Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT

“ION CREANGĂ” DIN CHIȘINĂU

Facultatea:
Catedra:
Specialitatea:

PORTOFOLIU

Practicant: numele prenumele practicantului. nr. grupei academice


Instituția de aplicație: liceul/școala, mun. Chișinău

Coordonator de practică:
Răileanu Olga, dr. lect. univ.

Chișinău, 2018
1
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

STAGIUL DIDACTIC DE INIŢIERE

Conţinutul stagiului didactic de iniţiere este determinat de funcţiile exercitate de studentul


practicant: OBSERVARE – ANALIZĂ - EVALUARE. Studenţii sunt obligaţi să-şi desfăşoare
activitatea zilnic în instituţiile de învăţămînt în care au fost repartizaţi.

Obiective generale:
 iniţierea studentului practicant în activitatea profesională;
 analiza documentaţiei dirigintelui şi profesorului/ planurile calendaristice şi proiectele
didactice;
 dezvoltarea competenţelor cognitive privind observarea şi descrierea conduitei elevilor
(individual şi în grupul şcolar);
 observarea, analiza şi caracterizarea procesului instructiv-educativ;
 elaborarea strategiilor educaţionale/ ora de clasă şi lecţia;
 formarea abilităţilor de observare şi analiză a fenomenelor şi proceselor educaţionale prin
prisma particularităţilor de vîrstă a elevilor;
 studierea specificului şi particularităţilor proceselor psihice cognitive ale elevilor (atenţia,
percepţia, memoria, gândirea, imaginaţiea, limbajul);

Obiective de referinţă:
 să cunoască sarcinile, conţinutul şi programul practicii de iniţiere;
 să demonstreze competenţe deontologice de cooperare, colaborare şi parteneriat cu
pedagogii, părinţii şi elevii;
 să respecte programul intern de funcţionare a instituţiei de învăţământ şi normele eticii
profesionale;
 să elaboreze şi să prezinte darea de seamă, portofoliul practicii de iniţiere;
 să participe la conferinţele de iniţiere şi totalizare a practicii psihopedagogice.

Evaluarea se realizează prin verificarea documentaţiei prezentate de student şi în baza


dării de seamă; se apreciază cu calificativul exprimat prin notă. Documentaţia fiecărui student
urmează a fi semnată de:
- profesorul / coordonator de la catedra „Ştiinţe ale Educaţiei”.
- profesorul de la Catedra Psihologie.

2
PORTOFOLIUL STAGIULUI DIDACTIC DE INIŢIERE va cuprinde:

Nr. Conţinut Volum Pag.

1. Foaia de titlu (după exemplul oferit)

2. Lista nominală a elevilor clasei

3. Orarul sunetelor în şcoală

3. Orarul lecţiilor elevilor

4. Jurnalul de asistență a orelor la clasa repartizată (5 zile) (Anexa 1)


Program de evaluare a modulului pedagogie (Anexa 2)
5.

6. Raportul de evaluare a stagiului didactic de iniţiere (Anexa 3)

7. Fişa de apreciere (Anexa 4)

Program de evaluare a modulului pedagogie (Anexa 2)


observarea şi analiza lecţiilor conform fişelor de evaluare -
- componenta managerială (1 activitate);
- componenta metodologică (1 activitate),
- componenta calităţii predării din perspectiva competenţei de comunicare
didactică (1 activitate),
- analiza lecţiilor de predare-învăţare (2 activități )

4. Raportul de evaluare a stagiului didactic de iniţiere (Anexa 3)

ANEXA 1.

JURNALUL DE ASISTENŢĂ A LECŢIILOR LA CLASĂ


DATA___________________________

Semnătura
Nr. crt.

învăţătorului/profeso
Disciplina de învăţămînt Tipul lecţiei
rului la care s-a
asistat
1

3
DATA______________________

Semnătura
Nr. crt.

