Sunteți pe pagina 1din 35

Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin

Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

MINISTERUL EDUCAŢIE
NAȚIONALE ŞI
LICEUL TEORETIC ,,ŞERBAN CIOCULESCU” CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
DROBETA TURNU SEVERIN
JUD. MEHEDINŢI
fundatiagheorghetiteica@yahoo.com
____________________________________________________________________________________

RAPORT DE ACTIVITATE
Semestrul I

AN ȘCOLAR 2015-2016

1
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

Cuprins

Capitolul I - Managementul unității de învățământ


Capitolul II - Resurse materiale și umane
II.1. Resurse materiale
II.2. Resuse umane
II.2.1. Elevi
II. 2.2. Personal didactic
Capitolul III Activitate metodică
III. Comisia metodică Limbă și comunicare. Om și societate
III.2. Comisia metodică Matematică și Științe
III. 3. Comisia metodică Tehnologii
III.4. Comisia metodică Consiliere și orientare
III. 5. Comisia metodică pentru Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
Capitolul IV. Activități bibliotecă școlară
Capitolul V - Activităţi educative extraşcolare
Capitolul VI Analiza situației școlare a elevilor
Capitolul VII – Analiza SWOT a instituției
Capitolul VIII - Plan de măsuri pe sem. al II-lea

2
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

Capitolul I - Managementul unității de învățământ

Managementul unității de învățământ a fost asigurat de către:

Prof. Iorga Mihaela Carmen - director,


în colaborare cu responsabilii comisiilor metodice de specialitate şi a diriginţilor:

1. Secu Cristina – responsabil comisia metodică Limbă și comunicare


2. Bălășoiu Daniela – responsabil comisia metodică Matematică și Științe
3. Andrițoiu Leontina – responsabil comisia metodică Tehnologii
4. Nistor Valeria – responsabil comisia metodică Consiliere și orientare

Obiectiv: 1. Adaptarea curriculum-ului şcolar la nevoile de dezvoltare personală a elevilor şi la


cerinţele de pe piaţa muncii din România şi din ţările Uniunii Europene
Țintă: Creşterea calităţii procesului instructiv - educativ
Demersuri întreprinse:
1.S-au înființat comisiile metodice de specialitate şi ale diriginţilor, Comisia de Evaluarea şi
Asigurarea Calității, alte comisii de lucru, s-au repartizat sarcinile, s-a organizat activitatea acestora și
s-au elaborate programe subordonate planului managerial.
2. Conducerea Liceului Teoretic ,, Șerban Cioculescu” a efectuat asistențe la orele de curs, programate
la începutul anului școlar, realizate cu ocazia ședințelor comisiilor metodice, a unor inspecții în
veinerii gradelor didactice.

Aspecte urmărite:
 Structura activității;
 Raportul dintre procesul de achiziție de conținuturi și formare de competențe din cadrul
 activităților didactice;
 Diversitatea metodelor folosite și gradul de adaptare la obiectivele stabilite și nivelul clasei;
 Utilizarea mijloacelor didactice și valorificarea bazei tehnico-materiale a școlii;
 Claritatea informațiilor transmise;
 Nivelul standardelor atinse de elevi;
 Managementul timpului;
 Feed-back-ul și modalitățile de evaluare folosite;
 Atingerea obiectivelor.
Aspecte pozitive constatate:
 O parte dintre cadrele didactice demonstrează autoritate, menținând atmosferă propice
desfășurării activității, pe toată durata ei;
 Există cadre didactice care stăpânesc riguros conținutul științific al disciplinei, folosesc limbaj
adecvat, cunosc și respectă etapele de desfășurare ale unei lecții, îmbină eficient metodele
tradiționale cu cele activ-participative, folosesc strategii diferențiate de muncă, sunt
preocupate de stimularea motivației pentru învățare, de dezvoltarea capacităților intelectuale
ale elevilor și de formarea de competențe, au capacități de empatie și relaționare biunivoce
pentru susținerea feedback-ului, dau dovadă de obiectivitate și transparență în evaluare;
 Unii elevi au deprinderea de autoevaluare sau de inter-evaluare;
3
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

 Sunt folosite mijloacele audio-vizuale la unele ore, materiale didactice care ușurează mult
înțelegerea conținuturilor;
 Sunt utilizate laboratoarele din dotare pentru desfășurarea unor lecții de specialitate care
implică formarea abilităților de lucru cu aparatura specializată în anumite domenii;
 Sunt utilizate fișe de lucru cu exerciții, culegeri și planșe, facilitând asigurarea feed-backului și
stimulând lucrul individual și pe grupe.

Aspecte negative constatate:


 Există cadre didactice care nu demonstrează autoritate în fața elevilor;
 Sunt admise întârzieri la ore fără sancționări din partea profesorului, ceea ce favorizează
perpetuarea fenomenului;
 Frecvența la ultima oră de curs este nesatisfăcătoare, manifestând prea multă indulgență față
de elevii domiciliați în localitățile rurale învecinate;
 Un număr mic de elevi sunt evaluați prin note în activitățile de predare, iar aceste note nu
sunt
obiectiv justificate în fața clasei;
 Se pune prea mare accent pe achiziția conținuturilor în defavoarea aplicării lor în situații
concrete și formării de competențe;
 Nu sunt anunțate obiectivele activității, conducând la diminuarea interesului elevilor pentru
activitate;
 Se folosește excesiv metoda expunerii, transformând elevii în spectatori pasivi la activitatea
profesorului;
 Metodele didactice nu sunt variate și nici adaptate nivelului de înțelegere al elevilor;
 Se evită constant utilizarea laboratorului AEL și a platformelor educaționale, deși există lecții la
anumite discipline care ar putea fi realizate cu ajutorul acestora, ceea ce ar facilita înțelegerea
conținuturilor și dezvoltarea competențelor digitale;
 Se gestionează defectuos timpul, alocând intervale mari pentru scrierea după dictare a unui
volum mare de informații nesistematizate, consemnarea enunțului unor probleme, reluarea
unor demonstrații realizate în etapa de predare
 Atenția profesorului se focalizează pe activitatea elevului aflat la tablă, neglijând activitatea
restului clasei;
 Există cadre didactice care practică improvizația sau lectura din materialele pe care le posedă
și de care sunt dependente în toate etapele unei lecţii.

Obiectiv: Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să dezvolte o
cultură organizaţională de tip reţea
Țintă: Eficientizarea activităţii tuturor structurilor din instituţie
Demersuri întreprinse:
 S-a organizat Consiliul Profesoral, s-a stabilit prin decizie secretarul acestuia;
 S-a constituit, conform legislației în vigoare, Consiliul de Administrație, s-a decis secretarul, s-a
stabilit tematica ședințelor, s-au desfășurat întâlnirile conform graficului stabilit.
 S-a realizat organigrama resurselor umane și cea a managementului instituțional;
 S-au luat măsuri pentru sporirea siguranței elevilor și personalului școlii: programarea
serviciului pe școală;

Obiectiv: Diversificarea şi perfecţionarea ofertei educaţionale a şcolii menită să crească


performanţa
şcolară a elevilor

4
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

Țintă: Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii


Demersuri întreprinse:
 S-au aplicat chestionare elevilor și părinților acestora aflați la finalul învățământului
obligatoriu, cu privire la traseul profesional pe care intenționează să se înscrie și s-au
centralizat rezultatele acestora;
 S-a stabilit proiectul planului de școlarizare pentru clasa a IX-a și pentru clasa a XI-a, pe baza
rezultatelor chestionarelor aplicate elevilor și părinților elevilor claselor a X-a;

Obiectiv: Crearea şi utilizarea unei baze de date complexe şi complete în fiecare compartiment de
activitate din şcoală
Țintă: Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului
instituţional
Demersuri întreprinse:
 S-au afișat în cancelarie organigramele, programarea instruirii practice curente și comasate,
convocatoarele și ordinea de zi a ședințelor consiliilor profesorale și de administrație;
 S-a prelucrat metodologia de desfășurare a examenului de bacalaureat la toate clasele aflate
în ultimul an de liceu;
 S-au popularizat la loc vizibil extrase din metodologia de desfășurare a examenului de
bacalaureat, a celui de certificare a competențelor profesionale și din regulamentul de ordine
interioară;

Obiectiv: Dezvoltarea bazei materiale din fiecare sală de clasă, din fonduri proprii.
Țintă: Folosirea banilor proveniți din taxele școlare în vederea executării unor noi lucrări de
investiţii.
Demersuri întreprinse:
- S-au amenajat sălile de clasă și terenul de sport, respectiv s-a dotat biblioteca școlară cu volume noi.

