Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Unitatea de învățare: Formularea de întrebări


Nr. de ore alocate:1
Săptămâna S1

SPECIFICE.COMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE

- utilizarea corectă a termenilor și a conceptelor cu a. frontală


1. Introducere in studiul conținut civic și social în diferite contexte a. individuală observarea
1.1
educației sociale - participarea la discuții de grup ce oferă elevilor sistematică a
1.2. ocazia de a formula întrebări referitoare la preocupările conversația elevilor
lor actuale sau la probleme concrete privind drepturile manualul descrierea
3.1.
2. Capacitatea de a ne copilului ( de exemplu, pornind de la întrebările„Ce?
mira, valoarea Cine? Unde? Când? De ce?”) culegeri de comparaţia - autoevaluare
întrebărilor – de ce nu - formularea de întrebări pornind de la o situație de texte
luăm totul ca fiind încălcare a drepturilor copilului activitate pe
cunoscut ilustrații grupe
S1 9-13 IX - elaborarea unui proiect individual privind o
problemă referitoare la drepturile copilului, pe baza unui dicţionare metoda
plan de documentare, observarea, prin discuții de grup, a ciorchinelui observarea
deosebirilor între opiniile bazate pe convingeri fişe de lucru sistematică a
1.1.
3. Formularea personale și cele bazate pe argumente/ documente analiza elevilor
întrebărilor; cui putem 1.3. sinteza
- implicarea în dezbateri privind corelarea drepturilor
adresa întrebări și joc de rol
2.1. cu responsabilitățile asociate și evidențierea relației între
modalități alternative de temă în clasă/
acestea.
a formula întrebări proiectul pentru acasă
lectura
dezbaterea
- exerciții pentru identificarea termenilor civici și brainstormingul
sociali în texte diferite
1. Evaluare test

1
Unitatea de învățare: Argumentarea unui punct de vedere personal
Nr. de ore alocate:7
Săptămâna: S2-S8
SPECIFICECOMPETENŢE

CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

2
- analizarea unor fișe cu imagini care a. frontală
1.Fapte și opinii ilustrează respectarea/încălcarea unor a. individuală observarea
drepturi ale copilului și formularea unor sistematică a
1.2. S2 puncte de vedere personale cu privire la conversația elevilor
situațiile analizate manualul descrierea
16-20 IX
1.3. - observarea, prin discuții de grup, a studiu de caz
deosebirilor între opiniile bazate pe culegeri de comparaţia - autoevaluare
convingeri personale și cele bazate pe texte
2. Susținerea 2.1. S3 argumente/ documente activitate pe
părerii/opiniei - participarea la realizarea regulementului ilustrații grupe
proprii 23-27 IX clasei, care să reflecte drepturi și
2.3. responsabilități ale elevilor la nivel de clasă. dicţionare metoda
- ilustrarea unor moduri de participare a ciorchinelui observarea
copiilor la soluționarea problemelor care îi fişe de lucru sistematică a
3. Formularea S4 privesc analiza elevilor
răspunsurilor; - redactarea unui text care să includă sinteza
modalități 3.1. 30 IX-4 argumente simple pe tema importanței joc de rol
alternative de a respectării drepturilor copiilor.
formula răspunsuri X - exprimarea opiniilor în legătură cu fapte, proiectul
3.2. idei etc. și susținerea acestora cu argumente lectura temă în clasă/
- observarea unor asemănări și deosebiri între dezbaterea pentru acasă
4. Schimbul de opinii. explicațiile și argumentele formulate de elevi
Compararea S5 cu privire la situațiile de promovare a brainstormingul
opiniilor drepturilor copilului
7-11 X - organizarea unor activități de grup în care
elevii exemplifică situații în care își pot
5. De ce avem nevoie manifesta drepturile (de exemplu, dreptul la
de argumente 1.2. joc și dreptul la educație) observarea
S6 - identificarea problemelor cu care se sistematică a
1.3. confruntă unii copii din perspectiva elevilor
14-18 X stereotipilor și prejudecăților și exprimarea a. frontală
6.Condiții pentru opiniilor cu privire la aceste situații manualul a. individuală
acceptarea unui 2.1. - corelarea drepturilor cu responsabilitățile - autoevaluare
argument formulat de asociate acestora culegeri de conversația
o altă persoană S7 - examinarea consecințelor încălcării unor texte descrierea
2.3. drepturi (cauză și efect), de exemplu, a
21-25 X dreptului de familie ilustrații comparaţia
- realizarea, în grup, a unui afiș/colaj care să
ilustreze ideea „drepturile mele nu trebuie să dicţionare activitate pe grupe observarea
7.Stereotipii și limiteze /îngrădească exercitarea drepturilor sistematică a
S8
3
3.2. - facilitatea întâlnirii între elevii clasei și sinteza
reprezentanții consiliului elevilor pentru argumentarea
8.Persuasiunea discutarea unor probleme incluse în agenda temă în clasă/
consiliului elevilor, relevante pentru proiectul pentru acasă
problematică drepturilor copiilor lectura
dezbaterea
9. Evaluare - utilizarea corectă a termenilor și a
conceptelor cu conținut civic și social în brainstormingul
diferite contexte
10. Evaluare - exerciții pentru identificarea termenilor
semestrială civili și sociali în texte diferite
test

