Sunteți pe pagina 1din 1

Numele………………………...........................

Prenumele……………………..........................
Grupa………………..Data…………………….

TEST DE EVALUARE

I. Completaţi propoziţiile de mai jos cu răspunsul corect:


18 p.
1) Modelul exact şi micşorat al Pământului este………………………………………………………..
2) Cifrele, literele, semnele, simbolurile, culorile, liniile, folosite pe hartă pentru redarea elementelor şi
fenomenelor naturale şi economico-sociale se numesc………………………………………………..
3) Totalitatea paralelelor şi meridianelor de pe glob sau hartă alcătuiesc elementul(globului sau hartii))
numit……………………………………………………………………………………………………
4) Raportul care indică de câte ori sunt micşorate pe hartă distanţele din natură se numeşte……………
5) Paralelele care separă zona caldă de zonele temperate se numesc………………….............................
6) Hărţile care cuprind un ansamblu de elemente naturale şi economico-sociale se numesc
hărţi…………………………………………………………………….............
II. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 12 p.
1) Ştiinţa care se ocupă cu măsurarea şi reprezentarea spaţiului terestru se numeşte:
a) Astronomie; b) Cartografie; c) Geografie; d) Geomorfologie
2) Pentru că harta redă deformat distanţele, unghiurile şi suprafeţele, aceasta este o reprezentare:
a) aproximativă; b) grafică; c) convenţională; d) generalizată
3) Ramura cartografiei, care se ocupă cu reprezentarea reliefului pe planul hărţii se numeşte:
a) Altimetrie; b) Nivelment; c) Planimetrie; d) Batimetrie
4) 10. Cele mai multe detalii sunt redate pe o hartă la scară:
a) mare; b) mijlocie; c) mică
III. Pe spaţiul liber de mai jos, daţi cinci exemple de relief. 10 p.
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
IV. Stabilește valoarea de adevăr a enunțurilor: 6p.
a) Mediul înconjurător este în permanentă schimbare. ____
b) Omul măsoară timpul în funcție de mișcările Pământului. ____
c) Soarele se învârtește în jurul Pământului. ____
d) Acțiunile omului nu influențează mediul înconjurător. ____
e) Protejarea mediului e datoria noastră, a tuturor. ____
f) Solstițiul de iarnă marchează ziua cea mai scurtă, iar echinocțiul de vară, ziua cea mai lungă. ____
V. Formulează câte un enunț folosind următorii termeni: relief, apă curgătoare 4p

VI. Pe o hartă la scara 1:8.000.000 distanţa dintre localităţile X şi Z este de 6,5cm. Calculaţi distanţa
în Km dintre cele două localităţi. 10
p.