Obiectiv: Perfecţionarea cadrelor didactice şi a celorlalte categorii de personal pentru promovarea


unei didactici moderne, centrată pe dezvoltarea de competenţe
Ținta: Implicarea tuturor factorilor responsabili în vederea realizării unui act didactic de calitate care
să vizeze şi să asigure atât buna pregătire teoretică şi practică, cât şi performanţa
Demersuri întreprinse:
 S-au avizat de către responsabilii comisiilor metodice planificările conținuturilor la toate
disciplinele;
 S-au elaborat planuri de activitate la nivelul fiecărei comisii metodice, stabilindu-se obiective,
activități pentru atingerea obiectivelor, grafice ale întâlnirilor membrilor comisiei în care s-au
planificat lecții demonstrative, referate și informări științifice;
 S-au încheiat contracte de parteneriat cu agenți economici din oraș în vederea elaborării
programelor pentru CDL și desfășurării instruirii practice pentru a facilita trecerea de la școală la
locul de muncă;
 S-au solicitat, întocmit și demarat programe de pregătire suplimentară cu elevii în vederea
susținerii examenului de bacalaureat și de certificare a competențelor;
 S-a verificat lunar ritmicitatea notării avându-se în vedere caracterul stimulativ al evaluării
nivelului de pregătire al elevilor;

Obiectiv: Perceperea şi abordarea elevilor ca parteneri în actul educaţional


Țintă: Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. Promovarea
educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale;
Demersuri întreprinse:
 S-a constituit comisia pentru evaluarea dosarelor de bursă ”Bani de liceu” ;

5
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

 S-a monitorizat lunar frecvența elevilor și s-au aplicat sancțiuni conform ROFUIP în cazul
elevilor care au înregistrat frecvență redusă;
 S-a asigurat consilierea individuală și de grup a elevilor prin consilierii școlari și diriginți;
 S-a trimis corespondență părinților elevilor sancționați;

Obiectiv: Perfecţionarea mecanismelor de comunicare cu părinţii şi de implicare a acestora în


activităţile educative şcolare şi extraşcolare
Țintă: Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a altor instituţii, în formarea la elevi a
unor atitudini pozitive faţă de valorile societăţii în care urmează să se integreze;
Demersuri întreprinse:
 S-a constituit Consiliul Reprezentativ al Părinților care și-a desemnat reprezentanți în Consiliul
de Administrație;
 S-a prezentat raportul de activitate pentru anul școlar trecut în prima ședință a Consiliului
Reprezentativ al Părinților;
 Au fost consultați părinții elevilor claselor a IX-a şi a X-a cu privire la opțiunea pentru
continuarea traseului după finalizarea clasei a IX-a sau a învățământului obligatoriu;

Capitolul II - Resurse materiale și umane


II. 1. Resurse materiale

În primul semestru al anului școlar 2015-2016, procesul didactic s-a desfășurat în următoarele spații
de școlarizare:
 8 săli de clasă
 laboratoare: chimie- fizică (1), informatică (1), tehnologii (1), cabinet de consiliere
psihopedagogică (1)
 amfiteatru (1)
 sală de sport (1)
 teren de sport (1)
 bibliotecă și sală de lectură (1)
Asistența medicală a fost asigurată de cabinetul medical din cadrul Colegiul Național Pedagogic, cu
care conducerea liceului a realizat un parteneriat de colaborare, ăn acest sens și al cărui program de
funcționare a coincis cu programul școlii.

II. 2. Resurse umane


II. 2. 1. Elevi
În anul şcolar 2015-2016, în şcoală funcţionează un număr de 11 clase de învăţământ liceal de zi, un
număr de clase de învățământ liceal cu frecvență redusă şi o clasă de învățământ gimnazial.
În total, numărul elevilor înscriși în anul școlar 2015-2016 este de……. Atât la cele două forme de
învățământ liceal cât și la învățământul gimnazial.
Programul şcolii este organizat într-un singur schimb, de la 8.00 la 15.00 cu pauze de 10 minute și
pauză mare la 10.50 (de 20 min)
Clasele din învățământul liceal au fost repartizate în clase la filiera teoretică, la filiera tehnologică .
Din cei elevi înscriși la începutul anului școlar, la învăţământul liceal cu frecvenţă și frevență redusă,
la sfârșitul semestrului I au mai rămas , diferența de reprezentând pierderea din cauze diverse:
abandon școlar, prin exmatriculare.
Aspectul social influenţează condiţiile de studiu şi starea de sănătate a elevilor. Astfel, de elevi
primesc bursa „Bani de liceu”.

6
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

II. 2.2 Personal didactic


Încadrarea şcolii cuprinde norme didactice, din care sunt acoperite cu personal cu studii
corespunzătoare postului, plata cu ora, plata cu ora prin colaboratori. În categoria personal didactic
auxiliar şcoala are angajaţi, iar personal nedidactic sunt angajaţi.
Din totalul normelor ocupate de cadre didactice calificate, norme sunt ocupate de cadre didactice
cu gradul I în învățământ, cu gradul al II-lea, sunt definitive și norme sunt ocupate de debutanți.

Capitolul III - Activitatea metodică


Activitatea metodică a fost organizată în comisii metodice astfel: Comisia metodică Limbă și
comunicare, Comisia metodică Matematică și Științe, Comisia metodică Tehnologii, Comisia
metodică Consiliere și orientare .

III.1. Comisia metodică Limbă și comunicare. Om și societate.


Pe semestrul I, activitatea catedrei s-a desfăşurat conform planului de activităţi adoptat în luna
septembrie, în cadrul primei şedinţe de lucru. Au fost vizate obiectivele cadru şi cele generaleatinse
prin activităţi specifice, desfăşurate prin implicarea tuturor membrilor catedrei şi a unor
colaboratori, pentru acoperirea întregului calendar anual.
Comisia metodică „Limbă şi comunicare. Om şi societate” are în componenţă 12 membrii: prof.
Albuleţu Alina – Angela, prof. Secu Cristina-Roxana, prof. Băbăţ Andrei, prof. Boeangiu Linda, prof.
Stan Alexandra, prof. Tiţa Grigore, prof. Para Tinca, prof. Roşca Gheorghiţa, prof. Urucu Eusebio,
prof. Robu Viorel şi prof. Ţurai Relu, prof. Schintee Mihai.
III.1.1. Obiectivele urmărite
a. Resurse umane
• Asigurarea resurselor umane prin încadrarea personalului calificat;
• Prezentarea şi motivarea încadrărilor pentru anul şcolar în curs;
• Integrarea şi îndrumarea cadrelor didactice aflate la începutul carierei;
• Cunoaşterea nivelului de pregătire a elevilor prin teste de evaluare iniţială.

b. Curriculum
• Însuşirea şi practicarea noului curriculum şcolar;
• Transpunerea în specificul disciplinei a priorităţilor reformei din învăţământ;
• Proiectarea curriculară modernă;
• Cunoaşterea prevederilor programei şi a manualelor;
• Informarea continuă privind problemele de specialitate;
• Consilierea cadrelor didactice în elaborarea planificărilor şi a proiectării didactice;
• Valorificarea elementelor de istorie literară din patrimoniul cultural local şi zonal;
• Dimensionarea formelor alternative de învăţare şi de evaluare,
7
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

• Creşterea valorii formative a învăţării, urmărind pregătirea unor elevi capabili să se raporteze la
cultură autonom, reflexiv, critic şi creativ;
• Stimularea reacţiilor reflexive şi critice la lectura textelor, a capacităţii de a argumenta propriile
opinii ;
• Realizarea unei evaluări obiective, variate, ştiinţifice;
• Învăţarea prin efort şi autodisciplină în vederea obţinerii performanţelor;
• Fundamentarea învăţăturii pe aspecte relevante pentru dezvoltarea personală a elevului şi
pentru inserţia lui socială.
Comisia metodică ,,Limbă şi comunicare. Om şi societate’’ şi-a propus să desfăşoare activităţi
instructiv -educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor
deosebite.
Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate
pe :
1. Cunoaşterea colectivelor de elevi;
2. Utilizarea unor metode de lucru optime, urmate de evaluări formative şi sumative cu caracter
compesator de natură ameliorativ-constructivă;
3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare;
4. Dorinţa de îmbunatăţire a relatiei de comunicare cadru didactic- cadru didactic şi elev- cadru
didactic;
5. Motivaţie şi interes pentru adaptarea si dezvoltarea prestigiului organizatiei noastre furnizoare
de educaţie;
6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi aplicarea
lor în teme.
S-au aplicat evaluari initiale , semnalandu-se greselile frecvente , s-au propus si urmarit masuri de
ameliorare, s-au aplicat permanent elevilor evaluari formative si sumative , s-au organizat si
desfasurat programe de recuperare a materiei pentru elevii claselor -XII.
În cadrul comisiei metodice s-au desfăşurat lunar activităţi:
 ore deschise la următoarele discipline şi cadre didactice:
- octombrie la Limba şi literatura română: „Basmul Harap-Alb la clasa a-X-a lecţie susţinutăde către
prof. Secu Cristina-Roxana;
- noiembrie: Limba Franceză –Perfectul simplu-lecţie susţinută de către prof. Iordăicuţă Veronica;
- ianuarie – Limba Engleză – lecţe susţinută de prof. Boeangiu Linda
În urma acestor lecţii deschise s-au facut aprecieri si s-a constatat ca lectiile au fost bine pregătite,
s-au aplicat metode şi procedee didactice activ–participative, folosindu-se şi material didactice
moderne, planşe, fişe de lucru,proiector, calculator etc.
Recomandarile facute de către conducerea liceului au făcut referire la: folosirea unor metode de
predare care să capteze atenţia elevilor, să stârnirnească interesul pentru lectură al elevilor care, în
8
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

general, nu mai citesc şi urmărirea notiţelor luate de către elevi.


