Sunteți pe pagina 1din 4

Sistemul solar este un ansamblu format Soluţia sa indică că Universul nu este static

dintr-o stea – Soarele – în jurul căreia dar trebuie să se extindă sau con-tracte. Din
gravitează opt planete: Mercur, Venus, nume-roasele teorii ne-statice, cea propusă de
Terra, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, matematicianul rus Alexander Friedmann
Neptun. În jurul planetelor gravitează este cea acceptată. Soarta Universului lui
sateliţi. „Corpurile mici” grupează mii de
Friedmann depinde de media densităţii
asteroizi, comete (stele cu coadă, în
greacă), sistemele de inele ale planetelor
materiei Universului. Dacă este relativ puţină
gigant şi praful interplanetar, compus din materie în Univers, atracţia gravitaţională
particule silicatice învăluite în gheaţă. între galaxii va fi slabă, iar Universul se va
Sistemul solar poate fi asemuit, din punct extinde la nesfârşit. Dacă densitatea materiei
de vedere structural, cu un disc în este aproape de valoarea critică, expansiunea
centrul căruia se află Soarele, iar în jurul va înceta şi se va putea transforma în
său, orbitele succesive ale planetelor. contracţie, sfârşindu-se în colapsul total al
Orbita planetei Mercur are o înclinare întregului Univers. Soarta acestui colaps nu
mai mare faţă de planul discului. este sigură. O altă teorie spune că Universul
Sistemul Solar. Prin folosirea va exploda, producând un alt Univers care va
telescoapelor, tot mai mulţi noi membri ai
colapsa la rândul său.
Sistemului Solar au fost descoperiţi,
incluzând Uranus în 1781, Neptun în
1846 şi Pluto în 1930. Numărul sateliţilor
Teoria Big Bang. Fizicianul ruso-american
cunoscuţi a crescut la peste 60. George Gamow a propus teoria că Universul
Cercetările spaţiale au descoperit inele a fost creat în urma unei explozii gigantice
în jurul lui Jupiter şi noi sateliţi ai lui numite Big Bang. Această teorie a ajutat la
Saturn şi Uranus. explicarea primelor stagii ale formării şi
Cea mai apropiată stea, Alpha evoluării Universului. Densitatea extrem de
Centauri, este de 260.000 de ori mai mare a cauzat dilatarea rapidă a Universului.
departe faţă de Pământ decât de Soare. Hidrogenul şi heliul s-ar fi răcit şi condensat
Prima distanţă interstelară măsurată a formând stele şi galaxii. Conform teoriei lui
fost în 1838. Masele stelare nu pot fi Gamow, radiaţiile s-ar fi răcit până la –
determinate pentru Soare şi pentru
270°C. Această radiaţie a fost detectată în
câteva stele. Dintre stelele cele mai
apropiate 10% sunt mai strălucitoare, mai
1965, astfel, după părerea cercetătorilor, fiind
mari şi mai masive decât Soarele. În o confirmare a teoriei Big Bang.
1960 astronomii britanici Jocelyn Bell şi Evoluţia Universului. Încă nu se ştie
Antony Hewish au descoperit pulsarii, dacă Universul se va dilata la nesfârşit sau se
care sunt aparent ultimul stagiu al va contracta din nou. O metodă de a afla
“morţii” stelei într-o gaură neagră. răspunsul este de a afla densitatea medie a
Oamenii de ştiinţă estimează că gaura materie in Univers. Înmulţind masa fiecărei
neagră are o masă între 2,5 şi 3,5 galaxii cu numărul galaxiilor este doar 5 –10 %
miliarde de ori mai mare decât o stea. din numărul critic al lui Friedmann. Înmulţind
Universul reprezintă totalitatea de masa zonelor galactice cu numărul zonelor
energie şi materie, inclusiv Pământul,
galactice rezultă un număr aproape de
galaxiile şi conţinutul intergalactic.
Vârsta Universului. Dacă rata de
valoarea critică. Diferenţa dintre aceste valori
expansiune a Universului este cunoscută indică prezenţa unei materii invizibile, aşa
se poate estima vârsta sa. În zilele numita materie neagră, aflată în afara
noastre estimările referitoare la vârsta galaxiilor, dar în interiorul zonelor
Universului se situează între 7 şi 20 intergalactice. Până când fenomenul este
miliarde de ani. Limita inferioară a înţeles, această metodă de a determina soarta
estimărilor vârstei este în conflict cu Universului va rămâne neconcludentă.
vârsta celei mai vechi stele, despre care În Univers sunt aproximativ 50 de
se crede că are în jur de 16 miliarde de miliarde de galaxii, cea mai mare fiind de 13
ani. ori mai mare decât Calea Lactee. Pe lângă
Starea Universului. Fizicianul germano- stele şi planete, galaxiile conţin hidrogen,
american Albert Einstein a propus o teorie molecule complexe şi radiaţii cosmice.
despre Univers bazată pe relativitatea Galaxiile emit lumină vizibilă, unde radio, raze
generală, în care gravitaţia este echivalentă cu infraroşii, ultraviolete şi raze X.
o curbă a spaţiului în patru dimensiuni.
