Sunteți pe pagina 1din 16

Problema 1:

Scrieți relația dependenței factoriale a volumul producției fabricate față de volumului vînzărilor de mărfuri și
stocurile de producție. Determinați valoarea indicatorului rezultativ și gradul de influență a factorilor asupra
modificării acesteia, prin metoda balanțieră, folosind datele de mai jos. De formulat concluzii.
Bilanţul producţiei (mii lei)
Indicatori prevăzut efectiv
1. Stoc iniţial al producţiei finite b 570 570
2. Volumul producţiei fabricate R 74324 75189
3. Venituri din vânzarea producţiei a 66240 66239
4. Stocul final c 8654 9520

VV = SI + VPF – SF; VPF = VV – SI + SF; R = a + b + c;


ΔRa = a1 – a0 = 66239 – 66240 = -1 mii lei; ΔRb = –(b1 – b0) = – 570 + 570 = 0 mii lei;
ΔRc = c1 – c0 = 9520 – 8654 = +866 mii lei; ΔR = ΔRa + ΔRb + ΔRc = -1 + 0 + 866 = +865 mii lei;
BIF ΔR = R1 – R0 = 75201 – 74312 = +889 mii lei.
Concluzie: Conform analizei efectuate s-a constatat că volumul producției fabricate s-a majorat față de
program cu 865 mii lei. Negativ asupra creșterii indicatorului rezultativ au influențat: veniturile din vânzarea
producției care au scăzut față de program cu 1 mii lei, stocul final s-a amajorat cu 866 mii lei și stocul inițial care nu
a înregistrat schimbări. Rezerve interne nu se atestă.

Problema 2:
Scrieți relația dependenței factoriale a salariul mediu anual al unui muncitor față de numărul mediu de zile lucrate
de un muncitor, durata medie a zilei de lucru și salariu mediu pe oră a unui muncitor, prin metoda substituirii în lanț.
Calculați gradul de influență a factorilor (după formule și în baza tabelului) asupra indicatorului rezultativ – salariul
mediu anual a unui muncitor. De formulat concluzii.
Date iniţiale pentru analiză
Indicatori Anul 2017 Anul 2016
1. Salariu mediu pe oră a unui muncitor, lei a 26 30
6. Numărul mediu de zile lucrate de un muncitor pe 202 213
an, zile b
7. Durata medie a zilei de lucru, ore c 7,4 7,55
8. Salariu mediu anual al unui muncitor, lei R 38864,8 48244,5

R = a x b x c; ΔRa = a1 x b0 x c0 – a0 x b0 x c0 = 26 x 213 x 7,55 – 30 x 213 x 7,55 = 41811,9 –48244,5 = -6432,6 lei;


ΔRb = a1 x b1 x c0 – a1 x b0 x c0 = 26 x 202 x 7,55 – 30 x 213 x 7,55 = 39652,6 – 41811,9 = –8591,9 lei;
ΔRc = a1 x b1 x c1 – a1 x b1 x c0 = 26 x 202 x 7,4 – 30 x 213 x 7,55 = 38864,8 – 48244,5 = -9379,7 lei;
ΔR = ΔRa + ΔRb + ΔRc = -6432,6 – 8591,9 – 9379,7 = -27351,3 lei; ΔR = R1 – R0 = 38864,8 – 48244,5 = 9379,7 lei.
Concluzie: Negativ asupra acestei modificări a influențat salariu mediu pe oră a unui muncitor pe an numărul
mediu de zile lucrare de un muncitor pe an care s-a diminuat în anul 2017 față de anul 2016 cu 4 zile și a cauzat o
diminuare a salariul mediu anual al unui muncitor cu 6432,6 lei, a influențat în sens negativ și durata medie a zilei de
lucru, care s-a micșorat în anul 2017 față de anul 2016 cu 0,15 ore și a cauzat o diminuare a salariului mediu anual al
unui muncitor cu 9379,7 lei,de asemenea a influențat negativ numărul mediu de zile lucrare de un muncitor pe an care
s-a diminuat în anul 2017 față de anul 2016 cu 11 zile. Se recomandă de majorat numărul mediu de zile lucrate de un
muncitor pe an și durata medie a zilei de lucru.

Problema 3:
Scrieți relația dependenței factoriale a fondului de retribuire a muncii față de numărul mediu al personalului și salariul
mediu a unui lucrător. Folosind informația din tabel calculați gradul de acțiune a factorilor (sub formă tabelară) asupra
fondului de retribuire a muncii, prin metoda diferențelor relative. De formulat concluzii.
Date iniţiale pentru analiză
Indicatori Anul 2016 Anul 2017 Abaterea
(+, –)
1. Fondul de retribuire, lei 2 358 720 2 340 000 –18 720
2. Numărul mediu scriptic de lucrători, 432 360 –72
persoane
6. Salariu mediu al unui lucrător, lei 5 460 6 500 +1 040
Denumirea factorilor Modul de calculare a Calculul influenței Mărimea influenței
influenței factorilor
Numărul mediu scriptic
de lucrători, persoane (a0 – a1) x b0 (–72) x 5 460 –393 120
Salariul mediu al unui (b0 – b1) x a1 1 040 x 360 374 400
lucrător, lei

Concluzie:

Problema 4:
Să se calculeze influenţa factorilor generali, apoi influenta factorilor detaliaţi asupra modificării rentabilităţii
economice a activelor, prin metoda participării prin cotă. De formulat concluzii.
Date iniţiale pentru analiză
Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea
absolută
A 1 2 3
1. Profit pînă la impozitare, mii lei 25210 26214 +1004
Inclusiv:
a. Rezultatul din activitatea operaţională 18653 18750 +97
b. Rezultatul din activitatea de investiţii 553 529 –24
c. Rezultatul din activitatea financiară 6020 6951 +931
2. Cheltuieli privind impozitul pe venit, mii lei 4019 4152 +133
3. Profit net, mii lei 21207 22078 +871
4. Valoarea medie anuală a activelor, mii lei 80140 80090 –50
5. Rentabilitatea economică a activelor, % 26,46 27,57 +1,11

Calculul influenței factorilor generali asupra modificării rentabilității economice a activelor


Nr. calcului Nr. Factorii Re Calculul Mărimea Denumirea
substituției Pnet b TA a % influenței influenței factorilor
1 0 21207 80140 26,46 X X X
2 1 21207 80090 26,48 26,48 – 26,46 +0,02 ΔTA
3 2 22078 80090 27,57 27,57 – 26,48 +1,09 ΔPnet

Calculul influenței factorilor detaliați ai profitului net

97 𝑥 1,09 −24 𝑥 1,09


871 ....... 1,09 x= = +0,12; 871 ....... 1,09 x= = – 0,03;
871 871
97 ....... x –24 ....... x

931 𝑥 1,09 133 𝑥 1,09


871 ....... 1,09 x= = +1,17; 871 ....... 1,09 x= = -0,17;
871 871
931 ....... x 133 ....... x