De asemenea în cadrul catedrei s-au realizat concursuri de interpretare text la clasa a-V-a şi concurs
cu ocazia omagierii marelui poet naţional Mihai Eminescu.
Cadrele didactice au participat la simpozioane, conferinţe şi au susţinut inspecţiile de grade.
S-a realizat in permanenta evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei scolare si a
standardelor de performanta propuse, s-au realizat teste de evaluare diferentiate si fise de lucru
individuale, in functie de nivelul real al elevilor, dandu-li-se fiecăruia sansa de a se implica in actul de
predare-învaţare-evaluare.
La începutul anului şcolar, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii profesorilor din
catedră. Aceştia au participat la examenele de corigenţă.. In luna septembrie 2015 profesorii au
participat la consfătuirile cadrelor didactice. S-au întocmit atât planul managerial, cat şi planificările
calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare, au realizat proiecte didactice. Totodată au fost
elaborate teste iniţiale pentru elevii claselor IX-XII, aplicate până la 1 octombrie 2015. În primele
două săptămâni ale anului şcolar, s-a asigurat procurarea manualelor şcolare. Au fost prezentate
diverse culegeri de exerciţii şi eseuri necesare pregătirii elevilor pentru examenul de Bacalaureat.
În vederea eliminării treptate a greşelilor constatate în testele predictive, au fost realizate scheme
grafice referitoare la probleme ortogafice şi morfologice, teste de progres şi mai multe modele de
subiecte de teză semestrială.
Săptămânal, s-au organizat ore de consultaţii pentru elevii claselor a-XII-a, pentru eficientizarea
pregătirii acestora pentru examen.
În primul semestru elevii s-au pregătit să participe la olimpiada de limba şi literatura română
„Lectura ca abilitate de viaţă’’. Activitatea de predare-învăţare a profesorilor s-a realizat
prinfolosirea unor metode tradiţionale (prelegerea, lectura, conversaţia), alături de cele modern
(investigaţia de text literar, dezbaterea, problematizarea).
Pe tot parcursul semestrului s-au realizat forme diverse de evaluare. În catedră au fost aplicate
subiecte de teză. Elevii au fost evaluaţi şi prin produse specifice activităţii noastre: portofolii, studii
de caz, referate.
III.1.3.1. Rezultatele testelor iniţiale, interpretarea lor şi stabilirea măsurilor de remediere
In luna octombrie 2015, s-a facut analiza, diagnoza si prognoza testelor de evaluare initiala
pentru clasa a IX-a, vizand cunoasterea nivelului de pregatire al elevilor in cadrul unei sedinte a
comisiei metodice, cu participarea profesorilor catedrei, elaborarea planului de actiune in
vederea recuperarii deficientelor constatate.

9
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

Plan de măsuri şi activităţi


1. Dictare;
2. Exerciţii de utilizare corectă a semnelor de ortografie şi punctuaţie;
3. Exerciţii de construcţie a unor enunţuri în care să utilizeze ortograme;
4. Exerciţii de comentare a expresivităţii mijloacelor artistice;
5. Redactarea unor texte argumentative , pornind de la citate literare sau nonliterare;
6. Lectura unor texte diverse, cu scopul de a înţelege semnificaţiile acestora şi de a putea
comenta sensul lor global;
7. Comentarea unor secvenţe din textele studiate sau a titlului unor texte;
8. Exerciţii de exprimare a propriei opinii şi de motivare a acesteia în raport cu o situaţie reală
sau cu o secvenţă textuală dată / text studiat şi de integrare corectă a argumentelor şi a
conectorilor adecvaţi la nivelul propoziţiei şi al frazei.
De asemenea, membrii comisiei îşi propun remedierea deficienţelor şi prin realizarea unui dosar
individual, cu exerciţii şi eseuri focalizate pe problemele constatate, în care să se poată observa
evoluţia elevului.

III.2. Comisia metodică Matematică și Științe


Comisia metodica ‘’Matematica si Stiinte’’ a avut in componenta sa, în anul școlar 2015-2016
semestrul I un numar de 5 cadre didactice , toate cadrele fiind profesori titular, cu grade didactice,
după cum urmează: gradul I: 3 profesori
gradul II: 2 profesori
Avand in vedere corelarea obiectivelor stabilite la nivel national cu cele specifice comisiei de
cultura generala, la începutul anului școlar am elaborat:
 planul managerial al comisiei;
 tematica activitatii metodice a comisiei;
 programul activităților extrașcolare;
Pe parcursul anului școlar 2015 – 2016 , comisia metodică și-a propus urmatoarele obiective:
 asigurarea calitatii actului educational (intocmirea planificarilor calendaristice);
 colaborarea cadrelor didactice pentru realizarea de proiecte si programe;
 asigurarea caracterului practic – aplicativ al proiectarii si al cunostintelor predate si corelarea
acestora cu achizitiile anterioare ale elevilor;
 identificarea unor metode specifice de predare-invatarecentrate pe elev si adaptarea intr-o
mai mare masura a strategiilor de lucru la cerintele colectivelor de elevi;
 obtinerea unor rezultate cat mai bune la olimpiade pe discipline, concursuri scolare si la
examenele nationale;
 sporirea interesului elevilor pentru disciplinele din aceasta arie curriculara prin participarea
10
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

la diferite activitati, parteneriate, proiecte si concursuri in cadrul scolii, la nivel local si


judetean;
 indrumarea cadrelor didactice in intocmirea planificarilor, a proiectelor pe unitatile de
invatare si a altor documente necesare in activitatea didactica;
 perfectionarea membrilor comisiei metodice prin participarea la activitaţile cercurilor
pedagogice si pregatirea in vederea sustinerii gradelor didactice;
Activitatea la nivelul comisiei s-a desfăşurat conform graficului întocmit la începutul anului şcolar,
ţinând cont de cerinţele şi oportunităţile apărute ulterior.
Profesorii din cadrul comisiei (în special cei la care se vor susţine probe la examenul de
bacalaureat ) au organizat şi desfăşurat săptămânal ore de consultaţii prevăzute în orar ,
conform programului stabilit la începutul anului, atât pentru examenul de bacalaureat cât şi
pentru concursurile şcolare.
S-au popularizat culegerile de bacalaureat şi site-urile potrivite pentru pregătirea suplimentară
individual şi cea organizată la şcoală.
În timpul anului școlar s-au efectuat asistenţe şi interasistenţe la toți colegii din comisie.
S-a respectat planul de evaluare , perioadele de teste date la clase, astfel fiind asigurată
ritmicitatea notării în catalog în cazul fiecărei clase şi fiecărui cadru didactic.
S-a ţinut cont cu toţii în activitatea la clasă de particularităţile stilurilor de învăţare pe care le
prezintă elevii noştri, încercând să adaptăm mesajul transmis către aceştia, pentru o mai bună
percepere a informaţiilor, ideilor, modalităţilor de lucru.
Toţi membrii comisiei au colaborat cu profesorii diriginţi şi cu ceilalţi profesori ai clasei în cazul
elevilor care înregistrează eşec şcolar.
Activitatea la nivelul comisiei s-a desfasurat pe baza programelor, planificarilor calendaristice si
proiectarea unitatilor de invatare. Toate documentele si rapoartele curente si speciale cerute de
conducerea școlii au fost întocmite si predate la timp. Toate cadrele didactice au realizat portofoliul
personal cu structura corespunzatoare.
Activitățile organizate în fiecare lună la nivelul școlii de catre membrii comisiei metodice
“Matematică şi Ştiinţe” pe parcursul anului școlar 2015-2016, semestrul I, au fost:
 în luna septembrie 2015 doamna profesor Bălăşoiu Daniela a prezentat raportul de activitate
 pentru anul şcolar 2015-2016, a fost prezentat planul de măsuri în vederea îmbunătațirii
rezultatelor la examenul de bacalaureat.
 în luna octombrie 2015 doamna profesor de informatica, Stancu Oana a sustinut lectia
deschisa la informatica, la clasa a-XII-a, cu tema ”Aplicatii Visual Pro”; tot în luna octombrie
doamna profesor Bălășoiu Daniela a prezentat raportul cu privire la rezultatele testelor
inițiale pe anul școlar 2015-2016.
 în luna noiembrie 2015 doamna profesor de biologie, Biban Mirela a sustinut lectia deschisa
la biologie, la clasa a-XI-a, cu titlul “Pancreasul endocrin”;

11
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

 în luna decembrie 2015 doamna profesorde fizica, Iorga Mihaela, a prezentat referatul cu tema
”Electrizarea - pe intelesul tuturor ’’
 în luna ianuarie 2015 doamna profesor de biologie Biban Mirela , a prezentat referatul cu
tema ”Litiaza renala.Colica renala. ’’.
Planificarile si proiectarea unitatilor de invatare s-au facut tinandu-se cont de precizarile facute
in ghidurile metodologice si respectandu-se planurile cadru si programele scolare.
Schemele orare au fost bine intocmite.
Pentru disciplinele optionale s-au intocmit programe scolare si acestea au fost insotite de fisa
de avizare a optionalului semnata si stampilata de catre directorul unitatii si de inspectorul de
specialitate.
III.3 Comisia metodică Tehnologii
Responsabil catedră: Prof.Ec. Andritoiu Leontina Codruta
I. Obiectivele specifice planului managerial al catedrei
OBIECTIVE GENERALE
 Asigurarea educatiei de bază pentru toţi elevii. Formarea competenţelor cheie. Asigurarea
echităţii, a egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie.
 Monitorizarea şi prevenirea absenteismului în rândul elevilor la nivelul şcolii.
 Organizarea şi monitorizarea evaluării cu scop de orientare şi optimizare a învăţării.
 Fundamentarea ofertei educaţionale
 Asigurarea calităţii educaţiei, asigurând o percepţie clară şi o monitorizare a politicilor
educaţionale la nivelul procesului de predare-învăţare-evaluare.
 Stimularea educaţiei permanente.
 Coordonarea prin compartimente a domeniilor funcţionale de intervenţie managerială
(curriculum, resurse umane, resurse financiare şi materiale).
 Organizare, monitorizare şi evaluare (olimpiade, concursuri).
 Creşterea capacităţii instituţionale de elaborarea şi gestionarea de proiecte. Colaborarea
eficientă cu instituţiile CCD, CJAPP, CJRAE şi parteneriate instituţii locale.
 Formarea continuă a personalului.
 Dezvoltarea marketingului educaţional. Promovarea serviciilor educaţionale. Relaţia cu
presa.
OBIECTIVE SPECIFICE
 Dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii;
 Dezvoltarea spiritului antreprenorial;
 Centrarea procesului de predare învăţare pe elev;
 Formarea competenţelor cheie conform SPP;
 Dezvoltarea parteneriatelor;

