr-un acord în vigoare caring of the child’s person reported to the
potrivit dreptului acelui stat (art. 3 parag. 2 moment when the refuse to return him or her
din convenţie) şi include dreptul cu privire la occurred30.
îngrijirile cuvenite persoanei copilului şi, The right regarding the entrusting may
îndeosebi, acela de a hotărî asupra locului result, among others, from a full law
reşedinţei sale12 (art. 5 lit. a din convenţie). attribution31, from a judicial or administrative
Pentru a se stabili existenţa unei decision or from a valid agreement according
deplasări sau a unei neînapoieri ilicite în to the law of that state (art. 3, paragraph 2 of
înţelesul art. 3 din Convenţia de la Haga the convention) and includes the right to
trebuie avute în vedere şi prevederile art. 14 decide on the place of his or her residence32
din aceeaşi convenţie care arată că autoritatea (art. 5, letter a of the convention).
judiciară sau administrativă a statului In order to establish the existence of a
solicitant poate ţine seama în mod direct de displacement or of an unlawful non-return
legea şi de hotărârile judiciare sau according to art. 3 of the Hague Convention,
administrative recunoscute sau nu în mod we should also consider the stipulations of art.
formal în statul în care se află reşedinţa 14 of the same convention showing that the
obişnuită a copilului, fără a recurge la judicial or administrative authority of the
procedurile specifice asupra dovedirii acestui demanding state may directly consider the
drept sau pentru recunoaşterea hotărârilor law and the judicial or administrative
străine care ar fi altfel aplicabile. decisions that are formally acknowledged or
b) Copilul să fi avut reşedinţa not in the state where there is the child’s usual
obişnuită pe teritoriul statului membru de residence, without using the specific
unde a fost deplasat ilicit imediat înaintea procedures on proving this right or for
deplasării sau neînapoierii sale ilicite acknowledging the foreign decisions that
Copilul a cărui deplasare sau would be otherwise applicable.
neînapoiere se pretinde a fi ilicită trebuie să b) The child should have had the
aibă reşedinţa obişnuită în statul membru la usual residence on the territory of the
data deplasării lui ilicite din acest stat sau a member state from where he or she was
neînapoierii lui ilicite în acest stat. Prevederile illegally displaced immediately before being
Convenţiei şi ale Regulamentului se referă în illegally displaced or non-returned
mod expres la reşedinţa obişnuită a copilului The child whose displacement or non-
fără a defini această noţiune. În lipsa unei return claims to be illegal should have had the
atari prevederi legale urmează a fi considerată usual residence in the member state since the
reşedinţă obişnuită aceea unde minorul a date of his or her illegal displacement from
locuit în chip statornic şi a fost îngrijit până la this state or since the date of his or her illegal
data deplasării sau neînapoierii lui ilicite. În non-return to this state. The stipulations of the
principiu, reşedinţa obişnuită este determinată Convention and of the Regulation refer
în raport de cea a titularului dreptului de expressly to the child’s usual residence
încredinţare care cere înapoierea minorului. În without defining this notion. In the lack of
acest sens sunt prevederile art. 5 lit. a din such a legal stipulation, we are to consider as

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
63
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

Convenţie care stabileşte că dreptul privind the usual residence the one where the minor
încredinţarea include dreptul cu privire la has permanently lived and has been taken care
îngrijirile cuvenite persoanei copilului şi, of until the illegal displacement or non-return.
îndeosebi, acela de a hotărî asupra locului Mainly, the usual residence is determined in
reşedinţei sale, precum şi cele ale art. 2 pct. 9 report to the one of the holder of the
din Regulament care, definind încredinţarea, entrustment right who claims the minor’s
arată că aceasta înseamnă drepturile şi return. In this sense, there are the stipulations
obligaţiile privind îngrijirea persoanei unui of art. 5 letter a of the Convention
copil, în special dreptul de a decide asupra establishing that the entrustment right
locului său de reşedinţă. includes the right regarding the cares deserved
by the child’s person and especially the one to
3. Procedura înapoierii decide on the place of his or her residence,
copilului and also the ones of art. 2 point 9 of the
3.1. Sesizarea autorităţii centrale Regulation that, by defining entrustment,
În temeiul art. 8 parag. 1 din convenţie shows that it means the rights and obligations
persoana, instituţia sau organismul care regarding the act of taking care of a child’s
pretinde că un copil a fost deplasat sau reţinut person, especially the right to decide on his or
prin violarea dreptului privind încredinţarea her residence place.
poate sesiza fie autoritatea centrală a
reşedinţei obişnuite a copilului, fie pe cea a 3. Returning Procedure of the Child
oricărui stat contractant, pentru ca acestea să a. Intimating the central authority
acorde asistenţă lor în vederea asigurării Based on art. 8 paragraph 1 of the
înapoierii copilului. convention, the person, the institution or the
Cererea de sesizare va cuprinde, organism claiming that a child was displaced
conform art. 8 parag. 2 din Convenţie, or kept by violating the entrusting right, may
următoarele: intimate either the central authority of the
a) informaţii privind identitatea child’s regular residence, or the one of any
reclamantului, a copilului şi a persoanei contracting states, so that they could grant
despre care se susţine că a luat sau a reţinut assistance in order to provide the child’s
copilul; return.
b) data naşterii copilului, dacă The intimation demand will contain,
este posibil să fie obţinută; according to art. 8 paragraph 2 of the
c) motivele pe care se sprijină Convention, the following:
reclamantul pentru a cere înapoierea h) Information regarding the identity
copilului; of the plaintiff, of the child and of the person
d) toate informaţiile disponibile which is supposed to have taken or kept the
privitoare la localizarea copilului şi identitatea child;
persoanei cu care copilul este presupus a se i) The child’s birth date, if it is
afla; possible to obtain it;
e) copie autentificată a oricărei j) The plaintiff’s reasons for
decizii sau acord utile; demanding the child’s return;
f) o atestare sau declaraţie sub k) All the available information
jurământ emanând de la autoritatea centrală regarding the child’s localisation and the
sau de la altă autoritate competentă a statului identity of the person whom the child is
în care se află reşedinţa obişnuită sau de la o supposed to be with;
altă persoană calificată privind dreptul statului l) An legalised copy of any useful
în materie; decision or agreement;
g) orice alt document util. m) A certificate or a declaration under

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
64
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

În cazul în care se solicită înapoierea an oath, emanating from the central authority
unui copil aflat pe teritoriul României cererea or from another competent authority of the
tip se adresează, conform art. 3 alin. 1 din state where there is the regular residence or
Legea nr. 369/2004, de către persoana fizică, from another qualified person regarding the
instituţia sau organismul interesat ori de către state law in matter;
autoritatea centrală a statului parte la n) Any useful document.
Convenţie autorităţii centrale române, If it is required the return of a child
respectiv Ministerului Justiţiei potrivit art. 1 placed on Romania’s territory, the standard
alin. 1 din lege. Aceasta verifică îndeplinirea demand is addressed, according to art. 3
condiţiilor prevăzute la art. 8 parag. 2 din paragraph 1 of Law no. 369/2004, by the
Convenţie şi, dacă este cazul, în termen de 10 natural person, the institution or the interested
zile de la primirea cererii va solicita organism or by the central authority of the
reclamantului completarea cererii sau, după state which is a part of the Convention to the
caz, a actelor doveditoare (art. 3 alin. 1 teza Romanian central authority, respectively to
finală din lege.) the Ministry of Justice according to art. 1
Când autoritatea centrală care este paragraph 1 of the law. This provides the
sesizată printr-o cerere în temeiul art. 8 din accomplishment of the conditions stipulated
Convenţie are motive să creadă că copilul se by art. 8 paragraph 2 of the Convention and,
află într-un alt stat contractant, atunci, where appropriate, in a 10 day term since
conform art. 9 din Convenţie, ea transmite receiving the demand, it requires to the
cererea direct şi fără întârziere autorităţii plaintiff to complete the demand or, where
centrale a acestui stat contractant, informând appropriate, the proving documents (art. 3
despre aceasta autoritatea centrală reclamantă paragraph 1 of the final thesis of the law.)
sau, dacă este cazul, pe reclamant. When the central authority which is
În termeni similari, art. 4 din Legea nr. intimated by a demand based on art. 8 of the
369/2004 prevede că dacă autoritatea centrală Convention, has reasons to believe that the
română are indicii că minorul a cărui child is in another contracting state, then,
înapoiere se solicită se află pe teritoriul altui according to art. 9 of the Convention, it
stat parte la Convenţie, va trimite cererea transmits the demand directly and
direct şi fără întârziere autorităţii centrale a immediately to the central authority of this
acelui stat, informând despre aceasta contracting state, informing also the plaintiff
autoritatea centrală solicitantă sau, după caz, central authority or, where appropriate, the
reclamantul. plaintiff.
Autoritatea centrală a statului unde se In similar terms, art. 4 of Law no.
află copilul va lua sau va face să se ia orice 369/2004 stipulates that, if the Romanian
măsură susceptibilă să asigure înapoierea central authority has indications that the
acestuia de bună voie (art. 10 din convenţie). minor whose return is required is n the
3.2. Sesizarea autorităţii judiciare territory of another state which is a party of
sau administrative the Convention, it will send the demand
Din prevederile art. 7 parag. 2 lit. f din directly and immediately to the central
Convenţie care arată că autorităţile centrale authority of that state, informing the
urmează, fie direct, fie cu sprijinul oricărui demanding central authority or, where
intermediar, să ia toate măsurile potrivite appropriate, the plaintiff, on this.
pentru a introduce sau a înlesni deschiderea The central authority of the state
unei proceduri judiciare sau administrative, where the child is, will take measures or will
menite să obţină înapoierea copilului şi, dacă make sure that any measure susceptible of
este cazul, să îngăduie organizarea sau providing his willingly return is taken (art. 10
exercitarea efectivă a dreptului de vizită of the convention).