Pnet = 0,12 – 0,03 + 1,17 – 0,17 = +1,09


Concluzie: În urma efectuării analizei s-a constatat că rentabilitatea economică a activelor a crescut în anul
curent față de anul precedent cu 1,11%. La prima etapă a analizei s-au calculat factorii generali care au generat această
modificare, prin urmare au influențat pozitiv profitul net cu 1,09% și activele totale cu 0,02%. La a doua etapă s-a
analizat factorii detaliați care intră în componența profitului net. Negativ a influențat rezultatul din activitatea de
investiții cu 0,03% și modificarea cheltuielilor privind impozitul pe venit cu 0,17% . Pozitiv au influențat modificarea
rezultatului din activitatea operațională cu 0,12% și modificarea rezultatului din activitatea financiară cu 1,17%. Se
atestă o rezervă internă de 0,03% și se recomandă de majorat rezultatul din activitatea de investiții.
Problema 5:
Aprecierea îndeplinirii programului de producţie pe sortimente
Feluri de produse Cantitatea Preţ Volumul producţiei % Obţinut în
unitar, fabricate, mii lei îndepl. lim. sort.
program realizat lei programat realizat program progr, mii
. lei
A 1 2 3 4 5 6 7
1. Bomboane Meteorit, 875 908 178 155750 161624 103,77 161624
kg
2. Bomboane Duet, kg 780 720 180 140400 129600 90,31 140400

3. Bomboane Favorit, 608 670 190 115520 127300 110,20 127300


kg
4. Bomboane 800 858 113 90400 96954 107,25 90400
Inspirație, kg
Total x x x 502070 515478 102,67 502070

Concluzie: În urma analizei efectuate s-a observat că programul de producție pe sortimente a fost realizat și
depășește structura programată cu 2,67%. După sortiment nivelul programat a fost atins pentru bomboane Meteorit cu
3,46%, pentru bomboane Favorit cu 10,2% și de asemenea pentru bomboane Inspirație cu 7,25%. Rezerva atestată se
înregistrează la bomboane Duet și constituie 9,69% și se recomandă de majorat producția până la nivelul programat.

Problema 6:
Date iniţiale pentru analiza indicatorilor productivităţii muncii
Indicatori Anul precedent Anul curent
A 1 2
1. Volumul producţiei fabricate, lei 615097 772919
2. Numărul mediu scriptic al salariaţilor, persoane 10 12
3. Numărul mediu scriptic al muncitorilor, 8 10
persoane
4. Timpul efectiv lucrat în total de toţi muncitorii, 71 88
om-zile
5. Timpul efectiv lucrat în total de toţi muncitorii, 9240 11088
om-ore

4.Ponderea muncitorilor în numărul total al salariaţilor, % 80 83,33


(rd.3 : rd.2)x100
5.Productivitatea medie anuală a unui salariat, lei 61509,7 64409,92
(rd.1 : rd.2)
6.Productivitatea medie anuală a unui muncitor, lei 76887,13 77291,90
(rd.1 : rd.3)
7. Numărul mediu de zile lucrate de un muncitor pe an, om- 8,88 8,8
zile (rd.4 : rd.3)
8. Durata medie a zilei de muncă, om-ore (rd.5 : rd.4) 130,14 126
9. Productivitatea medie pe oră a unui muncitor, lei (rd.1 : rd.5) 66,57 69,71
Problema 7:

Calculul şi aprecierea influenţei factorilor generali la dev. randamentului mijloacelor fixe


Nr Nr Indicatori (factori) Ind rez Calculul Rezultatul Denumire
a
calc subs corelaţi RMF , influenţei influenţei
factorilor
ului tituţ Ppa R
MFa lei factorilor (+/-), lei
A B 1 2 3 4 5 6
1 0 26,42 11,62 3,07 x x x
2 1 33,04 11,62 3,84 3,84 – 3,07 0,77 ∆Ppa
∆R
3 2 33,04 12,78 4,22 4,22 – 3,84 0,38 MFa
Total x x x x 1,15 x
Calculul şi aprecierea influenţei factorilor detaliaţi, la dev. randamentului mijloacelor fixe Commented [i1]:
Nr Nr Ind rez Calculul Rezultatul Denumi
cal Indicatori (factori) rea
c subs corelaţi RMF , influenţei influenţei
Factor.
ulu
i tituţ Ppa Vu Dh Wh lei factorilor (+/-), lei
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
1
1 0 26,42 3808,32 1736,67 25,18 3,03 x x x
1
2 1 33,04 3808,32 1736,67 25,18 3,79 3,79 – 3,03 +0,76 ΔPpa
1
3 2 33,04 3704,47 1736,67 25,18 3,90 3,90 – 3,79 +0,11 ΔVu
1
4 3 33,04 3704,47 1771 25,18 3,98 3,98 – 3,9 +0,08 ΔDh
1
5 4 33,04 3704,47 1771 26,74 4,22 4,22 – 3,98 +0,24 ΔWh
Total x x x x x x 1,19 x

Calculul şi aprecierea influenţei factorilor generali la dev. VPF


Nr Nr Indicatori (factori) Ind rez Calculul Rezultatul Denumire
corel a
calc subs aţi VPF , influenţei influenţei
factorilor
ului tituţ MF RMF lei factorilor (+/-), lei
A B 1 2 3 4 5 6
3,0691587
1 0 4900926 671 15041720 x x x
3,0691587
2 1 3699464 671 11354242,12 11354242,12 – 15041720 –3687477,88 ΔMF
4,2238045
3 2 3699464 836 15625813 15625813 – 11354245,12 +4271570,88 ΔRMF
Total x x x x 584093 x

Calculul şi aprecierea influenţei factorilor detaliaţi, la dev. VPF


Nr Nr Ind rez Calculul Rezultatul Denumi
cal Indicatori (factori) rea
c subs corelaţi VPF , influenţei influenţei
Factor.
ulu
i tituţ MF Ppa Vu Dh Wh lei factorilor (+/-), lei
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 14867931,5
1 0 4900926 26,42 3808,32 1736,67 25,18 4 x x x
1 11223058,1
2 1 3699464 26,42 3808,32 1736,67 25,18 5 11223058,1-14867931,54 -3644873,44
1
3 2 3699464 33,04 3808,32 1736,67 25,18 14035194,6 14035194,6-11223058,15 2812136,45
1 14428653,0
4 3 3699464 33,04 3704,47 1736,67 25,18 3 14428653,03-14035194,6 393458,43
1 14713874,5 14713874,55-
5 4 3699464 33,04 3704,47 1771 25,18 5 14428653,03 285221,52
1 15625455,9 15625455,93-
6 5 3699464 33,04 3704,47 1771 26,74 3 14713874,55 911581,38
Total x x x x x x x x