12
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

 Diversificarea metodelor de predare-învăţare-evaluare;


 Organizarea de evaluări: iniţiale, pe parcurs, finale, examen de competenţe profesionale;
 Încurajarea unei comunicări deschise, transparente cu elevii, părinţii;
 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale specifice şi conştientizarea actorilor şcolari a
 apartenenţei la grup, în vederea consolidării simţului civic;
 Utilizarea mijloacelor moderne de promovare a imaginii şcoli.
II. Diagnoza procesului educaţional
În cadrul şedinţelor de catedră, s-a prelucrat structura anului şcolar, calendarul şi metodologia
examenului de certificare a calificarilor profesionale, metodologia olimpiadei interdisciplinare, a
concursului Business Plan ;
 s-a întocmit tabelul cu componenţa catedrei (nume grad, specialitate, vechime, date de
contact) şi s-au stabilit responsabili pe diferite componente (administrative, perfecţionare,
rezultate, FE etc) în cadrul acesteia s-au repartizat sarcini fiecărui membru al catedrei; s-au
elaborat documentele de proiectare didactică anuală, a unităţilor de învăţare şi cele
operaţionale în concordanţă cu programele şcolare şi cu Standardele de Pregătire
Profesională;
 s-au elaborat proiectele didactice ţinând cont de particularităţile colectivelor de elevi şi
nivelul de cunoştinţe al acestora;
 s-a utilizat sistemul informatizat atât în realizarea lecţiilor cât şi în activitatea desfăşurată în
cadrul orelor de laborator şi instruire practică în vederea dobândirii de către elevi a unor
competenţe de utilizare corectă a mijloacelor moderne de comunicare;
 s-au îndrumat elevii pentru îmbinarea cunoştinţelor teoretice cu cele practice în activitatea
desfăşurată în cadrul Firmelor de Exerciţiu;
 s-au elaborat şi discutat propunerile de teme în vederea susţinerii de către elevii din anii
terminali a proiectelor pentru certificarea calificarii profesionale.
 Revizuirea CDL-urilor. S-au format echipe de realizare a curriculumului pe ani de studiu şi
specializări, după cum urmează:
 CDL clasa a IX-a domeniul economic/comert – Vladut Simona, Andritoiu Leontina,
Miculescu Tatiana.
 CDL clasa a X-a, domeniul economic/comert – Andritoiu Leontina, Tanasescu Anisoara,
Milosescu Cristian.

III. Statistica în IPT- Resurse umane


Catedra „Tehnologii”, în anul scolar 2015-2016 are in componență 5 de cadre didactice.

IV. Analiza calităţii


Calitatea activităţii de predare-învăţare: curriculum aplicat, strategiile didactice şi metodele de

13
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

predare-învăţare utilizate, instrumente de evaluare utilizate.


Pe parcursul anului școlar 2015-2016 semestrul I, membrii catedrei au participat la diferite
activități. Au fost efectuate interasistențe la ore, asupra cărora s-au dezbătut aspectele pozitive
precum și cele de remediat. Curriculum naţional este respectat şi aplicat.
Strategiile şi metodele sunt, în general adaptate nivelului clasei. Instrumente de evaluare utilizate
la clasa au fost traditionale prin probe orale, practice, scrise, dar si instrumente complementare de
evaluare (observarea sistematica a comportamentului elevilor, referatul,investigatia, proiectul,
portofoliul). La realizarea testelor s-au folosit toate tipurile de itemi obiectivi, semiobiectivi si
subiectivi.
Elevii au fost îndrumați să îmbine cunoștințele teoretice cu cele practice în activitatea desfășurată
în cadrul Firmelor de Exercițiu, oferindu-le informații suplimentare despre legislația în vigoare în
materia înființării și funcționării unei societăți comerciale. Întâmpinăm dificultăți cu anumiți agenți
unii agenți economici care nu sprijină desfășurarea corespunzătoare a instruirii practice a elevilor.
Instruirea practică prin firma de exercițiu s-a desfășurat mai anevoios datorită, deficiențelor
tehnice, virusării unor calculatoare.
Am participat la competitia BUSINESS PLAN etapa locala cu firma FE Electrolux SRL coordonata de
profesor Andritoiu Leontina.
Au fost încurajate participările la concursuri școlare în specialitate precum și cele extrașcolare.
S-a incheiat parteneriat cu Centrul de Formare Europroject Slatina in cadrul proiectului “Firma de
exercitiu- un prim pas in construirea propriei cariere” care sa finalizat cu participarea la Targul
Multi-Regional al firmelor de exercitiu desfasurat la Bucuresti unde feirmel de exercitiu Electrolux
SRL a obtinut premiul III pentru cea mai buna firma din 50 firme participante, Fe Fashion Style Srl
locul I la sectiunea creativitate si Fe Gang Shop Srl locul II la sectiunea creativitate.
S-a încheiat acord de parteneriat cu Junior Achievement Young Enterprise pentrui implementarea
programelor internaţionale “ Finanţe personale”, si “ Fii antreprenor” de catre prof. Andritoiu
Leontina.
S-a incheiat parteneriat cu Liceul Tehnologic “ Capitan Nicolae Plesoianu” Rimnicu Valcea, in
vederea participarii la concursul national Protejand mediul, ne protejam pe noi!”.
S-a incheiat parteneriat cu Liceul Economic din Buzau in vederea participarii la concursul national “
Din real in virtual prin firma de exercitiu”.
S-a incheiat parteneriat cu Colegiul National Economic Theodor Costescu Drobeta Turnu Severin in
cadrul proiectului “ Drumul spre success- Micul antreprenor”.
Elevii clasei a XII B coordonati de prof. Andritoiu Leontina Codruta au participat la concursul
judetean : ”Din virtual in real prin firma de exercitiu” organizat de Colegiul Econimic din Buzau.
Dna prof. Tanasescu Anisoara a elaborat subiecte pentru teze semestriale la disciplina Economie
si Economie Aplicata pentru clasa a XI a si a XII a.

14
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

V. Activităţi metodice şi de formare


Profesorii Andritoiu Leontina, a absolvit cursul de formare ,,Didactino – Formare inovativă pentru
valoare și performanță în cariera didactică _P3_01 - Tehnici de clarificare a valorilor şi educaţie
morală - perioada 08.11.2014 - 16.01.2015, Vladut Simona a absolvit programul de formare
profesională continuă ”Scriere, management și implementare proiecte”, în cadrul proiectului
POSDRU/157/1.3/S/137440 ”Didactino – Formare inovativă pentru valoare și performanță în cariera
didactică”;
Prof. Andritoiu Leontina s-a inscris la gradul didactic I.
Prof. Andritoiu Leontina a prezentat în cadrul sedintei de catedra diseminarea Proiectului Firma de
Exercitiu - un prim pas in construirea propriei cariere.
Prof. Andritoiu Leontina a efectuat o ora de interasistenţă doamnei Prof. Ec Vladuţ Simona la
disciplina “Planificare operationala” si de asemenea am fost asistata la o ora, la disciplina, Finanţarea
afacerii la lecţia “Surse proprii de finantare” de doamna Prof. Ec. Miculescu Tatiana.
D-na prof. Vladut Simona in cadrul activitatii comisiei metodice de catedra, in luna decembrie, a
prezentat un material “Evaluarea prin integrarea TIC”.
Membrii catedrei au participat la cercul pedagogic din sem I organizat de Colegiul National
Economic Theodor Costescu.
Domnul profesor Milosescu Cristian sa inscris la gradul didactic DEFINITIVAT sesiunea 2016.
Dna prof. Tanasescu Anisoara a sustinut lectie deschisa la disciplina Educatie antreprenoriala, clasa
a X a , lectia fiind intitulata “ Resursele umane”.
VI. Proiecte, programe, conferinţe
D-na prof. Vladut Simona a încheiat un acord de parteneriat pentru implementarea programelor
Junior Achievement Romania pentru anul scolar 2015-2016 – programul ,, Succes profesional’’, la
clasa a-XI-a.
D-na prof. Andritoiu Leontina implementarea programelor internaţionale “ Finanţe personale”, si
“Fii antreprenor”. D-le Prof Vladuţ Simona, Andritoiu Leontina au încheiat un acord de parteneriat
educaţional, cu Colegiul Economic Buzãu, în derularea căruia sunt implicati profesorii coordonatori
de firma de exercitiu, care s-au inscris in concursul national “Din virtual în real”.
D-na prof. Andritoiu Leontina a participat la Training online- Secţiunea Educaţie financiară ,
programul – Finanţele mele; în perioada 3-6 decembrie a participat cu un o echipa de 11 elevi la
Targul Regional la Firmelor de exercitiu organizat la Bucuresti de catre Patronatul Tinerilor
Intreprinzatori.
D-na prof. Vlăduț Simona a sprijinit informarea tinerilor de clasa a XI-a, despre oportunitățile de
studiu in străinatate prezentate în cadrul programului EDMUNDO- A World of Education.
D-le Prof Vladuţ Simona, Andritoiu Leontina, Miculescu Tatiana, Tanasescu Anisoara si dl prof.

