Sunteți pe pagina 1din 73

 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

RTNGU]ILGffffiOH
Testede culturdgenerald
::..:::;,a

:,:,.=;i.:.
e[oro I
=.,.r==
,:=:'::""'

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 1/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

fu?mr$m
!*xmm#ru

Micul campion
Tsste de *uftur# gerT#nmil#
cfasa

@ Editura ARMTNIS

I
i

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 2/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

Coperta:GiorgianGingu!

Descrierea IPa Bibliotecii afionale Rominiei


ALEXANDRU, ARIA
Miculcampion.Testede culturdgenerali :
clasa / MariaAlexandru. PitegtiCarminis
Educa{ional,008
72p.;23 m
tsBN978-973-13-078-8

008(100x075.33)

Copyright@EdituroCARMINIS

Redactor: armenTrandafiescu
TehnoredactoriGiorgianGingu!, MarinaZamfir
Corecturd: utoarea
Revizie: nastasiaBudigteanu
Tehnoredactare E ditu a CARMN S
o mputerizatd
Tiparul xecutata S.C.Graficprintn dustries .R.L.P itegti
Comenzilee primesca el./fax: 2481253022,252467
saupe adresa:E dituraCARMINIS,tr.Exerciliubl. D 22,sc. B, ap. 1
cod110242, itegti,ud.Argeg
rsBN978-973-13-078-8

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 3/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

ARGUMENT

Lucrareade afdesteo alternativdreugitdlaceea enumim


cu tolii ,,calculato/', deoarece i scoatepe elevi din chingile
manualelor.Beneficiind de o ilustrare gi de o graficd deosebita,
acestauxiliar va fr rdsfoit cu pldcere atdt de copii cdt gi de
phrinli.
Remarcdm preocuparea autoarei de a rdspunde noilor
tendinle ale educaliei: de a acorda atenlie egal6 celor doud
aspecte le procesului gi
face din elev un partener in educafie. Eleviiformativ),
didactic (informativ gi desd
sunt ajutali a
conectezeachiziliile din diferite discipline, iar acesteachizilii
cu celedin viala de zi cu zi.
Testele ropuse n lucrare ac partedin zonade operarea
obiectivelor de referinld prezente in actualele programe de
inv6!5mdnt pentru ciclul primar gi rdspund cerinfelor nvdldrii
integratoarecareare dreptfintd copilulce manifestdautonomie
in invdfare, invald eficient, igi cautd informalia de care are
nevoie gi o coreleazd u alte elemente,arecurajul de a incerca
(chiardacdgreqegte).
Rezultatal unor preocupdrigi eforturi ldudabile,lucrarea
!
poate deveni un instrument de lucru util gi pldcut pentru cei
) interesali.
I Inspectorgcolarpentru invdt[mdntul primar
tt GetaBurducea
I
II

It
I
I

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 4/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

Cuv6nt-inointe

Lucrarea,,Miculcampion.Testede culturd generald"esteun suport


de evaluare a cunogtinlelor la toate disciplinele actualului curriculum
pentru eleviiclasei .
in conditriileactualeelevii au mult de lucru la toate disciplinele, au
multiple activitdli extragcolare,calculatorul, gi mai ales internetul, ii
preocupd ot mai mult. Ne punem intrebarile: CE grIE? cAr grruz cE
TREBUIESAAFLE ELEVUL?
Multitudinea de concursuri gcolarecarevizeazdnivelul cunoqtin-
lelor de culturb generald le elevilor e solicitdun exerciliupregdtitor,pe
careaceast5ucrare l oferdcu generozitate.
Cartea,,Miculcampion.Testede culturdgenerald"esteunbunprilej
pentru:
' evaluarea unogtinlelor a toatedisciplinele;
. imbog5lireagi consolidarea unogtinfelor;
. imbogd[irea ocabularului;
. dezvoltarea eprinderilor de ucru cu estegrild.
Testeleconfin cAteL5 ntrebdri legatede: citire-lecturd,e xercilii de
limbd, probleme de matematic5,gtiinle, educaliepentru sdndtate,religie,
codul bunelor maniere,educaliecivicd,educalieplasticd,muzicdisport-.
Elevii au gansa ea-gievaluapersonalnivelul cunoqtinfelor,ar acolo
unde gregesc, e pot corecta mediat prin compararecu tabloul rdspun-
surilorcorecte. a uneledintre ntrebdrielevii au sugestiigisolufii.
La clasa am utilizat doarpentru primele testecaracteremari, avand
in vederecd elevii citesccu ugurinld gi congtientizeazdmai ugor conlinu-
turile folosind asemeneaitere in prima parte a anului gcolar.Cuvantul,
imbinat cu imaginea, ugureazd n{elegerea testelor gi creeazdun mod
pl5cut de ucru pentrumicul gcolar.
Autoarea

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 5/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

#@g rcsrurfr. WWV


I. OBIECTULA CARUI DENUMIRECONTINE SUNETL
,,A" ESTE:

"m.'w w6
2. DENUMIREA OBIECTULUICARE CONTINE DE TR
ORI SUNETUL ,8" ESTE:
D)

t. o pRopozITIE u DouA cuvINTE poATEFr FoR


MULATA oupA IMAGINEA DE LA PUNCTUL:
A)
q
W
F77
IU
E

.,M
ET'

"w
4. VEVERITA EGEFRUCTELEDIN:
D) ffi^
r* *

-&1
6

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 6/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

5. RILA
A)

6. DORU ARE CU 2 BALOANE MAI MULT


DECAT CLO\AiUL, ADICA:
A)2 B)3 c) 5 D)5

7. DACA DIN TOTI PINGUINII PLEACA


TREI,MAI NAVAN'
A)4 B) s c)6 D) 7

8. OBIECTULCARE STA PE MASA USTE:

ry
A) B) ) D)

@
I'. NU ESTE UN OBIECTNECESARPENTRU MUNCA
iN cnADrNA:

"WM
c)nfl
?N(V
\

IO. CELE 6MArN,ffi' W%r,oRvrnazA


PERECHI iN Nutr,tARpE:
A )2 B )3 c) 4 D) 5

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 7/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

I l . NUMARUL CARE URMEAzA lN $IR ESTE:

O e
HHHH
s ? ( 9
( 9 Q @'@
A) 30 B) 25 c) 21 D)0

12. NU FACE PARTE DIN CORPUL OMENESC:


A)

t3. o pmeune, pnrvrrADrN e1A,


AREonvrA DE:
A) LINIE B) PUNCT
C) TRIUNGHI n; nArner

14. CULORILERO$U,GALBEN 9I ALBASTRUSUNT:


A) PRIMARE
C) RECI B) BINARE
D) CALDE

15. VIOARA ARE:


A) TREI FIRE B)o coaRpA
c) CLAPE D) COARDE

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 8/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

g$C$M csrurlR.2 u@3fu


I. IN DENUMIREA OBIECTELOR DIN IMAGINE
SUNETUL U'' SE AUDE:
A)o oerA B) DEpouA onl
C) DE TREI ORI D) NU SEAUDE

2. NUMANUI SILABELORDIN CARE E FORMET


*"oY?tE
loRtiii rAruniIESrE:D)^AdA
4 ffi
3. SUNETELE IN cUvANTUL ,,clovN" suNT
iN NuvtAR DE:
A )3 B )4 c) 5 D)6 f2
?|I$
4.PRoPozITIAESTE oRMATAorN:
A) CUVINTE B) SILABE C) SUNETE D) LITERE