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
65
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

rezultă că autoritatea centrală sesizată cu o 3.2. Intimating the judicial or


cerere de înapoiere a copilului va sesiza la administrative authority
rândul său autorităţile judiciare sau From the stipulations of art. 7
administrative competente dacă înapoierea paragraph 2 letter f of the Convention
copilului nu se face de bună voie. showing that the central authorities are, either
În cazul în care se solicită înapoierea directly, or by the support of any mediator, to
unui copil aflat pe teritoriul României art. 3 take all the adequate measures for introducing
alin. 1 din Legea nr. 369/2004 prevede că or facilitating the opening of a judicial or
autoritatea centrală română sesizată potrivit administrative procedure meant to obtain the
art. 3 alin. 1 din lege se va adresa de îndată child’s return and, where appropriate, to allow
instanţei judecătoreşti competente cu o cerere the organisation or the actual exertion of the
având ca obiect înapoierea minorului iar, în visiting right, it results that the central
cazul în care reprezentarea se face prin authority intimated by a demand of returning
avocat, va pune la dispoziţia acestuia toate the child, will announce, at its turn, the
actele necesare promovării acţiunii, la cerere competent judicial or administrative
urmând a se anexa cererea-tip completată şi authorities if the child’s return is not
toate actele doveditoare transmise de statul accomplished willingly.
solicitant. If it is required the return of a child
Persoana, instituţia sau organismul placed on Romania’s territory, art. 3
interesat care solicită înapoierea copilului are paragraph 1 of Law no. 369/2004 stipulates
posibilitatea de a alege între a recurge la that the intimated Romanian central authority
autorităţile centrale şi calea unei acţiuni according to art. 3 paragraph 1 of the law will
directe în faţa autorităţilor judiciare sau immediately address to the competent judicial
administrative competente. În acest sens sunt court by a demand whose object is the
prevederile art. 29 din Convenţie care minor’s return and, if the representation is
stabilesc că aceasta nu împietează asupra made by a lawyer, it will make available for
posibilităţii persoanei, instituţiei sau him all the documents necessary for
organismului care pretinde că dreptul privitor promoting the action, and if it is demanded, it
la încredinţare sau de vizitare în înţelesul art. may attach the completed standard demand
3 sau 21 au fost violate, să se adreseze direct and all the proving documents transmitted by
autorităţilor judiciare sau administrative ale the demanding state.
statelor contractante în aplicarea sau The person, the institution or the
neaplicarea dispoziţiilor convenţiei. interested organism demanding the child’s
Şi în reglementarea Legii nr. 369/2004 return may choose between using the central
reclamantul are facultatea de a opta pentru o authorities and the way of a direct action in
acţiune direct la instanţa de judecată în front of the competent judicial or
temeiul art. 5 din lege care arată că administrative authorities. In this sense, there
prevederile art. 3 din lege nu exclud are the stipulations of art. 29 of the
posibilitatea ca reclamantul să sesizeze direct Convention, establishing that this does not
instanţa judecătorească competentă. bring impieties to the possibility of the
Reclamantul are posibilitatea de a person, institution or organism claiming that
sesiza în mod direct numai instanţa aflată pe the entrusting or visiting right according to
teritoriul statului de unde se solicită returnarea art. 3 or 21 were violated, to address directly
copilului13. to the judicial or administrative authorities of
3.3. Calitatea procesuală pasivă the contracting states in the application or
Calitate procesuală pasivă are non-application of the convention
răpitorul copilului. În sensul Convenţiei stipulations.
noţiunea de eventuali răpitori nu se referă In the regulation of Law no. 369/2004

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
66
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

exclusiv la părinţi. Ea trebuie privită prin the plaintiff is able to choose an action
accepţiunea mai largă dată familiei prin directly at the judicial court based on art. 5 of
calificarea ca atare şi a bunicilor sau a the law showing that the stipulations of art. 3
părintelui adoptiv14. of the law do not exclude the possibility for
3.4. Ascultarea copilului the plaintiff to directly intimate the competent
În conformitate cu art. 11 alin. 2 din judicial court.
Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 la aplicarea The plaintiff may intimate directly
art. 12 şi 13 din Convenţia de la Haga din only the court placed on the territory of the
1980 trebuie asigurată posibilitatea de state where the child’s return is demanded33.
ascultare a copilului în cadrul procedurii, cu 3.3. The passive processual quality
excepţia cazului în care aceasta este The passive processual quality
necorespunzătoare în conformitate cu vârsta belongs to the child’s kidnapper. According to
sau gradul său de maturitate. the Convention, the potential kidnapper
Ascultarea copilului rezultă şi din notion does not exclusively refer to the
prevederile art. 13 parag 2 din Convenţie în parents. It should be regarded by the larger
temeiul cărora instanţa poate refuza să acceptation given to the family by the
dispună înapoierea copilului dacă două qualification as such of the grandparents or of
condiţii sunt îndeplinite cumulativ: the foster parent34.
- instanţa constată că respectivul copil 3.4. The child’s hearing
se împotriveşte la înapoierea sa; According to art. 11 paragraph 2 of
- instanţa constată că respectivul copil the (EC) Regulation no. 2201/2003, when
a atins o vârstă sau o maturitate care face applying art. 12 and 13 of the 1980 Hague
necesar să se ţină seama de opinia sa. Convention, it should be provided the
Aşa cum se poate observa nici possibility to hear the child in the procedure
prevederile art. 13 parag. 2 din Convenţie nici framework, except for the case when it is not
cele ale art. 11 alin. 2 din Regulament nu corresponding with his age or maturity
stabilesc o limită de vârstă de la care copilul degree.
să poată fi ascultat ci lasă autorităţii judiciare Also, the child’s hearing results from
sau administrative posibilitatea de a ţine the stipulations of art. 13 paragraph 2 of the
seama de opinia acestuia dacă apreciază, în Convention based on which the court may
raport de vârsta şi gradul de maturitate al refuse to decide the child’s return if two
copilului, că opinia sa este relevantă. conditions are cumulatively accomplished:
Privitor la ascultarea copilului legea - The court finds that this child is
română prevede că este obligatorie ascultarea against his return;
copilului care a împlinit vârsta de 10 ani15 - The court finds that this child turned
însă va putea fi ascultat şi copilul care nu a a certain age or reached a certain maturity
împlinit vârsta de 10 ani, dacă instanţa requiring the consideration of his opinion.
consideră necesar (art. 9 alin. 3 din Legea nr. As we may notice, neither the
369/2004). stipulations of art. 13 paragraph 2 of the
3.5. Ascultarea titularului dreptului Convention, nor the ones of art. 11 paragraph
privind încredinţarea 2 of the Regulation establish an age limit
Ascultarea titularului dreptului privind when the child could be heard, but it offers to
încredinţarea care cere înapoierea copilului nu the judicial or administrative authority the
este reglementată de prevederile Convenţiei possibility to consider his opinion if it
dar rezultă din dispoziţiile art. 11 alin. 5 din appreciates, according to the child’s age and
Regulament care arată că o instanţă maturity degree, that his opinion is relevant.
judecătorească nu poate refuza înapoierea Regarding the child’s hearing, the
copilului în cazul în care persoana care a Romanian law stipulates that it is mandatory

