Sunteți pe pagina 1din 13

Formularele de pe această pagină vor funcţiona corect doar cu Adobe Reader 9 sau versiunile ulterioare (descărcare

disponibilă pe www.adobe.com).
Înainte de a-l completa, salvaţi local o copie a formularului utilizând Adobe Reader, apoi imprimaţi-l şi trimiteţi-l la
Curte prin poştă.

RUM - 2018/1
Formular de cerere
Avertisment: Cererea dumneavoastră nu va fi examinată dacă este
incompletă (articolul 47 din Regulamentul Curții). Vă atragem atenția
Precizări cu privire la acest formular de cerere asupra faptului că expunerea concisă atât a faptelor și a capetelor de cerere,
Prezentul formular este un document juridic oficial şi are incidență cât și a respectării de către reclamant a condițiilor de admisibilitate TREBUIE
directă asupra drepturilor şi obligaţiilor dumneavoastră. Urmaţi să figureze în rubricile corespunzătoare ale formularului de cerere, conform
instrucţiunile care figurează în broșura intitulată „Cum se prevederilor articolului 47 paragraful 2 a) din Regulament.Formularul
completează formularul de cerere”, completând toate rubricile trebuie completat astfel încât să permită Curții să identifice natura și
formularului și anexând toate documentele pertinente. obiectul cererii fără a fi nevoie ca aceasta să consulte alte documente.

Etichete cu cod de bare Număr de referință


Dacă ați primit deja din partea Curții Europene a Drepturilor Dacă ați primit deja din partea Curții un număr de referință
Omului un lot de etichete cu cod de bare, lipiți una din acestea în pentru aceste capete de cerere, indicați-l în rubrica de mai jos.
rubrica de mai jos.

A. Reclamant
A.1. Persoană fizică A.2. Organizație
Această rubrică îi privește doar pe reclamanții persoane fizice. Această rubrică trebuie completată doar dacă reclamantul este o
Dacă reclamantul este o organizație, treceți la rubrica A.2. firmă, organizație neguvernamentală, asociație sau orice altă
persoană juridică. În acest caz, completați și rubrica D.1.

1. Nume 10. Nume


DAVID

2. Prenume (toate)
INA 11. Număr de înregistrare (dacă este cazul)

3. Data nașterii
0 1 0 1 1 9 9 7 ex. 31/12/1960 12. Data înregistrării sau înființării (dacă este cazul)
Z Z L L A A A A ex. 27/09/2012
4. Locul nașterii Z Z L L A A A A

CHISINAU 13. Domeniu de activitate

5. Cetățenie
MDA 14. Sediu

6. Adresă
STR. VIILOR, 1, AP.3, MUN.CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

7. Telefon (inclusiv prefixul țării)


00373090909 15. Telefon (inclusiv prefixul țării)

8. E-mail (dacă este cazul)

16. E-mail

9. Sex masculin ● feminin


Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Formular de cerere 2 / 13
B. Statul (Statele) împotriva căruia (cărora) introduceți cererea