,. ffiSTE PERS'NAJUL
INP.VESTEAU:
Rb A) *n B) €f

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 9/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

g" .
$€:
6. NUMARUL CoPIIOR 3dNI ESTEMAI MIC DECAT
NUMARULDEGETELORE LA UATNIT-E ALE CU:
A )2 B )3 c )5 D )8

'.
'ffi
uF,1ff4NUMAr
DINTRE ALERGATORI ",-''1-ft1
URCAT PE CATE O TREAPTA A PODIUMULUI.
rREr _AU
NUMARUL DE SPoRTIVI DE PE LoCUT 1NTAI ESTE:
A) 1 B) 2 , 3,. -r C) 3 D) NICTUNUL
€' ;,,1'1- ,+l
/'*&\ f*"
,/ 'f#f:f,
8. FAMILIA \."h;$.} NUMARA TNSI MEMBRI.
i$te$rnAPTA UrrN NUUAR n'
A) 1 B) 2 c) 3 D) MAr MULTr

@e
ANIMALUL CARE ARE CA TROFEU FILD E$UL ESTE:
. A) B)
S__a
",f
IO. VULPEA NU MANANCA:
B)

) D)

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 10/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

I t. LA sFAR$ITULRIMEI SILABEA cuvANrulur

CAREDENUME'TE SEAUDE SUNETUL:


*@
A) I B)S C)Z D)M

ri. PLANTA 6
ry NU ARENEVoIE DE:

"W
I I. NU ESTE FACTOR DE POLUARE:
D)

14. coPIII NU poeRtA:


c)l D)B
"'ffiw
w
15. POT FI PRODUSE LIMENTAREPERICULOASE:

w@''

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 11/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

tr.'trffi csrurilR.3
y*q
t. iN cuvAxrul cARE DENUME9TE
SUNETULARE sE REPETA str:
A)E B) A c)F D)N
2. SUNETELE CUVANTULUI CARE DENU-
ME$TE PRODUSULALIMENTAR DIN CUTIE
LAPT! suNT iN NutrrtAR u:
A)2 B) 4 c)5 D)7
-
XrRESTt
coNTTNUAREA (@,pAn NEGRU
i;g?tr

'#$''h''ffi)'A
4. GIGELsE arlA PE TREAPTA:
A) ADOUA B) ATREIA
C)APATRA D) ACINCEA

i. iN grRULDEMAI Jos FLoRTLEe nsperA.


iIIIO
URMEAzApIoAREA:
A)a nl? cl ?
"r
I,2,-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 12/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

6. LA MICUL DEIUN NU E BINE SA HzTANcAvT:


B)A
'k@ "k5
ffi.* ,@lia
7. ALIMENTELECELEMAI BOGATE N
VITAMINE SUNT CELEPREZENTATE
LA NIVELUL:
a; iNrAr B) DOr
C) TREI D) PATRU

ESTE:
A)
A) HARwTcA
HARNICA B) MARE
C) ANIMAL MAMIFER D) DE LA POLUL NORD

9. ESTEPRODUS ALIMENTAR:

fu:k'wG.@
IO.CAD oUAFRUNZEfi
'lllrFRUNZE %'@)14FRUNZE
c) 13 FRUNZE
PECREANGAAU

D) 11 FRUNZE

tt

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 13/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

TT. iN ZTIJApu CnACIUNMERGEM LA:


A) -i:

ffi
B) c)

SffiHHH HM
".*f
ffi

'g "f "'r


LE IT,TANANCA:
12. IEPURE
A) A

plcA
ffi @/ q /
DIN
r3. DACA nouA PETALE
FLoARE,EA MAI NAUANECU:
A) 2 PETALE B) 3 PETALE
c) 4 PETALE D) s PETALE

14. BAIATUL PRIVEgTE:


A) SPREDREAPTA B) sPRE rANce
c; iN peTA o; iN sPATE

I5. NU ESTEFLOARE DE PRIMAvIRq,:


A) B) c)

t4

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 14/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

.=::j:iit.!1i:li:1;!_ttjtii.iriiiii: Ii,!S.t:a+iiiir:tlriil:ij;11t!li+j:i:i;!qli

gW@ wffiffiwffi%
ffi.&@W€t
l::::.r:!i1:!r:li:.:t?.liir ijiili.:lii:ltl:ii rlrLr;i1+:iii;jrir,li

r. NUrnAmgrn N PADURE:

")@--=-r
w
2. CUCUL NU-SI HnAxgSTE PUII PENTRU
)ru/
CA:
A) NU VREA B) NU ARE CU CE
c) NU-r cuNoA$TE D) E PLECATDIN
TnnA

cUvANTUL,,ELEvYDENUMEgTE:
A) PERSOANE CARE MUNCESC B) DANSATORI
C) COPII MICI D) $COLART

4. $ORICIOAICA ARE PATRU PUI. MAI


PUTrNcu Dor pncAr DUBLUL oARE-
crloR DrN rMAGrNpNsEnvNA:
A) 3 B) 5 c)8 D ) 10

5. CA sA il DAU MAMEI UN BUCHETDE


FLORI CA ACESTEA DIN IMAGINE,
TREBUIEsA ITIaI PUN:
A) O FLOARE B) 2 FLORr

c) 4 FLORr D) 6 Fr#Rr
T5

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 15/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

6. NUFARUL CRE$TE:
A) iN cnApmA B) PE MUNTE
C) iN GHIVECI D) PE APA

7. INTRUSULESTE:

bw
g. ROMANIA ESTE:
A)o TanA EURoPEINA
B) TARA LALELELORNEGRE
c) PEMAREANsecnA
D) o TenA polenA

'I I rlHiH::' B) SPANIEI


D) RoMANITI

IO.TOAMNA: @
A)suNmuNvACANTAE enA *ffif*
B)MANCAMuA Rogrr
# ;

fi
;;J:'il"?:HBU:;*

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 16/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

d
I I. FOCULTREBUIE:
A) PAZT CU GRIIA B)FAcur lru pApuns
c) scos rrrvANr D) SA TE JOCI CU EL

12. GALBENUL STELEI ESTE


O CULOARE:
A) PRIMARA B) SECUNDARA
C) RECE D) BINARA

13. ACEASTARAMA ARE FORMA DE:


A) CERC
B) TRIUNGHI
C) PATRAT
D) DREPTUNGHI

14. TRATE9TE E APA:

15. NU ESTE NSTRUMENT MUZICAL:


A)

t7

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 17/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

ffi.fireilrcffi
ffiffiWwffiffiw&$&
r. NUMARUL UvINTELoRDIN pRorrozryIA,,AM A-1I
SPUNO POVESTE.'ESTE:
A)4 B )5 c )6 D )7
g NUMARUL DE SILABEDIN CWANTUL,,COPIII. ESTE:
A) 1 B) 2 c) 3 D )5

I. PERSONAIUL LUI TUDOR ARGHEZI, PRINS


cu oul- iN cunA ESTE:
A) ZDREINTA B) BUBTCO
C) GRIVEI oy Anug
4. DACA punrgz DE TREIoRI NutuAnur pERELoR
DIN IMAGINE,VoI cAsI:
A) 4 FRUCTE B) 16 FRUCTE
c) 8 FRUCTE D) 10 FRUCTE

