Sunteți pe pagina 1din 7

Repartizarea orelor

Predare / învăţare 30
Recapitulare / evaluare / ev. practică 4
Total 34 ore – 1 oră săptămânal

Repartizarea orelor de predare / învăţare pe unităţi de timp

Numărul
Clasa Module
orientativ de ore
IX 1. Calcul tabelar 13
2. Implementarea algoritmilor în medii grafic-
14
interactive de programare
3. Modul la alegere: 6
C) Prelucrarea datelor structurate în medii textuale de
programare
4. La discreția cadrului didactic 1
Total 34

COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI


Învățământul gimnazial urmărește formarea următoarelor competențe specifice la Informatică:
1. Utilizarea instrumentelor cu acțiune digitală în scopul eficientizării proceselor de învățare, manifestând abordări inovatoare și spirit practic.
2. Interacțiunea cu membrii comunităților virtuale în scopuri de învățare, manifestând interes pentru învățarea activă, cercetare și colaborare, respectând
etica mediilor virtuale.
3. Promovarea în mediile digitale a elaborărilor și realizărilor personale și ale colectivului în care activează, dovedind ingeniozitate, spirit de echipă și
convingere.
4. Prelucrarea digitală a informațiilor text, numerice, grafice, audio și video, manifestând interes pentru învățare activă, comunicare și colaborare.
5. Perceperea științifică a rolului și impactului fenomenelor informatice din societatea contemporană, manifestând gândire critică și pozitivă în conexarea
diferitor domenii de studiu, activitate și valori umane.
6. Aplicarea intuitivă a metodelor de algoritmizare pentru soluționarea problemelor legate de prelucrarea digitală a informației, demonstrând creativitate și
perseverență.
7. Elaborarea de mijloace cu acțiune digitală prin implementarea algoritmilor în medii vizuale interactive, demonstrând respect și grijă față de participanți,
responsabilitate pentru succesul comun.
Proiect didactic de lungă durată. Clasa a 9-a
Unități de competență Conținut tematic
Eșalonarea în timp
Tehnologia didactică Note
Nr. de ore Data
 Respectarea regulilor de comportare și Normele tehnicii securității în cabinetul de 1 03.09  Activitate frontală.
securitate în cabinetul de informatică. informatică.  Activitate individuală.
 Respectarea regulilor de igienă a muncii la Cum să ne comportăm în cabinetul de  Test.
lecțiile de informatică. Informatică. utilizare a calculatorului.
Evaluare inițială
1. Calcul tabelar 13 ore
 Identificarea elementelor unei foi de calcul. Păstrarea informației în foile de calcul. 1 10.09  Activitate frontală.
 Definirea tipurilor de date și introducerea Elementele unei foi de calcul:  Activitate individuală.
valorilor în foile de calcul.  celulă;  Activitate în grup.
 Crearea în foile de calcul a seriilor de  adresă/referință de celulă;  Demonstrație.
valori.  valori și formule;  Observație.
 calcul tabelar;  Reprezentări grafice.
 formatare;  Joc didactic.
 formate de coloană, rând, celulă.  Instruirea asistată de
Introducerea, editarea și formatarea datelor 1 17.09 calculator.
în foile de calcul:  Evaluarea asistată de
 tipuri de date; calculator.
 introducerea valorilor;
 introducerea formulelor;
 operații de editare;
 operații de formatare.
 Identificarea operatorilor și operanzilor. Formule și calcule: 1 24.09
 Utilizarea operatorilor și operanzilor la  operatori;
prelucrarea datelor.  operanzi;
 adrese relative;
 adrese absolute;
 nume de celule;
 domenii de celule.
 Utilizarea formulelor pentru efectuarea Formule și utilizarea lor. 1 01.10
calculelor necesare la prelucrarea datelor. Conversia tipurilor de date.
Copierea formulelor.
Noțiuni de bază:
 formulă;
 conversia tipurilor de date;
 precedente de celulă;
 dependente de celulă.
 Utilizarea funcțiilor predefinite pentru Funcții: 1 08.10
rezolvarea problemelor din matematică,  categorii de funcții;
fizică, prelucrarea textelor.  argument;
 valoare returnată.
Evaluare sumativă 1 15.10
 Identificarea elementelor unei diagrame. Diagrame. 1 22.10  Activitate individuală.
 Stabilirea legăturii între datele selectate și Elementele unei diagrame:  Demonstrație.
elementele diagramei respective.  indicator de date;  Observație.
 Utilizarea diagramelor pentru prezentarea  serie de date;  Reprezentări grafice.
datelor.  categorie de date;  Instruirea asistată de
 axa categoriilor; calculator.
 axa valorilor;  Evaluarea asistată de
 titlu; calculator.
 legendă.
 Selectarea tipului de diagramă în funcție de Crearea și editarea diagramelor: 1 05.11
specificul datelor reprezentate.  tip de diagramă;
 Crearea și modificarea diagramelor.  diagramă bidimensională;
 diagramă tridimensională;
 grafic;
 obiect;
 încapsularea obiectelor;
 ierarhia obiectelor;
 tehnici de editare.
 Utilizarea graficelor pentru prezentări mai Construirea graficelor: 1 12.11
sugestive a datelor numerice.  grafic;
 diagramă XY.
 Utilizarea hărților și a obiectelor grafice Hărți și obiecte grafice*: 1 19.11
pentru prezentări mai sugestive a datelor  hartă;
numerice.  obiecte grafice;
 instrumente de desenare.
 Utilizarea bazelor de date în formă de liste Baze de date în formă de liste. 1 26.11
pentru organizarea informațiilor personale. Noțiuni elementare de baze de date:
 Utilizarea operațiilor destinate gestionării  date elementare;
listelor.  date compuse;
 bază de date;
 listă de date;
 înregistrare;
 câmp;
 formular de date.
Gestionarea listelor:
 inserarea înregistrărilor;
 eliminarea înregistrărilor;
 căutarea înregistrărilor;
 editarea înregistrărilor.