15
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

Milosescu Cristian au incheiat un parteneriat cu Liceul Tehnologic “ Capitan Nicolae Plesoianu”


Rimnicu Valcea, in vederea participarii la concursul national Protejand mediul, ne protejam pe noi!”.
D-le Prof Vladuţ Simona, Andritoiu Leontina, Tanasescu Anisoara Colegiul National Economic
Theodor Costescu Drobeta Turnu Severin in cadrul proiectului “ Drumul spre success - Micul
antreprenor”.
D- Alte activităţi
D-na prof. Andrițoiu Leontina, a participat impreuna cu elevii claselor a XI-a si a XII-a la Bursa
Locurilor de Munca eveniment organizat la Hotel Continental Drobeta Turnu Severin.
D-le Prof Andritoiu Leontina, Miculescu Tatiana, Tanasescu Anisoara si dl prof. Milosescu Cristian au
participat la Balul Bobocilor organizat de elevii Liceului Teoretic Serban Cioculescu.
VII. Priorităţi ale catedrei pentru anul scolar 2015-2016
Pentru anul şcolar 2015-2016, ne-am propus să ameliorăm demersul didactic astfel încât să obţinem
rezultate mai bune la examene şi concursuri nationale, să prevenim abandonul şcolar, să micşorăm
absenteismul şi să combatem violenţa de orice natură, în şcoală.

III.4. Comisia metodică Consiliere și orientare

La începutul anului şcolar 2015-2016, la nivelul Liceului Teoretic „Şerban Cioculescu”, s-a constituit
Comisia metodică a diriginţilor după cum urmează:
• prof. Secu Cristina – clasa a V-a;
• prof. Nistor Valeria – clasa a IX-a;
• prof. Roşca Gheorghiţa – clasa a X-a;
• prof. Ţurai Relu – clasa a XI-a;
• prof. Bălăşoiu Daniela – clasa a XII-a.
În cadrul Comisiei diriginţilor s-au desfăşurat activităţi precum:
 Stabilirea unui responsabil al Comisiei diriginţilor – prof. Nistor Valeria, cu grad didactic I,
 diriginta clasei a IX-a;
 Stabilirea Planului managerial anual;
 Stabilirea unui plan de activităţi lunare;
 Stabilirea atribuţiilor pentru membrii comisiei;
 Organizarea clasei de către fiecare profesor diriginte;
 Realizarea planificărilor calendaristice pentru ora de consiliere şi orientare profesională
conform programelor în vigoare;

16
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

 Organizarea şi realizarea Lectoratelor cu părinţii după un program bine determinat şi afişat la


loc vizibil;
 Organizarea colectivului de elevi al fiecărei clase – stabilirea unui şef de clasă precum şi alte
 responsabilităţii, realizarea unui panou informativ la nivel de clasă şi afişarea
responsabilităţilor la loc vizibil;
 Prelucrarea R.O.I. elevilor şi părinţilor;
 Distribuirea, completarea şi semnarea contractului între şcoală şi părinte;
 Organizarea de sedinţe cu părinţii. La fiecare clasa s-au desfasurat două şedinţe cu părinţii şi
s-au incheiat procese verbale cu acestia.
 Organizarea de şedinţe de catedră, în cadrul carora s-au discutat teme de actualitate, s-au
realizat lecţii deschise, sau s-au prezentat referate.
 Constituirea Comitetului reprezentativ al părinţilor la nivel de clasă şi la nivel de şcoală;
 Stabilirea membrilor în Consiliul elevilor;
Evidenţa frecvenţei elevilor, săptămânal şi lunar şi luarea de măsuri care se impun precum:
stabilirea unei relaţii mai strânse cu familia, deşi, uneori, s-a observat reticenţă din partea părinţilor
unor elevi, care nu şi-au facut simţită prezenţa nici la şedinţele cu părinţii, nici în afara acestora, deşi
au fost solicitaţi în nenumărate rănduri de către prof. diriginte sau directorul şcolii;
 Constituirea listelor cu elevii ce beneficiază de bursa „Bani de liceu” şi realizarea
demersurilor
 necesare. Urmărirea frecvenţei acestor elevi;
 Stabilirea unui program de şedinţe cu consilierul şcolii pentru elevii cu abateri disciplinare
sau un comportament neadecvat;
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia;
 Aplicarea, centralizarea şi interpretarea unor chestionare şi propunerea unor măsuri de
remediere;
 Implicarea membrilor Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare
si extraşcolare.
 Proiectarea curriculară a fost realizată corect de toţi diriginţii în termenul prestabilit şi au fost
avizate de responsabilul comisiei diriginţilor şi de directorul şcolii şi păstrate la dosarul
comisiei.
 Activitatea de consilere şi orientare, a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini şi
comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei.
Aspecte generale
Desfășurarea activităţii educative a implicat trei categorii de demersuri :
- prima categorie – coordonarea și sprijinirea activităţilor desfășurate în cadrul Consiliului Școlar
al Elevilor;
- a doua categorie – orele de consiliere și orientare școlară, activităţile extrașcolare ;
17
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

- a treia categorie – activităţile din cadrul fiecărei comisii a tuturor disciplinilor studiate de elevi.
Detaliind prima categorie de demersuri educative este important faptul ca pe parcursul întregului
semestru s-a stimulat și valorizat potenţialul elevilor prin îndrumarea și sprijinirea acestora în
organizarea activităţilor în cadrul Cosiliului Școlar al Elevilor– alegeri, departamente de lucru.
De fiecare dată au fost rezolvate rapid, transparent și eficient conflictele apărute între elevi, și
între elevi și cadrele didactice și nedidactice astfel încât formarea personalităţii elevilor să fie
prioritară.
Detaliind a doua categorie de demersuri educative este important faptul că pe parcursul întregului
semestru temele adoptate în cadrul orelor de consiliere și orientare școlară au fost conform noilor
programe.
 cunoaşterea drepturilor copilului, respectarea ROI;
 optimizarea relaţiei de comunicare elevi-profesori-părinţi;
 stimularea creativităţii elevilor şi valorificarea inteligenţelor multiple;
 cunoaşterea şi valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice ;
 sporirea eficienţei actului didactic prin cunoaşterea şi respectarea actelor normative;
 Cunoaşterea efectivelor de elevi din punct de vedere al structurii etnice, nivelului educaţional
 al familiei, apartenenţei la grupuri vulnerabile, tipului de familie, domiciliului elevilor, mediei
de intrare la liceu;
 Îmbunătăţirea frecvenţei şi diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare, din
cauza absenţelor;
 Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea în Consiliul
elevilor, cercuri pe obiecte.
 Responsabilizarea elevilor şi dinamizarea Consiliului elevilor.
 Diversificarea activităţii extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu educativ în
defavoarea străzii.
 Colaborarea cu familia, cu instituţii din comunitatea locală.
 Comisiile diriginţilor au avut în vedere realizarea unor activităţi diverse, prin care diriginții.
Toţi diriginţii și-au întocmit, încă de la începutul anului școlar, planificarea orelor de consiliere
conform noilor norme, au întocmit documentele specifice activităţii dirigintelui. În cadrul activităţilor
desfăşurate în semestrul I, au fost atinse obiectivele, în mare majoritate, pe care diriginţii claselor şi
le-au stabilit la începutul anului şcolar şi fiecare diriginte a derulat activităţi şi a făcut demersuri
pentru:
 cunoaşterea elevilor sub aspectul personalităţii (aptitudini, abilităţi, interese, pasiuni,
temperament, caracter, aspiraţii şi valori);
 cunoaşterea modului de integrare în şcoală şi a randamentului şcolar;
 cunoaşterea mediului socio-cultural de provenienţă;
 motivarea elevilor pentru pregătirea la nivel corespunzător pentru susţinerea examenelor

18
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

finale;
 dezvoltarea capacităţii de autoinstruire şi adaptare continuă la schimbările permanente şi
utilizarea optimă a resurselor personale de către fiecare elev.
Diriginţii și-au ales ca repere :
 formarea personalităţii prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale;
 educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al
demnităţii şi al toleranţei;
 cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi de valorile morale şi civile;
 formarea capacităţii intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin
asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;
 asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare autoinstruirii pe parcursul întregii vieţii;
 dezvoltarea armonioasă prin educaţie fizică şi sport, educaţie pentru sănătate;
 realizarea idealului educaţional, derivat din tradiţiile umaniste, din valorile democraţiei, din
aspiraţiile societăţii româneşti, şi păstrarea identităţii naţionale;
 sporirea eficienţei actului didactic prin cunoaşterea şi respectarea actelor normative;
Membrii comisiei s-au implicat activ în realizarea unor activitati şcolare si extraşcolare precum:
 Balul Bobocilor 2015 – organizat cu sprijinul cadrelor didactice din şcoală, a diriginţilor în
mod special, sub directa coordonare a prof. Secu Cristina, Balasoiu Daniela şi Nistor Valeria.
De asemenea, la realizarea acestei activităţi mult aşteptate de elevii liceului a avut un rol
esenţial directorul şcolii, prof. Iorga Mihaela, activitatea fiind finanţată de şcoală, prin
intermediul directorului general al Fundaţiei, prof. Ion Nănuţi, dar şi prin sponsorizări de
ordin financiar sau oferire de cadouri;
 Proiecte educative cu ocazia: Zilei Nationale a României, Sărbătorilor de Crăciun,
Holocaustul, Ziua poetului neamului românesc – Mihai Eminescu, ziua Unirii;
 S-a organizat festivitatea de deschidere a noului an scolar;
 S-au realizat activitati ce vizeaza protectia impotriva cutremurelor sau incendiilor, precum şi
 Activităţi antifumat – în cadrul proiectului educativ “Nu fuma azi!”;
 S-au implicat în activitati de sustinere a echipei scolii în cadrul concursurilor sportive.
Un rol esenţial în dezvoltarea elevilor îl deţine colaborarea între cadrele didactice şi în special
membrii Comisiei diriginţilor care au ţinut permanent legătura cu Consiliul profesoral al clasei
precum şi cu Consiliul consultativ al părinţilor.
În cadrul şedinţelor ce au avut loc la nivelul Comisiei diriginţilor s-au realizat următoarele activităţi
lunare:
• luna septembrie
1. Prezentarea Raportului de activitate a Comisiei Diriginţilor pe anul şcolar 2014-2015;
2. Stabilirea sarcinilor la nivelul Comisiei Diriginţilor;
3. Stabilirea Planului de acţiune la nivelul comisiei;