5. PISICA MEA A ADUS CELOR 3 PrsorcArs 2 soRr-


CEL DAR a UANCAT EA UNUL DIN EI.
NuruAnul goRrcErloRPRrNgr
A FOST:
A )3 B) s c )6 D) 7

5. DACA tuel PLANTEz crJ PATRUMAI


MULTE FLoRI oEcAT CEA DIN IMAGINE,
TOATEVORFI:
A)5 8)6 c)7 D) 8

at

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 18/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

7. CONTINUAM $IRUL CU:

€Y@ gW@ @WryW


off "r? .,? "rY

"rc'6ry'M
g. DIN cnAu sE PoATEFACE:

t. oBIECTETUATAcITEsuNT:

nlfr tl

4
IO. NU ESTEANIMAL DOMESTIC:

t9

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 19/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

I I. ESTESIMBOLPENTRU:
A) PA$TE B) CRACIUN
c) MARTT$OR D) REVELTON

12. FLORILESE USUCAOECA NU AU:


A)LUMINA B)MUZICA
C)FRUCTE D)VANT

13. PARUL FETITEIDIN IMAGINE


A) BLOND B) RO$CAT
c) $ATEN D) NEGRU

14. N LUNA APRILIE SOSE$TE A NOI:


A)
"w
| 5. CU MINGEA POTI JUCA:
A) B) c)

20

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 20/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

jl:i:riiji!.lljii,tLi;Fii+iriiitlr:iiiir:il.tliriii++:i;.j:.!i*inii:l:-ti:!ir+

l. Numdrul de sunete din cuvAntul ,,ghiocel" este:


a )3 b) 6 c)5 d )7

2. in cuvAntul ,,exemplu" numdrul de sunete este:


a )6 b)7 c)8 d)e
3. Cuvdntul care denumeqte pasdrea din aldtu-
ratd se desparte corect in silabe:
a) ci-o-cd-ni-toa-re

b) cio-cd-nit-oa-re
c) cio-cd-ni-toa-re
d) ci-o-cd-ni-toare

4. Dacd,aduni 2la dublul lui 4 oblii:


a) 10 b)8 c)6 d) 12

5. Adaugd lui 8 cel mai mlc numdr scris cu doud cifre


identice gi vei obline:
a) 18 b) 10 c) 19 d) 20

6. Nu este iinld:
a)

2t

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 21/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

7. Bunicul igi mdnd caii spre casd.


Numlrul de picioare care vin acum
spre casi este:
a) 2 b) 4
c) 8 d) 10

8. Sunt urmdtoareletrei numere din girul 0, 3, 6:


al L2, L3,1.4 bl 9, 12, 15
c) 8, L0, L2 dl 7, 8, 9

9. Trdiegte n pddure:

f 0. Ca si o ajutr pe mamaLa agezatulmesei,


vei pune corect lingura in:
a) dreapta
b) stAnga
c) farfurie
d) pahar

22

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 22/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

^ --
*AGl I l. Broscoiul o voia de sofie pe:
mtE- a) Cenugdreasa b) Degelica
rc
lE c) Scufila Rogie d) Ileana CosAnzeana
.ttrEF

12. Monitorul estecel care:

a) fotografrazd
b) redd imaginea
c) pdstreazd stocheazd)maginea
d) copiaz6.

I l. Dacd azi este uni, peste 9 zile va fi:


a) luni b) marli c) miercuri d) joi

",t
I4. Marte este:
a) o lund b) o planetd c) o fetild d) o stea

| 5. Culoarea cubului am obtrinut-odin:


) c)

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 23/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

@}@|@}csrulilr.z@|@|@}
f . CuvAntul ,,cttite" ate:
a) cinci sunete gi doud silabe
b) cinci sunete gi gase litere
c) qase sunete gi gase litere
d) qase sunete qi doud silabe

2. Propozi\ia,,Cine au adus mingea?" este:


a) din trei cuvinte b) incorectd
c) spusd d) incompletd

3. Este o muncd agricol[:


) b) c)

4. Cuvdntul ,,sonr(' denumegte:


a) un pegte b) o plant5
c) o apd d) un mijloc de transport

5. Nu face parte din familie: x


&
b) c) ffi d)
ffi
ffi
ffi
24

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 24/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

6. Numdrul 23 este ormat din:


a) 3 unitdli 9i 2 zect b) 3 zeci gi 2 unitdli
c) 23 de zect d) 30 de unitdli

7. Numdrul cifrelor diferite folosite


pentru a scrie numerele pdnd la 100 este:
a) e b) 10 c) e0 d) 100

',i. 8. De la 0 la 100 sunt:


NUMERELE
a) 90 de numere b) 99 de numere
0 ........r 0
c) 100 de numere d) 101 numere

?. Rdddcinaunei plante are rolul de:

ffi
a) a pregdti hrana b) u susline planta
c) a face flori d) a hrdni lupii

'ffi*
10. Pasdrea are nu migreazdeste:
c)

I l. Leul acestaesteprezent:
a) in munti
b) la circ
c) in Delta Dundrii
d) in ogradd

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 25/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

12. Esteobiect de igiend personald:


b)

n
| 3. Uleiul se face din:
a) floarea-soarelui b) grau
c) mazdre d) orez

14. Baschetule ste:


a) un dans b) un cAntec
c) un sport d) un munte

15. Numdrul culorilor binare din imagine este:

a) 3 b) 4 d) mai multe

26

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 26/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

@ffi@ rcsTurfr.s #@@&


l. Numdrul silabelor din cuvdntul ,,doilea"
a) 1 b)3 c) 4 d )6

l. Este o propozifie:
a) Primul b) Tablou cu flori albe
c) Citegte d) Marin din clasa I

3. Citind de la sfdrgit cuvdntul ,,rad" obtrinem un cuvdnt


cu sensul:
a) cadou b) din nou
c) fruct d) imediat

4. Num[rul cuvintelor separatedin propozi\ta


,, rinaaiegitrepededingrddin[." este:
a) 3 b)4 c) 6 q7

5. Cuvintele pe care le putem obfine folosind toate literele


,rd", ,rett, ,rttt, ,rmt' sunt in numdr de:

a)2 b) 3 c) 4' d) 6

5. Num[rul cel mai mic de perechi


ce se pot forma, dacdvom grupa
altfel toate literele lnscrise, este:
a \2 b )3 c) 4 d) 6

27

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 27/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

7. Dacd din dublul lui 'I.,4scazi jumdtatea cifrei unitdlilor


numdrului inilial (de la inceput) obtrinem:
a) 7 b) 1,6 c) 14 d) 26

8. Piligoiul este o pasdre sedentard,adicd:

a) nu cdntd b) nu pleacd arna de la noi


c) estehrdnit de om d) nu-gi clocegteoudle

9. Succesorulsumei numerelor 24 qi 35 este:


a) 25 b) 36 c) 5e d) 60

| 0. Cdnd pleacd n ldrile calde, cocorii zboard,n formX de:

a) unghi asculit b) linie oblicd

c) linie dreaptd d) linie gerpuitd '^*-,A-

I l . Au plecat in drumefie:
a) b 8 ,g
a,LIL

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 28/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