Problema 8:*
Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor entității
pe feluri de activităţi
Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea (+, -)
suma, lei ponderea, suma, lei ponderea, % lei %
%
A 1 2 3 4 5 6
1. Cheltuieli ale activităţii
operaţionale - total, inclusiv: 3 713818 100 4 267 512 100 553 694 –
1.1. costul vânzărilor 2 079715 56,00 2 433 032 57,01 353 317 +1,01
1.2. cheltuieli de distribuire 216 584 5,83 242 620 5,69 26 036 +0,16
1.3. cheltuieli administrative 765 198 20,60 870 889 20,41 105 691 –0,19
1.4. alte cheltuieli operaţionale 648 721 17,47 717 371 16,10 68 650 –1,37

2. Cheltuieli cu activele
imobilizate
3. Cheltuieli ale activităţii
financiare
4. Pierderi excepţionale
5. Total cheltuieli
Concluzie: În urma analizei efectuate s-a constatat că cheltuielile totale ale întreprinderii au crescut în anul curent
față de anul precedent cu 463 594 lei. Asupra acestei modificări a influențat negativ cheltuielile activității
operaționale care s-au majorat cu 553 694 lei sau 2,75% față de precedent și cheltuielile activității financiare, care de
asemenea au crescut cu 12 447 lei sau 0,23% față de precedent. Pozitiv asupra acestei modificări au influențat
cheltuielile din activitatea de investiții care s-au diminuat în anul curent față de anul precedent cu 102 547 lei, ceea
ce denotă că acestea au provocat o diminuare a cheltuielilor totale. În ambii ani, cea mai mare pondere în totalul
cheltuielilor o dețin cheltuielile activității operaționale. Rezerve interne nu se atestă.
Problema 9:*
Analiza dinamicii şi structurii profitului perioadei de gestiune
până la impozitare
Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea (+, -) Ritmul
suma, lei ponderea, % suma, lei ponderea, % lei % creşterii,
%
A 1 2 3 4 5 6 7
1. Rezultatul din 761 256 82,98 548 631 47,55 –212 625 –35,43 72,07
activitatea
operaţională: profit
(pierdere)
2. Rezultatul din 166 046 17,64 632 632 54,83 +466 586 +37,19 381,00
activitatea de
investiţii: profit
(pierdere)
3. Rezultatul din (9 901) (1,08) (27 361) (2,37) –17 460 –1,29 276,35
activitatea financiară:
profit (pierdere)
4. Rezultatul – – – – – – –
excepţional: profit
(pierdere)
5. Profitul (pierderea) 917 401 100 1 153 902 100 +236 501 – 125,78
până la impozitare

Problema 10:
Analiza factorială a profitului din activitatea operaţională

Indicatori Anul Anul curent Abaterea (+, -) Rezultatul


precedent influenţei
A 1 2 3 4
1. Profitul brut (pierderea globală) 1 467 572 1 437 563 –30 009 –30 009
2. Alte venituri operaţionale 926587 944 348 17 761 17 761
3. Cheltuieli de distribuire 216 584 242 620 26 036 –26 036
4. Cheltuieli administrative 765 198 870889 105 691 –105 691
5. Alte cheltuieli operaţionale 648 721 717 371 68 650 –68 650
6. Profitul (pierderea) din activitatea 761 256 548 631 –212 625 –212 625
operaţională

Concluzie: În urma analizei efectuate s-a constatat că profitul din activitatea operațională s-a micșorat în anul
curent față de anul precedent cu 212 625 lei. Asupra acestei modificări pozitiv au influențat alte venituri operaționale,
care în anul curent s-au majorat cu 17 761 lei. Negativ au influențat profitul brut (pierderea globală) care s-a diminuat
cu 30 009 lei, cheltuielile de distribuire care s-au majorat cu 26 036 lei, cheltuielile administrative care s-au mărit cu
105 691 lei și de asemenea alte cheltuieli operaționale care au crescut în anul curent față de anul precedent cu 68 650
lei. Rezerva internă atestată constituie 230 386 lei și se recomandă de majorat profitul brut al întreprinderii și de
micșorat cheltuielile.

Problema 11:**
Aprecierea dinamicii şi structurii profitului brut
pe tipuri de activitate operaţională
Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea (+, -) Ritmul
suma, lei ponderea, % suma, lei ponderea, % suma, lei ponderea, creşterii, %
%
A 1 2 3 4 5 6 7
1. Profitul din 161 480 10,99 1 073 479 71,77 +911 999 +60,78 664,78
vînzarea produ-
selor finite
2. Profitul din 1 256 544 85,53 273 267 18,27 –983 277 –67,26 21,75
vînzarea mărfu-rilor
3. Profitul din 51 148 3,48 148 917 9,96 +97 769 +6,48 291,15
prestarea servi-
ciilor
4. Profitul brut 1 469 172 100 1 495 663 100 +26 491 – 101,80

Problema 12*
Analiza dinamicii şi structurii profitului (pierderilor)
din activităţile neoperaţionale
Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea (+, -) Ritmul
suma, lei ponderea, suma, lei ponderea, suma, lei ponderea, creşterii, %
% % %
A 1 2 3 4 5 6 7
1. Profitul 166 046 106,34 632 532 104,52 +466 586 –1,82 380,94
(pierderea) din
activitatea de
investiţii
2. Profitul (9 901) (6,34) (27 361) (4,52) –17 460 1,82 276,35
(pierderea) din
activitatea
financiară
3. Rezultatul – – – – – – –
excepţional: profit
(pierderi)
Total profit
(pierderi) di 156 145 100 605 171 100 449 126 – 387,57
activităţile
neoperaţionale
Problema 13*
Analiza factorială a profitului (pierderii) din activitatea de financiară
Indicatori Anul Anul curent Abaterea (+, - Rezultatul
precedent ) influenţei
A 1 2 3 4
1. Venituri din activitatea financiară, total 8 899 3 886 –5 013 –5 013
inclusiv: 8 899 3 886 –5 013 –5 013
- din diferenţe de curs valutar
- alte venituri – – – –
2. Cheltuieli din activitatea financiară, total 20 000 32 447 +12 447 –12 447
inclusiv: 20 000 32 447 +12 447 –12 447
- privind diferenţele de curs valutar
3. Profit (pierdere) din activitatea de (11 101) (28 561) –17 460 –17 460
financiara
Concluzie: În urma analizei efectuate s-a observat că rezultatul din activitatea financiară s-a diminuat în anul
curent față de anul precedent cu 17 460 lei. Asupra acestei modificări au influențat negativ veniturile din activitatea
financiară, inclusiv venituri din diferențe de curs valutar care s-au micșorat față de precedent cu 5 013 lei și
chletuieliledin activitatea financiară care au crescut față de precedent cu 12 447 lei. Rezerva internă atestată constituie
17 460 lei și se recomandă să se micșoreze cheltuielile din activitatea financiară și să se majoreze veniturile din
activitatea financiară, de exemplu veniturile din diferențe de curs valutar.
Problema 14
Aprecierea dinamicii nivelului rentabilităţii venitului din vânzări
Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea
(+, -)
A 1 2 3
1. Venituri din vânzări, lei 3 546 487 3 869 795 +323 308
2. Profitul brut, lei 1 467 672 1 437 563 –30 009
3. Profitul din activitatea operaţională, lei 926 587 944 348 +17 761
4. Profitul până la impozitare, lei 919 401 1 157 902 +238 501
5. Profitul net, lei 831 169 1 019 340 +188 171
6. Rentabilitatea veniturilor din vânzări (%), calculată
în baza:
6.1. profitului brut 41,38 37,15 –4,23
6.2. profitului din activitatea operaţională 26,21 24,40 –1,81
6.3. profitului până la impozitare 25,92 29,92 +3,99
6.4. profitului net 23,47 26,34 +2,87

