Sunteți pe pagina 1din 4
JUDETUL IALOMITA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI URZICENI HOTARARE privind alocarea sumei de 1055 lei, reprezentand contributia municipiului Urziceni la proiectul ,,Acte de identitate si stare civila pentru cetatenii romani de etnie rroma” din cadrul Programului PHARE RO2005/017-553.01.01 ,,Accelerarea implementarii strategiei nationale pentru imbunatatirea situatiei rromilor” PRIMARUL MUNICIPIULUI URZICENL JUDETUL IALOMITA, ‘Avand in vedere: = _prevederile art. 36 alin, (2) lit. d) si alin. (6) lit.) pet.12 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata; - adresa nr. 4184 / 4.122007 a Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Ialomita; + referatul inreg, sub nr. 25824/11.12,2007, In temeiul art, 45 alin, (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, HOTARASTE: Art. L Se aproba alocarea sumei de 1085 lei, reprezentand contributia municipiului Urziceni la proiectul ,Acte de identitate si stare civila pentru cetatenii romani de einie roma” din cadrul Programului PHARE R02005/017-553.01.01 ~Accelerarea implementarii strategici nationale pentru imbunetatirea situatiei rromilor” ‘Art. 2, Suma alocata se va evidentia in bugetul local al municipiului Urziceni din anul2008. Art. 3, Primarul, serviciul Buget, finante, contabilitate si SPCLEP Urziceni vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, PRESEDINTE DE, SEDINTA, CONTRASEMNEAZA, opin SECRETAR v7¥ ANDREL CRISTINA Cuwr URZICENT, 20.12.2007 NR._YZ JUDETUL IALOMITA PRIMARIA MUN. URZICENI NR. 25824/11.12,2007 REFERAT La proiectal de hotarare privind alocarea sumei de 1055 lei, reprezentand contributia municipiului Urziceni la proiectul ,Acte de identitate si stare civila pentru cetatenii romani de etnie rroma” din cadrul Programului PHARE RO2005/017-553.01.01 ,,Accelerarea implementarii strategiei nationale pentru imbunatatirea situatiei rromilor” Prin adresa nr. 4184 / 4.12.2007 a Directiei Judetene de Evidenta e Persoanelor Ialomita se solicita initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea contributiei in valoare de 300 EURO pentru participarea la proiectul ,Acte de identitate si stare civila pentru cetatenii romani de etnie rroma” din cadral Programului PHARE RO2005/017-883.01.01 ,,Accelerarea implementarii strategiei nationale pentru imbunatatirea situatiei rromilor”. Valoarea unui euro in 11.12.2007 este de 3,5163 lei, estfel incat propunem aprobarea alocarii unei sume de 1055 lei (luandu-se in evidenta si riscul valutar de 0,05%), reprezentand contributie la aplicarea la program, suma ce va fi evidentiata pe bugetul anului 2008. ANDREI CRISTINA SECRETARUL MUN{CIPIOLUL URZICENL 7 - oo CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR IALOMITA : Pritam mune Lnaiceni a ta Ne 41 din 04. .12,2007 Consiliul Local al Municipiului Urziceni me In atentia domnului Primar See Avem placerea sé va informam cd in cadrul Programului PHARE RO2005/017- 553.01.01,, Accelerarea implementarii stategiei nafionale pentru imbundtatirea situatiei rromilor,, institutia noastra a depus cererea de finantare pentru proiectul ,,Acte de identitate si stare civild pentru cetdfenii romani de etnie rromd,, inregistrat cu mundrul 40. La recomandarea Comitetului de Evaluare, Autoritatea Contractanté a decis sa acorde un grant in valoare maxima de 31500 Euro, reprezentdnd un procent de 90.00% din totalul costurilor eligibile aferente activitiitilor propuse de 35000 Euro. Scopul proiectului este reducerea numdrului de cetéteni romani de etnie rromé fara acte de identitate si stare civila in 14 localitati din judetul Ialomifa: Slobozia, Urziceni, Fetesti, Tandarei, Cizdnesti, Barbulesti, Barcdnesti, Bordusani, Bordnesti, Ion-Roaté, Manasia, Movilita, Sinesti si Traian. Tindénd cont de parteneriatul incheiat de catre dumneavoastra $i solicitant,Directia Judejeand de Evidenjé a Persoanelor lalomija, in vederea implementirii proiectului, va rugdm sd intreprindefi urmatoarele: -sd inifiafi un proiect de Hotardre, privind aprobarea contributiei in valoare de 300. euro, potrivit Declaratiei de Confirmare, cu rugdmintea ca 0 copie a Hotirarti si fie 4\ Ihaintata institutiei noastre; - desemnarea unei persoane care va ft implicata la realizare diseminare si la identificarea beneficiarilor directi; ~ asigurarea unei locafii pentru desfiigurarea actiunii de informare-diseminare; -sd inaintati pand la data de 11.12.2007 Directiei Judetene de Evidengé a Persoanelor Jalomija, copia Hotararii de Constituire a Consiliului Local cu mengiunea ,,Conform cu originalul,, stampilatd si semnaté de secretarul municipiului Urziceni. Ludnd in calcul aspectele invederate mai sus, pentru o bund implementare a proiectului, rugdm sa asigurati participarea persoanei desemnate in realizarea broiectului, in data de 11.12.2007, ora 10.30 Ja sediul Directiei Judetene de Evidenja a Persoanelor Ialomita, DIRECTOR EXECUTIV 201 Agena = B-dul Chimie! Nr. 13. Cod 92.00.63, Municipiul Slobozia .Judetul lalomita, Tal: 024: 17: Tel-Fax 0243/235119 JUDETUL IALOMITA PRIMARIA MUN, URZICENI Ee RAPORT la proiectul de hotiira sft oe pa hy Leal Boks Ta eactod C1 e Comisia £20, SSUES {ntrunité in gedinfé legal constituité in data de 2/2, a luat in discutie proiectul de hotirire prezentat. in urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate in procesul verbal de sedinfé, au rezultat urmitoarele: = proiectul de hotirdre intruneste condifiile de legalitate si oportunitate find necesar a se adopta de catre Consiliul local Urziceni; + cu prilejul analizirii proiectului nu au fost formulate amendamente sau propuneri de modificare a confinutului actului de autoritate. Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si yoturilor exprimate, in temejul prevederilor Legii nr. 215/2001 cu modificarile si completatile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al municipiufui Urziceni comisia propune Consiliufui local Urziceni adoptarea proiectului in forma si continutul prezentate spre analiza. Presedinte comisie, Membri, Emis asti La Urziceni