17. Bifați rubrica (rubricile) corespunzătoare Statului (Statelor) împotriva căruia (cărora) introduceți cererea.

ALB - Albania ITA - Italia

AND - Andora LIE - Liechtenstein

ARM - Armenia LTU - Lituania

AUT - Austria LUX - Luxemburg

AZE - Azerbaidjan LVA - Letonia

BEL - Belgia MCO - Monaco

BGR - Bulgaria ✖ MDA - Republica Moldova

BIH - Bosnia și Herțegovina MKD - Macedonia de Nord

CHE - Elveția MLT - Malta

CYP - Cipru MNE - Muntenegru

CZE - Republica Cehă NLD - Olanda

DEU - Germania NOR - Norvegia

DNK - Danemarca POL - Polonia

ESP - Spania PRT - Portugalia

EST - Estonia ROU - România

FIN - Finlanda RUS - Federația Rusă

FRA - Franța SMR - San Marino

GBR - Marea Britanie SRB - Serbia

GEO - Georgia SVK - Republica Slovacă

GRC - Grecia SVN - Slovenia

HRV – Croația SWE - Suedia

HUN - Ungaria TUR - Turcia

IRL - Irlanda UKR - Ucraina

ISL - Islanda
Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Formular de cerere 3 / 13
C. Reprezentantul (Reprezentanții) persoanei fizice
Reprezentarea de către un avocat a persoanei fizice nu este obligatorie în această fază a procedurii. Dacă reclamantul nu este
reprezentat, treceți la rubrica E.
Dacă introduceți cererea în numele unei persoane fizice, dar nu sunteți avocat (ci, de exemplu, membru de familie, un prieten, un
responsabil legal/tutore/curator), completați rubrica C.1; dacă sunteți avocat și introduceți cererea în numele unei persoane fizice,
completați rubrica C.2. În ambele cazuri, completați și rubrica C.3.

C.1. Reprezentant care nu este avocat C.2. Avocat


18. Calitate / legătură / funcție 26. Nume
MOROZAN
19. Nume 27. Prenume
ANA

20. Prenume 28. Cetățenie


MDA

21. Cetățenie 29. Adresă


STR. IGOR VIERU, 2, AP. 31
MUN.CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA
22. Adresă

23. Telefon (inclusiv prefixul țării) 30. Telefon (inclusiv prefixul țării)
00373090808
31. Fax
24. Fax
0987780000
32. E-mail
25. E-mail
ananamorozan@mail.ru

C.3. Procură
Reclamantul trebuie să îl împuternicească pe reprezentant să acționeze în numele său, semnând la rubrica 33; reprezentantul
desemnat trebuie să confirme că acceptă reprezentarea, semnând la rubrica 35.
Prin prezenta împuternicesc persoana desemnată mai sus să mă reprezinte în fața Curții Europene a Drepturilor Omului în legătură cu
cererea mea introdusă în baza articolului 34 al Convenției.
33. Semnătura reclamantului 34. Data
0 1 0 1 2 0 1 8 ex. 27/09/2015
Z Z L L A A A A

Prin prezenta accept să îl reprezint pe reclamant în fața Curții Europene a Drepturilor Omului în legătură cu cererea introdusă în baza
articolului 34 al Convenției.
35. Semnătura reprezentantului 36. Data
0 1 0 1 2 0 1 8 ex. 27/09/2015
Z Z L L A A A A

Comunicarea pe cale electronică între reprezentant și Curte


37. Adresă electronică (e-mail) pentru contul eComms (dacă reprezentantul este deja utilizator eComms, trebuie indicat e-mail-ul pe
care l-a comunicat anterior Curții)
iananha@gmail.com Completând această, rubrică, vă angajați ca utilizator al sistemului
eComms.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Formular de cerere 4 / 13
D. Reprezentantul (Reprezentanții) organizației reclamante
Dacă reclamantul este o organizație, aceasta trebuie să fie reprezentată în fața Curții de către o persoană autorizată să acționeze în
numele și pentru aceasta (de exemplu, un director sau oricare altă persoană împuternicită corespunzător). Indicați coordonatele
reprezentantului la rubrica D.1.
Dacă reprezentantul mandatează la rândul său un avocat pentru a reprezenta organizația, completați ambele rubrici, D.2 și D.3.

D.1. Reprezentantul organizației D.2. Avocat


38. Calitate / legătură / funcție (anexați documente justificative) 46. Nume

39. Nume 47. Prenume

40. Prenume 48. Cetățenie

41. Cetățenie 49. Adresă

42. Adresă

43. Telefon (inclusiv prefixul țării) 50. Telefon (inclusiv prefixul țării)

44. Fax 51. Fax

45. E-mail 52. E-mail

D.3. Procură
Reprezentantul organizației reclamante trebuie să îl împuternicească pe avocatul desemnat să acționeze în numele acesteia,
semnând la rubrica 53; avocatul desemnat trebuie să menționeze că acceptă să reprezinte organizația, semnând la rubrica 55.
Prin prezenta împuternicesc persoana desemnată la rubrica D.2. să reprezinte organizația la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în
legătură cu cererea introdusă în baza articolului 34 al Convenției.
53. Semnătura reprezentantului organizației 54. Data
ex. 27/09/2015
Z Z L L A A A A

