Sunteți pe pagina 1din 7

1

CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE LEGARE LA PĂMÂNT

Jan Ignat
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Facultatea de Construcții și Instalații,
Departamentul de Ingineria Instalațiilor
Expert tehnic și Verificator de proiecte MLPAT

1. Definiții
1.1.În Normativul I7-2011, cap.2 se definește :
„ -legare la pământ – realizarea unei legături electrice între un punct dat al unei reţele, al
unei instalaţii electrice sau al unui echipament şi un pământ local și
-instalaţie de legare la pământ – ansamblu de legături electrice şi dispozitive care fac parte
din legarea la pământ a unei reţele, a unei instalaţii sau a unui echipament”
În cuprinsul Normativului nu se regăsește însă această categorie de instalație, iar

1.2. ConformÎndreptar de proiectare şi execuţie a instalaţiilor de legare la pământ


- indicativ 1 RE-Ip 30/2004: Instalaţie de legare la pământ : Ansamblu format din conductoarele
de legare la pământ şi priza de pământ prin care se realizează legarea la pământ.

Ca urmare o instalaţia de legare la pământ este formată din, fig.1.:


- prize de pământ simple sau multiple (electrozi);
- puncte de legătură de la priza de pământ spre borna principală de legare la pământ și
echipotențializare;
- puncte de legătură de la priza de pământ spre alte tipuri de instalaţii (de paratrăsnet) ;
- conductoare de legătură între electrozi
și este și o componentă a sistemului de legare la pământ
2

2. Reglementări tehnice

2.1. SR HD 60364-5-54:2007-Sisteme de legare la pământ, se prevede:


„ 542.4. Bornă principală de legare la pământ
542.4.1. În fiecare instalaţie unde se utilizează o legătură de
echipotențializare trebuie prevăzută o bornă principală de legare la pământ, la
care trebuie conectate următoarele conductoare:
-conductoare pentru legătură de echipotenţializare;
-conductoare de legare la pământ ;
-conductoare de protectie ;
Comentariu :-cu care se asigură legarea la pământ pentru mase/carcase în
rețele TT și IT, ca măsură de protecție de bază.
În rețea TN aceste conductoare de protecție asigură conectarea
maselor/carcaselor la neutrul alimentării prin conductoarele PEN/PE
distribuite prin rețeua de distribuție.
-Conductoare de legare la pamant funcționale, dacă este relevant.
În Nota de la anexa ZA, pag 21-se precizează- pentru scopul acestui document de
armonizare, un conductor de legare la pământ este conductorul care conectează electrodul de
pământ (priza de pământ) la un punct al unui sistem comun de echipotențializare, de obicei
borna principală de legare la pământ.”
Din prevederile standardului rezultă că :
-sistemul de legare la pământ este, în primul rând un sistem comun de echipotențializare, a
cărui principălă componentă este, de obicei, borna principală de legare la pământ;
-structura sistemului este valabilă, pentru fiecare tip de retea (TN, TT, IT), cu particularizări
specifice pentru rețeaua TN;
2.2. Normativul I7-2011, în subcap 5.5, a preluat standardul SR HD 60364-5-
54:2007 care defineşte noţiunea de sistem de legare la pământ, cu privire la care prevede
următoarele :
“5.5.1.1.Sistemele de legare la pământ au drept scop:
a) asigurarea potenţialului pământului pentru (acest scop nu este menționat în standard):
- conductorul PEN, în reţelele TN-C. Conductorul PEN, la consumator, este conectat la borna
(bara) principală de legare la pământ a instalaţiei (fig. 5.1.), care oferă posibilitatea conectării
electrice a unui număr de conductoare în scopul legării la pământ.
Comentarii : -în fig. 5.1 nu este figurat conductorul PEN;
- în cap. 2 al I7/2011 este definit „conductor PEN – conductor care asigură atât
funcţiile de conductor de protecţie cât şi de conductor neutru” fiind,
conform aceluiași normativ, specific NUMAI “3.3.2.3 Reţeaua TN (care) are
un punct al alimentării legat direct la pământ, masele instalaţiei fiind legate în
acest punct prin conductoare de protecţie”
- ca urmare conductorul PEN NU oferă posibilitatea conectării electrice a unui
număr de conductoare în scopul legării la pământ (ar trebui să fie o bornă/bară),
deoarece oferă posibilitatea legării maselor instalaţiei la neutrul alimentării;
- conductorul neutru (N), în reţelele TN-S pentru a permite conectarea la reţea a receptoarelor
monofazate sau trifazate legate în stea şi neuniform încărcate pe faze;
Comentarii : -în fig. 5.1, care reproduce figura din standard, nu este figurat conductorul N;
- conform standardului și a art. 5.5.1.2 din I7/2011 (reprodus mai jos),
conductorul neutru de lucru nu este componentă a sistemului de legare la
pământ;
3