19
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

4. Prezentarea Planului managerial al Comisiei dirigintilor;


5. Stabilirea acţiunilor la nivelul Comisiei pentru activităţi extraşcolare.
• luna octombrie
1. În cadrul şedinţei din data de16.10.2015 a avut loc prezentarea referatului cu tema „Evaluarea
şcolară?” de către prof. Nistor Valeria.
2. Aplicarea, centralizarea şi analiza chestionarelor aplicate elevilor pentru stabilirea stilurilor de
învăţare. Rezultatele acestor chestionare sunt aduse la cunoştinţă Consiliului clasei afişate la loc
vizibil în sala de curs.
3. Organizarea Balului Bobocilor 2015 – unde au fost implicaţi elevi din clasa a XII-a, dar şi de la alte
clase ca şi prezentatori sau colaboratori în cadrul şedinţelor de pregătire. În organizare s-au
implicat o serie de cadre didactice precum: prof. Secu Cristina, prof. Nistor Valeria, prof. Bălăşoiu
Daniela, prof. Băbăţ Andrei, prof. Martin Alina, precum şi directorul şcolii prof. Iorga Mihaela.
• luna noiembrie
1. În cadrul şedinţei comisiei din data de 9.11.2015 a avut loc o lecţie deschisă la clasa a V-a
sustinuta de prof. Secu Cristina, cu tema” Politeţea – o floare rară”;
2. Realizarea activitatilor din cadrul Balului bobocilor 2015 – care s-a susţinut în sala de sport a
Liceului Economic.
• luna decembrie
1. Sărbătorile creştine – „Moş Nicolae”, „Serbarea Crăciunului” – stabilirea programului. În cadrul
sărbătorilor amintite s-au pregătit acţiuni care au contribuit la promovarea şcolii, prin participări
la spectacole organizate la diverse instituţii.
2. În cadrul şedinţei din data de 03.12.2015 a avut loc o lectie deschisa la clasa a XII-a sustinuta de
prof. Bălăşoiu Daniela, cu tema „A învăţa să înveţi – o necesitate atuală şi viitoare”.
• luna ianuarie
1. Situaţia la sfârsitul semestrului I – discuţii.
2. În cadrul şedinţei din data de 27.01.2016 a avut loc prezentarea referatului cu tema „Parinţi şi
copii” de către prof. Roşca Gheorghiţa.
În cadrul lecţiilor deschise s-au folosit diverse mijloace şi metode didactice, prezentări PPT,
filmuleţe de pe internet, fişe, care au contribuit la antrenarea elevilor şi atingerea obiectivelor
stabilite de cadrele didactice.
Proiectele de lecţie, referatele şi procesele verbale ale şedinţelor, însoţite de convocatoare se
regăsesc la dosarul comisiei, alături de ate documente specifice precum:
• structura anului şcolar;
• atribuţiile comisiilor metodice;
• componenţa comisiei;
• programul orelor de dirigenţie şi a lectoratelor cu părinţii;
• planificarea activităţilor lunare;
• Raportul de activitate pentru anul şcolar precedent;
20
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

• Planul managerial al Comisiei diriginţilor pe anul şcolar în curs;


• Planificările calendaristice pentru orele de consiliere şi lectoratele cu părinţii;
• Procese verbale încheiate cu elevii cu ocazia informării acestora cu privire la condiţiile
suspendării bursei „Bani de liceu”, Prevederile R.O.O.F.U.I.P. şi R.O.I., norme legate de protecţia
muncii şi P.S.I.;
• Procese verbale de la şedinţele cu părinţii;
• Chestionare aplicate elevilor pentru stabilirea stilurilor de învăţare şi centralizarea acestora.
Din cele prezentate se observă că diriginţii au colaborat cu profesorii de la clasă si cu colegii
de comisie.
Pentru a menţine relaţia familie - şcoală, am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii informaţii
periodice, semnalandu-se orice neregulă de ambele părţi. La toate şedinţele realizate au
participat Directorul generat prof. Ion Nănuţi şi directorul şcolii prof. Iorga Mihaela.
Pe tot parcursul semestrului I al anului şcolar 2015-2016, membrii comisiei au colaborat
permanent, s-au sprijinit reciproc şi s-a oferit permanent un schimb de informaţie şi cunoaştere,
toate acestea contribuind la buna desfăşurare a activităţilor şcolare şi extraşcolare.

III.5 Comisia Metodică pentru Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

I. LEGISLAŢIE
Documentare, cunoaştere, aplicare
- Asigurarea unităţii de învăţământ cu legislaţie şcolară nou apărută
- Mapa legislativă:
• Inventarierea legilor şi actelor normative existente în punctele de documentare
• Prezentarea noutăţilor în domeniul legislativ; completarea punctelor de documentare
legislativă cu legile şi actele normative nou apărute
• Actualizarea inventarului legilor şi actelor normative existente în punctele de documentare.
- Prelucrarea legilor şi actelor normative care reglementează sistemul de învăţământ în
consiliul profesoral la nivelul unităţii de învăţământ sau, dupa caz, în cadrul colectivelor
metodice.
- Studierea noutăţilor în domeniul legislativ.
- Asigurarea consilierii pe probleme juridice în scopul aplicării corecte a legislaţiei şcolare în
vigoare.

II. CURRICULUM
Asigurarea calităţii
a) Sporirea calităţii proiectării

21
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

 Consilierea responsabililor comisiilor metodice din unitatea de învăţamânt privind


proiectarea activităţilor de dezvoltare profesională şi perfecţionarea la nivelul catedrelor şi
comisiilor metodice.
 Completarea băncii de date cu documentele curriculare oficiale nou apărute, cu titlurile
manualelor auxiliare curriculare aprobate de M.E.C.S
b) Organizarea şi conducerea operaţională a activităţilor curriculare la nivelul unităţilor de
învăţamânt
c) Optimizarea procesului de îndrumare-control-evaluare la nivelul unităţii de învăţământ
 Realizarea unor instrumente necesare evaluării activităţii cadrelor didactice - fişe de evaluare
a responsabilului colectivului metodic.
 Fisa de evaluare a cadrului didactic
 Evaluarea eficienţei şi eficacităţii acţiunilor de perfecţionare şi dezvoltare profesională de la
nivelul colectivelor metodice
 Implicarea activă a directorilor unităţii de învăţamânt în proiectarea organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de dezvoltare profesională şi de perfecţionare de la nivelul
colectivelor metodice
 Consilierea responsabililor comisiilor metodice din unitatea de învăţamânt privind modalităţi
de stimulare a personalului didactic în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni
de perfecţionare pe probleme de curriculum.

III. RESURSE UMANE


a) Constituirea colectivelor de colaboratori necesari în activitatea de perfecţionare
Stabilirea şefilor colectivelor metodice şi a responsabilului cu perfecţionarea şi cooptarea
acestora în colectivul de colaboratori ai directorului în organizarea şi desfăşurarea activităţilor
de perfecţionare şi dezvoltare profesională.

b) Informarea cu noutăţile care apar în domeniul perfecţionării.


 Informarea curentă a personalului didactic şi nedidactic asupra modului de organizare şi
desfăşurare a cursurilor la centrele de perfecţionare acreditate de M.E.C.I.
 Planificarea activităţilor de perfecţionare pe anul scolar 2015-2016, la nivelul
colectivelor metodice şi consiliului pedagogic.
 Depistarea problemelor cu care se confruntă cadrele didactice în didactica aplicată şi
managementul calităţii; stabilirea unor acţiuni la nivelul colectivelor metodice
 Transmiterea diagramei activităţilor de pefecţionare la I.S.J
IV. PERFECŢIONARE
1. Formarea curentă
a) Perfecţionarea cadrelor didactice prin intermediul colectivelor metodice şi consiliului
pedagogic.
22
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

 Stimularea participării cadrelor didactice cu o bogată exerienţă şi rezultate deosebite la


catedră, la activităţi de cercetare pe probleme de didactică aplicată şi managementul
calităţii.
b) Perfecţionarea personalului prin intermediul centrelor de formare continuă
 Stabilirea nevoii de de perfecţionare pentru anul şcolar 2015-2016;
 Înscrierea la cursuri de perfecţionare;
 Participarea la cursuri de perfecţionare;
c) Perfecţionarea personalului prin intermediul cercurilor pedagogice şi C.C.D.
 Participarea la activitaţile de perfecţionare organizate de C.C.D.
d) Informarea cadrelor didactice asupra condiţiilor şi perioadei de înscriere la grade
 Programarea inspecţiilor curente în vederea înscrierii la gradul II sau I
2. Perfecţionarea prin grade didactice
 Programarea şi desfăşurarea inspecţiilor curente
 Desfăşurarea inspecţiilor curente în vederea înscrierii la gradul II şi I
 Înscrierea cadrelor didactice la definitivat sau grade
 Depunerea dosarelor la directori în vederea înscrierii la:
 Definitivat sesiunea august 2015;
 Gradul II sesiunea august 2015;
 Gradul I seria 2015-2018
 Depunerea dosarelor la ISJ
Informarea personalului didactic asupra:
 centrelor universitare care organizează cursuri de conversie şi reconversie profesională;
 condiţiilor şi perioadei de înscriere;
3. Formarea personalului prin conversie şi reconversie profesionala
Dezvoltarea profesională prin conversie şi reconversie
 Stimularea şi încurajarea personalului didactic pentru a urma cursuri de conversie şi
reconversie profesională;
 Stabilirea nevoii de perfecţionare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic.
 Stabilirea ofertei de perfecţionare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic.
4. Formarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic.
Formarea continuă a personalului didactic auxiliar şi nedidactic.
 Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de perfecţionare a personalului didactic auxiliar şi
nedidactic.
 Planificarea activităţilor de consiliere, îndrumare şi control pe probleme de perfecţionare.
 Realizarea instrumentelor privind evaluarea activităţilor de perfecţionare;
23
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