Prin prezenta accept să reprezint organizația la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu cererea introdusă în baza
articolului 34 al Convenției.
55. Semnătura avocatului 56. Data
ex. 27/09/2015
Z Z L L A A A A

Comunicarea pe cale electronică între reprezentant și Curte


57. Adresă electronică (e-mail) pentru contul eComms (dacă reprezentantul este deja utilizator eComms, trebuie indicat e-mail-ul pe
care l-a comunicat anterior Curții)
Completând această rubrică, vă angajați ca utilizator al sistemului
eComms.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Formular de cerere 5 / 13
Obiectul cererii
Această parte a formularului de cerere (rubricile E, F și G) trebuie să conțină toate informațiile pertinente referitoare la fapte (rubrica E), la capetele
de cerere (rubrica F), precum și la respectarea de către reclamant a regulilor privind epuizarea căilor de recurs interne și a termenului de șase luni
(rubrica G), prevăzute de articolul 35 paragraful 1 din Convenție. Este obligatorie completarea acestor rubrici în spațiul special prevăzut pe formular,
simpla trimitere la eventuale documente sau anexe nefiind luată în considerare. Consultați în acest sens prevederile articolului 47 paragraful 2 din
Regulamentul Curții, Instrucțiunea practică cu privire la sesizarea Curții, precum și broșura „Cum se completează formularul de cerere”.
E. Expunerea faptelor
58.
1) Prezenta cerere se referă la o decizie irevocabilă a Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, emisă la
02.01.18
2) În fapt, Petiţionarul X este cetăţean al Republicii Moldova. La data de 02.03.15, X în comun cu cet. Y a fondat Societatea
Comercială YOYO, S.R.L. (în continuare – SC 'YOYO' S.R.L.). Asociatul Y a fost numită în funcţia de Administrator al
întreprinderii.
La momentul fondării întreprinderii vizate, capitalul social al acesteia constituia 5400 lei. Ambii fondatori deţineau
părţi egale în capitalul social a câte 50%, adică 2700 lei fiecare.
Potrivit rezultatelor fiscale pentru anul 2015, activele SC 'YOYO' S.R.L. constituiau circa 2 milioane lei şi constau din
acţiuni la alte societăţi comerciale.
3) Cu timpul, între X şi asociatul Y. au apărut divergenţe privind eficienţa administrării afacerii comune. Din care cauză,
raporturile între asociaţi au devenit tensionate.
4) La 05 aprilie 2016 asociatul Y, în calitatea sa de administrator al Societăţii, a convocat repetat Adunarea Generală a
Asociaţilor, dat fiind faptul că asociatul X nu s-a prezentat la Adunarea convocată pentru data de 31 martie 2016. Despre
locul şi data Adunării Generale repetate petiţionarul nu a fost informat în mod corespunzător, deoarece comunicarea
poştală recomandată, privind data şi locul petrecerii Adunării, nu i-a fost înmânată. Din această cauză, X nu s-a prezentat
la Adunarea Generală repetată. În consecinţă, Adunarea Generală, cu participarea doar a asociatului Y, a calificat absenţa
asociatului X ca nemotivată şi a declarat Adunarea ca fiind deliberativă, în temeiul prevederilor statutului şi a p. 90 din
Regulamentul societăţilor economice în vigoare la acel moment.
Potrivit procesului-verbal din 05 aprilie 2016 Adunarea Generală a Asociaţilor SC 'YOYO' S.R.L. la care a participat cu drept
de vot doar asociatul Y, deţinător a părţii sociale de 50% din capitalul social, a decis:
- majorarea capitalului statutar de la 5400-00 la 10800-00 lei, din contul aportului în sumă de 5400-00 lei al cet. Z;
- admiterea cet. Z în calitate de asociat nou cu parte socială de 50% din capitalul statutar.
Respectiv, partea socială a asociatului X din capitalul social al SC 'YOYO' S.R.L. a fost micşorată de la 50% la 25%. La fel
şi cota socială a asociatului Y.
5) La data de 06.04.16 Agentia Servicii Publice a înregistrat în registrul de stat modificările operate în actele de constituire
ale
SC 'YOYO' S.R.L. şi acestea au devenit oficiale.
6) Considerând deciziile adoptate de Adunarea Generală a S.C. 'YOYO' S.R.L. ca fiind ilegale şi în contradicţie cu Actul de
constituire a societăţii, petiţionarul a depus acţiune în judecată, prin care a cerut:
- anularea Procesului-verbal al Adunării Generale a Asociaţilor SC 'YOYO' S.R.L. din 5 aprilie 2016 şi a Deciziei
corespunzătoare a Agentiei Servicii Publice din 06.04.16 privind înregistrarea modificărilor operate în Actul de constituire;
- excluderea cet. Y din rândurile asociaţilor;
- excluderea cet. Z din rândurile asociaţilor.
Acţiunea a fost întemeiată prin următoarele fapte:
a) Adunarea Generală a Asociaţilor din 05.04.2016 nu a fost deliberativă.