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
67
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

solicitat înapoierea copilului nu a avut to hear the child who turned 10 years old35 but
posibilitatea să fie ascultată. the child who has not turned 10 years old may
3.6. Reguli stabilite pentru a asigura also be heard if the court considers it as
înapoierea imediată a copilului necessary (art. 9 paragraph 3 of Law no.
Întrucât în chestiunile legate de 369/2004).
reunirea copiilor cu părinţii lor oportunitatea 3.5. The hearing of the holder of the
unei măsuri trebuie judecată prin rapiditatea entrusting right
cu care este pusă în practică, asemenea cazuri The hearing of the holder of the
necesită o soluţionare urgentă, deoarece entrusting right who demands the child’s
trecerea timpului poate avea consecinţe return is not regulated by the Convention
iremediabile asupra relaţiilor dintre copii şi stipulations, but it results from the stipulations
părintele care nu locuieşte cu aceştia16. of art. 11 paragraph 5 of the Regulation
Înapoierea de urgenţă a copilului în ţara în showing that a judicial court may not refuse
care îşi are reşedinţa obişnuită este motivată şi the child’s return when the person who
de necesitatea ca acesta să nu mai fie demanded the child’s return had no possibility
considerat proprietatea părinţilor săi ci să fie to be heard.
recunoscut ca o persoană cu drepturi şi 3.6. Rules established for providing
necesităţi proprii17. the child’s immediate return
Autorităţile judiciare sau Whereas in the problems related to the
administrative ale oricărui stat contractant children’s reunion with their parents, the
urmează să procedeze de urgenţă în vederea opportunity of a measure should be judged by
înapoierii copilului (art. 11 parag. 1 din the promptitude by means of which it is
convenţie) dispoziţiile art. 11 parag. 2 din applied, such cases need an urgent solution,
convenţie impunând un termen limită de 6 because the time passing may have
săptămâni de la data sesizării autorităţii irremediable consequences on the
judiciare sau administrative pentru ca aceasta relationships between the children and the
să statueze. În caz contrar, prevederile parent who does not live with them36. The
aceluiaşi text dau reclamantului sau autorităţii child’s emergency return to the country where
centrale a statului solicitant posibilitatea să he has his regular residence is also motivated
ceară o declaraţie asupra motivelor acestei by his necessity of not being his parents’
întârzieri. property anymore, but of being acknowledged
Soluţionarea cu celeritate a cererii de as a person having his own rights and needs37.
înapoiere a unui copil rezultă şi din The judicial or administrative
prevederile art. 11 alin. 3 din Regulament authorities of any contracting state are to
conform căruia o instanţă sesizată cu o cerere emergently proceed to the child’s return (art.
de înapoiere a unui copil acţionează cu 11 paragraph 1 of the convention) the
celeritate în cadrul procedurii privind cererea, stipulations of art. 11 paragraph 2 of the
utilizând procedurile urgente prevăzute de convention, by imposing a 6 week deadline
dreptul intern. Instanţa judecătorească since the intimation of the judicial or
pronunţă hotărârea, cu excepţia cazului în administrative authority for it to decide. On
care aceasta se dovedeşte imposibilă din the contrary, the stipulations of the same text
cauza unor împrejurări excepţionale, în cel offer to the plaintiff or to the central
mult şase săptămâni de la sesizarea sa. authority of the demanding state the
Prevederi concordante cu cele ale possibility to ask for a declaration on the
Convenţiei şi Regulamentului întâlnim în reasons of this delay.
dreptul român în art. 6 alin. 1 din Legea nr. The solving with celerity of a child’s
369/2004 potrivit căruia cauzele având ca returning demand also results from the
obiect soluţionarea cererilor de înapoiere a stipulations of art. 11 paragraph 3 of the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
68
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

unui copil aflat pe teritoriul României în Regulation according to which a court


condiţiile art. 3 din Convenţie se soluţionează intimated by a child’s returning demand acts
de urgenţă. with celerity in the framework of the
Dacă de la data deplasării sau reţinerii procedure regarding the demand, by using
ilicite a copilului şi până la momentul the emergent procedures stipulated by the
introducerii cererii înaintea autorităţii intern law. The judicial court pronounces the
judiciare sau administrative a statului decisions, except for the case when it proves
contractant unde se află copilul s-a scurs o to be impossible because of certain
perioadă de mai puţin de un an, art. 12 parag. exceptional circumstances, at least six weeks
1 din convenţie stabileşte regula că autoritatea after its intimation.
sesizată trebuie să dispună înapoierea sa Other stipulations according to the
imediată. Autoritatea judiciară sau ones of the Convention and of the Regulation
administrativă sesizată, chiar şi după may be found in the Romanian law in art. 6
expirarea perioadei de un an, va dispune paragraph 1 of Law no. 369/2004 according
înapoierea copilului afară dacă nu se stabileşte to which the causes whose object is the
că acesta s-a integrat în noul său mediu (art. solving of the demands to return a child
12 parag. 2 din convenţie). placed on Romania’s territory in the
În cazul în care un copil este deplasat conditions of art. 3 of the Convention are
sau reţinut pe teritoriul României iar instanţa emergently solved.
constată că deplasarea sau reţinerea copilului If, since the date of the child’s illegal
este ilicită în sensul art. 3 din Convenţie, va displacement or keeping until the moment of
dispune înapoierea copilului în ţara în care introducing the demand to the judicial or
acesta îşi are reşedinţa obişnuită (art. 11 alin. administrative authority of the contracting
1 din Legea nr. 369/2004). Instanţa va fixa în state where the child is, there was a lapse of
chiar cuprinsul hotărârii un termen pentru time shorter than a year, art. 12 paragraph 1
executarea obligaţiei de înapoiere a copilului of the convention establishes the rule
sub sancţiunea unei amenzi civile în favoarea according to which the intimated authority
statului român cuprinsă între 5 milioane şi 25 should decide his immediate return. The
de milioane (art. 11 alin. 2 din lege). intimated judicial or administrative authority,
Motivarea hotărârii se face în termen de 10 even after the expiration of the lapse of time
zile de la pronunţare (art. 12 alin. 1 din lege). of a year, will decide the child’s return
Hotărârea este supusă recursului la Curtea de outside unless it is established that he
Apel Bucureşti, Secţia pentru minori şi adapted to his new environment (art. 12
familie, în termen de 10 zile de la comunicare paragraph 2 of the convention).
(art. 12 alin. 2 din lege). If a child is displaced or kept on
Dacă obligaţia de înapoiere a copilului Romania’s territory and the court finds that
nu este executată de bună voie, în termenul the child’s displacement or keeping is illegal
stabilit de instanţă, la expirarea acestuia according to art. 3 of the Convention, it will
autoritatea centrală română va solicita decide the child’s return to the country where
instanţei comunicarea titlului executoriu către he has his regular residence (art. 11
organele fiscale, pentru punerea în executare a paragraph 1 of Law no. 369/2004). The court
amenzii (art. 13 alin. 3 din lege). Dacă nici will settle in the decision content a term for
după aplicarea amenzii hotărârea executing the obligation to return the child
judecătorească de înapoiere a copilului în ţara under the sanction of a civil fine in the
reşedinţei sale obişnuite nu este executată advantage of the Romanian state contained
voluntar, se procedează la executarea silită, between 5 million and 25 million (art. 11
conform Codului de procedură civilă (art. 14 paragraph 2 of the law). The decision
alin. 1 din lege). motivation is made in a 10 day term since

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
69
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