I l. Nu e un sfat bun:
a) Sd fii disciplinat!
#
b) Sa-Uaju{i colegii!
c) Rdspundecu violenfd la violenfd!
d) Sd mergi pe trotuar! ry
| 3. Luna denumitd popula gi ,,gerar" este una:
@
a) noiembrie b) decembrie ffi,f
c) ianuarie d) februarie
@
14. Biliardul este: {f,
a) un joc cu bile b) o plasd cu bile
c) un teren pentru antrenament d) o plantd

| 5. Toate sunt culori:


a) primare b) binare
c) calde d) reci

2g

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 29/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

g]l]4J Tcsrutrfr.e
fufu
l. Sunetul:
a) se scrie b) se pronunld gi se aude
c) se vede d) se deseneazd

2. Numdrul de sunete
din cuvAntul ,,pdduricea" este:
a)e b)7 c) 6 d) 8

l. Dacdcitim cu atenfie,,Pecoastdurcdunvi
vom descoperio propozilie cu:
a) 9 cuvinte b) 7 cuvinte
c) 8 cuvinte d) 10 cuvinte

4. Continuarea versurilor din poezia Elenei Farago


,,Rdndunicae plecatd
Dupd hrand pentru pui,
Cuibu-i singurel sub stregini
$i prin curte nimeni nu-i.
Rdde sub must5rti...'
este:
a) Petrigor b) piticul

c) vulpifa d) motanul

30

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 30/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

5. Cufdrul plin de comori aparline:


a) fetei mogneagului b) Cenugdresei
c) cocogului d) fetei babei

5. NumXrul total de mAini este:


a)10 b) s c) 3 d) 2

7. Pentru a scrie numerele cu doud cifre care au la zeci


cifra 5, voi folosi cifra Et de:
a) L2 ori b) 11 oriy c) 10 ori d) 9 ori

8. $irul 60, 62, 58, 64, 56, 66, 54, 68


cu numerele:
a) 50,62 b) 48, 72 c) 50,70 d) 52,70

9. Mara gi Alina au cules 20 de mere. Dacd Mara i-ar da


4 mere Alinei, ar avea in mod egal cAte:

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 31/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

| 2. Curcubeul il putem admira:


a) inainte de rdsdritul soarelui
b) la rdsdritul soarelui
c) dupd ninsoare
d) imediat dupd o ploaie de vard

| 3. Dupd ce mdndnc5, nu are carne prin m[sele:


a)

| 4. Mickey Mouse qi Pluto sunt:


a) personajedin deseneanimate
b) planete
c) personajedin povegtile ui Ion Creang[
d) un rdloi gi un cdle1

| 5. Nu este un fenomen al naturii:


b)

ffi
",

ffiffi
t2

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 32/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

@rcsrurilr.toffi
l. ,,Fetifa cu chibriturile" este:
a) un titlu b) o propozitie
c) o pdpug[ d) un tablou

t. Calul inaripat este:


a) al lui Prdslea b) al lui F[t-Frumos
c) al bunicului d) pentru Nic[ gi Smdrdndifa

3. Este o propozifie interogativd:

a) Mama se intreabd de ce intArzie copilul.


b) - Ce vor face copiii in tabtuil?
c) - Ce minunatd este pXdurea!
d) ,,5-a vit pe culme Toamna..."

4. Este un cuvdnt cu sens opus pentru ,,pldcut":


a) puternic b) neinfeles c) urAt d) frumos

5. Numirdnd figurile geometrice care au mai mult de trei


laturi, Florin a gdsit 9, Radu l-0, Mari a 1.6, ar Ioana 7.
A r[spuns corect:
a) Radu b) Florin
c) Ioana d) Maria
{$.
t **f

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 33/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

5. Dublez lrr:.numdr, adaug 2, dublez rezultatul gi oblin


20. Numdrul inilial (de la inceput) este:
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

7. Suma numdrului 23 cu un numdr mai mare decAt 40,


mai mic decdt 50, care are la unitdli clfta 4, este:
dar
a) 63 b) 73 c) 67 d) e3

tu
8. Din acesteflori, Ia vard.,vom gusta ciregele:
a) b) c)

9. Este simbol pacr:


a)

10. Rogul macului


a) caldd
b) binard
este o culoare:

@
c) rece
d) ca cerul senin

t4

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 34/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

I l . L a desert servim:
a) b)

0,

12. Crucea ne amintegtede:


a) NaqtereaDomnului
b) Rdstignirea Domnului
I c) Botezul Mdntuitorului

I d) Apostolul Andrei

13. Cand mergem la o aniversare rebuie:


a) sd ar5tdm c[ suntem neintreculi in ,,fapte"
I b) sd cerem permisiunea pdrinfilor
c) sd certXm sdrbdtoritul

? d) sd vorbim cu gura plind

14. Pe scend, ca sd poatd fi auzitd,cAntdnd, Ana are ne-


voie de:

| 5. Radu a desenat un tablou frumos,


numai cu alb qi negru caresunt:
a) culori binare b) culori calde
c) culori reci d) nonculori

,!i

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 35/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

TCSTUI r. | |

l. Personajuldin imaginea aldturatd simbolizeazl:


a) vrdjitoarea b) iarna
c) Albd-ca-Zdpada d) vara

2. intr-una din poveqtile lui Ion Creangd citim cuvintele:


,,Vdleu, cumetre, nu trage, cd-mi rupi piciorul!". Personaju
care le rostegteeste:
d)

W'M'm
. Cele patru personaje e intAlnim in povestea:
a) ,,Pungula cu doi bani"
b) ,,CAinelegi ogarul"
c) ,,Muzican{ii din Bremen"
d) ,,Motanul incdIlat"

4. Intrusul, cuvdntul greqit, este:


a) niciun b) innoatd
c) nicio d) agazd,

5. Nu sunt corect despdrfite n silabe cuvintele:


a) ci-zmar, col-tri b) cre-ion, ghtoz-dan
c) snopi, o-chii d) co-pi-ii, cu-1e-gd-to-rii

36

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 36/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

5. Ghicitoarea ,Vine mogul pe cdrare" continud astfel:


a) ,,cu sacogele-n pinare"
b) ,,cu o greutate mare"
c) ,,cu mii de ace n spinare"
d) toiagul lui cel mare"
,,cu
7. Succesorulcelui mai mic numdr care are la zeci jumd-
tatea cifrei 6 este:
a) 61 b) 29 c) 30 d) 31

8. Din cel mai mare numdr care are la unitdli cifra 4 scad
numdrul cu doud cifre identice, unitdlile lui fiind jumdtatea
celor ale unitdlilor descdzutului.Rezultatul este:
a) 54 b) 50 c) 72 d) 22

9. Florin, Radu gi Matei stau unul in spatele altuia. Florin


nu e primul dar e in fala lui Matei. Primul este:
a) Matei b) Radu
c) Florin d) nu se poate gti

| 0. Am 5 mere gi 4 pere. Dacd mdndnc 3 pere gi 2 mere,

numdrul
a ) 3 merelorbcare
) 4 mi rdmdn
c )este:
2 d) e

I l. Este animal sdlbatic:


a) b)

.--s **^/

KU
t7

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 37/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

I t. Este un copil manierat:


a) : . . b
#"ffi

ffi
13. Mergem cu cortul gi pdstrdm curdlenia:
a) la gcoald
c) in vacanla de vard
b) iarna
d) in mijloacelede transport

| 4. Copilul nu ar.edreptul:

15. E o jertfd (un dar) adusd lui Dumnezeu cAnd mergem


la bisericd:
a) \ tt b) c) d)
j,d,s
ffi
@

3E

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 38/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

l. Pe balonul verde vom scrle cuvAntul:


a) ,,colorate" b) ,,cdmpie"
c) ,,parfumat" d) ,,multicolore"

2. Cuvdntul ,,eram" citit invers nu inseamnd:


a) apd b) vast c) intins d) munte

3. Cuvdnt cu sensopus pentru ,,dtJlce" ste:


a) ciocolatiu b) ardmiu
c) sdrat d) parfumat

4. Afirmalia corectdeste:
a) Fluturii sunt mamifere.
b) Fluturii sunt pdsdri mici.
c) Fluturii sunt insecte.
d) Fluturii adunX polen pentru miereadulce.