b) Adunarea Generală a Asociaţilor nu a fost în drept să ia decizii privind modificarea Actului Constitutiv fără acordul
expres al ambilor asociaţi.
Poziţia expusă a fost argumentată prin prevederile care se conţin la p. 6.3. din Actul constitutiv al S. C.'YOYO' S.R.L. şi
la p. 91 din Regulamentul societăţilor economice aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 500 din 10.09.91(în vigoare la
acel moment). Normele vizate prevăd că modificarea Actului constitutiv al Societăţii Comerciale poate avea loc doar cu
acordul expres al ambilor asociaţi cu cote sociale egale.
Dat fiind faptul că asociatul X nu a dat acordul nici la modificarea statutului, nici la majorarea capitalului social şi
nici la admiterea unui nou asociat, Adunarea Generală n-a fost în drept să decidă asupra majorării capitalului social,
cu atât mai mult să admită noi asociaţi, fără acordul petiţionarului. Chiar dacă Adunarea ar fi fost deliberativă în
sensul p. 90 din Regulamentul societăţilor economice, Actul constitutiv nu putea fi modificat fără acordul expres
al petitionarului.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Formular de cerere 6 / 13
Expunerea faptelor (continuare)
59.
Decizia Adunării Generale a Asociaţilor şi Decizia Agentiei Servicii Publice din 05.04.2016 sunt ilegale, abuzive şi afectează
dreptul la proprietate al petiţionarului.
Astfel, printr-o pretinsă investiţie de doar 5400 lei, cet. Z a obţinut o cotă socială de 50% în capitalul social al S.C. 'YOYO'
S.R.L. cu active de circa N milioane lei. Respectiv, cota socială a asociatului X în capitalul social al societăţii comerciale
vizate a fost diminuată de la 50% la 25%, fără ca activele societăţii să crească proporţional. În acest mod, petiţionarul
fost expropriat şi limitat în alte drepturi în calitate de asociat.
7) La 01.02.17, Judecatoria Chişinău, sediul Centru a pronunţat Hotărârea în litigiul vizat, prin care a respins
integral acţiunea asociatului X ca fiind nefondată. În hotărâre instanţa s-a referit exclusiv la faptul că Adunarea Generală a
Asociaţilor S.C. 'YOYO' S.R.L. din 05.04.16 a fost deliberativă. Însă, instanţa de judecată a omis totalmente să se expună pe
marginea
argumentelor aduse de către petiţionar cu referire la prevederile p.6.3. al Actului constitutiv şi p. 91 din Regulamentul
societăţilor economice, care prevăd explicit că deciziile de genul celor contestate de X în judecată puteau fi adoptate
doar cu acordul său expres ca asociat cu cotă socială egală în capitalul social.
8) Petiţionarul, a atacat cu apel Hotarârea Judecatoriei Chisinau, sediul Centru la Curtea de Apel Chisinau. Prin cererea de
apel
X a solicitat:
- casarea parţială a hotărârii Judecătoriei Chisinau, sediul Centru (în fapt, petiţionarul n-a contestat respingerea
acţiunii în partea excluderii din asociaţi a cet. Y);
- anularea procesului-verbal din 05.04.2016 şi a deciziilor respective ale Adunării Generale a SC 'YOYO' S.R.L.;
- anularea Deciziei ASP din 05.04.16 privind înregistrarea modificărilor corespunzătoare operate
în Actul de constituire al SC 'YOYO' S.R.L.;
- excluderea din asociaţii SC 'YOYO' S.R.L. a cet. Z.
9) La 01.10.17 Curtea de Apel Chisinau a respins apelul şi a menţinut integral hotărârea instanţei de fond. Instanţa de apel
a hotărât că Adunarea Generală a fost deliberativă, iar deciziile Adunării au fost legale. Însă, Curtea de Apel Chisinau
nu s-a pronunţat deloc asupra motivelor invocate de petiţionar în cererea de apel despre încălcarea prevederilor p. 6.3.
din Actului constitutiv şi a p. 91 din Regulamentului societăţilor economice.
10) Decizia Curţii de Apel Chisinau a fost atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie. În cererea de recurs
petiţionarul a invocat aplicarea eronată a legii de către instanţele de fond şi de apel şi a solicitat examinarea motivelor
de bază ale acţiunii, în special:
- Adunarea Generală din 05.04.2016 n-a fost deliberativă;
- Deciziile contestate au fost adoptate cu încălcarea prevederilor exprese din p.6.3. din Actul constitutiv şi a p. 91
din Regulamentul societăţilor economice;
- Încălcarea dreptului petiţionarului la proprietate.
11) La 02.01.2018, Colegiul Civil al Curtii Supreme de Justiţie a declarat recursul inadmisibil. Instanţa s-a expus în decizia sa
doar asupra caracterului deliberativ al Adunării Generale a Asociaţilor din 05.04.2016. Însă completul din trei judecători,
ca şi instanţele de fond şi de apel, nu s-a pronunţat deloc asupra motivelor de bază ale recursului.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Formular de cerere 7 / 13
Expunerea faptelor (continuare)
60.

