Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea de Antreprenoriat,Ingineria si Managementul Afacerilor

PROIECT
Cadrul legislativ al comportamentului organizațional

Student: Zahiu Simona Cătalina


Grupa: 1533
Anul III
I. Drepturile și obligațiile angajatului și angajatorului

Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc, potrivit
legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de
muncă.
Salariaţii nu pot renunţa la drepturile care le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzacţie
prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege salariaţilor sau limitarea
acestor drepturi este lovită de nulitate.

Conform art. 39 din Codul Muncii, drepturile salariatului sunt următoarele:


 dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 dreptul la concediu de odihnă anual;
 dreptul la egalitate de şanse şi tratament;
 dreptul la demnitate în muncă;
 dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 dreptul la acces la formarea profesională;
 dreptul la informare şi consultare;
 dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului
de muncă;
 dreptul la protecţie, în caz de concediere;
 dreptul la negociere colectivă şi individuală;
 dreptul de a participa la acţiuni colective;
 dreptul de a se constitui sau a adera la un sindicat;
 alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă.

Totodată, obligaţiile salariatului se disting după cum urmează:


 obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin
conform fişei postului;
 obligaţia de a respecta disciplina muncii;
 obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de
muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
 obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
 obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
 obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
 alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

În ceea ce priveşte angajatorul, acesta deţine următoarele drepturi:


 să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
 să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;
 să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
 să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit
legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
 să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a
realizării acestora.

În cele din urmă, art. 40 alin (2) din Codul Muncii prevede că angajatorului îi revin
următoarele obligaţii:
 să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc
desfăşurarea relaţiilor de muncă;
 să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea
normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
 să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă
aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
 să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia
informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze
activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul
colectiv de muncă aplicabil;
 să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor
susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
 să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să
vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
 să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute
de lege;
 să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
 să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

II Concedierea
Încetarea contractului individual de muncă (sau concedierea salariatului) reprezintă o decizie
dificilă atât pentru angajator, cât și pentru salariat, mai ales din cauza efectelor imediate sau pe
care le poate produce în viitor.
Contractul individual de muncă poate înceta astfel:
a) de drept;
b) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
c) ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ
prevăzute de lege. ( Conform Cap.5. Art 55, Codul Muncii).
Potrivit art. 58 alin. (1) Codul muncii, concedierea reprezintă încetarea contractului
individual de muncă din iniţiativa angajatorului. Instituţia concedierii reprezintă unul dintre
evenimentele care determină încetarea contractului individual de muncă şi care generează unele
dintre cele mai importante efecte, care se manifestă atât în plan juridic, economic şi social, cât şi
în plan individual‑personal, în legătură cu subiectele de drept implicate în derularea raporturilor
de muncă.
Concedierea poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru
motive care nu ţin de persoana salariatului.

Este interzisă concedierea salariaţilor:


a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională,
rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau
responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală;
b) pentru exercitarea, în condiţiile legii, a dreptului la grevă şi a drepturilor sindicale
(Conform Art.59, Codul Muncii).

III.Operații economice ale firmei S.C. Top Poiana S.R.L

1) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA achiziționează o
lada frigorifica de la S.C Electrocasnice S.R.L, plătitoare de TVA cu sediul social în
România în valoare de 5000 lei în urma căreia statul va returna TVA de 19 % conform
articolului 297, alin 4, lit a din codul fiscal .

2) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA achiziționează 2
birouri de la S.C. Birouri S.R.L, plătitoare de TVA cu sediul social în România în valoare de
3000 lei în urma căreia statul va returna TVA de 19 % conform articolului 297, alin 4, lit a
din codul fiscal .

3) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA livrează un o
clădire destinată a fi utilizată drept casa de copii către S.C Casa Copii S.R.L, plătitoare de
TVA cu sediul social în România în valoare de 30 000 lei, TVA de 5% conform codului
fiscal , art 291, alin 3, lit c.

4) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA livrează bunuri
alimentare către firma S.C Mancare S.R.L, platitoare de TVA cu sediul social în Romania în
valoare de 500 lei cu un TVA de 9% conform ART 291, alin 2, lit e.

5) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA livrează carti
către o casa de copii in valoare de 350 de lei cu un TVA de 5% conform ART 291, alin 3,lit
a, conform codului fiscal.

6) Directorul firmei S.C Top Milk S.R.L S.C Top Poiana S.R.L, neplătitor de TVA
achiziționează de la firma S.C. Calculatoare S.R.L, plătitoare de TVA, un computer în
valoare de 2000 de lei cu un TVA de 19%, nedeductibil .
7) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România,plătitoare de TVA achiziționează
în 2014 un utilaj în valoare de 5000 de lei de la S.C. Utilaje S.R.L, neplătitoare de TVA la
acel moment cu sediul social în România, fără drept de deducere. Pe 1 ianuarie 2016, devine
plătitoare de TVA, semnând cu S.C. Top Milk S.R.L un contract de vânzare-cumpărare.
Operația este taxabilă cu 19% , cu drept de deducere conform art articolului 297, alin 4, lit a
din codul fiscal.

8) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA achiziționează de
la o persoană fizică, neplătitoare de TVA, 300 de cutite în valoare de 600 de lei cu un TVA
de 19%, nedeductibil .

9) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA prestează servicii
de restaurant către S.C Onomastice S.R.L, platitoare de TVA cu sediul social în Romania în
valoare de 5500 lei cu un TVA de 9% conform ART 291, alin 2, lit f.

10) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitoare de TVA achiziţioneaza
bilete la monumente istorice din sudul României pentru recreerea angajaţilor în valoare de
1500 lei cu un TVA de 5% conform ART 291, alin 3, lit b, conform codului fiscal.

11) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA achiziționează de
la o persoană fizică, plătitoare de TVA pe teritoriul României, un obiect de ceramica în
valoare de 700 de lei în urma căreia statul va deduce TVA de 19 % conform articolului 297,
alin 4, lit a din codul fiscal .

12) Directorul firmei S.C Top Poiana S.R.L, plătitor de TVA achiziționează de la firma S.C.
Curat S.R.L, plătitor de TVA, sticle de igienizare în valoare de 200 de lei cu un TVA de
19%, deductibil conform articolului 297, alin 4, lit a din codul fiscal.

13) Directorul firmei S.C Top Poiana S.R.L, plătitor de TVA achiziționează de la firma
S.C.Bineletau S.R.L, neplătitoare de TVA, un mixer în valoare de 300 de lei cu un TVA de
19%, nedeductibil .

14) Directorul firmei S.C Top Poiana S.R.L, neplătitor de TVA achiziționează de la firma S.C.
Bineletau S.R.L, neplătitoare de TVA, un rucsac în valoare de 100 de lei cu un TVA de 19%,
nedeductibil .

15) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitoare de TVA livrează timbre
poștale de colecție care se încadrează la codul NC 9704 00 00 către S.C. Colecționarul S.R.L,
plătitoare de TVA cu sediul social în România, în valoare de 9 000 de lei. Firma S.C Top
Milk S.R.L este scutită de plata TVA conform articolului 312, alin 5, din codul fiscal.

16) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA livrează
medicamente pentru uz uman către S.C.Farmcie S.R.L. în valoare de 2000 de lei. TVA 9%
conform art 291, alin 2, lit c, conform codului fiscal.
17) Firma Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA livrează tapet către
S.C Tapiterie S.R.L, plătitoare de TVA cu sediul social în România în valoare de 400 lei,
TVA de 19 % .

18) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitoare de TVA livrează sânge
către un spital din România în valoare de 5000 de lei. Este operație scutită de TVA conform
ART 292, alin 1, lit e, conform codului fiscal.

19) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România,plătitoare de TVA livrează către
Poșta Română timbre în valoare de 50 lei. Firma S.C Top Milk S.R.L este scutită de plata
TVA conform articolului 292, alin 1 , lit p, din codul fiscal.

20) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România,plătitoare de TVA livrează 100
sticle de lapte către S.C. ChinaTown S.R.L, plătitoare de TVA cu sediul social în China în
valoare de 10000 lei. Firma S.C Top Milk S.R.L este scutită de plata TVA conform
articolului 294, alin 1 , lit a, din codul fiscal.

21) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA achiziționează
200 de sticle de 2 litri de la S.C Sticle S.R.L, plătitoare de TVA cu sediul social în România
în valoare de 200 lei,TVA de 19 % , deductibil, conform articolului 297, alin 4, lit a din
codul fiscal.

22) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitoare de TVA livrează
obiecte de colectie către S.C. Colectie S.R.L, plătitoare de TVA cu sediul social în România,
în valoare de 250 de lei. Firma S.C Top Milk S.R.L este scutită de plata TVA conform
articolului 312, alin 5, din codul fiscal.

23) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitoare de TVA livrează
tablouri care se încadrează la codul NC 9701 către S.C. Colecție S.R.L, plătitoare de TVA cu
sediul social în România, în valoare de 50 000 de lei. Firma S.C Top Milk S.R.L este scutită
de plata TVA conform articolului 312, alin 5, din codul fiscal.

24) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA achiziționează
băuturi răcoritoare de la S.C Bauturi S.R.L, plătitoare de TVA cu sediul social în România în
valoare de 700 lei în urma căreia statul va returna TVA de 19 % conform articolului 297, alin
4, lit a din codul fiscal .

25) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA livrează lapte
natural către S.C Bauturi S.R.L, plătitoare de TVA cu sediul social în România în valoare de
500 lei ,cu TVA 9% conform art 291,alin 2,lit. e din codul fiscal.

26) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA livrează apă
potabilă către S.C Bauturi S.R.L, plătitoare de TVA cu sediul social în România în valoare de
300 lei ,cu TVA 9% conform art 291,alin 2,lit. g din codul fiscal.
27) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA achiziționează
bilete pentru angajați la grădina botanica în valoare de 300 lei, cu TVA 5% conform art
291,alin 3,lit. b din codul fiscal.

28) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA livrează lapte de
proveniență umană în valoare de 2000 de lei către Spitalul Elias. Operația este scutită de
TVA conform codului fiscal, art 292, alin 1, lit e.

29) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA achiziționează 2
telefoane mobile pentru angajați de la S.C Telekom S.R.L, plătitoare de TVA cu sediul social
în România în valoare de 5000 lei în urma căreia statul va returna TVA de 19 % conform
articolului 297, alin 4, lit a din codul fiscal.

30) Firma S.C Top Poiana S.R.L cu sediul social în România, plătitor de TVA achiziționează
mănuși de unica folosinta de la S.C Plastice S.R.L, plătitoare de TVA cu sediul social în
România în valoare de 100 lei în urma căreia statul va returna TVA de 19 % conform
articolului 297, alin 4, lit a din codul fiscal.