Înainte de a dispune înapoierea pronouncing it (art. 12 paragraph 1 of the


copilului, autorităţile judiciare sau law). The decision is submitted to the appeal
administrative ale unui stat contractant pot at Bucharest Appeal Court, Section for
cere, în temeiul art. 15 din Convenţie, ca minors and family, in a 10 day term since the
reclamantul să înfăţişeze o hotărâre sau o communication (art. 12 paragraph 2 of the
atestare emanând de la autorităţile statului în law).
care se află reşedinţa obişnuită a copilului, If the obligation to return the child is
prin care să se constate că deplasarea sau not willingly executed, within the term
neînapoierea era ilicită în înţelesul art. 3 din established by the court, at its expiration, the
Convenţie, în măsura în care această hotărâre Romanian central authority demands to the
sau atestare poate fi obţinută în acest stat. court to communicate the executory title to
În aplicarea art. 15 din Convenţie, art. the fiscal organs, for executing the fine (art.
15 alin. 1 din Legea nr. 369/2004 prevede că 13 paragraph 3 of the law). If, after applying
la cererea unei autorităţi judiciare sau the fine, the judicial decision of returning the
administrative a unui stat parte la Convenţie, child to the country of his regular residence
instanţa română poate pronunţa o hotărâre is not willingly executed, it is proceeded to
prin care să se constate dacă, potrivit the forced execution, according to the Civil
legislaţiei române, deplasarea ori reţinerea Procedure Code (art. 14 paragraph 1 of the
copilului având reşedinţa obişnuită în law).
România, pe teritoriul acelui stat, s-a făcut cu Before deciding the child’s return,
încălcarea vreunui drept privind încredinţarea. the judicial or administrative authorities of a
Potrivit art. 15 alin. 2 din lege, în soluţionarea contracting state may demand, based on art.
unei asemenea cereri instanţa va putea să 15 of the convention, for the plaintiff to
ateste după caz: bring a decision or a certificate emanating
a) titularul drepturilor cu privire from the authorities of the state where the
la copil; child’s regular residence is, which should
b) conţinutul şi limitele show that the displacement or the non-return
drepturilor cu privire la copil, potrivit legii is illegal according to art. 3 of the
române; convention, as long as this decision or
c) dacă în raport de elementele certificate may be obtained in this state.
menţionate, în sensul legii române, deplasarea In the application of art. 15 of the
copilului de pe teritoriul României sau Convention, art. 15 paragraph 1 of Law no.
reţinerea lui în afara acestui teritoriu a 369/2004 stipulates that, at the demand of a
respectat drepturile privind încredinţarea judicial or administrative authority of a state
copilului ori dacă persoana căreia îi era which is a party of the Convention, the
încredinţat copilul avea dreptul să Romanian court may pronounce a decision
încuviinţeze sau să se opună deplasării finding that if, according to the Romanian
copilului în afara teritoriului României ori legislation, the displacement or the keeping
reţinerii lui în afara acestui teritoriu; of the child having his regular residence in
d) orice alt aspect determinant pentru Romania, on the territory of that state, was
a stabili dacă deplasarea sau reţinerea made by disrespecting any entrusting right.
copilului în afara teritoriului României este According to art. 15 paragraph 2 of the law,
ilicită în sensul art. 3 din Convenţie. in solving such a demand, the court may
Hotărârea instanţei nu este supusă certificate, where appropriate:
niciunei căi de atac şi se comunică e) The holder of the rights regarding
autorităţilor judiciare sau administrative the child;
solicitante prin intermediul autorităţilor f) The content and the limits of the
centrale române (art. 15 alin. 5 din lege). rights regarding the child, according to the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
70
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

O hotărâre asupra înapoierii copilului, Romanian law;


pronunţată în cadrul Convenţiei nu afectează g) If, in report to the mentioned
fondul dreptului privind încredinţarea (art. 19 elements, according to the Romanian law,
din Convenţie). the child’s displacement from Romania’s
3.7. Refuzul de a dispune înapoierea territory or the fact of keeping him outside
copilului this territory respected the rights regarding
Autoritatea judiciară sau administrativă the child’s entrustment or if the person
a statului solicitant nu este ţinută să dispună whom the child was entrusted to had the
înapoierea copilului în următoarele situaţii right to consent or to oppose to the child’s
prevăzute de art. 13 parag. 1 din convenţie: displacement outside Romania’s territory or
- dacă persoana, instituţia sau to the fact of keeping him outside this
organismul care se împotriveşte înapoierii territory;
sale stabileşte că părintele (persoana, instituţia h) Any other determining aspect for
sau organismul) care avea în îngrijire copilul establishing whether the child’s
nu exercita efectiv dreptul privind displacement or keeping outside Romania’s
încredinţarea la data deplasării sau territory is illegal according to art. 3 of the
neînapoierii, ori consimţise sau achiesase Convention.
ulterior acestei deplasări sau neînapoieri (art. The court decision is submitted to no
13 parag. 1 lit. a); attack way and it is communicated to the
- dacă persoana, instituţia sau demanding judicial or administrative
organismul care se împotriveşte înapoierii authorities by means of the Romanian central
sale stabileşte că există un risc grav ca authorities (art. 15 paragraph 5 of the law).
înapoierea copilului să-l expună unui pericol A decision on the child’s return,
fizic sau psihic sau ca în orice alt chip să-l pronounced in the Convention framework,
situeze într-o situaţie intolerabilă18 (art. 13 does not affect the law fund regarding the
parag. 1 lit. b); entrustment (art. 19 of the Convention).
Dispoziţiile Convenţiei instituie 3.7. The refusal to order the return
prezumţia că cel care îngrijeşte copilul of the child
exercită efectiv încredinţarea. Această The judicial or administrative authority of the
prezumţie are caracter relativ, putând fi demanding state is not kept to dispose the
răsturnată prin proba contrară. Sarcina probei child’s return in the following situations
revine celui care se opune înapoierii copilului, stipulated by art. 13, paragraph 1 of the
acesta urmând să stabilească, pentru a evita convention:
înapoierea copilului, că persoana care avea - if the person, the institution or the
dreptul privind încredinţarea nu o exercită organism opposing to the child’s return
efectiv19. Instanţa nu va fi obligată să dispună establishes that the parent (the person, the
înapoierea nici în situaţia în care înapoierea ar institution or the organism) that will take care
expune copilul la un pericol fizic sau of the child did not effectively exert the right
psihologic sau l-ar pune într-o situaţie regarding the entrusting since the date of the
intolerabilă, însă instanţa trebuie să se displacement or the non-return, or had
pronunţe în funcţie de circumstanţele cauzei, subsequently agreed or acquiesced this
sarcina probei, în sensul incidenţei acestei displacement or non-return (art. 13, paragraph
situaţii de excepţie revenind tot celui care se 1, letter a);
opune la înapoierea copilului20. - if the person, the institution and the
Autoritatea judiciară sau organism opposing to the child’s return
administrativă poate, de asemenea, în baza establishes that there is a serious risk for the
art. 13 parag. 2 din convenţie să refuze să child’s return to expose to child to a physical
dispună înapoierea copilului dacă constată că or mental danger or to place him or her in any

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
71
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

acesta se împotriveşte la înapoierea sa şi că a other manner in an intolerable situation38 (art.


atins o vârstă sau o maturitate care face 13, paragraph 1, letter b);
necesar să se ţină seama de opinia sa. The stipulations of the Convention
Dispoziţii privind ascultarea copilului la institute the presumption that the one who
aplicarea art. 13 din Convenţia de la Haga, cu takes care of the child effectively exerts the
excepţia cazului în care aceasta este entrusting. This presumption is relative, as it
necorespunzătoare în conformitate cu vârsta may be turned by the contrary evidence. The
sau gradul său de maturitate conţine şi art. 11 task of the evidence belongs to the one
alin 2 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 opposing to the child’s return and he or she is
Potrivit art. 11 alin. 4 din to establish, in order to avoid the child’s
Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 o instanţă return, that the persons who had the right
judecătorească nu poate refuza înapoierea regarding the entrusting does not effectively
copilului în temeiul art. 13 litera b din exert it39. The court will not be forced to
Convenţia de la Haga din anul 1980 în cazul dispose the return even if the return exposed
în care se stabileşte că s-au luat măsuri the child to a physical or mental danger or put
corespunzătoare pentru a asigura protecţia the child in an intolerable situation, but the
copilului după înapoierea sa. De asemenea, court should pronounce depending on the
înapoierea copilului nu va putea fi refuzată de circumstances of the cause, the evidence task,
către instanţa de judecată în cazul în care meaning that the incidence of this exceptional
persoana care a solicitat înapoierea copilului situation belongs to the one opposing to the
nu a avut posibilitatea de a fi ascultată [art. 11 child’s return40.
alin. 5 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]. The judicial or administrative
În cazul în care o instanţă authority may also, based on art. 13,
judecătorească a pronunţat o hotărâre de paragraph 2 of the convention, refuse to
neînapoiere în temeiul articolului 13 din dispose the child’s return if it is found that the
Convenţia de la Haga din 1980 instanţa child opposes to the return and that he or she
trebuie să transmită, de îndată, fie direct, fie has reached an age or a maturity requiring the
prin intermediul autorităţii sale centrale, o consideration of his or her opinion.
copie a hotărârii judecătoreşti de neînapoiere Stipulations regarding the listening to the
şi a documentelor pertinente, în special un child when applying the art. 13 of the Hague
proces verbal al şedinţelor, instanţei Convention, except for the case when this is
competente sau autorităţii centrale din statul not adequate to the child’s age or maturity
membru în care copilul îşi avea reşedinţa degree also contain art. 11, paragraph 2 of
obişnuită imediat înaintea deplasări sale sau Regulation (EC) no. 2201/2003
reţinerii sale ilicite, în conformitate cu dreptul According to art. 11, paragraph 4 of
intern. Instanţa trebuie să primească toate Regulation (EC) no. 2201/2003 a judicial
documentele menţionate în termen de o lună court cannot refuse the child’s return based on
de la data hotărârii de neînapoiere [art. 11 art. 13, letter b of the 1980 Hague Convention
alin. 6 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003]. if it is established that there were taken
Hotărârea instanţei din statul membru measures adequate in order to provide the
în care copilul a fost deplasat sau reţinut ilicit child’s protection after the return. Also, the
prin care aceasta s-a opus înapoierii sale poate child’s return cannot be refused by the
fi înlocuită cu o hotărâre ulterioară pronunţată judicial court if the person demanding the
de instanţa din statul membru al reşedinţei child’s return had no possibility to be listened
obişnuite a copilului înaintea deplasării sale to [art. 11, paragraph 5 of Regulation (EC) no.
sau a reţinerii sale ilicite. Această posibilitate 2201/2003].
rezultă din prevederile art. 11 alin. 8 din If a judicial court pronounced a
Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 care decision of non-return based on article 13 of