– Vă rugăm să respectați strict numărul de pagini prevăzut pentru această rubrică –


Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Formular de cerere 8 / 13
F. Expunerea pretinselor încălcări ale Convenției și/sau ale Protocoalelor, precum și a motivelor în sprijinul acestor afirmații
61. Articol invocat Explicație
Art. 6 din Conventie Articolul 6 § 1 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale prevede:
“1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil…de către o instanţă
independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărâ… asupra încălcării
drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil…”
Considerăm că judecarea cauzei civile vizate a avut loc cu încălcarea art. 6 § 1 al
Convenţiei.
Art.6 al Convenţiei garantează dreptul la un proces echitabil. Dreptul instituit de textul
art.6 al Convenţiei este un drept de ordin procesual, ce presupune apărarea tuturor
drepturilor personale şi patrimoniale ale unui subiect de drept, în cadrul procedurilor
interne şi care urmează a fi realizat în cadrul unui proces, cu respectarea imperativă a
unor garanţii, ce trebuie să se înscrie în coordonatele unui proces echitabil, în sensul
Convenţiei.
Curtea a statuat că textul art. 6 al Convenţiei obligă instanţele să-şi argumenteze
deciziile luate, dar acestă obligaţie nu are a fi înţeleasă în sensul că ele trebuie să
răspundă în mod detaliat la fiecare argument al părţilor procesului. Obligaţia de
motivare a deciziilor variază în funcţie de natura acestora. „O instanţă nu este obligată
să dea un răspuns detaliat la fiecare argument înaintat de justiţiabil; totuşi, dacă o
observaţie era esenţială pentru soluţionarea cauzei (în situaţia în care ar fi fost
acceptată de tribunal) şi a fost prezentată de părţi întru susţinerea poziţiei lor, atunci
tribunalul trebuia să o trateze în mod distinct în hotărârea judecătorească” (Hiro Balani
v. Spania No. 1021/2001 din 28 martie 2003).
Printr-o decizie motivată, instanţele vor demonstra părţilor că ele au fost ascultate, iar
argumentele acestora au fost examinate la luarea deciziei.
Mai mult, cerinţa de motivare se atribuie nu numai hotărârii finale, ci aşa cum cerinţa
de echitate se atribuie întregii proceduri, şi cerinţa de motivare corespunzătoare se
extinde la orice hotărâre adoptată de instanţă.
Argumentarea hotărârilor instanţei de fond este crucială pentru că de aceasta depinde
realizarea dreptului la contestarea acestei hotărâri.
Jurisprudenţa CEDO demonstrează că ignorarea, intenţionată sau neintenţionată, a
argumentelor părţilor, inclusive a celor din cererile de apel şi de recurs, poate echivala
cu încălcarea art.6 § 1 din Convenţie (Hiro Balani v. Spania, No.
1021/2001 din 28 martie 2003 Tatişvili v. Rusia No. 1509/02 din 22 februarie 2007 ş.a.).
În particular, în cauza Tatişvili v. Rusia, Curtea Europeană a considerat că argumentarea
superficială a hotărârii de către judecătoria raională şi confirmarea