39

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 39/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

.5. ln cuvdntul ,,de-se-nea-26" unt conlinute:


a) liniufe de unire b) liniufe de despdrlire
c) linii de dialog d) trei silabe

6.girul (it) /t-)', ^4"

continudmcu:

"),ffi b)o
w .)r,*)
\ri l
d) r?t
r.4-),/
:::/ \--l

7. Numdrul cercurilor unite este:


a)5 b) 7 c)8 d)10

8. Numdrul mai mare decAt20 cu LL este:


a)31 b)11 c)e d ) \e

9. Pomul inflorit ne anunld cd:


a) va sosi primdvara b) a sosit toamna
c) e iarnd d) e primdvard

10. Ana a luat din cog cu trei mai multe mere


decAtcele
+ - din exteriorul cogului.
In cog au fost la inceput:
a) 4 mere b) 6 mere c) 10 mere d) 11 mere

I l. Calul se hrdnegte u:
a) pui b) iarb5
c) mdncaregdtitd d) oi

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 40/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

| 2. Obiectul aldturat este:


a) pentru decor
b) suport pentru a fine hainele negifonate
c) pentru a prinde alte obiecte
d) o jucdrie

| 3. Eschimogii rdiesc:
a) la Polul Sud b) la Ecuator
c) in Africa d) la Polul Nord

| 4. Balenaare corpul acoperitcu:


%

.il"i" li l,?l w
| 5. Florin amestecddoud ulori primare gi va obline:

!
^-.
-.^-.
--,E

e -

t,@fu
" ? d )
)

4t

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 41/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

r. | 3
TCSTUL

usteagul:
t. girul e ontinud
trT VWW''trfIqI
I
")V b)V c) d)V
2. Dacd acum Radu ig i serbeazd anlet-
sarea, cu doi ani in urmd' avea:
a) 6 ani b\ 7 ant
c) 9 ani d) 10 ani

3. Numdrul de figuri geometncecupatru aturi OO


(patrulatere) din gruq este:
a)1 b \2 c) 3 d) 4 7

4. Dacd,Florin
pegtii pescuili,

*r
@
a)2 b)3 c) 4 d )5

5. Numdrul de baloane
pe care pisica std la Pdndd este:
a) 3 b)4
c)5 d) niciunul

42

ffi

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 42/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

5. Trdiegte n roi: \
a) b) c)<^ '{)
-(
j rW
_r-rtl\,{IIIY-
.7( ' - 6-q.-re.
a

7. Penultimul cuvdnt din propozilia:,,Pe stradd trec nume-


rogi pietoni." este:
a) pe b) trec c) numerogi d) pietoni

8. Primul cal din a doua jumdtate a girului este:

?#ffi#ffiwffi
"w',6')ruffi)
d)

9. Dacd ftiplez (adun de trei ori) numdrul de agrafe, voi


obtrine:

a )2 b) 5 d) 15

| 0. Imaginea ne spune cd pddurea:


a) e ocrotitd b) e in vegeta[ie
c) e in pericol d) e tAndri

I l. Cdntecul potrivit pentru 8 Martie este:


a) ,,Degteaptd-te,omAne!" b) ,,Mama"
c) gi gcoldrile" d)
,,$coldrei ,,Voinicii"

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 43/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

12. Este ramurd a artelor plastice:


c)

13. in serdcresc:
a) tomatele b) animalele
c) broagtele d) iepuragii

14. Apa sfinlitd in ziua de Boboteazd. e numegte:


a) mdtanie b) spovedanie
c) agheazmd, d) impdrtdganie

I 5. Tenisul estesportul cu:


a) b) d)

'4il
ffi
44

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 44/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

W
WWW-rGsruLlfr.
l. ,,Perdea"gi ,,pterdea" sunt cuvinte:
a) cu sensopus b) cu acelagisens

c) gregit scrise d) cu inleles diferit


t. Povestea ,Fata babei qi fata mogneagului" a fost scrisd
de:
a) Mihai Eminescu b) Ion Creangd
c) Mihail Sadoveanu d) Tudor Arghezi

3. Textul are:
a) numai o propozilie b) un punct
c) un titlu d) un serrrn de punctualie

4. Versurile
,,Cu trei ochi, in trei culori
E atent la trecdtori
$i-!i arat6, fdrd grar,
Cdnd s[ treci gi cAnd sd stai."
alcdtuiesc:
a) o ghicitoare b) un proverb
c) un basm d) o poveste

5. Toate cuvintele sunt corect despdrlite in silabe tr varianta:


a) tim-bru, cA-mpi-e, pli-mba-re
b) ca-iet, ca-u-td.,plim-ba-re
c) o-chi, car-te, ex-a-men

d) co-pi-i, in-ghi-te, pu-ii

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 45/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

6. Maria afirmd:
- Dacd suntem gase rafi, iar cele trei surori ale mele
sunt Ana, Mia gi Sorina, fete suntem:
a) 3 b)4 c)6 d) e

7. Tata vrea s6-gi pund cravata cea mai sublire din cele
patru: galbend, bleumariry verde gi rogie. Dacd cea bleu-
marin e mai lungd decAt cea galbend, dar mai scurtd decdt

'":;ini''
cea verde, care este mai scurtd decdt cea rogie, cravata

ll :,: esti
ilil1
) galbend d) Nu se poa

8. Florin culege de pe cAmp un snop de


spice aurii in anotimpul:
a\E a) primdvara b) vara
c) toamna d) iarna

t. RiH-Iepurild igi spald dinfii dupd ce consumd:


a) dulciuri b) carne
c) suc d) morcovi

| 0. Sunt numai fructe m grupa:


b) c)

46

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 46/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

I l. Instalareacortului va fi:
a) in mijlocul apei
b) pe phje
c) in locul amenajatdin camping
l d) unde doregte iecare

t | 2. MAncdm sdndtos cAnd consumdm:


I

| 3. Vara, oferim preferatul sezonului, crinul:

a) cu floarea in jos b) cu floarea in sus


c) cu florile ofilite d) impachetat in ziar

| 4. Nu lucrdm in atelierul de tAmpldrie cu:

ryyM''@
15. La l- Iunie sdrbXtorim ziua:
a) b)

47

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 47/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

rC$U[ TR. T5
l. Este cuvAnt din patru silabe:
a) tractoriqti b) pelicanii c) oameni d) iepuragi

2. in cuvAntul ,,cirtci" sunt:


a) patru litere, doud sunete
b) patru sunete gi cinci litere
c) doud silabe
d) cinci litere, cinci sunete

3. OrdonAnd
rrJit' cuvintele:
,, rd:u-" ,c1J", ,,rdspI6ti\i", ,,Nu", ,,rdlJl", ,,nimd-
obtrinem:
a) un sfat cregtinesc
b) o propozi\ie interogativd
c) titlul unei povegti
d) numele unor personajedintr-un basm