Unitatea de învățare: Drepturile și libertățile copilului


Nr. de ore alocate:7
Săptămâna: S9-S15
SPECIFICECOMPETENŢE

CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

4
1. Convenția ONU cu - realizarea, în grup, a unui afiș/colaj manualul a. frontală observarea
privire la drepturile care să ilustreze ideea „drepturile mele a. individuală sistematică a
copilului: 1.2 S9 nu trebuie să limiteze /îngrădească culegeri de conversația elevilor
- Principiile generale ale 4-8 XI exercitarea drepturilor tale”; promovarea texte descrierea
convenției 1.3. rezultatelor activității la nivelul școlii comparaţia
S10 ilustrații activitate pe - autoevaluare
- Prioritatea intereselor 2.1 11- grupe
copilului 2.2. 15XI dicţionare metoda
S11 fişe de lucru ciorchinelui
-Non- discriminarea analiza
- Participarea copiilor la 2.3. 18-22 lectura
problemele care îi privesc XI dezbaterea

5
2. Drepturi ale copilului; - elaborarea, în echipe, a unui pliant/afiș a. frontală observarea
responsabilități asociate 3.1. S12 care reflectă activitățile de voluntariat la manualul a. individuală sistematică a
acestora: 25-29 nivelul școlii sau al comunității locale elevilor
3.2. XI pentru promovarea drepturilor copilului; culegeri de conversația
- Exemplificarea unor identificarea problemelor și a soluțiilor texte descrierea
drepturi în contexte promovate în cadrul acestor activități - autoevaluare
S13
concrete (de exemplu, - compararea unor mesaje cuprinse în ilustrații comparaţia
dreptul la identitate,
2-6XII texte (orale și scrise), programe de observarea
dreptul la familie, dreptul televiziune, pagini web, filme, dicţionare activitate pe sistematică a
la educație, dreptul la joc 1.2. publicitate, muzică, în care sunt grupe elevilor
și activități recreative, promovate drepturile copilului/în care fişe de lucru
dreptul la protecție 1.3. S14 sunt încălcate unele drepturi metoda
împotriva violenței, 9-13XII - exercitarea drepturilor și a ciorchinelui temă pentru acasă
abuzului și exploatării, 2.1. responsabilităților în situații date, de studiu de caz
dreptul la securitate și exemplu, în organizarea unui grup de
protecție socială, protecția 2.2. inițiativă care să sprijine dreptul copiilor manualul
mediului- condiție a S15 dintr-o școală la protecție împotriva analiza
vieții) 2.3. 16- violenței culegeri de sinteza observarea
20XII - analizarea, în cadrul activităților pe texte argumentarea sistematică a
3.1. grupe, a unor cazuri care privesc elevilor
- Corelarea drepturilor cu drepturile copilului, soluționate de ilustrații
responsabilitățile asociate 3.2. școală, de primărie, autoritățile locale
sau alte organizații; inițierea unor unor dicţionare proiectul
2.1. evenimente în cadrul cărora elevii pot lectura
prezenta propriile soluții fişe de lucru dezbaterea temă pentru
2.2. - implicarea în activități de grup în care acasă
elevii exemplifică situații în care își pot
2.3. manifesta drepturile ( de exemplu, autoevaluare
dreptul la joc și dreptul la educație)

6
3. Modalități de 3.1. - realizarea, pe echipe, a unui portofoliu manualul a. frontală observarea
exercitare a drepturilor referitor la respectarea/încălcarea a. individuală sistematică a
și de asumare a 3.2 S16 drepturilor copilului, prin utilizarea unor culegeri de conversația elevilor
responsabilităților: 13-17 I surse diferite de informare, în scopul texte descrierea
- Copiii, promotori ai stabilirii unor modalități de implicare în comparaţia
propriilor drepturi promovarea drepturilor copilului ilustrații activitate pe
- Școala ca spațiu de - participarea activă ( individuală/ pe grupe temă pentru
exprimare/exercitare/asum perechi/pe echipe) la punerea în practică dicţionare metoda acasă
are de către copii a a proiectelor propuse, potrivit sarcinilor ciorchinelui
drepturilor și de lucru asumate/ atribuite fişe de lucru analiza
responsabilităților sinteza autoevaluare
- utilizarea corectă a termenilor și a argumentarea
conceptelor cu conținut civicși social în proiectul
S17 diferite contexte lectura
4. Evaluare 20-24 I - exerciții pentru identificarea dezbaterea test
termenilor civili și sociali în texte
diferite

Unitatea de învățare: Respectarea, apărarea și promovarea drepturilor copilului


Nr. de ore alocate:5
Săptămâna: S18-S22
SPECIFICECOMPETENŢE

CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE


(detalieri) ORE / RESURSE RESURSE INSTRUMENTE
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE OBS
EVALUARE .