- conductorul de protecţie (PE), în reţelele TN-S, pentru a asigura protecţia persoanelor şi a


animalelor împotriva şocurilor electrice (doar pentru echipotențializare-n.a.);
- masele metalice, ce accidental ar putea ajunge sub tensiune, în schemele IT, TT sau în
reţelele TN-C şi TN-S atunci când se impune (doar pentru echipotențializare-n.a.)
b) limitarea influenţelor electroenergetice datorate unor supratensiuni (a se vedea 4.4);
c) disiparea sarcinilor electrice în sol, datorate supratensiunilor de trăsnet, loviturilor
de trăsnet directe (cap.6)” .
Comentarii :- acest scop nu este prevăzut în standard;
- disiparea sarcinilor electrice în sol, se asigură prin LMPS –sistem de
protecție la efectele trăsnetului (datorate supratensiunilor induse de curentul
de trăsnet și a celor de comutație);
- sarcina, energia, loviturii directe de trăsnet nu se disipă în sol deoarece se
neutralizează, prin descărcarea de trăsnet, cu sarcina ascendentă acumulată
din/pe sol;
- instalația de protecție la loviturile directe de trăsnet IPTE, NU este
componentă a Sistemului de legare la pământ, conform art. 5.5.1.2. din
I7/2011.
“ 5.5.1.2. Un sistem de legare la pământ se compune din:
- borna (bara) principală de legare la pământ;
- conductoare de protecţie (PE)
- conductoare pentru legătură de echipotenţializare (conductoare principale de
legare la pământ) ;
- conductoare de ramificaţii;
- conductoare de legare la priza de pământ (a bornei (bară)-n.a.)
- priza de pământ”
și
“5.5.2.1. În fiecare instalaţie la nivelul tabloului general trebuie prevăzută o bornă
/bară principală de legare la pământ, la care trebuie conectate următoarele conductoare:
-conductorul PEN din racordul de alimentare;
Comentariu :-acest conductor este propriu numai rețelei TN, așa cum este
reprezentat în fig.2. /fig. 4.7/din I7/2011 și nu este reprezentat în fig. 3
care reproduce fig.5.1 din I-7/2011 și din standard;
-conductorul (conductoarele) PEN, ce se distribuie la consumator atunci când reţeaua de
distribuţie este TN-C ;
Comentariu :- acest conductor este propriu numai rețelei TN și se distribuie din TEG,
așa cum este reprezentat în fig.2 /fig. 4.7/din I7/2011 și nu este
reprezentat în fig. 3 care reproduce fig.5.1 din I-7/2011 și din
standard;
-conductorul PE, ce se distribuie la consumator în cazul în care alimentarea receptoarelor se
face în sistem TN-S;
Comentariu :- acest conductor este specific fiecărui tip de rețea dar se distribuie prin
rețea numai în rețea TN însă din TEG, așa cum este reprezentat în
fig.2 /fig. 4.7/din I7/2011 și nu este reprezentat în fig. 3 care reproduce
fig.5.1 din I-7/2011 și din standard;
-conductorul N, ce se distribuie la consumator în cazul în care alimentarea receptoarelor se
face în sistem TN-C-S
Comentariu :- Conductorul neutru de lucru NL nu este componentă a sistemului de
legare la pământ așa cum rezultă din art.5.5.1.2 ;
4

-în rețele TT și IT, Normativul I7-2011, în cap. 3, pe de o parte nu


recomandă distribuirea neutrului în rețea, iar pe de altă parte nu
prevede conectarea acestuia la pământ în rețeaua consumatorului;
-conductoare pentru legătură de echipotenţializare;
-conductoare de legare la pământ”

