Sunteți pe pagina 1din 2

Manual de utilizare

VentilatorAKAI cu picior 16" 220Y- 240Y- 50 Hz


AK-VTS164O AK-VTSI641
MANUALUI DE UTILIZAREPENTRU\ENTILATORUL ELECTRIC
MODELj SERULDS

n{STRUCTITINIDE SICURANTA

I Nu puneliniciodard degerulsaualtcevain carcasa pentrua evitaoricevAtdmare.


2. Asigur4i-vace menlineli ventilatorul departedeoricesurstrdeumiditate, articolechimiceqi
ulei.
3 in timpulcurdtlrii,asigurali-vAcdnu stropiliapd$i cAnu folosil;ulei,alcoolsauarticole
chimicedeoarece acesteapot deteriora corpulventllatoruluiSaupot producetiscurielectrice.
4. Nu scoatei$tecdrul dealimentare fegenddecabluldealimentare, lucrucarepoateducela un
)oc eleclric
sau genera un pc eleclric,
5 Mentinelidepanede p€rdele, halnesaualtelecarepot afectafunclionarea ventilatorului.
6 lnchidelitoateinlrerupebarele $i scoatel $tecArulde alimentareatunci candsuntefiplecat
penlrumaimult rimp.
ventilatorul
7- Nu folositiniciodartr ln falaansamblului definisarepentrua evitao ce vtrttrmarc.
8 In cazulin carecabluldeallmentare estedeteriorat.acestatrebuiesefie reDaratde citre
producdtor prin agenlulautorizatal serviciuluisaudf pemonal calificatpentrua evitapericolul.
9 Inaintedea il trimitepentruintrelinere, in cazulin careunltaleanu functioneaze verificati
gtecarul
dealimentare pentrua fi introdusin pri2acu eleclricitate.
10.Nu folo"itivenrilalorulelectric
in oloaie.

--*i ----,",.,
->--',,",.'\-*\'",=,
DIAGR-{MA STRUCTURII

L ineletan$ 2. carcasa fiontala 3. pieside fixarepentrupaletaventilatorului 4. paletaventilatorului


5. piesadefixarepentrucarcase6. carcasidin spate7. dispozitivdeietire 8 punctdeimbinare
9. placadin spate 10.carcasa decoradva ll.tubflexibil 12 punctdeimbinareextem
13 rnbsuport 14.carcasa decorativd 15 baza 16 butonrotirecapdt

INSTALARESI UTILIZARE

Primulpas:Asamblaligi conectafi bazacu tubulflexibildeasamblare $i tubuldesupoft.Deschideli


inveligul$i scoatelib^za.Apoi asamblafi tubul$i carcasaiubuluiflexibil$i tubuluidesport.Nimerificele
patruorificii din parteadejos a tubuluidesuponin orificiilebazeifi srangeli$uruburile. Potdvifi
carcasadecorativd aleturidetubulsuport$i ajuslalitubulflexibilla iniltime Apoi rotiti punctulde
lmbinareextem

Al do;leapas:Asamblareapaleteivent;latorului
l) Asamblaticarcasa
desigurantd$i ineluletant.
Potrivilicarcasa din parteadin spatela motorprin piesade fixare.(Acordafiatenlied eciei de rotire).
Pozilionalipunctuldc imbinareal ineluluieran$in parreadejosti acoperiliganlulineluluieran$la
inelullaleralal cerculuide la carcasa din parteadin spateApoj srrSngefi pivolii la pozifiadelmbinare
cor€spun"itor prin piuliF.
2) Instalalipalelaventilatoruiui.
In timp ce instalalipaletaventilatorului,
fixali $anlulin parreadin spatea paleteiventjlatorului pe
aculdedistanlare al dispozitiwluide iegireal motorului.Apoi fixali piulifadeflxarea paletei
ventilatoruluiin sensulopusacelordeceasornic
3) Asamblalicarcasa liontal
Introduceticerculcarcasei fiontalein $anlulineluluietan$,carea fosl fixat la carcasa din partea
din spateLa final str^ngefipivoturilein turubulpunctuluideimbinareal ineluluieran$.

DIRECTIADE UTILIZARE

l. Stabilirea directieiaerului
Acestventilatorse poateroti in susti injos. Unghiuldepozilionareln sussaujos poatefi ajustatprin
ridicareautoad sauaplsareacarcasei
2. Stabilirea mitcerilor
Apisati butonulde pomire$i parteasuperioartr incepestrseroteascii.
Apoi scoateli-l$i ventilatorulseva
opri din rotit.
3. Stabilirea vitezeiaerului$i timpuluiaerului
Prinapfuarea butonuluipentruvitezaaeruluisepoareajustavitezaaeruh.ri.
4. Stabilirea tirnpului(doarpentruseriileLDS02$i seriileLDS03).
Acestventilatorpoatefuncfiona40 min,60 min, 80 min, 100min, 120min prin stabilirea limpului.

SOLUTIIPENTRUDEFFCTruNISIMPLE

Atuncicandpomili venrilatorul, paletaventilatoruluinu funclioneaztr.


Verificalidac[$tecArul
de
aljmentare a fostlntr-adevlrintrodusln prizadealimentare saudacl estedistorsionatcablulde
alimentarc,lucrucarea afectatpaletaventilatorului. Daceseaudeun zgornoiatuncic6ndsepomeqte
vcntilatorul,verificaliunilateadup, cumurrneazi:
(I) Pal€taventilatoruluia fostcu fermitateinstalattr
in dispoziriwlde ieSireal mororului.
(2) $anfulde peparteadin spatea carcasei s-apotrivitcu dispozitivulde introducere
petanlul de iefire.
(3) Exisidun o panemicda ineluluiin moddeficitarin preajmapaleteivenrilatorului.
(4) Carcasa a fostdeformattr,lucrucarefacesescatingdpaletaventilarorrllui.

iNTR'ETNERE

Asigurafi-ve
cd ali oprhalimenlareaSicI ali scos$lecirulinainteacurdFrii.
I Aceasuunitatenecesittr o curSlare
comrm?l extemlt$i o $lergere
2. Introduceliin ambalaj$i depozitafi
lntr-unloc uscar.

PARAMETRIITEHNICI

Model Tensiune Alimentare Frecvena


AK-VTSI64O 220y - 240y 45W 50Hz
AK-VTSI64] 220V -240V 45W 50Hz

In conformitate (WEEE).WEEEar trebuisAfie in mod


cu DirectivadeFurilorelectriceli electronice
sepamtcolectatgi tratat.Dacein o.icemomenlin viitorfebuie seinlSturaliacestprodus,vd rugilmsINU
inltrturaliacestprodusalEturidedegeurile menajere. Ve rugamserimiteli acestprodusc6trepunctelede
.olectarelly'EEEacoloundeacestea suntdisDonibile.

AKAI
AKAI ELECTRIC CO., LTD. JAPONIA
\tr1f,1f,,a kA i. COm