V. CONSILIERE, CONTROL ŞI EVALUARE


1. Organizarea activităţilor de consiliere, îndrumare şi control
 Desfaşurarea activităţilor de consiliere, îndrumare şi control pe probleme de perfecţionare.
 Participarea la acţiunile de perfecţionare realizate la nivelul comisiilor metodice;
 Analiza periodica şi realizarea de sinteze privind necesarul de perfecţionare, eficienţa şi
eficacitatea acţiunilor
Proiectarea activităţii s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe
baza abordării transdisciplinare şi transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare.
De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MECS, precum şi de recomandările
primite din partea inspectorilor de specialitate.
Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor
calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare.
S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, discuţii. Elevii au fost implicaţi în situaţii evaluative
centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi
natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.
În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în
egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor
dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a
metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele
elevilor.
În cadrul Liceului Teoretic „Şerban Cioculescu” s-au derulat şi se derulează mai multe proiecte în
care au fost implicaţi elevii şi cadrele didactice, în parteneriat cu diverse instituţii, printre care
Inspectoratul judeţean de poliţie MH, Inspectoratul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă MH, Crucea
Roşie, Biblioteca Judeţeană, Şcoala Postliceală Sanitară „Gheorghe Ţiţeica din Drobeta Tr. Severin.
Evidenţiem consecvenţa cadrelor didactice în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a
conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare
şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative, confirmându-se o calitate
sporită a actului didactic comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat în achiziţiile,
capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor.
Activitatea comisiei metodice de perfecţionare a cadrelor didactice s-a desfăşurat după planul
managerial dezbătut şi aprobat în cadrul comisiei metodice si a planificarii activităţii care a cuprins:
1. Prezentarea Planului Managerial şi stabilirea Programului activităţilor pe semestrul I.
Stabilirea sarcinilor membrilor comisiilor metodice. (Septembrie)
2. Discuţii referitoare la programele şcolare în vigoare. (Octombrie)
3. Prezentarea unui referat cu tema: „Metode moderne de învăţare ”(Noiembrie).
4. Participarea la Cercurile Pedagogice. (Decembrie)
5. Prezentarea Raportului de activitate pe sem. I al anului şcolar 2015-2016 (Ianuarie)

24
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

Cadrele didactice care predau la Liceul Teoretic „Şerban Cioculescu” din Drobeta Tr. Severin au
participat la cercurile pedagogice, precum şi la cursuri de perfecţionare organizate de C.C.D. şi de
alte centre de perfecţionare, astfel: d-nele profesoare Mihaela Iorga, Nistor Valeria, Secu Cristina
au absolvit cursurile programului de formare continuă ”Didactino”, atât acestea, cât și alte d-ne.
prof. au participat la simpozioane județene, naționale și internaționale. D-nele. prof. Nistor
Valeria, Bălăşoiu Daniela, Martin Alina, Stancu Oana au absolvit programul de formare continuă
“Oscint – Inovare pentru calitate în învăţământul preuniversitar”.

Capitolul IV – Activități bibliotecă şcolară

Participarea elevilor la activitatea de bibliotecǎ


Doamna bibliotecar Nănuți Ana, cu sprijinul cadrelor didactice, antreneazǎ elevii în activitǎţile de
bibliotecǎ, având ca scop:
 cultivarea interesului pentru lecturǎ (în mod sistematic şi independent)
 facilitarea accesului larg la colecţiile bibliotecii
 familiarizarea cu normele biblioteconomice şi bibliografice
 crearea şi dezvoltarea deprinderilor de muncǎ intelectualǎ
 iniţierea în folosirea aparaturii moderne de cǎutare a informaţiei
 formarea viitorilor utilizatori ai bibliotecilor mai mari
 dovedirea spiritului critic în alegerea informaţiei
Prin activitatea sa, biblioteca şcolarǎ participǎ la realizarea obiectivelor sistemului de învǎţǎmânt, în
ansamblul sǎu, precum şi a obiectivelor educaţionale pe niveluri de stadii şi profiluri deînvățământ
Biblioteca şcolarǎ este destinatǎ sprijinirii procesului instructiv-educativ, satisfacerii cerinţelor de
informare documentarǎ, de lecturǎ şi de studiu ale elevilor, cadrelor didactice şi celorlalte categorii
de personal din unitatea de învǎţǎmânt în care funcţioneazǎ.
În ziua de 15 ianuarie 2016 la Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” s-a desfǎşurat o activitate cu
ocazia omagierii marelui nostrum poet ,, Mihai Eminescu – trecut şi prezent ” eveniment la care au
participat cadre didactice şi elevi.
Acţiunea a fost organizată de doamna Secu Cristina, profesor de Limba şi literatura românǎ, care a
prezentat laudativ întregul univers eminescian, punând accent în special pe latura poeticǎ a
scriitorului.
Admirabilǎ şi apreciabilǎ a fost şi atitudinea elevilor, în special a celor de clasa a V-a care au dat
dovadǎ de mult interes, ,,disecând” cu plǎcere poeziile marelui scriitor Mihai Eminescu. Întreaga
opera eminescianǎ reprezintǎ sau ar trebui sǎ reprezinte pentru noi ca români, icoanasufletului
acestei naţiuni, o simbiozǎ între trecut şi prezent, care de altfel indirect, a contribuit şi la
unitatea naţionalǎ. Astfel, o parte din Eminescu este în noi, prin contribuţia desǎvârşitǎ şi rolul pe
25
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

care l-a avut acesta în dezvoltarea limbii române, mai mult sau mai puţin voit. Mihai Eminescu fiind
,,nemuritor” poate fi considerat un reper peste veacuri, pentru întreaganaţiune românǎ. Inegalabilul
Mihai Eminescu este aşezat la loc de cinste în biblioteca liceului prin diversele cǎrţi şi material
expuse în interiorul acesteia.
În anul şcolar 2015-2016, semestrul I, frecventarea bibliotecii de cǎtre elevi şi profesori a fost una
în creştere faţǎ de anii anteriori, datoratǎ în principal noii conduceri a şcolii,implicatǎ activ şi în
managementul bibliotecii.
S-au mai achiziţionat un numǎr de cǎrţi de specialitate, astfel încât numǎrul de volume existent în
bibliotecǎ a ajuns la volume.
Este necesară o mai mare implicare a cadrelor didactice, și în special a profesorilor diriginți, pentru
îndrumarea elevilor și îndreptarea acestora catre lectură. Inițierea unor activități, în acest sens, la
orele de dirigenție, având drept scop orientarea elevilor către lectură.

OBIECTIVE GENERALE ALE ACTIVITĂŢII BIBLIOTECII ŞCOLARE


• Asigurarea documentelor de bibliotecă necesare desfăşurării corespunzătoare a procesului
de învăţământ şi educaţie
• Formarea unei temeinice culturi generale a elevilor
• Înţelegerea de către elevi a rolului şi importanţei informaţiei în lumea contemporană
• Iniţierea elevilor în cercetarea documentară
• Sprijinirea personalului didactic al şcolii în îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ,
asigurând publicaţii de referinţă, de informare curentă, de pedagogie, lucrări privitoare la
conţinutul diferitelor discipline predate în şcoală şi la metodica predării acestora
• Valorificarea fondului de documente, atât în format clasic cât şi în format electronic,
existent în biblioteca şcolii.
• Campanie de colaborare cu toate cadrele didactice.

Capitolul V. Activităţi educative extrașcolare și extracurriculare

Obiective:
 stimularea respectului faţă de munca de calitate;
 cultivarea spiritului de lucru de echipă / în grup;
 valorificarea potenţialului creativ şi a originalităţii elevilor ;
 însuşirea unor deprinderi de comportament în societate şi a bunelor maniere;
 îmbogaţirea cunoştinţelor la anumite discipline de învăţământ: lb.română, franceză, engleză,
istorie, muzică, religie etc.;
 dezvoltarea interesul pentru literatura şi folclorul românesc şi cel al minorităţilor;
 cunoaşterea, conservarea şi perpetuarea obiceiurilor şi a datinilor strămoşeşti şi a celor locale;
 cunoaşterea trecutului glorios al patriei şi dezvoltarea sentimentelor patriotice;
 stimularea şi dezvoltarea interesului pentru muzica şi folclorul autohton de calitate;
 cunoaşterea frumuseţilor naturii, a peisajului autohton şi menţinerea unui mediu curat;
26
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

 cultivarea şi dezvoltarea interesului faţă de obiectivele turistice din judeţ şi din ţară;
 cultivarea sentimentelor de preţuire şi de apreciere a tezaurului românesc, a patrimoniului
spiritual naţional;
 stimularea inclinaţiei către frumos şi dezvoltarea gustului estetic;
 formarea unui orizont cultural deschis şi autentic;
 promovarea valorilor etice şi spirituale naţionale şi creştine;
 promovarea valorilor autentice din cultura română şi universală;
 dezvoltarea fizică şi psihică liberă şi armonioasă a elevlului, formarea unei personalităţii
autonome şi creative pentru o integrare activă şi reală în societate;