 Stabilirea ordinii de sortare a Sortarea înregistrărilor: 1 03.12


înregistrărilor.  sortare;
 Utilizarea operațiilor de selectare a  cheie de sortare;
înregistrărilor și identificarea condițiilor  ordine de sortare;
complexe de selectare.  ordine ascendentă;
 Crearea listelor în foile de calcul.  ordine descendentă.
Selectarea înregistrărilor:
 selectarea înregistrărilor;
 filtrarea înregistrărilor;
 condiții de selectare;
 copierea înregistrărilor selectate.
Evaluare sumativă 1 10.12  Test.

2. Implementarea algoritmilor în medii grafic-interactive de programare 14 ore

 Identificarea metodelor adecvate de Medii grafic-interactive de programare: 1 17.12  Activitate frontală.


utilizare a interfețelor grafice ale mediilor  clasificarea mediilor grafic-interactive de  Activitate individuală.
grafic-interactive de programare. programare;  Activitate în grup.
 Utilizarea interfețelor mediilor grafic-  interfețele mediilor grafic-interactive de  Exerciții.
interactive de programare. programare;  Lucrare practică.
 Crearea și gestionarea proiectelor în  proiecte;  Demonstrație.
mediile grafic-interactive de programare.  gestionarea proiectelor.
 Aplicarea conceptului de obiect. Obiecte și medii de lucru: 1 24.12  Observație.
 Crearea, distrugerea, modificarea  conceptele de dată;
proprietăților obiectelor.  conceptul de acțiune;
 programarea imperativă;
 conceptul de obiect;
 programarea orientată pe obiecte;
 proprietăți ale obiectelor;
 metode ale obiectelor;
 scenarii;
 biblioteci de obiecte;
 medii de lucru pentru obiecte;
 obiectele în rol de executanți.
 Utilizarea proprietăților-tip ale obiectelor Proprietățile-tip ale obiectelor din mediile 1 14.01
frecvent întâlnite în mediile grafic- grafic-interactive de programare:
interactive de programare.  coordonatele;
 orientarea în spațiu;
 dimensiunile;
 aspectul exterior (costumul);
 sunetele pe care le poate produce.
 Utilizarea comenzilor-tip ale obiectelor Comenzile-tip ale obiectelor din mediile grafic- 1 28.01
frecvent întâlnite în mediile grafic- interactive de programare:
interactive de programare.  de mișcare;
 de rotire;
 de schimbare a dimensiunilor;
 de schimbare a aspectului;
 de apariție în scenă;
 de dispariție din scenă;
 de producere a unui anumit sunet;
 de desenare;
 de a așteptare a unui anumit eveniment;
 de trimitere a unui mesaj;
 de recepționare a unui mesaj.
 Evaluare sumativă 1 04.02