7
1. Respectarea și apărarea - realizarea unor jocuri de rol în care elevii
drepturilor copiilor: formulează soluții alternative la probleme manualul a. frontală
1.2.
- Categorii de copii în specifice problematicii drepturilor copilului a. individuală
situații de risc și /sau cu S18 (de exemplu, organizarea unui concurs de culegeri de
cerințe educative speciale 27-31I soluții creative la problemele privind texte conversația observarea
1.3.
(copii din medii asigurarea dreptului la educație a copiilor cu descrierea sistematică a
dezavantajate socio- CES și a unei soluții la nivelul clasei) ilustrații elevilor
economic, copii cu - analizarea unor fișe cu imagini care comparaţia
2.1.
dizabilități, copii care ilustrează respectarea/încălcarea unor dicţionare
aparțin unor minorități, drepturi ale copiluluiși formularea unor activitate pe
copii din mediul rural) puncte de vedere personale privitor la acestea fişe de lucru grupe
2.2
2. Instituții - dezbaterea unor cazuri de încălcare a
guvernamentale și S19 drepturilor copiilor, din mediul lor de viață articole metoda
nonguvernamentale cu rol 3-7 II sau prezentate în mass-media și ciorchinelui
în respectarea, apărarea și identificarea unor posibile măsuri de Convenția analiza temă pentru
promovarea drepturilor 2.3. S20 intervenție ONU cu sinteza acasă
copilului: - examinarea consecințelor încălcării unor privire la
10-14 II
- Instituții guvernamentale: drepturi( condiții, cauză, efect) drepturile
3.1.
rolul statului; securitate și - analizarea, în cadrul activităților pe grupe, a copilului proiectul
protecție unor cazuri care privesc drepturile copilului lectura
Organizații soluționate de școală, de primărie, Legea observarea
interguvernamentale și autoritățile locale sau de alte organizații; 272/2004 sistematică a
nonguvernamentale, rolul S21-S22 inițierea unor evenimente în cadrul cărora privind elevilor
societății civile 17-21II- elevii pot prezenta propriile soluții drepturile dezbaterea
3.Recapitulare - dezbaterea în grup și identificarea unor copilului
4.Evaluare 24-28 II măsuri de sustenabilitate, inclusiv prin
implicarea unor parteneri din afara școlii

Unitatea de învățare:Proiectul educațional


Nr. de ore alocate:13
Săptămâna: S23-S35

8
COMPETENŢE SPECIFICE
CONŢINUTURI INSTRUMENTE OBS
(detalieri) NR. RESURSE RESURSE DE .
ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE
DATA

1. Elaborarea și - elaborarea unui proiect individual


derularea unui proiect S23-24 privind o problemă referitoare la a. frontală
educațional pentru 2-6 III-9- drepturile copilului, pe baza unui plan a. individuală observarea
promovarea unui/unor 13 III de documentare; observarea, prin sistematică a
drepturi ale copilului: discuții de grup, a deosebirilor între manualul conversația elevilor
- Alegerea temei 1.2. S25-S26 opiniile bazate pe convingeri
- Elaborarea fișei de 16-20 personale și cele bazate pe culegeri de activitate pe temă pentru
proiect argumente/documente texte grupe acasă
III-23-27
- Derularea proiectului - implicarea elevilor, la nivel de clasă,
III
propus 2.3. școală sau la nivelul comunității ilustrații observarea
- Evaluarea proiectului locale, în elaborarea unei propuneri de sistematică a
propus S27-S28- proiect de intervenție pentru dicţionare proiectul elevilor
S29-S30 promovarea unui/unor drepturi ale lectura
30 III-3 copilului fişe de lucru proiect
IV-22-24 - participarea activă (individuală/ pe
IV-27-1 perechi/ pe echipe) la punerea în dezbaterea eseuri, rebus-uri
3. Recapitulare și V-4-8 V practică a proiectelor propuse, potrivit
evaluare finală și sarcinilor de lucru asumate/atribuite
promovarea - participarea activă la elaborarea unor
proiectului. S31-S32- instrumente de monitorizare/evaluare a
S33-S34- rezultatelor și impactului proiectului
S35
11-15V-
18-23V-
25-29 V-
1-5VI- 8-
13VI