Astronomii au estimat distanţele Hubble a arătat că galaxiile se distanţează de
comparând obiecte din alte galaxii cu cele Calea Lactee, demonstrând că universul se
din galaxia noastră. Stele care îşi schimbă dilată, şi că şi-a avut originea într-un loc
periodic strălucirea sunt valoroase, deoarece extrem de cald, dens, cauzat de o explozie,
perioada de variaţie este raportată la numită Big Bang.
strălucirea stelei, indicând distanţa. Viteza Cosmologia. Ştiinţa care se ocupă de
stelelor care orbitează în galaxie depinde de studiul universului, inclusiv teorii despre
strălucirea galaxiei şi indică distanţa. origine, evoluţie, structură şi viitor este
Galaxiile sunt grupate, formând zone cosmologia.
largi. Galaxia noastră este una din cele 20 din Legea lui Hubble. Mii de galaxii se
Grupul Local. Calea Lactee şi Andromeda află în exteriorul Căii Lactee, care conţin
sunt două dintre cele mai mari. Grupul Local sisteme solare. Fiecare galaxie conţine sute
este membru în zona Virgo, care conţine mii de miliarde de stele. Cele mai multe galaxii
de galaxii. Cele mai îndepărtate galaxii se îndepărtează de Calea Lactee, la o viteză
cunoscute sunt albastre deoarece sunt de câteva sute de km/s. Astronomul american
fierbinţi datorită stelelor tinere pe care le Edwin Hubble a descoperit că galaxiile
conţin. Galaxiile la o distanţă de 13 miliarde izolate au viteze de îndepărtare mai mari.
ani lumină s-au format când Universul era Universul se dilată, îndepărtând galaxiile
doar la 10-20 % din vârstă. Aceste galaxii par între ele. Datorită atmosferei, telescoapele de
a fi sferice. Stelele orbitează în galaxii pe o pe Pământ nu au o imagine destul de clară
traiectorie spiralată mai repede spre exterior pentru a studia stele, galaxiile, etc. În 1995
decât spre centru. La periferie au fost NASA (agenţia naţională de aeronautică şi
măsurate chiar şi viteze de 3000 km/s. spaţiu din SUA) a lansat un telescop pe
Creşterea vitezei însemnă că masa galaxiilor orbita Pământului. Acest proiect, în valoare
nu este concentrată în centru. Corpurile la de 1 miliard de dolari, a fost menit să rezolve
distanţe mari de centru au o luminozitate atât problema cauzată
de redusă încât au fost detectate doar pe baza de atmosferă.
atracţiei gravitaţionale. Natura lor exactă este Telescopul se
necunoscută. Galaxia. La sfârşitul secolului numeşte Hubble şi
al 18-lea, Sir William Herschel a observat că poate “vedea” mai
Soarele face parte dintr-un nor de stele, numit adânc în spaţiu
Calea Lactee. Un fascicul luminos, la o decât orice alt
viteză de 300.000 km/s ar necesita 400.000 telescop. Cu
ani să traverseze Calea Lactee. Aceasta este o ajutorul lui s-au
galaxie în spirală, conţinând aproximativ 1 putut vedea imagini
milion de stele. Soarele se află la aproximativ spectaculoase.
30.000 ani lumină faţă de centrul Căii Lactee. Te
Cosmosul. Calea Lactee este una din oria stadiului stabil. Astronomii britanici
numeroasele galaxii, unele chiar la miliarde Hermann Bondi, Thomas Gold şi Sir Fred
ani lumină. Cuasarul descoperit prin anii Hoyle au prezentat o altă teorie despre
1950 cu ajutorul radiotelescoapelor este Univers. Ei cred că scăderea densităţii medii
considerat de mulţi astronomi a fi nucleul în Cosmos este echilibrată de formarea
energetic al unei galaxii îndepărtate. Un continuă de materie, menţinând forma
cuasar a fost descoperit la 12 miliarde ani Universului. Teoria stadiului stabil nu mai
lumină în 1991. Astronomul american Edwin este acceptată de majoritatea cosmologilor.