ulterioară a acestei argumentări inadecvate de către instanţa de recurs constituie
încălcarea art.6 § 1 din Convenţie. Şi dreptul naţional moldovenesc conţine cerinţe şi
norme similare celor menţionate. Astfel, potrivit art. 239 din Codul de procedură civilă
al RM: “Hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi
întemeiază hotărârea
numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în
şedinţa de judecată”. Art. 241, al. (5) al Codului de procedură civilă prevede
următoarele: “În motivare se indică: circumstanţele pricinii, constatate de instanţă,
probele pe care se întemeiază concluziile ei privitoare la aceste circumstanţe,
argumentele invocate
de instanţă la respingerea unor probe, legile de care s-a călăuzit instanţa.”
Prin urmare, în motivarea hotărârii instanţa de judecată este obligată să expună
conţinutul probelor prin care se confirmă împrejurările ce au importanţă pentru
soluţionarea justă a cauzei. Dacă instanţa, apreciind fiecare probă separat, cât şi pe
toate în ansamblu, constată că unele probe prezentate, depoziţii ale martorilor,
înscrisuri, nu corespund circumstanţelor invocate de părţi ca temei a cerinţelor şi
obiecţiilor sale, urmează să motiveze concluziile despre
aceasta.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Formular de cerere 9 / 13
Expunerea pretinselor încălcări ale Convenției și/sau ale Protocoalelor, precum și a motivelor în sprijinul acestor afirmații (continuare)
62. Articol invocat Explicație

– Vă rugăm să respectați strict numărul de pagini prevăzut pentru această rubrică –


Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Formular de cerere 10 / 13
G. Respectarea condițiilor de admisibilitate prevăzute în articolul 35 paragraful 1 din Convenție
Confirmați, pentru fiecare capăt de cerere, dacă ați epuizat toate căile de recurs disponibile, inclusiv orice cale de atac; indicați, de
asemenea, data la care decizia internă definitivă/irevocabilă a fost pronunțată, precum și data la care ați avut posibilitatea de a lua
cunoștință de textul integral al acestei decizii, pentru a face dovada respectării termenului de șase luni.
63. Capăt de cerere Căi de recurs exercitate și data deciziei definitive/irevocabile

1. Achitarea pentru toate 1. Decizia internă definitivă


acuzaţiile aduse. 2. Decizia din 02.01.18 a Curţii Supreme de Justiţie din Republica Moldova
2. Cereri privind clarificarea 3. Decizia din 01.10.17 a Curţii de Apel Chisinau
tuturor acuzaţiilor. 4. Hotărârea din 01.02.17 a Judecătoriei Chisinau, sediul Centru
3. Cereri privind dovedirea lipsei 5. Decizia din 05.04.2016 a Agentiei Servicii Publice
de temeinicie a acuzaţiilor. 6. În cauza dată am epuizat toate căile de atac. Potrivit legislaţiei Republicii Moldova
4. Cereri privind audierea unor petiţionarul nu mai dispune de nici o cale ordinară sau extraordinară de atac.
martori ai acuzării.
8.Cereri privind intervenţia
prescripţiei speciale pentru toate
faptele.