10 OCPD3 10
OCPD1
1 2 L1 3
L2
L3
N
PEN PE

OCPD1 OCPD2

S S S S S S S
S S
P
D
P
D
P
D
5 8 P
D
P
D
P
D
P
D
P P 9
D D

Fig.2/fig. 4.7 /I7 / 2011

3.Sublinieri
1. Prevederile din SR HD 60364-5-54:2007 sunt generale, structura sistemului de
legare la pământ fiind specifică fiecărui tip de rețea (TT, IT, TN);
2.În I7/2011, art. 5.5.2.1. deși se reproduce figura din standard, se particularizează,
(făra a se menționa acest lucru), legăturile la borna/bara principală, specifice, parțial rețelei
TN deoarece nu este reprezentat conductorul PEN care asigură legătura la neutrul
alimentării și nici conductoarele de protecție PE, care sunt, de regulă, distribuite prin
rețeaua de distribuție și alimentare ;
3.Nu se face nici o referire la conductoarele de protecție PE, specifice rețelelor TT și
IT, componente principale ale sistemului de legare la pământ, specific acestor rețele :
4.Printre conductoarele care se leagă la bornă/bară nu se regăsesc, explicit, (în
I7/2011 și SR HD 60364-5-54:2007), conductoarele de coborâre ale instalației exterioare de
protecție la loviturile directe de trăsnet, care asigură scopul menționat în I7/2011, art.
5.5.1.1. alin. c);
5.Conductoarele de coborâre ale instalației exterioare de protecție la lovituri directe
de trăsnet, care pot fi și independente de clădire, nu sunt menționate printre componentele
sistemului de legare la pământ, nu sânt considerate conductoare de protecție fiind
dimensionate după alte criterii;
6.Realizarea distinctă a bornei /bara principală de legare la pământ și a baretei PE
din fiecare tablou electric este prezentată în fig. 4.7 din I7/2011.
5

7. În rețea TT și IT, conductoarele de protecție PE, pot fi distribuite și prin rețeaua de


alimentare, situație în care în tablourile electrice se realizează bornă/bară PE, care se leagă
la pământ, prin intermediul bornei/barei principale de legare la pământ, aceasta fiind
măsura de protecție de bază.
4. Sistem de legare la pământ
Forme particulare de materializare a unui sistem de legare la pământ se realizează,
singular, sau cumulat, pentru:
-reţeaua de echipotenţializare necesară pentru protecţia la şoc electric;
-instalaţia interioară de protecţie la trăsnet;
-sistemul de protecţie la efectele trăsnetului-LMPS;
-legarea la pământ pentru protecţia la şoc electric, măsura de protecţie de bază pentru reţelele
TT şi IT;
-legarea, prin conductoare de protecţie, a maselor/carcaselor, la punctul neutru al sursei de
alimentare prin intermediul bornei/barei principale de legare la pământ, în cazul reţelei TN,
când aceste legături sunt mai sigure și mai ieftene.

Fig.3 /Fig. 5.1 /I-7/2011

În fig 4. se prezintă structura sistemului de legare la pământ pentru rețea TN, din care
rezultă :
-conductorul neutru de lucru și cel de protecție se distribuie, până la fiecare masa/carcasă prin
rețeaua de distribuție/alimentare;
-se pot lega mase/carcase la neutrul alimentării și prin intermediul bornei/barei principale de
legare la pământ-componentă a sistemului de legare la pământ, dacă aceste legături sunt mai
sigure și mai ieftene;
-sistemul de legare la pământ conține, în majoritate, conductoare de echipotențializare.
6

Ca urmare, sistemul de legare la pământ care se va realiza pentru un consumator va


avea structura determinată de:
- tipul reţelei electrice de distribuţie, respectiv :TN; TT; IT;
- tipul de legături de echipotenţializare care se vor realiza : pentru protecţia la şoc
electric; pentru instalaţia interioară de protecţie la trăsnet sau pentru protecţia la
efectele trăsnetului.

- Fig. 4. Sistem de legare la pământ pentru rețea TN


7

5. Concluzii
1. Sistemul de legare la pământ are structură specifică pentru fiecare consumator, în
funcție de tipurile de instalații electrice, instalații electrice de protecție cu care este dotat
și tipul de rețea de la care este alimentat (TT, IT, TN);
2. Sistemul de legare la pământ, așa cum este definit în SR HD 60364-5-54:2007, nu
conține și conductorul neutru de lucru, iar în cazul rețelei TN conductorul neutru
de protecție, PE, distribuit prin rețea, doar ocazional poate face parte din sistemul
de legare la pământ.
3. Conductoarele de coborâre ale instalației exterioare de protecție la lovituri directe
de trăsnet, care pot fi și independente de clădire, nu fac parte din sistemului de
legare la pământ.
4. Reprezentarea IPT exterioară în fig 5.1 din I7/2011 și SR HD 60364 -5-54:2007,
are ca scop tratarea unitară a instalațiilor de protecție și sublinierea
interdependenței dintre ele;
5. Căile de curent ale Instalației interioare de protecție la loviturile directe de
trăsnet, care au rol de echipotențializare și componentele sistemului de protecție
la efectele trăsnetului-LMPS- (aparatele SPD, legăturile de echipotențializare) se
conectează la borna/bara principală de legare la pământ respectiv, sunt
componente ale sistemului de legare la pământ;

S-ar putea să vă placă și