Concluzie: În urma analizei efectuate s-a constatat că venitul din vânzări s-a majorat în anul curent față de
anul precedent cu 323 308 lei. Asupra acestei modificări a influențat profitul din activitatea operațională care s-a
majorat cu 17 761 lei, profitul până la impozitare, care la fel s-a majorat cu 238 501 lei și profitul net care a crescut
cu 188 171 lei. Rezerva internă atestată constituie 30 009 lei sau 4,23% și se recomandă de majorat profitul brut al
întreprinderii și respectiv majorarea vânzărilor.
Problema 15
Date iniţiale pentru analiza rentabilităţii activelor
Indicatori Semne Anul precedent Anul de gestiune Abaterea (+, -)
convenţionale
A 1 2 3 4
1. Profitul perioadei P 919401 1 157 902 +238 501
de gesti-une pînă la
impozitare, lei
2. Venitul din VV 3 546 487 3 869 795 +323 308
vânzări, lei
3. Valoarea medie a A 6 397 706 8 967 121 +2 569 415
activelor, lei
4. Profitabilitatea Pv 25,92 29,92 +4
vânzărilor (rd.1 :
rd.2 x 100), %
5. Rata recupe- ra 0,55 0,43 –0,1227
rabilităţii activelor
(rd.2 : rd.3)
6. Rentabilitatea Ra 14,37 12,91 –1,46
activelor (rd.1 : rd.3
x 100), %
Calculul influenţei factorilor asupra
modificării rentabilităţii activelor în dinamică
Nr. Sub- Factorii corelaţi Rentabi- Calculul influenţei Rezul- Denumi-
cal- stitu-ţia Rentabili- Nr. de rotaţii litatea factorilor tatul rea
culu- tatea veni- ale activelor activelor, % influ- factori-lor
lui tului din enţei
vânzări
1 2 3 5 6 7 8 9
1 0 25,95 0,55 14,39 x x X
2 1 29,94 0,55 16,60 16,60 – 14,39 2,21 ΔPv
3 2 29,94 0,43 12,92 12,92 – 16,60 –3,68 Δra

Concluzii: În urma analizei efectuate s-a observat că rentabilitatea activelor s-a micșorat în anul de gestiune
față de anul precedent cu 1,46%. Asupra acestei modificări a influențat pozitiv profitul perioadei de gestiune până la
impozitare care s-a majorat cu 238 501 lei și venitul din vânzări care de asemenea a crescut în anul de gestiune față
de anul precedent cu 323 308 lei, prin urmare acesta a influențat asupra modificării rentabilității activelot cu 4%.
Negativ asupra acesteia a influențat rata de recuperare a activelot, care s-au diminuat cu 0,12 și au cauzat o diminuare
a rentabilității activelor cu 3,68%. Rezerva internă atestată constituie 3,68% și se recomandă de majorat numărul de
rotații ale activelor.

Problema 17*
Analiza dinamicii rentabilităţii capitalului propriu
Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea
(+, -)
A 1 2 3
1. Profitul până la impozitare, lei 919 401 1 157 902 +238 501
2. Profitul net, lei 831 169 1 019 340 +188 171
3. Valoarea medie a capitalului propriu, lei 2 790 460 4 712 960 +1 922 500
4. Rentabilitatea capitalului propriu, calculată în 32,96 24,57 –8,39
baza profitului până la impozitare, %
5. Rentabilitatea capitalului propriu, calculată în 29,79 21,63 –8,16
baza profitului net, %

Concluzie: Conform datelor obținute observăm că rentabilitatea capitalului propriu, calculată în baza
profitului până la impozitare s-a micșorat în anul curent față de anul precedent cu 8,39%

Date iniţiale pentru analiza factorială a rentabilităţii capitalului propriu


Indicatori Semne Anul precedent Anul curent Abaterea
conven- (+, -)
ţionale
A B 1 2 3
1. Venitul din vânzări, lei VV 3 546 487 3 869 795 +323 308
2. Profitul până la impozitare, lei PPI 919 401 1 157 902 +238 501
3. Profitul net, lei PN 829 969 1 019 340 +189 371
4. Valoarea medie a capitalului propriu, CP 2 790 460 4 712 960 +1 922 500
lei
5. Valoarea medie a activelor, lei A 6 397 706 8 967 121 +2 578415
6. Rata pârghiei financiare, coef. (rd.5 : Pf 2,29 1,90 –0,39
rd.4)
7. Rentabilitatea vânzărilor, % (rd.2 : rd.1 Rv 25,92 29,92 +4
x 100)
8. Numărul de rotaţii ale activelor totale, Na 0,55 0,43 –0,12
coef.
(rd.1 : rd.5)
9. Rata corelaţiei dintre profitul net şi Rc 90,27 88,03 –2,24
profitul până la impozitare, % (rd.3 :
rd.2 x 100)
10. Rentabilitatea activelor, % Ra 14,37 12,90 –1,47
11. Rentabilitatea capitalului propriu, Rcp
calculată în baza:
- profitului net, % 29,80 21,63 –8,17
- profitului până la impozitare, % 32,96 24,57 –8,39
Concluzie: În urma analizei efectuate s-a constatat că rentabilitatea capitalului propriu calculată în baza
profitului net s-a micșorat în anul curent față de anul precedent cu 8,17%. Asupra acestei modificări au influențat
negativ următorii factori: modificarea rentabilității activelor care s-a diminuat cu 1,47% față de anul precedent și a
cauzat o diminuare a rentabilității capitalului cu 3,03%, modificarea pârghiei financiare care de asemenea a scăzut
față de anul precedent cu 0,39 puncte și a cauzat o diminuare de 4% și modificarea corelației dintre profitul net și
profitul până la impozitare care la fel s-a micșorat față de anul precedent cu 2,29% și a provocat o diminuare a
rentabilității capitalului cu 0,550%. Rezerva internă atestată constituie 8,17% și se recomandă să se majoreze
rentabilitatea activelor, rata pârghiei financiare și rata corelației dintre profitul net și profitul până la impozitare.