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
72
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

stabilesc că fără a aduce atingere unei hotărâri the 1980 Hague Convention, the court should
de neînapoiere pronunţate în conformitate cu transmit immediately either directly, or by
art. 13 din Convenţia de la Haga din 1980 means of its central authority, a copy of the
orice hotărâre ulterioară prin care se dispune judicial decision of non-return and of the
înapoierea copilului, pronunţată de a instanţă pertinent document, especially a protocol of
de o instanţă competentă în temeiul acestui the meetings, to the competent court or to the
Regulament, este executorie în conformitate central authority of the member state where
cu capitolul III, secţiunea 4, în vederea the child had his or her usual residence
asigurării înapoierii copilului. immediately before the displacement or the
unlawful keeping, according to the intern law.
4. Hotărârea de înapoiere a The court should receive all the mentioned
copilului pronunţată ulterior hotărârii de documents in a one year term since the
neînapoiere decision of non-return [art. 11, paragraph 6 of
În cazul în care o instanţă Regulation (EC) no. 2201/2003].
judecătorească a pronunţat o hotărâre de
neînapoiere în temeiul articolului 13 din 4. The returning decision of the
Convenţia de la Haga din 1980, atunci, child pronounced after the non-returning
potrivit art. 11 alin. 6 din Regulamentul (CE) decision
nr. 2201/2003 instanţa trebuie să transmită, de When a judicial court pronounced a
îndată, fie direct, fie prin intermediul non-returning decision based on 13 of the
autorităţii sale centrale, o copie a hotărârii 1980 Hague Convention, then, according to
judecătoreşti de neînapoiere şi a documentelor art. 11 paragraph 6 of the (EC) Regulation no.
pertinente, în special un proces verbal al 2201/2003 the court should immediately
şedinţelor, instanţei competente sau autorităţii transmit either directly, or by means of its
centrale din statul membru în care copilul îşi central authority, a copy of the non-returning
avea reşedinţa obişnuită imediat înaintea judicial decision and of its pertinent
deplasări sale sau reţinerii sale ilicite, în documents, especially a verbal process of the
conformitate cu dreptul intern. Instanţa meetings, to the competent court or to the
trebuie să primească toate documentele central authority of the member state where
menţionate în termen de o lună de la data the child had his regular residence
hotărârii de neînapoiere. immediately before his illegal displacement or
În conformitate cu prevederile art. 11 keeping, according to the intern law. The
alin. 7 din Regulament, cu excepţia cazului în court should receive all the mentioned
care instanţele judecătoreşti din statul documents in a month term since the non-
membru în care copilul îşi avea reşedinţa returning decision.
obişnuită imediat înainte de deplasarea sau de According to the stipulations of art. 11
reţinerea sa ilicită au fost deja sesizate de una paragraph 7 of the Regulation, except for the
dintre părţi, instanţa judecătorească sau case when the judicial courts of the member
autoritatea centrală care primeşte informaţia state where the child had his regular residence
menţionată la alineatul 6 trebuie să o notifice immediately before his illegal displacement or
părţilor şi să le invite să prezinte observaţii keeping have been already intimated by one
instanţei, în conformitate cu dreptul intern, în of the parties, the judicial court or the central
termen de 3 luni de la data notificării, pentru authority receiving the information mentioned
ca instanţa judecătorească să examineze by paragraph 6 should intimate it to the
problema încredinţării copilului. parties and to invite them to bring
Dacă în acest termen părţile nu observations to the court, according to the
prezintă instanţei observaţiile lor aceasta intern law, in a 3 month term since the
închide cauza. În această situaţie, instanţele intimation date, for the judicial court to

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
73
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

din statul pe teritoriul căruia copilul a fost examine the problem of the child’s
deplasat sau reţinut ilicit dobândesc entrustment.
competenţa în privinţa încredinţării în temeiul If, until the end of this term, the
art. 10 lit. b (iii) din Regulament dacă parties do not bring their observations to the
respectivul copilul a locuit în acest stat court, this closes the cause. In this situation,
membru o perioadă de cel puţin un an după ce the courts of the state on whose territory the
persoana, instituţia sau orice alt organism child was illegally displaced or kept gain the
căreia/căruia i s-a încredinţat copilul a avut competence regarding the entrustment based
sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă de locul în on art. 10 letter b (iii) of the Regulation, if
care se afla copilul şi dacă acesta s-a integrat that child had lived in this member state for at
în noul său mediu. least one year after the person, the institution
Dacă în termen de 3 luni de la data or any other organism whom the child was
notificării prezintă observaţiile lor,instanţa entrusted to, knew or should have known
competentă poate pronunţa, în temeiul art. 11 about the place where the child was and
alin. 8 din Regulament, o hotărâre prin care să whether he adapted to his new environment.
se dispună înapoierea copilului, hotărâre care If, in a 3 month term since the
este executorie în conformitate cu capitolul intimation they bring their observations, the
III, secţiunea 4 din Regulament, în vederea competent court may pronounce, based on art.
asigurării înapoierii copilului. 11 paragraph 8 of the Regulation, a decision
În conformitate cu prevederile art. 42 for the child’s return which is executory
alin. 1 parag. 1 din Regulament înapoierea according to chapter III, section 4 of the
copilului care rezultă dintr-o atare hotărâre Regulation, in order to provide the child’s
judecătorească executorie pronunţată într-un return.
stat membru este recunoscută şi executorie According to the stipulations of art. 42
într-un alt stat membru fără să fie necesară paragraph 1, paragraph 1 of the Regulation,
încuviinţarea executării şi fără să fie posibil the child’s return resulting from such an
să se opună recunoaşterii sale în cazul în care executory judicial decision pronounced in a
hotărârea a fost certificată în statul membru member state is recognized and executory in
de origine. another member state, without needing the
Chiar dacă dreptul intern nu prevede consent of the execution and without offering
caracterul executoriu de drept al unei hotărâri the possibility to oppose to its recognition if
prin care se dispune înapoierea copilului, the decision was certified in the original
instanţa de origine poate declara hotărârea member state.
executorie, fără a aduce atingere unei Even if the intern law does not
eventuale căi de atac. stipulate the executory feature of a decision
Hotărârea judecătorească prin care se stipulating the child’s return, the original
dispune înapoierea copilului va fi certificată court may declare the executory decision,
de instanţa judecătorească de origine care va without reaching a potential attack way.
elibera un certificat în acest scop dacă sunt The judicial decision stipulating the
îndeplinite condiţiile procedurale prevăzute de child’s return is certified by the original
art. 42 alin. 2 din Regulament, respectiv dacă: judicial court which releases a certificate in
a) copilul a avut posibilitatea de a fi this purpose, if the procedural conditions
ascultat, cu excepţia cazului în care aceasta a stipulated by art. 42 paragraph 2 of the
fost considerată necorespunzătoare în Regulation are accomplished, respectively if:
conformitate cu vârsta sau gradul său de a) the child had the possibility to be
maturitate; heard, except for the case when this was
b) părţile au avut posibilitatea de a fi considered as non-corresponding, according
ascultate; to his age or maturity degree;