4. $coala ncepe in anotimpul:


a) b)

4e

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 48/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

5. Servim picnicul in:


a) bucdt[rie b) sufragerie
c) restaurant d) mijlocul naturii

5. Din vecinul mai mare al lui 17 scade diferenla dintre

cel maidemare
diferit zero.numir par de o cifr[ gi cel mai mic numdr
Ai obfinut:
a) 10 b) 11 c) 12 d) 18 7
6
7. Mdrulrogu este situat pe pozillra 5
3/3, cel galben pe pozllia 2/ 6, iar cel 4 ffi
verde pe poziflra: 3 r
2
a) 1/2 b) 1,/4 Q 2/a d) 3/4 '1,

8. Din cei 29 de elevi din clasd, 3 au mers123 4


la munte,
dublul celor de la munte au plecat la mare, restul La
bunici. La munte si la mare au fost:
a) 20 b) e c) 3 d) 6

9. Primul bloc are trei niveluri, iar celelalte


sunt mai inalte cu cdte un nivel.
Cdnd ajunge la hornul ultimului bloc,
Mogul se afld la etajul:
a) s b)6 c)8 d) 10

| 0. Marin se mAndrea cu calculatorul lui cel nou. Sorin se


bucura cd merge la mare. Andrei desena cu sora lui.
Florin ajuta un copilag sd gdseascddrumul spre casd.
A dovedit milostenie:
a) Andrei b) Marin c) Sorin d) Florin

49

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 49/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

I l. Rodica iqi periazd,dinlii:


a) numai seara
b) dupe fiecare masd importantd
c) cAnd pleacd la gcoalX
d) cdnd ii spune mama

It. Culoarea apei mdrii este:


a) primard b) binari
c) caldd d) ca a ierbii
{t
13. Trimitem o asemenea felicitare: +-t -f I
t/ -
a) la Crdciun b) la Pagte

c) de 8 Martie d) tot timpul anului

14. Fructele ne sfdtuiesccorect:


a) sd le consumdm uneori
b) sd le consumdm proaspete gi bine spdlate,cdt
mai des
c) sd le ignordm
d) sd le mAncdm direct din pom

| 5. Completdm acestpuzzLecu formele:


a) b) c)..^ d) ;'l

c i l *i l # )
1)
d
5O

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 50/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

IC$U[ ]fa l(t

l. Andreea are o pisicufd. Aceastapoate


a) curat b) maroniu
c) jucdugd d) somnoros
2. Florina a scris patru propozilii. Propozifia trebuie
corectatdeste:
a) Pdsdriile cdldtoare s-au Antors in !ard.
b) Frunzele plantelor trebuie orientate spre lumind.
c) Bacteriile pot trdi fXrd aer.
d) Iarna Mog Martin std in bdrlog.

l. ,,C6trelugu1chiop" este titlul:


a) unui tablou b) unei poezli
c) unei povegti d) unui cAntec

4. Yata mAncdm:
a) cdpguni b) cdpgiuni

c) cdpgun d) cdpgiune
5. ,,Nai" inseamnh:
a) nu ai b) plantd
c) nume d) instrument muzical

5. Un numdr par cu cifre identice este:


a) 8 b)77 c) 11 d) 66

51

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 51/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

7. Este mai mare 45 decAt 20 cu:


a) 25 b) 65 c) 55 d) 85

8. Are diferenla egal6 cu 26:


a) 23+3 b) 12+13 c) 49- 23 d )2 e -4

9. Lungimeatotald a sforiilui
Cristian este:
a) 21 rn
b) 19m
c) 25m 6m
d) 24m

| 0. Martinicd s-a ascuns.El se afld la po-

"@ ,,ffi
zifra:

ffi ffi
I l . Aminteqte de Nagterea Domnului:
a) b)

5,2,-

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 52/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

| 2. Nu este un aliment sdndtos:


<Ll ,&' b)
#G
@
| 3. Pelicanul se hrdnegtezilnic cu:

'h- l) "* u'&


'^t
i3 qws$ fffi##ry'5
*'"awffiw-
%Ej*r k;fi'
-rf
14. Pisica se orienteazd, el mai bine cu ajutorul:
a) musthlilor b) urechilor

c) ochilor d) cozii

| 5. Pentru tabloul de iarnd


s-au folosit:
a) culori calde
b) culori reci
#
c) nonculori gi culori reci
d) culori binare

53

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 53/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

TCSIUL r. l7

l. Gdscanuldin poezia,,Povesteagdgtelor"
de George Cogbuccduta:
a) apa b) iarba
c) bobocii d) papucii

2. in alfabetul limbii romdne litera


a) e la inceput b) e la final
c) precede itera ,,N" d) e dupd litera ,O"

!. in cuvAntul ,,ABECEDAR' sunetul ,,e" se aude:


a) o datd b) de doud ori
c) la inceput d) la sfdrgit

4. Numdrul maxim de cuvinte oblinute unind tntre ele


silabele: ,a" ,,te", ,,ma" este:
a)3 b )4 c )5 d) 6

5. Cu ajutorul elevii
cuvintelor: ula",
au scris ,,in' updtc",
propozilii. ,,copiii",
Enunful gregit
,,etalJ", ,,joacd",
este:
a) in parc la copiii joacd erau.
b) Copiii erau in parc la joacd.
c) in parc erau copiii la joacd.
d) in parc copiii erau la joac[.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 54/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

6. Ddm diploma de ,,GOSPODAR":


)i -i c)

7. Numdrul care are la zeci ctfra 3, iar la unitdli dublul lui


4 este:
a) 43 b) 34 c) 38 d) 83

8. Paginile caietului de 20 de file al lui Florin sunt in


numdr de:
a) 20 b) 10 c) 40 d) 42

9. Pe un lac erau 10 gAgte,15 lebede gi 4 pelicani. Vulpea


a rAvnit la 3 pelicani. Pe lac au mai rdmas:
a) 26 de pdsdri b) o pasdre
c) 25 de pdsdri d) 29 de pdsdri

| 0. Din grau nu se poate face:


a)

rRt "@W
I l. E pasdredin Delta Dundrii:

55
I.=F€r:

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 55/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

12. Capra neagrd trdiegte pe:


a) b) c)

*-*
"=

13. Casa Domnului este:


a)

14. La intrarea in gcoald ntAi salutd:


a) fata b) cei mai in vdrstd
c) bdiatul cel mai mare d) noul venit pe cei deja adunafi

15. Culorile s-au amestecat. Oranjul l-am oblinut din:


a) b),a
't"'

c ) @* d)

56

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 56/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

fttraffifitrcsrulfr. s fiDufu
l. Cuvdnful ,,Abeceda{' semnific5:
a) cartea care cuprinde itrvdtarea scrisului gi cititului
b) codul bunelor maniere
c) cartea care te invafd sd faci adundri gi schderi
d) mersul pe jos

2. Litercle alfabetului limbii romdne de la ,"


& &
sunt in numdr de:
a) 30 b) % c) 32 d) 27

3. Toate cuvintele aratd numai obiecte numai itr grupul:


a) oameni, pag| creioane b) curfl ochelari, stele
c) cerbi, fuagi, cetdli d) umeri, dulciuri, cdrfi

4. Toate cuvintele sunt corect desp6rfite in silabe la:


a) star, pomi, so-suri b) po-mii, cu-ie, lac-it
c) pd-ra-ie, saci, duldi d) cre-ngi/ o-ra-Se,$coli