Analiza dinamicii rentabilităţii capitalului permanent


Indicatori Anul precedent Anul current Abaterea
(+, -)
A 1 2 3
1. Profitul net (pierderea netă), lei 831 169 1 019 340 +188 171
2. Valoarea medie a capitalului permanent, lei 2 884 958 5 079 123 +2 194 165
3. Rentabilitatea capitalului permanent, % 28,81 20,07 –8,74
Concluzie: În urma analizei efectuate s-a constatat că rentabilitatea capitalului permanent s-a micșorat în anul
curent față de anul precedent cu 8,74%. Asupra acestei modificări a influențat negativ valoarea medie a capitalului
permanent care a crescut cu 2 194 165 lei. Pozitiv a influențat profitul net care s-a majorat în anul curent față de anul
precedent cu 188 171 lei. Rezerva internă atestată constituie 8,74% și se recomandă de mărit profitul net în aceeași
proporție sau cu aceeași mărime cu cât se majorează și capitalul permanent al întreprinderii.

Date iniţiale pentru analiza factorială a rentabilităţii capitalului permanent


Indicatori Semne Anul precedent Anul curent Abaterea
conven- (+, -)
ţionale
A B 1 2 3
1. Profitul până la impozitare, lei PPI 919 401 1 157 902 +238 501
2. Profitul net, lei PN 831 169 1 019 340 +188 171
3. Valoarea medie a capitalului CPerm. 2 884 958 5 019 123 +2 194 165
permanent, lei
4. Valoarea medie a activelor, lei A 6 398 706 8 967 121 +2 314 165
5. Rentabilitatea activelor, % Ra 14,37 12,91 –1,46
(rd.1 : rd.4) x 100
6. Coraportul dintre valoarea activelor şi PF 2,22 1,79 –0,43
valoarea capitalului permanent (rata
pârghiei financiare), coef. (rd.4 : rd.3)
7. Rata corelaţiei dintre profitul net şi Rc 90,40 88,03 –2,37
profitul până la impozitare, % (rd.2 :
rd.1 x 100)
8. Rentabilitatea capitalului permanent, Rcperm. 28,83 20,08 –8,75
%
Calculul influenţei factorilor asupra rentabilităţii capitalului permanent
Factorii corelaţi
Nr. Sub- Renta- Pârghia Rata Rentabi- Calculul influenţei Rezul- Denumi-
cal- stitu-ţia bilitatea financi- corelaţiei, litatea factorilor tatul rea factori-
culu- activelor, % ară, coef. coef. capitalu- influ- lor
lui lui per- enţei
manent, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 14,37 2,22 90,4 28,84 X x x
2 1 12,91 2,22 90,4 25,91 25,91 – 28,84 –2,93 ΔRa
3 2 12,91 1,79 90,4 20,89 20,89 – 25,91 –5,02 ΔPF
4 3 12,91 1,79 88,03 20,34 20,34 – 20,89 –0,55 ΔRc
Concluzii: În urma analizei efectuate s-a constatat că rentabilitatea capitalului permanent s-a micșorat în anul curent
față de anul precedent cu 8,75%. Asupra acestei diminuări negativ au influențat următorii factori: rentabilitatea
activelor care s-a diminuat în anul curent față de anul precedent cu 1,46% și a influențat asupra diminuării cu 2,93%,
rata pârghiei financiare, care de asemenea s-a micșorat în anul curent față de anul precedent cu 0,43 puncte și a
influențat cu 5,02% și ultimul factor rata corelației dintre profitul net și profitul până la impozitare, care în același
sens negativ a influențat, micșorându-se în anul curent față de anul precedent cu 2,37% și influențând asupra
diminuării rentabilității capitalului permanent cu 0,55%. Rezerva internă atestată constituie 8,75% și se recomandă
de majorat rentabilitatea activelor, coraportul dintre valoarea activelor și valoarea capitalului permanent și rata
corelației dintre profitul net și profitul până la impozitare.

Diagnosticul şi aprecierea structurii


patrimoniului entității la valoarea reală
Indicatori Semne La finele anului La finele anului de Abaterea (+, -)
conven- precedent gestiune
ţionale suma, lei ponderea, suma, lei ponderea, lei %
% %
A B 1 2 3 4 5 6
I.Active Imobilizate x
1.1. Imobilizări AN 71800 1,12 45 522 0,65 –26 278 –0,47
necorporale
1.2. Imobilizări AML 3 531 949 55,16 3 006 924 43,03 –525 025 -12,13
corporale
1.3. Active financiare AFL 357 800 5,59 362 800 5,19 +5 000 –0,40
pe termen lung
1.4. Alte active AAL – – 2 375 0,03 +2 375 +0,03
imobilizate
Total capitolul I TAL 3 963 949 61,90 3 421 221 48,96 –542 728 –12,94
II. Active curente x
2.1. Stocuri de mărfuri SMM 1 249 277 19,51 974 726 13,95 –274 551 –5,56
şi mateiale
2.2. Creanțe CTS 1 165 178 18,20 2 446 302 35,01 +1 281 124 +16,81
comerciale
2.3. Investiţii pe termen ITS – – – – – –
scurt
2.4. Numerar MB 8 169 0,13 139 189 1,99 +131 020 +1,86
2.5. Alte active curente AAC 12 148 0,20 1 745 0,02 –10 403 –0,18
Total capitolul II TAC 2 438 372 38,08 3 565 562 51,02 +1 127 190 +12,94
Total general-activ TA 6 403 521 100 6 987 983 100 +584 462 –
Conform datelor din tabel observăm că activele entității s-au majorat în anul de gestiune față de anul precedent cu 584
462 lei. Pozitiv asupra acestei modificări au influențat următorii factori: activele financiare pe termen lung care au
crescut cu 5 000 lei, alte active imobilizate care s-au majorat cu 2 575 lei sau 0,03%, creațele comerciale care au
crescut față de anul precedent cu 1 281 124 lei sau 16,81% și în acest sens a influențat numerarul cu o creștere de 131
020 lei sau 1,86%. Negativ au influențat imobilizările necorporale care s-au micșorat în anul curent față de anul
precedent cu 26 278 lei sau 0,47%, imobilizările corporale care la fel s-au micșorat cu 525 025 lei sau 12,13%,
stocurile de mărfuri și materiale care s-au diminuat cu 274 551 lei sau 5,56% și în acest sens negativ a mai acționat și
alte active curente cu o micșorare față de precedent de 10 403 lei sau 0,18%. Ponderea activelor imobilizate în totalul
activelor s-a micșorat în anul curent față de anul precedent cu 12,94%, prin urmare cea a activelor curente a crescut
față de anul precedent cu 12,94%. În ambii ani cea mai mare pondere în totalul activelor imobilizate o dețin
imobilizările corporale. În totalul activelor curente, cea mai mare pondere în anul de gestiune o dețin creanțele
comerciale cuo abatere față de anul precedent de 16,81%, însă cea mai mare pondere în anul precedent în activele
circulante o dețineau stocurile de mărfuri și materiale, rspectiv acestea s-au diminuat în anul curent cu 5,565. Rezerva
internă atestată constituie 836 257 și se recomandă de majorat activele imobilizate al întreprinderii, dintre care:
imobilizările corporale și cele necorporale și activele curente, dintre care: stocurile de mărfuri și materiale și alte active
curente.
Calculul şi aprecierea capacităţii de plată, solvabilităţii
şi lichidităţii bilanţului contabil în dinamică
Indicatorii La finele anului La finele anului de Abaterea relativă (+, Mărimile accesibile,
precedent gestiune - ), puncte puncte
A 1 2 3 4
1. Rata lichidităţii absolute 0,002 0,035 +0,033 (0,20 – 0,25)
(capacităţii de plată)
2. Rata lichidităţii 0,33 0,68 +0,35 (0,70 – 1,00)
intermediare (solvabilităţii)
3. Rata lichidităţii totale (de 0,68 0,93 +0,25 (2,0 – 2,5)
acoperire a bilanţului
contabil)