 Implementarea algoritmilor liniari, ciclici și Programarea algoritmilor liniari, ciclici și cu 3 11.02  Activitate frontală.
cu ramificări în mediile grafic-interactive ramificări. Instrucțiuni de control: 18.02  Activitate individuală.
de programare.  de ramificare; 25.02  Activitate în grup.
 ciclu cu precondiție;  Exerciții.
 ciclu cu postcondiție;
 ciclu infinit;  Lucrare practică.
 de așteptare a unui anumit eveniment;  Demonstrație.
 de așteptare a răspunsului la un anumit  Observație.
mesaj;
 de reacționare la un anumit mesaj.
 Implementarea subalgoritmilor în mediile Programarea subalgoritmilor*: 2 03.03
grafic-interactive de programare.  program principal; 17.03
 subprogram;
 programul apelant;
 programul apelat;
 definirea subalgoritmilor;
 apelul subalgoritmilor;
 parametrii formali și parametrii actuali ai
subalgoritmilor;
 Implementarea algoritmilor paraleli în Programarea algoritmilor paraleli*: 1 24.03
mediile grafic-interactive de programare.  algoritmi seriali;
 algoritmi paraleli;
 sincronizarea algoritmilor paraleli;
 metodele de sincronizare a algoritmilor
paraleli;
 sincronizarea prin evenimente;
 sincronizarea prin schimbul de mesaje.
 Organizarea activităților de implementare a Organizarea activităților de implementare a 1 31.03
algoritmilor în mediile grafic-interactive de algoritmilor*:
programare.  etapele de elaborare a unui proiect;
 planul proiectului;
 divizarea sarcinilor complexe în sarcini mai
simple;
 formarea echipelor;
 stabilirea rolurilor membrilor echipei;
 repartizarea sarcinilor între membrii
echipei;
 organizarea și monitorizarea proceselor de
elaborare a proiectelor;
 susținerea proiectelor.
Evaluare sumativă 1 07.04 Test

3. Implementarea algoritmilor în medii textuale de programare 6 ore


 Recunoașterea părților componente ale Conceptul de acțiune. 1 14.04  Activitate frontală.
unui program. Noțiunea de instrucțiune.  Activitate individuală.
 Selectarea instrucțiunilor în funcție de Afișarea informației alfanumerice.  Activitate în grup.
specificul algoritmilor de implementat. Citirea datelor de la tastatură.  Exerciții.
 Introducerea și extragerea datelor.  Lucrare practică.
 Translarea algoritmilor elaborați în Expresii. 1 28.04  Demonstrație.
programe. Evaluarea expresiilor.  Observație.
Tipul expresiilor.
Instrucțiuni: 1 05.05
 apel de procedură;
 efect nul;
 compusă;
 de atribuire;
 dacă;
 caz;
 pentru;
 cât;
 repetă.
Evaluare sumativă 1 12.05 Test

Recapitulare 1 19.05

S-ar putea să vă placă și