5. Ordine a propoziliilor in textul de mai jos este:


,,A. Am pornit in drumefie.
B. Marina este la noi.
C. E o zi senind de vard.
D. Ce mult ne place!
E. Ne dorim o chlXtorie la munte."
a) A, B, C , D , E b) c,E,B,D,A
B,E, D
c) C, & d) E,C,D, A, B
J7

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 57/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

6. Succesorul celui mai mic numdr impar de doud cifre


care are la zeci dublul lui 3 este:
a) 3 b) 60 c) 61 d) 62

t. Din doud Supe de 4 9i 6 copii s-au f[cut doud grupe

egale
a) 4cu cdte:
copii b) 6 copii c) 5 copii d) 10 copii

8. Dreptunghiul, fui comparafie cu pdtratul, are:


a) mai multe laturi
b) tot atAtea aturi
c) cAte doud laturi egale
d) toate laturile inegale

9. Cu metrul mdsurdm:
a) lichidul din gdleatd
b) distanfa de la ugd la fereastrd
c) numdrul de pdsdri
d) cantitatea de fructe culese

| 0. La medicul stomatolog trebuie sd mergem:


a) numai cAnd apare o carie
b) cAnd ne cheamd dumnealui
c) cdnd avem pauzd,
d) la un control preventiv
cel putin de doud ori pe an

5a

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 58/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

I l. Cartea Sfdntd este:

r2. R@ffte puiul:


)ffiw'Hd
% .*
| 3. Ca sd cresc sdndtos i dau cdinelui $1 eu
mdnAnc:
d)

'L-------l g
;;ffi ,)@fu@
| 4. Din amesteculculorilor de pe disc obtrinemalte culori.
indrepturacoradeicriem:
a) culoricalde i _nni A
b) culorireci K_ X {a
| #
c)culoribinare
t"rrl.,.l;;;;".@ lffi

| 5. Sportul cu balonul rotund este:


a) tenisul b) inotul c) baletul d) fotbalul

59

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 59/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

ICSTULfa l9

l. Povestea ,Capracu trei rezi" a fost scrisd de:


a) Ion Creangi b) Mihai Eminescu
c) Fralii Grimm d) Carlo Collodi

9. Nu se inrudegte termenul ,,impdrat":


a) impdrdtegte b) impdrdlia
c) important d) impdrdteasd

l. Cuvdntul cu cele mai multe grupuri de litere este:

a) exercitiu b) cercetagi
c) gheald d) inghite

4. ,,Matia se minuneazd:
Ce aer curat este a munte!"
Din text lipsegte:
a) punctul b) linia de dialog
c) semnul intrebdrii d) virgula

5. Personajul din ,,Povestea gdgtelor" de George Cogbuc

b) c)

6o

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 60/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

6. Dacd aduni cel mai mic numf,r impar cu cel mai mare
numdr de o cifrd oblii:
a) mai multe zeci b) o sutd
c) un numdr impar d) o zece

7. Numdrul 37 e mai mare decdt 12 cu:


a) 4e b) 25 c) 52 d) s0

8. Florin a cules 44 de mere, iar pere cu 3 mai pufine.


Numdrul fructelor culese este:
a) 47 b)41 c)85 d) 3

9. Dacd pleacd umdtate din pdsdri,mai rdmdn:

a) 3 b )6
c) 9 d) Nu putem gti.

| 0. Perechea ocoqului

")@
w
I l. Vacile pasc
a) ciread6
b) turmd
d) stol
d) haitd

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 61/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

12. Aceastd magine ilustreazd unpeisaj:


a) de la munte b) de la deal
.i a" la cdmPie d) din Delta Dundrii

| 3. La intrarea in bisericf,:
a) caufi o Persoani cunoscutd
b) spui o Poezie
c) faci semnul crucii gi spui o rugdciune
d) cauli un scaun

| 4. Aceastd imagine ne indeamni:


a) sd recicl[m materialele

b) sd mergem Ia teatru
c) sd cintdm
d) sd mergem la cumP[rdturi

| 5. Cu arcugul cAnt a:

612

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 62/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

rcsrut lR.20
l. In scriereapropoziliilor se folosesc:
a) sunetele b) cifrele
c) literele d) culorile

2. Denumirea acesteivietdfi poate fi qi a:


a) d)
r4

l. ,,4 da iama" inseamnd:


a) a gdndi
c) a oferi
b) a se repezi
d) a culege
#
4. Estecontinuareaversurilor din ,,somnoroase dsdrele...'1
de Mihai Eminescu:

,,Somnoroase dsdrele
Pe la cuiburi se adund,
Se ascund n rdmurele-"
a) ,,Noapte bund!' b) ,,Somnul dulce!"
c) ,,Bund dimineafa!" d) ,,La revedere!"

5. CuvAnt cu sensopus pentru ,,ptretcrt";


a) amic b) tovardg c) dugman d) iubit

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 63/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

5. Numdrul din care se scade se numegte:


a) termen bl scdzdtor c) descdzut d) rest

7. Desci zutul se af16prin:


a) adunare b) scXdere c) diferen[b d) dublare

8. De la prAnz, ara 12*, pAnd La ora ...


a dup6-amiezir, indicatd de ceas, au trecut:
a) 60 de minute b) \2 ore
c) 15 ore d) 3 ore

9. Dac6, Florin ii de o alund Mariei, vor avea un numar


egal de alune. Florin avea:
a) cu o alund mai mult
b) cu dou[ alune mai mult
c) cu o alund mai pulin
d) tot atAteaalune ca gi Maria

lo" Vietatea care igi invelegte duqmanul in ceard este:


a)

I I. Nu este mijloc e transport:


b) .,4 r,@
64

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 64/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

| 2. Se anunfd:
a) ploaie b) ninsoare
c) cealh d) furtund

I l. Acest corn este:


a) instrument de suflat b) produs alimentar
c) arbust d) fruct

14. Numdrul perechilor de picioare


ale "perechii cocogului este:
a) 1 b) 2 c) 3
a*V d) 4

| 5. Cdnd egti grdbit, pe stradd, printre trecdtori:


a) lti faci loc cu coatele
b) ii dai deoparte
c) ii rogi politicos ,,Permrtelr?"
d) lti poli servi masa

65

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 65/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

Sugestii ;i solulii
Testul nr. 1-
2.CuvAntul ,,pepene" are trei litere ,,e"'
10. o pereche for*ute dintr-un grup de dou6 maini.
"rt"
Testul m. 2
2. Cuvdntul ,,crini"este ormat dintr-o singurd silabd.
5. Lupul s-a deghizat in buniculd'
12. pidjitorul de paine esteun obiect de uz gospoddresc.

Testul nr. 3
3. Pir negru ca pana corbului avea Albd-ca-z6pada.
5. Atenlie la pozilia 9i culoarea lorii!
7. Nivelul sau etajul se numdr[ de jos in sus'

Testul nr. 4
3. 9i studenlii inva!6, dar nu sunt elevi'
+. in imagine sunt 5 goareci:4 pui gi mama (goricioaica).
7. Cdlulul-de-mare esteun Peqte'
l-4.Pe apd, nu in aPd, rf,iegte...

Testul nr. 5
1. ,,Se-ti" este compus din doud cuvinte'
4. SAdublezi inseamnd sd aduni un numdr cu el insugi'
=
6. Mai plantez 4 + 1= 5 crini, iar in total vor fi: 5 + L
= 6crini.

