Sunteți pe pagina 1din 2

1/17/2019 Varianta 167 Evaluare Națională

Varianta 167
Prof: Vasile Uleanu

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


- Timpul efectiv de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de examen se trec doar rezultatele. ( 30 de puncte)

– – –
(5p) 1. Calculând (5√ 3 + 7√ 3) : 6√ 3 (53+73):63 se obţine…..

(5p) 2. Soluţia reală a ecuaţiei −3√ 2x + 6 = 3 −32x+6=3 este …..
(5p) 3. Dacă x∈ (−3, 5] ∈(−3,5] , atunci numărul real 3 – 2x aparţine intervalului…….
(5p) 4. Dacă a2 – b2 = 36 şi a + b = 18 , atunci a – b= …….
– –
(5p) 5 Media geometrică a numerelor a= | 4√ 3 − 7 43−7| şi b = | 7 +4√ 3 43| este…..
(5p) 6. Diagrama de mai jos reprezintă numărul de persoane care locuiesc în apartamentele de pe
scara unui bloc. Numărul total de persoane din apartamentele notate cu număr impar este de ……

SUBIECTUL II – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. ( 30 de puncte)

(5p) 1. Desenaţi o piramidă patrulateră regulată VABCD cu baza ABCD.


(5p) 2. Arătaţi că x este element al mulţimii A, unde A={ 735 , 8127 , 454 } şi x = [
3
5·2512:1258 – 16164:22 4 224 + (92)7 : 33 333+ 492: 74] 36
(5p) 3. Calculaţi aria şi perimetrul unui triunghi dreptunghic, ştiind că mediana şi
înălţimea corespunzătoare ipotenuzei au lungimile de 5 cm, respectiv 4 cm .
2 4 5 7
4. Fie a= + + + a=21⋅3+43⋅7+57⋅12+712⋅19
1⋅3 3⋅7 7⋅12 12⋅19
(5p) a) Calculaţi valoarea numărului a.
1 19
(5p) b) Arătaţi ca 3
<a< 20
13<a<1920.

http://www.mateinfo.ro/evaluare-nationala-matematica/culegere-evaluare-nationala-la-matematica-web/591-varianta-167-evaluare-nationala 1/2
1/17/2019 Varianta 167 Evaluare Națională

(5p) 5. Să se arate că A =
1
[(n − 1)(n + 1) (n 4 + 1) (n 8 + 1) + n 2 +1
] (n 4 + n 2 ) [(n−1)(n+1)(n4+1)(n8+1)+1n2+1](n4+n2) es
te pătrat perfect.

SUBIECTUL III – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.( 30 de puncte)

1. Un bazin de apă în formă de paralelipiped dreptunghic cu L= 8m , l = 3m şi h= 2,5m este umplut


cu apă până la 80% din volumul său .
(5p) a) Aflaţi câţi litri de apă sunt în bazin .
(5p) b) Dacă o familie consumă zilnic pentru nevoile casei 800 l de apă , aflaţi pentru câte
familii ar putea sa ajungă apa din bazin intr-o zi dacă bazinul este încărcat la capacitatea maximă .
(5p) c) Ştiind ca 1 m.c de apă costă 4,25 lei , aflaţi cât a plătit o familie pentru consumul lunii
noiembrie 2010 ,dacă consumul zilnic mediu este de 800 l apă.
2. Figura alăturată reprezintă schema un teren agricol în formă de trapez dreptunghic cu AB şi CD
baze şi ≺ ≺A= 90 0 , iar AD= 30 m , DC = 10 m Suprafaţa acestui teren a fost împărţită în trei
parcele care au de forma de pătrat AGFE , trapez dreptunghic DEFC şi triunghi dreptunghic isoscel
FGB .Dacă aria trapezului DEFC este de 150 m2 , calculaţi:

(5p) a) Suprafaţa terenului ABCD.


(5p) b) Cât la % din aria pătratului AGFE reprezintă aria triunghiului BGF.
(5p) c) Cât costă împrejmuirea parcelei AGFE dacă 1 m de gard costă 80 lei

http://www.mateinfo.ro/evaluare-nationala-matematica/culegere-evaluare-nationala-la-matematica-web/591-varianta-167-evaluare-nationala 2/2