Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2019-2020


Disciplina: Limba şi Literatura română

A DOUA ȘANSĂ – MODUL II

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă
90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I – 60 de puncte

Citeşte textul:
Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea singură este veselă şi nevinovată. Şi drept
vorbind, acesta-i adevărul.
Ce-i pasă copilului când mama şi tata se gândesc la neajunsurile vieţii, la ce poate să le aducă
ziua de mâne, sau că-i frământă alte gânduri pline de îngrijire. Copilul, încălecat pe băţul său,
gândeşte că se află călare pe un cal din cei mai straşnici, pe care aleargă cu voie bună, şi-l bate cu
biciul, şi-l struneşte cu tot dinadinsul, şi răcneşte la el din toată inima, de-ţi ie auzul; şi de cade jos,
crede că l-a trântit calul, şi pe băţ îşi descarcă mânia în toată puterea cuvântului...
Aşa eram eu la vârsta cea fericită, şi aşa cred că au fost toţi copiii, de când îi lumea asta şi
pământul, măcar să zică cine ce-a zice.
(Ion Creangă, Amintiri din copilărie)

Următoarele cerinţe sunt formulate pornind de la textul dat.

A.
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Sinonimele cuvintelor „nevinovată” şi „răcneşte” sunt: 8 puncte
a. nefericită, roagă b. inocentă, ţipă c. plăcută, vorbeşte

2. Tema textului este: 8 puncte


a. familia b. timpul c. copilăria

3. Transcrie două motive literare din text. 8 puncte


.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

4. Ilustrează, prin câte un enunţ, sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvântului „inimă”. 8 puncte
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

5. Comentează, în 3-5 rânduri (30-50 de cuvinte), o figură de stil care apare în textul dat. 8 puncte
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

B. 1. Rescrie enunţurile următoare, corectând greşelile de orice natură. 10 puncte

Munţi par albaştrii în lumina amurgului, în timp ce argintii nori trec peste piscurile înalte. Sclipirile
apei î-şi extompează strălucirea.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte: 10 puncte

va apare – va apărea, al optsprezecelea – al optisprezecelea, (el) copie – copiază, amândurora –


amândorora, pioneză – piuneză

PARTEA A II-A – 30 DE PUNCTE

Citeşte textul:
„Uitându-mă în urmă, constat că literatura nu m-a plictisit niciodată şi nici nu m-a dezamăgit.
M-au decepţionat zeci, poate sute de cărţi, mii de pagini neinspirate, dar nu literatura. Am impresia că,
dintre multele bunuri perisabile ale vieţii, ea are termenul de garanţie cel mai generos. Asemenea
mierii, poate rezista secole de-a rândul. Cartea îşi păstrează gustul şi virtuţile intacte, mult după ce
nimeni nu-şi mai aminteşte că autorul ei a fost om viu printre oameni vii. Lucruri care la un moment
dat par solid instalate în existenţa fiecăruia dintre noi se pot pierde înainte să apuci să clipeşti, cartea
rezistă.”
(Ioana Pârvulescu, Examenul de maturitate la scriitori, în România literară)

Redactează un eseu de 75-100 de cuvinte (15-20 de rânduri), în care să-ţi exprimi opinia despre
rezistenţa cărţii în raport cu trecerea timpului, valorificând informaţii sau idei din textul dat.
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2019-2020
Disciplina: Limba şi Literatura română

A DOUA ȘANSĂ - MODUL II


BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 1

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru test la 10.

PARTEA I – 60 de puncte

A.
1. b 8 puncte
2. c 8 puncte
3. câte 4 puncte pentru transcrierea oricăror două motive literare din text (de exemplu, fericirea, jocul)
2x4p=8 puncte
4. câte 4 puncte pentru ilustrarea prin enunţuri corecte a sensului denotativ şi a sensului conotativ ale
cuvântului indicat 2x4p=8 puncte
5. comentarea nuanţată a oricărei figuri de stil din text (de exemplu, epitetele copilărie veselă şi
nevinovată, un cal din cei mai straşnici, vârsta cea fericită – 8p/ comentare superficială sau lipsă de
siguranţă în identificarea unei figuri de stil – 2p 8 puncte

B.
1. câte 2 puncte pentru corectarea prin rescriere a fiecăreia dintre greşeli 5x2=10 puncte
2. câte 2 puncte pentru sublinierea formei corecte a cuvintelor date 5x2=10 puncte

PARTEA a II-a – 30 de puncte

- pentru conţinutul eseului: 20 puncte


 formularea unei opinii despre rezistenţa cărţii în raport cu trecerea timpului 4 puncte
 susţinerea pertinentă a opiniei formulate – 8p/ susţinere inadecvată, cu argumente
irelevante – 2p 8 puncte
 valorificarea oricăror informaţii/ idei din textul dat 4 puncte
 formularea unei concluzii adecvate 4 puncte

- pentru redactarea textului: 10 puncte


 respectarea structurii textului argumentativ 2 puncte
 respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie 6 puncte
(0-1 greşeli – 6p; 2-3 greşeli – 4p; 4-5 greşeli – 2p; peste 6 greşeli – 0p)
 respectarea limitei de spaţiu indicate 2 puncte