66

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 66/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

Testul nr. 6
2. Litera ,,x" are dou6 sunete: c-s (sau g-z).
6. Purceluqul este o pugculild pentru economisitbani.
7. La cele 8 picioare ale cailor mai addugdm pe cele ale
bunicului.

Testul nt. 7
1. ,,Ci'- doui sunete gi dou[ litere.
9. Hrana plantei e pregdtitd de frunzd,.
12. Obiecte de igiend personald sunt: prosopul, periufa,
pieptdnul, etc. ...
L5. Rogu, galben gi albastru sunt culori primare. Rogu se
repetf,.

Testul nr. 8
L. Este acceptatdgi despdrfirea n silabe ,,dor-Iea".
5. Cuvintele sunt mare/ eram/ rame, arme.
7. Se efectueazd alculele:'J,4 1,4 2 - 28 - 2 = 26.
9. Numdrul careutmeazd,este uccesorulunui numdr.

Testul nr. 9
5. Cufdrul era primit de fata mogneagului pentru munca
indeplinitd la casa Sfintei Vineri. Cocogul a vdrsat o
movild de galbeni.
6. Sunt 5 perechi cu cdte 2 mdini.
7. Numdrul 55 se scrie cu doud cifre de 5.
8. Primul numdr creqtecu 2, iar al doilea scadecu 2.

67

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 67/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

Testul nr. 10
2. Calul inaripat este al lui Fdt-Frumos,PrAsleaa cobordt
cu frdnghia pe celdlalt t[rAm, iar Nicd gi Smdrdndila au
stat pe un cal de lemn.
5. Figurile geometricecu patru laturi se numesc ,,patru-
dreptunghiul... .
latere": pdtratul,
Testul nr. 11
8. Jumdtatea ui 4 este 2. 94 - 22 = 72.
9. Matei e in spatele lui Florin, nu e in fatd, deci e ulti-
mul. Primul e Radu.
14. Un copil nu are dreptul de a conduce un vehicul.

Testul m. 12
5. Linia de dialog marcheazd vorbirea unei persoane/
liniula de unire se folosegtepentru scriereacuvintelor care
se rostesc mpreund (v-am, rochila-rdndunicii).
9. Ghiocelul anunld sosirea primdverii, pomii inflorili
anunld cd e deja primdvard.
10. Ana a luat 3 + 1, mere, deci merelor din cog le mai
adaugi pe cele luate.
13. Eschimogiisunt locuitori ai regiunilor polare. Eilocu-
iesc numai in zorranordicd a pdmAntului.
Testul nr. 13
2. Lumdndrile spun ce vArstd are sdrbdtoritul. Sunt noud
lumdndri, deci 9 ani. Cu doi ani in urmd avea 7 am.
4. Copilul a mdncat 3 + 1, = 4 pegti. Au mai rdmas
6 - 4 = 2 (pegti).
13. Tomatele sau rogiile se cultivd gi in sere.

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 68/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

Testul -nr. 14
6. Sunt patru surori: Maria, Mia, Ana Sorina.
7.Nu se dd niciun detaliu cu privire la grosimea crava-
telor. Deci nu se poate gti.
13. Cdnd oferim un buchet finem florile cu cozile in jos
gi
florile tr sus.
Testul nr. L5
6. Vecinul mai mare al lui 17 este L8.
18-(8-1)=18-7=1'!"
8.3+(3*3)=3+6-9

Testul nr. L6
4. Fructele
unui cdpgun se numesc cdpguni. E acceptatd
gi forma cdpgune.
10. La trei din imagini sunt mici diferenfe, numai una e
cea identicd, adicd e corectd.
15. Nonculori sunt alb gi negru, culori reci: albastru,
verde, mov.

Testul rtr. !7
4. Se pot obfine cuvintele; ffie, marea, mare, rea, amare-
9. Vulpea poate sd fuioate?
10. Blatul tortului se face gi cu fdind de grau. Numai
untul nu confine feine.
12. Capra neagrd iubegteinXlfimile, stAncile.
15. Oranj inseamnd portocaliu.

69

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 69/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

Testul nr. 18
2.Literele ,,w" , oe", ,!" sunt imprumutate, nu suntproprii
alfabetului limbii romAne.
13.Sunt sdn[toase ructele gi legumele! Acadelele,produ-
sele de fast-food dduneazdsdndtdlii!

Testul nr. 19
3. uX " este o liter6.
9. Numdrdm capetele, apoi afldm jumdtatea.

Testul nr. 20
2. Liliacul este un animal mamifer insectivor,asemdndtor
cu goarecele,dar cu aripi adaptate pentru zbor gi, de ase-
menea, este numele unei flori liliachii.
L3. Obiectul respectiv este un corn de suflat.
1,4. Perechea cocogului e gdina gi are numai o pereche
de picioare.

Rispunsurile corecte pentru teste


Testul nr. 1
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 '1,4 15

V. d a c c b c a b c b b d C a d
Testul nr.
Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1,4 1 5
V. d a c a b d a a d d c d c b a

Testul nr.
Nr 1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 14 15
V. a c b c c b b a d c a c c b d

7o

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 70/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

Testul nr. 4
Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 \ \ 12 13 T4 15
V. d C d c a d a a d c a a d b d

Testul nr. 5
Nr I 2 Ja 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 1,4 L5
V. c c a b c b b c d c b a c b b

Testul nr. 6
Nr 1 2 ^ 4 5 6 7 8 9 10 T1 12 13 1,4 15
V. b C c a c b d b d a b b C b a

Testul m . 7
Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TI 12 13 1,4 15

V. c b d a c a b d b d b a a C a
Testul nr. 8
Nr T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
V. b c a c c b d b d a b c c a b

Testul nr. 9
Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1,4 15
V. b d c d a a b d c b a d b a d

Testul nr. 10
Nr. \ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 13 1,4 15
V. a b b c c c c b d a c b b d d

Testul nr. 11
Nr L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1,4 15
V. d d c b a c d c b a d a c d a

7t

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 71/73
 

5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

Testul nr. L2
Nr 1 2 Ja 4 5 6 7 "8 9 10 11 \2 13 1,4 15
V. b d c c b c c a d c b b d a d
Testul nr. 13
Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T1 12 13 1,4 15
V. c b a a d c c d d c b b a c b
Testul m. 14
Nr 1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
V. d b c a b b d b d c c a b c a

Testul nr. 15
Nr 1 2 Ja 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1,4 15
V. b b a c d b b b c d b a a b b

Testul nr. 16
Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 \t 12 13 14 15
V. c a b a d d a c c d b d a a c

Testul nr. L7
Nr 1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1,4 15
V. d c b c a a c c d b b d b d a
Testul nr. 18

Nr aT 2
V. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1,4 15
d b a c d c c b d a c d c d

Testul nr. 19
Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 13 1,4 1_5
V. a c b b d d b c a c a a c a b

Testul nr. 20
Nr 1 2 3 4 5 6l7 8 9 L0 11 12 13 1,4 15
V. c b b a c c l a d b d d a a a c
72

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 72/73
5/12/2018 Ca r ti.- Mic ul.c a mpion.-Te ste .de .c ultura .ge ne ra la .-c la sa .1.-Ed.Ca r minis.-TEKKEN - slide pdf.c om

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c a r ti-mic ulc a mpion-te ste de c ultura ge ne ra la -c la sa 1-e dc a r minis-te kke n 73/73