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
74
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

c) instanţa judecătorească a pronunţat b) the parties had the possibility to be


hotărârea ţinând seama de motivele şi heard;
mijloacele de probă care au stat la baza c) the judicial court pronounced the
hotărârii pronunţate în conformitate cu art. 13 decision by considering the reasons and the
din Convenţia de la Haga din 1980. proving means which based the decision
În cazul în care părţile prezintă pronounced according to art. 13 of the 1980
observaţiile lor în termenul de 3 luni dar Hague Convention.
instanţa hotărăşte ca respectivul copil să nu fie When the parties bring their
înapoiat instanţele din statul pe teritoriul observations within the 3 month term, but the
căruia copilul a fost deplasat sau reţinut ilicit court decides for that child not to be returned,
dobândesc competenţa în privinţa încredinţării the courts of the state on whose territory the
în temeiul art. 10 lit. b (iv) din Regulament child was illegally displaced or kept gain the
dacă respectivul copilul a locuit în acest stat competence regarding the entrustment based
membru o perioadă de cel puţin un an după ce on art. 10 letter b (iv) of the Regulation if that
persoana, instituţia sau orice alt organism child lived in this member state for at least a
căreia/căruia i s-a încredinţat copilul a avut year after the person, the institution or any
sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă de locul în other organism whom the child was entrusted
care se afla copilul şi dacă acesta s-a integrat to, knew or should have known about the
în noul său mediu. place where the child was and whether he
adapted to his new environment.
5. Concluzii
Din cele mai sus prezentate se 5. Conclusions
desprind următoarele concluzii: From the facts presented above, the
- atunci când se solicită following conclusions result:
înapoierea unui copil deplasat sau reţinut - when it is demanded the
ilicit, respectiv prin violarea dreptului privind return of an illegally displaced or kept child,
încredinţarea exercitat efectiv de titularul său respectively by violating the entrustment right
la data deplasării sau neînapoierii copilului, au actually exerted by its holder at the
aplicabilitate prevederile Convenţiei de la displacement date or at the child’s non-return
Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale date, the applicable stipulations are the ones
răpirii internaţionale de copii, precum şi cele of the 1980 Hague Convention on the civil
ale Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al aspects of the international children
Consiliului Uniunii Europene din 27 kidnapping, and also the ones of the (EC)
noiembrie 2003 privind competenţa, Regulation no. 2201/2003 of the European
recunoaşterea şi executarea hotărârilor Union Council from November 27th, 2003
judecătoreşti în materie matrimonială şi în regarding the competence, the recognition and
materia răspunderii părinteşti; the execution of the judicial decisions in the
- scopul reglementărilor cuprinse în matrimonial matter and in the parental
Convenţie şi în Regulament este acela de a responsibility matter;
asigura înapoierea imediată a copilului - the purpose of the regulations
deplasat sau reţinut ilicit, şi, în consecinţă, de contained by the Convention and by the
a proteja dreptul privind încredinţarea, drept Regulation is to provide the immediate return
ocrotit prin legea statului în care copilul îşi of the illegally displaced or kept child and, as
avea reşedinţa obişnuită imediat înaintea a consequence, to defend the entrusting right,
deplasării ori neînapoierii sale; a right protected by the law of the state where
- regulile Regulamentului în materie the child had his regular residence
de înapoiere a copilului prevalează asupra immediately before his displacement or non-
regulilor Convenţiei în relaţiile dintre statele return;

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
75
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

membre în cazul în care copilul a cărui - the regulation rules in the matter of
înapoiere se solicită îşi avea reşedinţa the child’s return prevail on the Convention
obişnuită pe teritoriul unui stat membru rules in the relations between the member
imediat înaintea deplasării sau reţinerii sale states when the child whose return is
ilicite; demanded had his regular residence on the
- dacă un copil care îşi avea reşedinţa territory of a member state immediately
obişnuită pe teritoriul statului membru A este before his illegal displacement or keeping;
deplasat sau reţinut ilicit pe teritoriul statului - if a child who had his regular
membru B, instanţele din acest din urmă stat residence on the territory of a member state A
sunt competente să soluţioneze cererea de is illegally displaced or kept on the territory of
înapoiere a copilului, acestea putând să the member state B, the courts of this latter
decidă: state are competent to solve the returning
a) înapoierea copilului în demand of the child, as they may decide:
statul membru A având aplicabilitate a) the child’s return to the member
principiul înapoierii imediate a copilului state A, as it is applicable the principle of the
consacrat atât de dispoziţiile Convenţiei cât şi child’s immediate return, consecrated both by
de cele ale Regulamentului the stipulations of the Convention and by the
b) să nu fie înapoiat copilul în ones of the Regulation
statul membru A, caz în care va transmite b) the child should not be returned
instanţei competente din acest stat o copie a to the member state A, a case when it
hotărârii sale. Odată ce primeşte copia transmits a copy of its decision to the
hotărârii instanţa competentă din statul competent court of this state. Once it receives
membru A invită părţile să prezinte the copy of the decision, the competent court
observaţiile lor într-un termen de 3 luni două of the member state A invites the parties to
situaţii fiind posibile: bring their observations in a 3 month term, as
1. părţile nu prezintă two situations are possible:
observaţii situaţie în care instanţa închide 1. the parties bring no
cauza; observations, a situation when the court closes
2. părţile prezintă the cause;
observaţii situaţie în care instanţa examinează 2. the parties bring their
problema încredinţării şi poate să decidă fie observations, a situation when the court
ca acel copil să nu fie înapoiat, fie înapoierea examines the entrusting problem and it may
copilului, caz în care hotărârea este însoţită de decide either for that child not to be returned,
un certificat fiind automat recunoscută şi or the child’s return, a case when the decision
executorie în statul membru B. Aşadar, is accompanied by a certificate as it is
hotărârea de înapoiere pronunţată în statul automatically recognized and executory in the
membru în care copilul îşi avea reşedinţa member state B. Therefore, the returning
obişnuită imediat înaintea deplasării sau decision pronounced in the member state
reţinerii sale ilicite prevalează faţă de where the child had his regular residence
hotărârea pronunţată în statul pe teritoriul immediately before his illegal displacement or
căruia copilul a fost deplasat sau reţinut ilicit. keeping, prevails to the decision pronounced
in the state on whose territory the child was
illegally displaced or kept.

1
Philippe Bonfils, Adeline Gouttenoire, Droit des mineurs, Dalloz, Paris, 2008, p. 319.
2
România a aderat la Convenţia asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii încheiată la Haga la 25
octombrie 1980 prin Legea nr. 100/1992, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 243 din 30
septembrie 1992.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
76
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