Sistemul solar este un ansamblu format gheaţă. Sistemul solar poate fi asemuit, din
dintr-o stea – Soarele – în jurul căreia punct de vedere structural, cu un disc în
gravitează opt planete: Mercur, Venus, Terra, centrul căruia se află Soarele, iar în jurul său,
Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. În orbitele succesive ale planetelor. Orbita
jurul planetelor gravitează sateliţi. „Corpurile planetei Mercur are o înclinare mai mare faţă
mici” grupează mii de asteroizi, comete (stele de planul discului. Soarele face parte din
cu coadă, în greacă), sistemele de inele ale clasa stelelor mijlocii (pitică galbenă G2), cu
planetelor gigant şi praful interplanetar, un diametru de cinci sute de ori mai mic în
compus din particule silicatice învăluite în raport cu stelele gigant. Sub aspect structural,
Soarele este compus din nucleu, învelişul compuse din hidrogen, heliu, metan, amoniac
radiativ (zona radiativă), învelişul (zona) etc. Între ele, Uranus şi Neptun au mai mult
convectiv şi atmosfera. Pentru Terra, cel mai metan, amoniac şi apă îngheţată, iar Jupiter şi
important strat solar este atmosfera, de unde Saturn mai mult hidrogen şi heliu
provine întreaga energie. Atmosfera Soarelui Soarele
se compune din trei straturi, direct
observabile de pe Pământ: fotosferă, Vârsta …………………………..4,5 miliarde ani Raza
cromosferă, coroană. Fotosfera (sferă de ……………………........…700 000 km
Masa…………………………….2 • 1027t Densitatea
lumină – gr.) are o grosime de peste 100 km medie ……….............1,4 g/cm3 Temperatura la
şi o structură granulară. Principalele forme suprafaţă ………..5 770 K Temperatura în centru
sunt petele solare. Petele sunt suprafeţe …………..15 mil. grade K Durata de rotaţie la ecuator
întunecate, dar mai reci ale fotosferei. Apar ……..25,03 zile Mişcarea de rotaţie este diferită, fiind
ca un fel de umbră, fiind înconjurate spre de 25 – 27 de zile la ecuator şi de 35 – 37 de zile în
zonele polare. Diferenţa este determinată de faptul că
exterior de o zonă de penumbră. În mod materia în Soare e în stare de plasmă şi face ca turtirea
obişnuit, petele apar în grupuri de câte două, la poli să fie neglijabilă. Distanţa până la Pământ
cu o frecvenţă maximă între 300 – 450 …………150mil.km
latitudine, şi au o tendinţă de deplasare spre
ecuatorul solar. În perioadele de minim al Universul este un ansamblu de materie și energie,
într-un spațiu cosmic întins și infinit, care suferă
activităţii solare, numărul petelor se reduce o evoluție continuă, treceri succesive ale materiei
mult, până la dispariţie. Cromosfera (sferă de și energiei și invers. Întreaga lume
culoare – gr.) este un înveliş gazos mult mai înconjurătoare, nemărginită spațial și temporar,
cald comparativ cu fotosfera şi cu grosimi se află în permanentă mișcare și transformare
variabile de 10 000 – 15 000 km. În partea sa (evoluție).
inferioară, hidrogenul este în stare neutră, O definiție care să satisfacă exigențele sporite ar
devenind tot mai ionizat pe măsură ce suna astfel: Universul este întreaga lume
temperatura creşte. Sub aspectul structurii, nemărginită în timp și spațiu, infinit diversificată,
spre deosebire de fotosferă unde apar caracterizată printr-o multitudine de forme ale
materiei, aflate în diverse stadii de dezvoltare,
granulaţii relativ circulare ca efect al Universul cuprinzând totalitatea obiectelor,
mişcărilor convective subiacente, în evenimentelor, relațiilor și energiilor existente în
cromosferă structurile sunt alungite şi mult mod obiectiv.
mai fine. Organizarea acestora este impusă
de câmpul magnetic solar. Coroana solară se Părțile universului:
• ”Universul observabil” sau Metagalaxia: este
vede ca un halou alburiu în timpul eclipselor limita până la care instrumentele actuale pot
totale sau prin intermediul coronografelor ajunge;
plasate pe sateliţi. Coroana este compusă din • Universul fizic: este dincolo de Universul
gaz foarte rarefiat, foarte cald şi ionizat. observabil, detectabil indirect și presupus;
Planetele se grupează după mărime şi • Universul...
compoziţie în interne (Mercur, Venus, Terra, Evoluția Universului și a Terrei
Marte) şi externe (Jupiter, Saturn, Uranus,
Neptun). Primele sunt numite şi planete În anul 1924 astronomul american Hubble
telurice (tellur – pământ în latină), aici fiind descoperă că Universul nu este static. Deși
atracția gravitațională dintre galaxii ar trebui să
inclusă şi Luna. Deoarece planetele interne le apropie, ele se îndepărtează, rezultă
sunt formate în principal din roci, ele sunt expansiunea Universului (creșterea, dezvoltarea).
planete solide, fiind şi cele mai dense din
sistemul solar. Terra este cea mai mare dintre După 1970 apare teoria modernă privind originea
planetele interne. Planetele externe au, în și evoluția Universului, Sistemului Solar și a
Pământului – Big Bang-ul (Marea Explozie).
majoritatea lor, o aparenţă gazoasă, fiind

S-ar putea să vă placă și