Concluzie: Lichiditatea reprezintă un indicator important de analizat în cadrul întreprinderii pentru a determina
dacă aceasta are disponibilități bănești pentru a-și onora plățile la termen și pentru a duce o evidență a lichidităților
din cadrul acesteia, prin urmare în urma analizei efectuate s-a constatat că lichiditatea absolute și în anul de gestiune
și în anul precedent s-a înregistrat sub nivelul admisibil, cu o abatere într-un an față de celălalt de 0,033. Lichiditatea
intermediară la fel s-a înregistrat în ambii ani comparativi sub nivelul accesibil, cu o abatere pozitivă de 0,35,
respective se recomandă de majorat activele curente și de a menține un anumit nivel al stocurilor. Lichiditatea totală,
de asemenea nu se stabilește în limitele admisibile, ci sub nivelul accesibil, ceea ce reprezintă un factor negativ asupra
situației financiare a întreprinderii și se recomandă de majorat activele curente ale întreprinderii pentru a face posibilă
capacitatea acesteia de a-și achita datoriile în termenele stabilite.

Analiza ratelor generalizatoare de rotaţie a activelor*


Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea absolută
1 2 3 4
1. Venitul din vân-zări, lei 3 546 487 3 869 795 +323 308
2. Valoarea medie a 6 397 706 8 967 121 +2 569 415
activelor, lei
3. Numărul de rotaţii ale 0,55 0,43 –0,12
activelor (rd.1 : rd.2)
4. Rata înzestrării 1,80 2,32 +0,52
veniturilor din vânzări cu
active, lei (rd.2 : rd.1)
5. Durata de rotaţie a 654,55 837,21 +182,66
activelor, zile (360 : rd.3)

Concluzie: În urma analizei efectuate s-a constatat că valoarea medie a activelor a crescut în anul de gestiune
comparativ cu anul precedent cu 2 569 415 lei. Rata înzestrării veniturilor din vânzări cu active a crescut cu 0,52 lei,
datorită creșterii veniturilor din vânzări cu 323 308. La nivelul vitezei de rotație a activelor se observă că numărul de
rotații ale activelor în anul de gestiune față de anul precedent a scăzut cu 0,12 ori ceea ce semnifică creșterea duratei
de rotație a activelor cu 182,66 zile. În acest context se recomandă de mobilizat activele întreprinderii și anume
transformarea cât mai operativă a activelor circulante în numerar.

Analiza generală a ratelor de rotaţie


a părţilor componente ale activelor totale
Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea absolută
1 2 3 4
1. Venitul din vânzări, lei 3 546 487 3 869 795 +323 308
2. Valoarea medie a 3 444 349 2 917 324 –527 025
mijloacelor fixe, lei
3. Valoarea medie a 2 442 557 3 646 251 +1 203 694
activelor curente, lei
4. Numărul de rotaţii ale 1,03 1,34 +0,31
mijloacelor fixe (rd.1 :
rd.2)
5. Numărul de rotaţii ale 1,45 1,06 –0,39
activelor curente (rd.1 :
rd.3)
6. Durata de rotaţie a
activelor curente (rd.3 x 247,94 339,20 +91,26
360 : rd.1)
Concluzie: În urma analizei efectuate observăm că valoarea medie a mijloacelor fixe s-a diminuat în anul de
gestiune față de anul precedent cu 527 025 lei. Indicatorul numărul de rotații ale mijloacelor fixe s-a majorat în anul
de gestiune față de anul precedent cu 0,31 ori, datorită diminuării mijloacelor fixe în anul de gestiune. Valoarea medie
a activelor curente s-a majorat în anul de gestiune față de anul curent cu 1 203 694 lei. La nivelul vitezei de rotație a
activelot curent se observă că numărul de rotații a activelor curente în anul de gestiune față de anul precedent a scăzut
cu 0,39 ori ceea ce semnifică creșterea duratei de rotație a activelor curent cu 91,26 zile. În acest context se recomandă
de mobilizat activele curente ale întreprinderii și anume transformarea mai operativă a creanțelor în bani lichizi, sau
a stocurilor de asemenea.

Date iniţiale pentru analiza factorială a duratei de rotaţie a activelor totale


Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea absolută
1 2 3 4
1. Venituri din vânzări, lei 3 546 487 3 869 795 +323 308
2. Valoarea medie a 6 397 706 8 967 121 +2 569 415
activelor totale, lei
3. Valoarea medie a 2 442 557 3 646 251 +1 203 694
activelor curente, lei
4. Cota activelor curente 38,18 40,66 +2,48
în activele totale, % (rd.3 :
rd.2 x 100)
5. Durata de rotaţie a 247,94 339,20 +91,26
activelor curente, zile
(rd.3 x 360 : rd.1)
6. Durata de rotaţie a 649,42 834,19 +184,77
activelor totale, zile (rd.2 x
360 : rd.1)
Calculul influenţei factorilor la modificarea duratei de rotaţie
a activelor totale
Nr. Sub- Factorii corelaţi Durata de Calculul influenţei Rezul- Denumi-
cal- stitu-ţia Cota activelor Durata de rotaţie a factorilor tatul rea factori-
culu- curente în rotaţie a activelor influ- lor
lui activele activelor totale, zile enţei
totale, % curente, zile
1 2 3 5 6 7 8 9
1 0 38,18 247,94 9466,35 x x x
2 1 38,18 339,20 12950,66 12950,66-9446,35 +3504,31 LΔPAC/AT
3 2 40,66 339,20 13791,87 13791,87-12950,66 +841,21 ΔDAC
În urma analizei efectuate s-a constatat că valaorea medie a activelor totale s-a majorat în anul de gestiune față de anul
precedent cu 2 569 415 lei. La nivelul vitezei de rotație a activelor totale se observă că durata de rotație a activelor
totale s-a majorat în anul de gestiune față de anul precedent cu 184,77 zile, ceea ce semnifică un rezultat negativ asupra
situației entității, deoarece recuperarea activelor se efectuează într-un timp mai îndelungat. Asupra acestei modificări
în sens negativ a influențat durata de rotație a activelor curente care s-a majorat în anul de gestiune față de anul
precedent cu 91,26 zile, datorită majorării valorii medie a activelor curente cu 1 203 694 lei, prin urmare a influențat
asupra creșterii duratei de rotație a activelor totale cu 841,21 zile, respectiv recuperarea activelor se efectuează într-
un timp mai îndelungat și acest fapt are efecte negative asupra situației financiare a întreprinderii. Pozitiv a influențat
cota activelor curente în activele totale, care s-a majorat în anul de gestiune față de anul curent cu 2,48%