3
CEDO, Cauza Monory c. României şi Ungariei, Hotărârea din 5 aprilie 2005, publicată în Monitorul oficial al
României”, partea I, nr. 1055 din 26 noiembrie 2005.
4
Veronica Dobozi, Aplicarea dispoziţiilor Convenţiei de la Haga privind aspectele civile ale răpirilor
internaţionale de copii, în Curierul Judiciar, nr. 6/2011, p. 318.
5
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a III-a civila şi pentru cauze cu minori şi de familie, Decizia civilă nr. 1195
din 28. 09. 2009, pe www.avocatura.com.
6
Publicat în Jurnalul Oficial L338/23 decembrie 2003, A 0001-0029, în vigoare de la 01 august 2004, modificat
prin Regulamentul nr. 2116/2004 al Consiliului din 02 decembrie 2004, abrogă Regulamentul (CE) nr.
1347/2000. Prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 stabilesc că acesta se aplică, oricare ar
fi natura instanţei, materiilor civile privind: (a) divorţul, separarea de corp şi anularea căsătoriei; (b) atribuirea,
exercitarea, delegarea, retragerea totală sau parţială a răspunderii părinteşti. Materiile prevăzute la litera b cuprind
în special: (a) încredinţarea şi dreptul de vizită; (b) tutela, curatela şi instituţiile similare; (c) desemnarea şi
atribuţiile oricărei persoane sau oricărui organism însărcinat să se ocupe de persoana sau bunurile copilului, să-l
reprezinte sau să-l asiste; (d) plasarea copilului într-o familie substitutivă sau într-un centru de plasament; (e)
măsurile de protecţie a copilului privind administrarea, conservarea sau dispoziţia cu privire la bunurile copilului.
7
Publicată în „Monitorul oficial al României” nr. 888 din 29 septembrie 2004.
8
În practica judiciară s-a constatat caracterul ilicit al neînapoierii minorului la reşedinţa obişnuită din Portugalia,
având loc prin violarea dreptului mamei privind încredinţarea, drept atribuit prin legea statului portughez . În
speţă, minorul s-a născut la data de 6 noiembrie 2006 la Setubal, Portugalia, din relaţia de concubinaj dintre
reclamanta C. S. P. C., cetăţean portughez, şi pârâtul M. S. B., cetăţean român. În luna septembrie 2007, când
minorul avea 8 luni, părinţii au venit în România împreună cu acesta, în vizită la bunica paternă, urmând ca
înapoierea mamei şi a copilului în Portugalia să aibă loc în luna octombrie 2007, însă reclamanta a fost nevoită
ca la data de 27 octombrie 2007 să se întoarcă la reşedinţa obişnuită fără fiul său. La data de 18 decembrie
reclamanta s-a întors în România pentru a-şi lua fiul însă pârâtul a recurs la violenţă împotriva sa şi nu i-a permis
să plece împreună cu minorul. Aceasta a rămas alături de copil până la data de 1 februarie 2008 când s-a întors
din nou în Portugalia pentru a-şi relua activitatea la locul de muncă şi a putea trimite bani pentru minor. Instanţa
a avut în vedere prevederile art. 1911 din Codul civil portughez potrivit cărora în cazul în care părinţii nu sunt
căsătoriţi şi nu locuiesc împreună, în măsura în care nu s-a cerut să se stabilească în justiţie custodia, se
presupune că mama este aceea care deţine custodia şi care exercită responsabilităţile părinteşti. În consecinţă,
întrucât părinţii nu au fost căsătoriţi şi nu au declarat autorităţilor portugheze că doresc exercitarea custodiei
comune asupra copilului, conform dispoziţiilor art. 1911 din Codul civil portughez, mama deţine custodia asupra
copilului, pârâtul neavând dreptul de a decide cu privire la reşedinţa minorului, astfel că reţinerea acestuia pe
teritoriul României, fără acordul mamei, este ilicită conform art. 3 din Convenţia de la Haga. A se vedea Curtea
de Apel Bucureşti, Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 580 din 12 mai 2010,
în Pandectele Române, nr. 8/2010, p. 170 şi urm.
9
Curtea de Apel Bcureşti, Secţia a III-a civilă şi pentru cause cu minori şi de familie, Decizia civilă nr. 855 din
19. 05. 2009, pe www. portal.just.ro
10
A se vedea Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr.
1081 din 23 septembrie 2005, în E. Roşu, Dreptul familiei. Practică judiciară. Hotărâri CEDO, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 294-295.
11
Într-o speţă, instanţa a reţinut încredinţarea ex lege în situaţia reglementată de art. 144 din Codul civil austriac,
conform căruia ambii părinţi ai copilului născut în timpul căsătoriei sunt îndreptăţiţi să se îngrijească de copil şi
să acţioneze ca reprezentanţi legali ai acestuia; ei sunt obligaţi să exercite aceste drepturi în bune condiţii unul
faţă de celălalt. Instanţa a constatat că, atât timp cât, potrivit art. 144 din Codul civil austriac, minora era
încredinţată de plin drept, prin lege, ambilor părinţi, prin luarea acesteia din Austria şi reţinerea sa de către pârât
pe teritoriul României, fără acordul mamei, se încalcă dispoziţiile art. 3 din Convenţia de la Haga. A se vedea
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 1081 din 23
septembrie 2005, în E. Roşu, op. cit., p. 294-295.
12
În practica judiciară s-a decis că sunt îndeplinite condiţiile art. 3 din Convenţie în situaţia reţinerii de către
mamă a minorului în România, fără acordul tatălui. Privitor la situaţia de fapt, instanţa a reţinut că minorul a
locuit în Ungaria de la data de 7 februarie 2001, dată de la care părinţii săi şi-au stabilit domiciliul la adresa
reclamantului. La data de 20 iulie 2008 părinţii împreună cu minorul s-au deplasat în România pentru a-şi vizita
rudele. Reclamantul s-a întors în Ungaria, la începutul lunii august iar pârâta împreună cu minorul au rămas în
România. Ulterior, pe la mijlocul lunii august, pârâta i-a comunicat reclamantului că nu mai doreşte să se
întoarcă în Ungaria şi că intenţionează să se stabilească cu minorul în România. Instanţa a constatat că

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
77
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

neînapoierea copilului a avut loc prin violarea unui drept privind încredinţarea. Pentru a hotărî astfel, instanţa a
avut în vedere dispoziţiile art. 5 din Convenţie care arată că dreptul privind încredinţarea include dreptul cu
privire la îngrijirile cuvenite persoanei copilului şi îndeosebi acela de a hotărî asupra locului reşedinţei sale,
drept care se exercită în mod efectiv de către părinţii minorului, acesta fiind încredinţat, de plin drept, prin lege,
ambilor părinţi. În acest sens instanţa a avut în vedere dispoziţiile din Secţiunea 72 paragraful 1 şi 4 şi Secţiunea
77 paragraful 1 din Actul VI privind căsătoria, familia şi tutela din legislaţia ungară unde se prevede că
„supravegherea parentală este realizată de părinţi împreună”, precum şi dispoziţiile art. 97 din Codul familiei
care instituie principiul egalităţii în drepturi şi îndatoriri a ambilor părinţi faţă de copilul minor, fără a deosebi
după cum acesta este din căsătorie sau din afara căsătoriei. A se vedea Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a III-a
civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia nr. 1635 din 19 decembrie 2009 pe www.jurisprudenţa.org.
13
Tribunalul Bucureşti, Secţia a IV-a civ., Sent. civ. nr. 210 din 12 februarie 2009 în Jurisprudenţa Convenţiei
de la Haga din 1980. Aspecte civile ale răpirii internaţionale de copii de Daniela Briţa, pe www.mpublic.ro.
14
Raportul explicativ Perez Vera al Convenţiei, pct. 81.
15
Într-o speţă, instanţa română a considerat că un minor cu vârsta de 10 ani nu a atins un grad de maturitate
necesar pentru a putea aprecia că se opune înapoierii sale. A se vedea Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a III-a
civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, Decizia civilă nr. 1695/9 decembrie 2009 pe
www.jurisprudenta.org.
16
Cauza Iosub Caras împotriva României Hotărârea din 27 iulie 2006 (nepublicată), pe www. csm1909.ro,
precum şi în Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Jurisprudenţa privind încălcarea unor drepturi parentale
în cauze cu minori, Selecţie realizată de D. Briţa, pe www. mpublic.ro.
17
Raportul explicativ Perez Vera asupra Convenţiei de la Haga din 1980.
18
În practica judiciară s-a stabilit că sunt incidente prevederile art. 13 alin. 1 lit. b din Convenţia de la Haga într-o
speţă în care s-a solicitat înapoierea copilului aflat în România la reşedinţa sa obişnuită din Italia. Pentru a decide
astfel, instanţa a reţinut că deplasarea copilului în România a avut loc atunci când acesta avea vârsta de 2 ani şi 5 luni.
În România copilul locuieşte împreună cu mama şi bunicii materni, s-a integrat perfect în familie, vorbeşte limba
română, nu cunoaşte limba italiană iar mediul familial de la domiciliul tatălui, cetăţean italian, pune în pericol
integritatea fizică şi psihică a copilului, deoarece, din apărările formulare de pârâtă, precum şi din depoziţiile
martorilor, rezultă faptul că atât tatăl copilului cât şi unchiul patern şi bunica paternă consumă alcool, bunica având şi
probleme psihice, iar tatăl şi unchiul patern sunt consumatori de droguri. În aceste condiţii instanţa a apreciat că este
în interesul copilului să crească şi să se dezvolte într-un mediu familial favorabil, înapoierea copilului la reşedinţa
tatălui din Italia nefiind în interesul copilului în condiţiile în care aceasta ar presupune lipsirea copilului de ocrotirea
şi supravegherea pe care mama copilului a asigurat-o acestuia încă de la naştere şi integrarea sa într-un mediu
tensionat, unde se consumă alcool, droguri şi unde există violenţă în familie (A se vedea Curtea de Apel Bucureşti,
Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, dec. nr. 643 din 09 aprilie 2009, în Pandectele Române,
nr. 10/2009, p. 217-220).
19
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, Decizia civilă nr. 510 din 18
martie 2009 pe www.jurisprudenta.com.
20
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, Decizia civilă nr. 887 din 21
mai 2009 pe www.jurisprudenta.org.
21
Philippe Bonfils, Adeline Gouttenoire, Droit des mineurs, Dalloz, Paris, 2008, p. 319.
22
Romania accessed the Convention on the civil aspects of the international children kidnapping contracted at
Hague on October 25th, 1980 by Law no. 100/1992, published in “Romania’s Official Gazette”, part I, no. 243
from September 30th, 1992.
23
CEDO, The cause of Monory a. Romania and Hungary, the Decision from April 5th, 2005, published in
Romania’s Official Gazette”, part I, no. 1055 from November 26th, 2005.
24
Veronica Dobozi, Applying the stipulations of the Hague Convention regarding the civil aspects of the
international children kidnapping, in Judicial Courier, no. 6/2011, p. 318.
25
Bucharest Appeal Court, the 3rd Civil Section and for causes regarding the minors and the family, Civil
Decision no. 1195 from 28. 09. 2009, on www.avocatura.com.
26
Published in the Official Journal L338/December 23rd, 2003, A 0001-0029, valid since August 1st, 2004,
changed by Regulation no. 2116/2004 of the Council from December 2nd, 2004, abrogates the (EC) Regulation
no. 1347/2000. The stipulations of art. 1 paragraph 1 of the (EC) Regulation no. 2201/2003 establish that it applies,
whatever is the nature of the court, of the civil matter regarding: (a) the divorce, the separation from the body and
the marriage annulment; (b) assigning, exerting, delegating, totally or partially retracting the parental responsibility.
The matters stipulated at letter b contain especially: (a) the entrustment and the visiting right; (b) the guardianship,
the curatorship and the similar institutions; (c) the assignment and the attributions of any person or organism