Disciplina de învăţămînt Tipul lecţiei învăţătoru-lui


mentor

Anexa 2

Program de evaluare a modulului pedagogie. Catedra „Ştiinţe ale Educaţiei” propune


studenţilor stagiari evaluarea a 2 lecţii observate şi analizate conform fişelor de evaluare.
Specificul fişelor de asistenţă răspunde principiului de orientare treptata pe anumite componente
ale activităţii didactice:

1) 1 activitate de evaluare a componentei manageriale;


2) 1 activitate de evaluare a componentei metodologice;
3) 1 activitate de evaluare a calităţii predării din perspectiva competenţei de comunicare
didactică;
4) 1 activitate de evaluare a lecţiilor de predare-învăţare;

1. FIŞA DE EVALUARE
a componentei manageriale a procesului de instruire/predare (1 activitate)

Profesor_______________________________Disciplina ___________________Data______
Criterii:
1.Aplică principiile pedagogice/didactice şi predă cu interes, pasiune.
2.Motivează elevii pentru învăţare
3.Organizează eficient în activitatea de predare-învăţare clasa de elevi
4.Manifestă interes faţă de rezultatele şcolare ale fiecărui elev
5.Stabileşte relaţii bune cu elevii, îi respectă, coordonează raporturile interpersonale dintre elevi
6.Valorifică cultura sa profesională pentru a intelectualiza şi îmbogăţi prin importanţa acordată
disciplinei
7.Formează elevilor atitudini şi capacităţi de pragmatizare şi dezvoltare a informaţiilor
8.Orientează elevii spre autoformare şi integrare socială prin profesionalizare (ajută elevii să-şi
descopere aptitudinile şi contribuie la orientarea lor profesională), prezintă elevilor trasee
profesionale

4
2. FIŞA DE EVALUARE
a componentei metodologice (1 activitate)
Profesor_______________________________Disciplina ___________________Data______
1. Au fost utilizate metode tradiţionale şi moderne:
2. Ponderea modului de instruire a elevilor în cadrul lecţiei a constituit. Enumeraţi
activităţile de învăţare (metode sau sarcini) propuse pentru fiecare categorie: individual,
în grup, frontal.
3. Accentul pe activităţile ___________(indicaţi modul de instruire evaluat cu cel mai înalt
procent) a rezultat din considerentele (avantaje-dezavantajele modurilor de instruire):
-................-.................. etc.
4. În proiectarea etapei lecţiei „prezentarea informaţiei noi” s-a ţinut cont de respectarea
unor variabile ale discursului didactic:
5. Evaluarea calităţii predării în procesul de realizare a stagiului didactic de iniţiere mi-a
permis să evidenţiez următoarele direcţii în pregătirea iniţială:
- (mai mult accent pe....)

3. FIŞA DE EVALUARE
a calităţii predării din perspectiva competenţei de comunicare didactică (1 activitate)
Profesor_______________________________Disciplina ___________________Data______
Efortul pentru sporirea accesibilităţii predării:
Claritatea exprimării:
Abilitatea de a prezenta explicaţii alternative:
Utilizarea exemplelor şi ilustraţiior:
Calitatea întrebărilor adresate:
Armonizarea comunicării vrbale/para-/nonverbale:
Încurajările oferite pentru a se exprima liber:
Răspunsurile la întrebările elevilor:
Disponibilitatea de a oferi elevilor ajutor suplimentar:
Folosirea echilibrată a timpului în cadrul orei:
Încurajarea profesorului dacă elevii au învăţat:
Cantitatea de informaţie oferită şi fixată de elevi:
Utilizarea tehnicilor de evaluare şi apreciere:
Conţinuturile au fost adecvate ca dificultate:
Claritatea formulării sarcililor de învăţare:
Provocarea intelectuală oferită:
Receptivitatea profesorului la opiniile elevilor:
Entuziasmul profesorului în predare
Apriciaţi calitatea predării profesorului:

4. FIŞA DE EVALUARE
a lecţiilor de predare-învăţare (1 activitate)

Evenimentele Activitatea Activitatea Strategii Tehnici de


instrucţionale ale profesorului elevului didactice evaluare
lecţiei
Momentul

5
organizatoric

Evaluarea şi
reactualizarea
cunoştinţelor

Comunicarea
cunoştinţelor noi

Consolidarea
cunoştinţelor

Tema pentru
acasă

Catedra de „Ştiinţe ale Educaţiei” a UPS „I. Creangă” propune pentru studenţii stagiari
evaluarea lecţiilor mixte (de predare-învăţare)pe baza schemei:
1. Momentul organizatoric
 Cum a început lecţia. Metodele şi procedeele utilizate de profesor pentru captarea
atenţiei;
 Enunţarea scopului şi a obiectivelor (au fost enunţate într-un limbaj accesibil
exprimat în termeni comportamentali;
 Aria de captare a atenţiei (competenţa managerială a profesorului);
2. Evaluarea şi reactualizarea cunoştinţelor
 Funcţiile evaluării (control, instruire, consolidare etc.)
 Tipurile şi formele de evaluare utilizate de profesor (individual, frontal, în grup;
orale, scrise, practice), apreciere reciprocă, lucru independent, utilizarea fişelor);
 Activizarea elevilor (sunt cuprinşi toţi elevii, parţial);
 Comportamentul profesorului (atitudinea faţă de elevi, replicile şi adresările
folosite);
 Întrebările profesorului (tipurile, eficienţa, orientarea spre însuşirea temei noi);
3. Comunicarea cunoştinţelor noi
 predarea conţinutului integral/parţial de către profesor
 prezentarea conţinutului nou prin cunoştinţele anterioare ale elevilor;
 motivaţia necesităţii cunoştinţelor;
 lucrul cu manualul, dicţionarul;
 utilizarea mijloacelor didactice;
 utilizarea metodelor şi procedeelor;
 munca independentă şi diferenţiată;
4. Consolidarea cunoştinţelor
 modalităţi de consolidare a materiei (oral, scris, grafic)
 varietatea formelor muncii independente (în grupuri, individual, diferenţiat)
 mobilizarea elevilor la activitatea practică (totală, parţială);
 evaluare reciprocă, autoevaluare;
 evidenţierea greşelilor şi menţionarea căilor de corectare;
5. Tema pentru acasă
 caracterul: de antrenament, creator;
 diferenţierea: comun, individual

6
ANEXA 3. Raportul de evaluare a stagiului didactic de iniţiere.

 Realizarea programului stagiului didactic de iniţiere.


 Abaterile de la program sînt explicate de cauze.
 Observarea activităţilor curriculare/extracurriculare.
 Menţionarea lecţiilor reuşite/mai puţin reuşite.
 Sarcinile realizate pe durata stagiului de iniţiere, modalităţi de rezolvare a unor probleme,
rezultate.
 Antrenarea în activităţi şi dificultăţile suportate în realizarea obiectivelor practicii.
 Utilitatea/insuficienţa competenţelor formate în procesul de pregătire iniţială, argumentaţi.
 Numărul activităţilor observate/analizate şi eficienţa acestora.
 Competenţe formate pe durata stagiului didactic de iniţiere.
 Exprimarea trăsăturilor individuale pozitive/negative pe durata practicii de iniţiere.
 Autoaprecierea activităţii realizate, elaborarea traseului de autoformare.
 Concluziile generale, obiecţii şi sugestii privind perfecţionarea conţinutului şi organizării
stagiului didactic de iniţiere.

Anexa 4
Fişa de evaluare finală

Criteriile de Grila de calculare a notei


Produse evaluabile
apreciere
 Completitudinea Nota Nota ∙ 0,1 (10%)
Documentaţia curentă  Corectitudinea
 Acurateţea

Veridicitatea informației Nota medie Nota medie ∙ 0,7


Lecţiile asistate
Realizarea planului (70%)

Nota medie Nota medie ∙ 0,2


 Judiocitatea ideilor (20%)
Reflecţia  Originalitatea ideilor
 Coerenţa exprimării

NOTA FINALĂ

Coordonator de practică:
Nota finală, semnătura

S-ar putea să vă placă și