Diagnosticul şi aprecierea structurii surselor de constituire a patrimoniului entității la valoarea reală


Indicatori Semne La finele anului La finele anului de Abaterea (+, -)
conven- precedent gestiune
ţionale suma, lei ponderea, suma, lei ponderea, lei %
% %
A B 1 2 3 4 5 6
III. Capital propriu x
3.1. Capital statu-tar şi CSS 204 200 3,21 1 109 400 14,57 +905 200 +11,36
suplimentar
3.2. Rezerve, total RE 63 505 1,00 22 210 0,29 -41 295 –0,71
3.3. Profit nerepartizat Pnr
(pierderea neacoperită) 2 522 355 39,71 2 565 450 33,7 +43 095 –6,01
al anilor precedenţi,
total
3.4. Capital secundar, Cs – – – – – –
total
Total capitolul III CP 2 792 560 43,96 3 699 460 48,59 +906 900 +4,63
(rd.650)
IV. Datorii pe termen x
lung
4.1. Datorii financiare DFL 93 298 1,47 366 963 4,82 +273 665 +3,35
pe termen lung, total
4.2. Datorii pe termen DLC – – – – – –
lung calcu-late, total
Total capitolul IV DTL 93 298 1,47 366 963 4,82 +273 665
V. Datorii curente x
5.1. Datorii finan-ciare DFS 687 857 10,83 549 640 7,21 –138 217 –3,62
pe termen scurt, total
5.2. Datorii comerciale DCS 1 842 209 29,00 2 041 312 26,81 +199 103 –2,19
curente, total
5.3. Datorii curente DSC 931 405 14,62 951 525 12,50 +20 120 –2,12
calculate, total
Total capitolul V DTS 3 463 871 54,53 3 544 877 46,56 +81 006 –7,97
Total general-pasiv TP 6 352 229 100 7 613 640 100 +1 261 411 –

Calculul şi aprecierea fondului de rulment în dinamică


Indicatorii Semne La finele La finele Abaterea (+,
convenţionale anului anului de -)
precedent gestiune
A B 1 2 3
II. Active curente x
2.1. Stocuri de mărfuri şi materiale SMM 1 249 277 974 726 –274 551
2.2. Creanțe comerciale CTS 1 165 178 2 446 302 +1 281 124
2.3. Investiţii pe termen scurt IS – – –
2.4. Numerar MB 8 169 139 189 +131 020
2.5. Alte active curente AAC 12 148 1 745 –10 403
Total capitolul II TAC 2 434 772 3 561 962 +1 127 190
V. Datorii curente x
5.1. Datorii financiare pe termen scurt, DFS 686 857 818 764 +131 907
total
5.2. Datorii comerciale pe termen scurt, DCS 1 842 209 2 042 512 +200 303
total
5.3. Datorii curente calculate, total DSC 914 510 877 496 –37 014
Total capitolul V TDS 3 443576 3 738 772 +295 196
Fondul de rulment FR –1 008 804 176 810 -831 994
Concluzie: În urma analizei efectuate s-a constatat că fondul de rulment în anul de gestiune față de anul
precedent s-a majorat cu 831994 lei. Asupra acestei modificări au influențat pozitiv activele totale care s-au mărit în
anul de gestiune față de anul curent cu 1 127 190 lei. Dintre componentele activelor curente sunt unele care au
influențat pozitiv și se enumeră: creanțele comerciale care au crescut în anul de gestiune față de anul precedent cu 1
281 124 lei și numerarul care a crescut cu 131 020 lei. Celelalte componente au influențat negativ: stocurile de mărfuri
și materiale care s-au diminuat cu 274 551 lei și alte active curente care de asemenea au scăzut în anul de gestiune față
de anul curent cu 10 403 lei.
Balanţa creanţelor şi datoriilor curente
Creanțe Co La La finele Abate-rea Datorii curente Co La finele La finele Abate-
comerciale d finele anului (+, -) d anului anului rea
rînd anului curent rîn prece-dent curent (+, -)
prece-dent d

2.2.1. Creanţe 1 165 178 2 446 302 1 281 124 5.1. Datorii 687 857 549 640 –138 217
aferente factu-rilor financiare
comer-ciale curente, total
2.2.2. Corecţii la 5.2. Datorii 1 842 209 2 041 312 +199 103
datorii du-bioase – – – comerciale
curente, total
2.2.3. Creanţe ale 5.3. Datorii 931 405 951 525 +20 120
părţilor legate – – – curente calcu-
late
2.2.4. Avansuri 0 74 920 +74 920
acordate
2.2.5. Creanţe
privind decon- – – –
tările cu bugetul
2.2.6. TVA de – – –
recuperat
2.2.7. Creanţe ale 816 816 0
personalu-lui
2.2.8. Creanţe 9 190 17 353 +8 163
privind veni-tul
calculat
2.2.9. Alte Creanțe 8 579 0 –8 579
comerciale
Total Creanțe 1 183 763 2 539 391 +1 355 Total Datorii 3 461 471 3 542 477 +81 006
comerciale 628 curente
Depăşirea da- x Depăşirea x
toriilor curente creanţelor
asupra creanţelor asupra dato-
riilor curente
Balanţa x Balanţa x

Analiza ponderii creanţelor în activele entității


Indicatorii La începutul La sfârşitul anului Abaterea
anului (+, -)
1 2 3 4
1. Creanțe comerciale, lei 1 165 178 2 446 302 +1 281 124
2. Active total, lei 6 397 706 8 967 121 +2 569 415
3. Ponderea creanţelor în active, % 18,21 27,28 +9,07
4. Active curente, lei 2 442 557 3 646 251 +1 203 694
5. Ponderea creanţelor în activele curente, % 47,70 67,09 +19,39
Concluzie: În urma analizei efectuate s-a observat că ponderea creanțelor în activele entității s-a majorat în
anul curent față de anul precedent cu 9,07%. Asupra acestei modificări au influențat pozitiv următorii factori: creanțele
comerciale care au crescut cu 1 281 124 lei și activele totale ale entității cu 2 569 415 lei. Ponderea creanțelor în
activele curente ale entității de asemenea s-a majorat în anul de gestiune față de anul precedent cu 19,37 datorită
creșterii a activelor curente cu 1 203 694 lei. Rezerve interne nu se atestă.

