Sunteți pe pagina 1din 2

INFORMARE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DESFĂSURATĂ DE CĂTRE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE, FILIALA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI


FUNCIARE CARAŞ-SEVERIN ÎN PERIOADA 01.01-31.10.2015

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare s-a înfiinţat prin Ordonanţa de Urgenţă nr.82/29
septembrie 2011, aprobată prin Legea 199 /2012, ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată
din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare.
În baza Regulamentului de Organizare și Funcționare, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
566 din 30.07.2014, Agenţia are în structura sa o unitate centrală şi 16 filiale teritoriale, fără personalitate
juridică, care au în alcătuire unităţi de administrare.
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare exploatează, administrează, întreţine şi repară
amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului, declarate de utilitate
publică.
Unitatea de Administrare Caraş-Severin din subordinea Filialei Teritoriale Timiș-Mureș Inferior
are un număr de 7 angajaţi, fără personal muncitor.
Suprafata amenajată cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, din cadrul Unității de Administrare Caraş-
Severin, este de 72571 ha, din care 28627 ha de desecare gravitaţională şi 43944 ha de combatere a
eroziunii solului.
Activitatea principală a Filialei Caraş-Severin este exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor
de îmbunătăţiri funciare, constând în desecări cu evacuarea apelor gravitațional şi combaterea eroziunii
solului - aflate în administrare.
In anul 2015 au fost executate lucrări de întreținere și reparaații la lucrările de îmbunătățiri
funciare constând în:
- decolmatarea și nivelare deponiilor rezultate din decolmatare în amenajarea Timișul Superior-
Obreja;
- distrugerea vegetaţiei ierboase, acvatice şi lemnoase de pe canale şi baraje din pământ cu rol de
atenuare a viiturilor, în vederea expertizării și întocmirii documentațiilor tehnice pentru obținerea
Autorizațiilor de exploatare și funcționare în siguranță a acestora.
Pentru reducerea cheltuielilor cu serviciile de pază au fost achiziționate și montate sisteme de
alarmare la sediile de exploatare din teritoriu: Oravița. Mercina, Iaz și Vermeș.
Emiterea Avizelor de scoatere din circuitul agricol şi a acordurilor tehnice în amenajările de
îmbunătăţiri funciare cat si in afara lor, conform Legii 138/2004, constă în:
- verificarea documentatiilor si eliberarea avizelor de scoatere din circuitul agricol si a acordurilor
tehnice;
- eliberarea avizelor tehnice pentru scoaterile terenurilor din circuitul agricol a constructiilor care
se amplaseaza in amenajarile de imbunatatiri funciare, dar si in afara acestora;
Pe parcursul primelor 10 luni din anul 2015, Unitatea de Administrare Caraş-Severin a desfăşurat
următoarele activităţi:
a) A verificat documentaţiile tehnice şi a eliberat:
- 33 avize pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol, în vederea înfiinţării de noi construcţii
sau extinderea celor existente, urmărindu-se protecţia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din zonele
amenajate, suprafaţa scoasa din circuitul agricol fiind de 252000 mp (25,2 ha).
-7 acorduri tehnice
-5 avize ANIF pentru PUZ
-2 avize ANIF pentru PUG
-1 aviz ANIF pentru evacuări de ape pluviale
b) A încheiat:
-4 contracte de prestări servicii pentru evacuarea apelor pluviale în infrastructura de îmbunătăţiri
funciare din administrarea U.A. Caraș-Severin.
În primele 10 luni ale anului 2015, U.A. Caraș-Severin a realizat venituri în valoare de 54694 lei,
prin emiterea avizelor, acordurilor și prestarea serviilor de îmbunătățiri funciare (contracte evacuări ape
pluviale).
c) A colaborat permanent cu instituţiile abilitate pentru verificarea şi elaborarea avizelor tehnice de
scoatere din circuitul agricol, în vederea înfiinţării de noi construcţii conform Ordinului comun 897/798
din 2005 a MADR/MAI şi OUG 82/2011.
Pe linie de apărare, au fost reactualizate, în cadrul sistemelor hidrotehnice Vrani-Mercina, Vicinic
şi Bârzava Mijlocie, Planurile de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase
şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, pentru lucrările de apărare (baraje), perioada 2014-2017.
În anul 2015, Unitatea de Administrare Caraş-Severin a întocmit documentațiile tehnice pentru
fiecare amenajare de îmbunătățiri funciare și a obținut Autorizațiile de gospodărire a apelor.
Unitatea de Administrare Caraş-Severin are o bună colaborare cu administraţia judeţeană şi
administraţiile locale (primării, consilii locale) precum şi cu serviciile deconcentrate din judeţ.

DIRECTOR ADJUNCT
Ec. Ilie-Ciprian MĂRAN