– Vă rugăm să respectați strict numărul de pagini prevăzut pentru această rubrică –


Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Formular de cerere 11 / 13

64. Dispuneți sau ați dispus de o cale de recurs pe care nu ați exercitat-o? Da
● Nu
65. Dacă ați răspuns afirmativ, menționați ce cale de recurs nu ați exercitat și pentru ce motiv

H. Informații cu privire la alte instanțe internaționale care examinează sau au examinat cererea (dacă este cazul)
66. Reclamantul a formulat oricare dintre aceste capete de cerere în fața unei alte instanțe Da
internaționale de anchetă sau reglementare a diferendelor?
● Nu

67. Dacă ați răspuns afirmativ, descrieți procedura în mod concis (capetele de cerere formulate, numele instanței internaționale, data și
natura eventualelor decizii adoptate)

68. Reclamantul a mai introdus până acum una sau mai multe cereri în fața Curții? Da
● Nu
69. Dacă ați răspuns afirmativ, indicați în rubrica următoare numărul (numerele) cererii (cererilor) respective
Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Formular de cerere 12 / 13
I. Lista documentelor anexate
Trebuie să anexați copii integrale și lizibile ale tuturor documentelor. Niciun document nu vă va fi restituit. Prin urmare, este în
interesul dumneavoastră să transmiteți Curții copii, și nu originale. ESTE NECESAR:
- să clasați documentele în funcție de dată și procedură,
- să numerotați paginile,
- să NU capsați, legați sau lipiți documentele.
70. Indicați în rubrica de mai jos, în ordine cronologică, documentele anexate, cu o scurtă descriere a acestora. Indicați numărul paginii
corespunzătoare fiecărui document

1. Procura de reprezentare p.

2. Actul de constituire a SC „ YOYO” SRL din 02.03.15 p.

3. Decizia din 05.04.16 a Agentiei Servicii Publice p.

4. Hotărârea din 01.02.17 a Judecătoriei Chisinau p.

5. Decizia din 01.10.2017 a Curţii de Apel Chisinau p.

6. Decizia din 02.01.2018 al Colegiului Civil al C.S.J. p.

7. Cerere de apel p.

8. Cerere de recurs p.

9. p.

10. p.

11. p.

12. p.

13. p.

14. p.

15. p.

16. p.

17. p.

18. p.

19. p.

20. p.

21. p.

22. p.

23. p.

24. p.

25. p.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului – Formular de cerere 13 / 13
Alte observații
Aveți alte observații de formulat cu privire la cererea dumneavoastră?

71. Observații

Declarația și semnătura
Declar pe onoare și în deplină cunoștință de cauză că informațiile ce figurează în prezentul formular de cerere sunt exacte.

72. Data
0 1 0 1 2 0 1 8 ex. 27/09/2015
Z Z L L A A A A

Reclamantul (reclamanții) sau reprezentantul (reprezentanții) acestuia (acestora) trebuie să semneze formularul în chenarul de mai jos.
73. Semnătură (semnături) ⃝
● Reclamant (Reclamanți) ⃝ Reprezentant (Reprezentanți) – Bifați opțiunea corespunzătoare

Desemnarea persoanei cu care se poartă corespondența


În cazul în care sunt mai mulți reclamanți sau reprezentanți, indicați numele și adresa unei singure persoane cu care Curtea va purta
corespondența. Dacă reclamantul este reprezentat, Curtea va purta corespondența doar cu reprezentantul desemnat (fie că acesta este
avocat sau nu).
74. Numele și adresa ⃝
● reclamantului ⃝ reprezentantului – Bifați opțiunea corespunzătoare

DAVID INA, STR. VIILOR, 1, AP.3, MUN.CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

Formularul de cerere completat trebuie semnat și


trimis prin poștă la următoarea adresă:
Monsieur le Greffier de la
Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE

893669e1-66ca-4653-b9e0-2de2561a694b