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
78
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

responsible for the child’s person or goods, for representing or assisting him; (d) placing the child into a substitutive
family or in a foster care centre; (e) the protection measures of the child regarding the administration, the
conservation or the stipulation regarding the child’s goods.
27
Published in “Romania’s Official Gazette” no. 888 from September 29th, 2004.
28
In the judicial practice, it was found the unlawful feature of non-returning the minor to the usual residence in
Portugal, as it had place by violating the mother’s right regarding the entrusting, a right attributed by the law of
the Portuguese state. In this case, the minor was born on November, 6th 2006 in Setubal, Portugal, as a result of
the concubinage relation between the plaintiff C. S. P. C., a Portuguese citizen and the defendant M. S. B., a
Romanian citizen. In September 2007, when the minor was 8 months old, the parents came in Romania together
with him, to visit the paternal grandmother and the return of the mother and of the child in Portugal was to have
place in October 2007, but the plaintiff had to return on October, 27th 2007 to the usual residence without her
son. On December, 18th the plaintiff returned in Romania to take her son but the defendant used violence against
her and did not allow her to leave together with the minor. She stayed with her child until February, 1st 2008
when she returned again to Portugal in order to resume her activity at her job and to be able to send money for
the minor. The instance considered the stipulations of art. 1911 of the Portuguese Civil Code according to which,
if the parents are not married and they do not leave together, as long as it was not required for the custody to be
established in justice, it is supposed that the mother owns the custody and exerts the parental responsibilities. As
a consequence, whereas the parents have not been married and they have not declared to the Portuguese
authorities that they wanted the exertion of the common custody of the child, according to the stipulations of art.
1911 of the Portuguese Civil Code, the mother owns the custody of the child and the defendant has no right to
make decision regarding the minor’s residence so his keeping on Romania’s territory without the mother’s
consent is unlawful according to art. 3 of the Hague Convention. See Bucharest Appeal Court, the 3rd Civil
Section and for cause related to minors and family, decision no. 580 from May, 12th 2010, in the Romanian
Pandects, no. 8/2010, p. 170 and the following ones.
29
The Appeal Court of Bucharest, the 3rd Civil Section and for minor and family causes, Civil Decision no. 855
of 19. 05. 2009, on www. portal.just.ro
30
See Bucharest Court of Appeal, the 3rd Civil Section and for causes related to minors and family, decision no.
1081 from September, 23rd 2005, in E. Roşu, Family Law. Judicial Practice. ECHO Decisions, Hamangiu Press,
Bucharest, 2007, p. 294-295.
31
In one case, the instance kept the ex lege entrusting in the situation regulated by art. 144 of the Austrian Civil
Code according to which both of the parents of the child born during marriage have the right to take care of the
child and to act as his or her legal representatives; they are forced to exert these rights in good conditions one to
the other. The instance found that, as long as, according to art. 144 of the Austrian Civil Code, the minor was
entrusted in full law, by the law, to both of the parents, by taking her from Austria and keeping her by the
defendant on Romania’s territory, without the mother’s consent, there is a contravention of the stipulations of art.
3 of the Hague Convention. See Bucharest Appeal Court, the 3rd Civil Section and for causes related to minors
and family, decision no. 1081 from September, 23rd 2005, in E. Roşu, op. cit., p. 294-295.
32
In the judicial practice, it was decided that there are accomplished the conditions of art. 3 of the Convention
when the mother keeps the minor in Romania, without the father’s consent. Regarding the situation of fact, the
instance kept that the minor has lived in Hungary since February, 7th 2001, a date since his parents have
established their domicile at the plaintiff’s address. On July, 20th 2008 the parents together with the minor went
to Romania to visit their relatives. The plaintiff returned to Hungary, at the beginning of August and the
defendant woman together with the minor remained in Romania. Subsequently, at the middle of August, the
defendant communicated to the plaintiff that she did not want to return to Hungary and that she intended to settle
down in Romania, together with the minor. The instance found that the non-return of the child had place by
violating a right regarding the entrusting. In order to decide thus, the instance considered the stipulations of art. 5
of the Convention showing that the right regarding the entrusting includes the right regarding the cares deserved
by the child’s person, and especially the one to make decisions regarding the place of his residence, a right that is
effectively exerted by the minor’s parents, as he is entrusted in full law, by law to both of the parents. In this
sense, the instance considered the stipulations of the Section 72 paragraph 1 and 4 and Section 77 paragraph 1 of
the 4th Act regarding the marriage, the family and the guardianship of the Hungarian legislation, where it is
stipulated the “the parental surveillance is accomplished by the parents together”, and also the stipulations of art.
97 of the Family Code instituting the principle of the equality in rights and obligations of both of the parents to
their minor child, without distinguishing whether if it is inside or outside the marriage. See Bucharest Appeal
Court, the 3rd Civil Section and for causes related to minors and family, decision no. 1635 from December, 19th
2009 on www.jurisprudenţa.org.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
79
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 3/2013

33
Bucharest Court, the 4th Civil Section, Civil Sentence no. 210 from February 12th, 2009 in the Jurisprudence of
the 1980 Hague Convention. Civil aspects of the international children kidnapping by Daniela Briţa, pe
www.mpublic.ro.
34
The explanatory report Perez Vera of the Convention, point. 81.
35
In a case, the Romanian court considered that a 10 year old-minor had not reached a maturity degree necessary
for appreciating that he was against his return. See Bucharest Appeal Court, the 3rd Civil Section and for causes
regarding minors and family, Civil Decision no. 1695/December 9th, 2009 on www.jurisprudenta.org.
36
The cause Cauza Iosub Caras against Romania, Decision from July 27th, 2006 (unpublished), on www.
csm1909.ro, and also in the European Court of Human Rights. The Jurisprudence regarding the Deviation from
certain Parental Rights in Causes Regarding the Minors, A selection accomplished by D. Briţa, on www.
mpublic.ro.
37
The explanatory report Perez Vera on the 1980 Hague Convention.
38
In the judicial practice, it was established that the stipulations of art. 13, paragraph 1, letter b of the Hague
Convention are incidental in a case where it was required the return of the child placed in Romania at his usual
residence in Italy. In order to decide this, the court kept the fact that the child’s displacement in Romania had
place only when he was 2 years and 5 months old. In Romania, the child lives together with his mother and his
maternal grandparents, he integrated perfectly in the family, he speaks Romanian, he does not know Italian and
the family environment at the father’s domicile, an Italian citizen, endangers the child’s physical and mental
integrity because, from the justifications formulated by the defendant, and also from the depositions of the
witnesses, it results that both the child’s father and the paternal uncle and paternal grandmother drink alcohol,
the grandmother has also mental problems and the father and the paternal uncle use drugs. In these conditions,
the instance appreciated that the child’s interest is to grow up and to develop in a favourable family environment,
and the child’s return to the father’s residence in Italy is not in his interest if this supposes the child’s lack of the
protection and surveillance provided by his mother since his birth and integration in a tensed environment where
there are drugs, alcohol and family violence (See Bucharest Appeal Court, the 3rd Civil Section and for causes
related to minors and family, decision no. 643 from April, 9th 2009, in the Romanian Pandects, no. 10/2009, p.
217-220).
39
Bucharest Appeal Court, the 3rd Civil Section and for causes related to minors and family, Civil Decision no.
510 from March, 18th 2009 on www.jurisprudenta.com.
40
Bucharest Appeal Court, the 3rd Civil Section and for causes related to minors and family, Civil Decision no.
887 from May, 21st 2009 on www.jurisprudenta.org.

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Juridical Sciences Series, Issue 3/2013
80