Analiza ponderii Datoriilor curente în pasivele entității


Indicatorii La începutul La sfârşitul Abaterea
anului anului (+, -)
1 2 3 4
1. Datoriile pe termen lung, lei 93298 364 963 +271 665
2. Datoriile curente lei 3 516 748 3 890 798 +374 050
3. Total mijloace atrase, lei
4. Total pasive, lei 6 397 706 8 967 121 +2 569 415
5. Ponderea Datoriilor curente în pasive, % 54,97 43,39 –11,58
6. Ponderea Datoriilor curente în mijloacele atrase, %
Concluzie: În urma analizei efectuate s-a constatat că ponderea datoriilor curente în pasivele entității s-a
micșorat în anul curent față de anul precedent cu 11,58%.

Calculul şi aprecierea coeficienţilor de rotaţie a creanţelor


şi Datoriilor curente
Indicatori Anul precedent Anul de Abaterea
gestiune (+, -)
A 1 2 3
1. Venitul din vânzări, lei 3 546 487 3 869 795 +323 308
2. Valoarea totală a creanţelor curente, lei 1 187 363 2 542 991 +1 355 628
3. Valoarea totală a Datoriilor curente, lei 3 515 548 3 890 798 +375 250
4. Coeficientul de rotaţie a creanţelor pe termen scurt 0,33 0,66 +0,33
(rd.2 : rd.1)
5. Perioada de recuperare a creanţelor (360 : rd.4), zile 1090,91 545,45 -545,46
6. Coeficientul de rotaţie a Datoriilor curente (rd.3 : rd.1) 0,99 1,01 +0,02
7. Perioada de achitare a Datoriilor curente (360 : rd.6), 363,64 356,44 –7,20
zile
Concluzie: În urma analizei efectuate s-a constatat că coeficientul de rotație a creanțelor pe termen scurt s-a
majorat în anul de gestiune față de anul precedent cu 0,33 ori, datorită creșterii valorii totale a creanțelor curente cu 1
355 628 lei și a venitului din vânzări cu 323 308 lei, ceea ce semnifică că perioada de recuperare a creanțelor s-a
micșorat cu 545,46 zile, prin urmare creanțele se vor transforma mai rapid în bani lichizi și aceasta pentru entitate
reprezintă un factor pozitiv. Coeficientul de rotație a datoriilor curente a crescut în anul de gestiune față de anul
precedent cu 0,02 ori, datorită creșterii valorii datoriilor curente cu 375 250 lei, ceea ce semnifică că perioada de
achitare a datoriilor curente se micșorează cu 7,20 zile, prin urmare aceasta creează întreprinderii o situație
nefavorabilă deoarece în entitate vor fi tot mai puțini bani lichizi deoarece aceștia vor fi folosiți pentru plata datoriilor
curente. Rezerva internă atestată constituie 7,20 zile și se recomandă de majorat perioada de achitare a datoriilor
curente micșorând coeficientul de rotație a datoriilor curente.

Evoluţia fluxurilor numerarului


Tipuri de activitate Perioada Perioada raportată Abaterea (+, -)
precedentă
A 1 2 3
Activitatea operaţională (303 017) (341 562) –38 545
Activitatea investiţională 85 582 (5 800) -91 382
Activitatea financiară 67 558 477 583 +410 025
Încasări (plăţi) excepţionale - - -
Fluxul net total (149877) 130221 280098
Concluzie: În urma analizei efectuate s-a constatat că fluxul net total s-a majorat în anul curent față de anul
precedent cu 280098 lei. Asupra acestei majorări a influențat pozitiv activitatea financiară, care a crescut în anul curent
față de anul precedent cu 410 025 lei. Negativ asupra acestei modificări a influențat activitatea operațională care s-a
diminuat față de anul precedent cu 38 545 lei și activitatea investițională care de asemenea s-a micșorat în anul curent
față de anul precedent cu 93 382 lei. Încasările (plățile) excepționale nu s-au înregistrat nici într-un an, prin urmare
acestea nu au influențat asupra modificării. Rezerva internă atestată constituie 129 927 lei și se recomandă de majorat
fluxul de numerar din activitatea operațională și din activitatea investițională.

Analiza separată a structurii încasărilor şi plăţilor numerarului*


Nr. Fluxurile numerarului Perioada precedentă Perioada raportată
suma, lei ponderea, % suma, lei ponderea, %
A B 1 2 3 4
Încasări băneşti
1. Încasări băneşti din vânzări 3 901 589 84,18 4 113 963 87,06
2. Alte încasări operaţionale 86 589 1,87 10 400 0,22
3. Dobânzi încasate – – – –
4. Dividende încasate – – – –
5. Încasări sub formă de 646 582 13,95 600 800 12,71
credite
6. Alte încasări ale – – – –
numerarului
Total încasări băneşti 4 634 760 100 4 725 163 100
Plăţi băneşti
1. Plăţi băneşti furnizorilor 3 548 786 72,83 3 669 434 79,66
2. Plăţi băneşti salariaţilor 407 680 8,36 436 039 9,47
3. Plata dobânzilor 9 379 0,29 7 241 0,15
4. Plata impozitului pe venit 126 586 2,6 90 800 1,97
5. Alte plăţi operaţionale 200 365 4,11 264 011 5,73
6. Plăţi băneşti pentru – – – –
procurarea activelor
imobilizate
7. Plăţi băneşti privind 579 724 11,90 139 017 3,01
creditele
8. Plata dividendelor – – – –
Total plăţi băneşti 4 872 520 100 4 606 542 100

Calculul influenţei factorilor asupra fluxului net de Numerar*


Fluxurile numerarului Perioada Perioada Abaterea (+, - Influenţa
pe tipuri de activităţi precedentă raportată ) asupra fluxului
net
1 2 3 4 5
Activitatea operaţională
Încasări băneşti din vânzări 3 902 789 4 115 163 212 374 +212 374
Alte încasări operaţionale 87 789 11 600 –76 189 –76 189
Plăţi băneşti furnizorilor 3 549 986 3 670 634 +120 648 –120 648
Plăţi băneşti salariaţilor 408 880 437 239 +28 359 –28 359
Plata dobânzilor 10 579 8 441 –2 138 +2 138
Plata impozitului pe venit 127 786 92 000 –35 786 +35 786
Alte plăţi operaţionale 201 565 265 211 +63 646 –63 646

Fluxul net din activitatea operaţională (308 218) (346 762) –38 544 –38 544
Activitatea de investiţii
Dobânzi încasate – – – –
Dividende încasate – – – –
Alte încasări ale numerarului 88 782 (7 000) –48 000 –48 000
Plăţi băneşti pentru procurarea activelor – – – –
imobilizate
Fluxul net din activitatea de investiţii 88 782 (7 000) –95 782 –95 785
Activitatea financiară
Încasări băneşti sub formă de credite 647 782 602 000 –45 782 –45 782
Alte încasări ale numerarului – 17 000 +17 000 +17 000
Plăţi băneşti privind credite şi împrumuturi 580 924 140 217 –440 707 +440 707
Plata dividendelor – – – –
Fluxul net din activitatea financiară 66 858 478 783 +411 925 +411 925
Fluxul net total (152 578) 125 021 +277 599 +277 599