Nr. Dome- Denumirea activităţii Participanţi Responsabili


Crt. niul
1. Om şi „A început şcoala!”- festivitatea de Colectivul de elevi, cadrele Director,
societate deschidere a anului şcolar 2013-2014 didactice, reprezentanţi ai Diriginţii claselor IX-XII
comunităţii locale, părinţii Bibliotecarul şcolii

2 Cultural ,,Noaptea cercetătorilor’’


artistic Clasele XI-XII Prof. Bălăşoiu Daniela

3 Om şi „Ziua mondială a educaţiei” Colectivul de elevi, cadrele Diriginţii claselor IX-XII


societate - prezentare de referate, didactice Bibliotecarul scolii
- power-point-uri realizate de elevi,
- concurs de cultura generala.
4 Cultural- ,,Balul bobocilor” Colectivul de elevi, cadrele Diriginţii
artistic didactice, reprezentanţi ai Cadrele didactice
comunităţii locale.
5 Cultural- HALLOWEEN- “Trick or Treat! Here comes Colectivul de elevi, cadrele
artistic the Halloween!” didactice. Prof. Martin Alina Angela
- bal mascat,
- concurs eseuri/desene
- semnificaţia zilei – power-
point
6 Limba si Colectivul de elevi,
comunicare Concurs - ,,Cangurul lingvist’’ cadrele didactice Prof. Secu Cristina Roxana

7 Om şi ,,Spune nu! Violenţei!’’ Colectivul de elevi ai şcolii, cadre Prof. Stancu Oana Codruţa
societate - afişe, postere, expoziţii cu didactice Prof. diriginţi
materiale realizate de elevi,
chestionare
-
8 Om şi „Să stingem ţigările’’ – Ziua naţională Colectivul de elevi ai şcolii, cadre Prof. Nistor Valeria
societate fără tutun didactice Prof.diriginti
- afişe, postere, expoziţii cu materiale
realizate de elevi, chestionare

9 Cultural- Proiectul C.P.P. 175 -,,Firma de exerciţiu, Colectivul de elevi ai şcolii, cadre Prof Andriţoiu Leontina
Artistic un prim pas în construirea carierei ’’ didactice

Limbă şi ,,Concurs de lectură şi interpretare de Colectivul clasei a-V-a Prof. Secu Cristina
comunicare text’’

27
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

10 Sportiv ,,Olimpiada şcolară de handbal, fotbal.’’ Colectivul de elevi ai şcolii, cadre Prof.. Ţurai Relu
turistic didactice Prof. Urucu Eusebio
Prof. Stan Alexandra
Prof. Schintee
11 Cultural- ,,1 Decembrie’’-,,Ziua Naţională a Colectivul de elevi, Prof. Stancu Oana
artistic României’’ cadre didactice Prof. Roşca Gheorghiţa
-audiţii cântece populare, Prof. diriginţi
-dansuri populare
-vizita la muzeu
-sărbători, tradiţii şi obiceiuri
mehedinţene
12. Cultural- ,,Crăciunul,, - bucurie şi pace în suflet Colectivul de elevi IX-XII Prof. Diriginţi
artistic scurt program artistic: obiceiurile de Colectivul clasei a-V-a Prof. Para Tinca
iarnă, mirajul sărbătorilor de iarnă, Cadrele didactice Prof.Racoveanu Valeriu
colinde

13. Cultural- Omagiu poetului naţional - Mihai Colectivul de elevi IX-XII


artistic Eminescu: „Eminescu, la ceas aniversar Colectivul clasei a-V-a Prof. Secu Cristina
...”Concurs Eminescu, recital de poezii şi Cadrele didactice Prof. diriginţi
cântece din opera eminesciană, materiale
power-point etc.

14. Om şi „Hai sa dăm mană cu mană” Colectivul de elevi,


societate - recital de poezie şi cântece, cadrele didactice Prof. Roşca Gheorghiţa
-prezentare power-point, Dirigintii claselor
-expoziţie cu desenele elevilor
-HORA UNIRII

15 Cultural- ,,VALENTINE’S DAY/DRAGOBETELE’’ Colectivul de elevi, Prof. Martin Alina


artistic -“Will you be my Valentine?” – expoziţie cadrele didactice,
de felicitări pe această temă.
16 Olimpiadele şcolare Colectivul de elevi, Cadrele didactice,
cadrele didactice,

Capitolul VI - Analiza situației școlare a elevilor

La sfârșitul semestrului I al anului școlar 2015-2016, situația școlară se prezenta astfel:

Nr. Clasa Profilul Nr. elevi Nr. elevi Nr. total absențe pe clase
crt promovați corigenți Motivate Nemotivate
pe clase pe clase
1. a-IX-a A Matematică-Informatică
2. a-IX-a B Tehnician în activități economice
3. a-IX-a C Sportiv
4. a-X-a A Matematică-Informatică
5. a-X-a B Tehnician în activități economice
6. a-X-a C Sportiv
7. a-XI-a A Tehnician în activități economice
8. a-XI-a B Sportiv
9. a-XII-a A Matematică-Informatică
10. a-XII-a A Tehnician în activități economice
11. a-XII-a C Sportiv
28
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

Frecvența la cursuri este o problemă la nivelul școlii pentru care nu s-a găsit încă o soluţie. O
explicație a ineficienței acțiunilor întreprinse poate fi pusă pe seama inexistenței unor instrumente de
constrângere a elevilor din învățământul obligatoriu de a frecventa cursurile, care să vizeze părinții.
O ”mustrare scrisă” aplicată elevului, însoțită de înștiințarea familiei prin adresă scrisă, produce de
cele mai multe ori efecte nesesizabile. O dovadă a acestei explicații este înregistrarea unui
absenteism sever la clasele din învățământul obligatoriu, în special la clasa a IX-a, unde media
absenţelor pe elev este irelevantă, de vreme ce depinde în mare măsură de numărul de elevi înscrişi
care nu frecventează şcoala, dar care nu pot fi scoşi din catalogul clasei.
Disciplina
Situația disciplinară este reflectată de notele la purtare acordate la sfârșitul semestrului, precum şi
de numărul sau gravitatea sancţiunilor aplicate elevilor. Un număr mare de elevi au fost sancționați
cu scăderea notei la purtare din cauza absențelor.

Capitolul VII - Analiza SWOT a instituţiei

Puncte tari
Resurse materiale:
 Dotări moderne la laboratorul de contabilitate;
 Bază materială bună destinată tehnologizării informaţiei şi studiului informaticii
(30 calculatoare conectate la Internet);
 Laboratoare de fizică, chimie, biologie dotate cu mobilier, materiale didactice și mijloace
 informatizate (calculator și videoproiector);
 Cabinet de consiliere psihopedagogică;
 Bibliotecă școlară cu fond bogat de carte;
 Sisteme de supraveghere video și sistem de iluminat
 Teren de sport modern și spațios.

Resurse umane:
 Existenţa unui număr relativ mare de cadre didactice cu experienţă şi grad didactic I;
 Disponibilitatea unor cadre didactice să desfăşoare activităţi suplimentare menite să înlăture
rămânerile în urmă sau să conducă la performanţă;
 Resurse curriculare:
 Oferirea unui spectru larg de profiluri şi specializări;
 Ofertă bogată de activităţi extraşcolare

Puncte slabe
Resurse materiale:
 Folosirea insuficientă a laboratorului de informatică pentru susținerea lecțiilor în AEL sau în
alte platforme educaționale;
Resurse umane:
 Conservatorismul unor cadre didactice și didactice-auxiliare privind rezistenţa la schimbare
în organizarea şi desfăşurarea activităților care le revin ca obligații de serviciu;
 Nerespectarea de către diriginți a prevederilor R.O.F.U.I.P. în sancționarea și acordarea notei
la purtare, fapt ce încurajează absenteismul și produce nedreptăți în rândul elevilor;
 Lipsa de motivare în actul învăţării a unor elevi;
 Rata mare a absenteismului ;
Resurse curriculare
 Utilizarea cu preponderență a metodelor tradiționale de predare-învățare și utilizarea
29
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

metodelor centrate pe elev doar în condiții de asistență;


 Valorificarea insuficientă a temei pentru acasă;
 Utilizarea cu preponderență a evaluărilor sumative în defavoarea celor formative ca urmare a
supraaglomerării programelor școlare și resursei de timp insuficiente;
Resurse umane
 Realizarea planului de şcolarizare;
 Popularizarea anuală a ofertei de şcolarizare prin diferite mijloace;
 Ocuparea catedrelor libere de către cadre titulare;
 Participarea profesorilor la cursuri de perfecţionare şi formare continuă;
 Facilităţi acordate de la bugetul de stat pentru copiii proveniţi din familii sărace (bursa „Bani
de liceu”, decontarea navetei);
 Resurse curriculare
 Sincronizarea programelor de studiu cu cele ale examenelor naţionale;
 Elaborarea unor suporturi de curs pentru CDS- CDL.

 Ameninţări
 Resurse materiale:
 Concurența altor instituții de învățământ liceal din localitate care au specializări similare cu
 ale instituției noastre;
 Implicarea insuficientă a familiei în îmbunătățirea rezultatelor.
 Resurse umane:
 Nivelul de cunoştinţe al elevilor sub nivelul minim prevăzut de programa şcolară;
 Inerţia comunităţii locale cu privire la percepţia nefavorabilă a capacităţii instituţiei de a oferi
 servicii educaţionale;
 Incapacitatea financiară a familiei și dezinteresul pentru educarea și formarea copiilor ceea ce
 favorizează părăsirea timpurie a școlii;
 Costul ridicat al cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice;
 Scăderea interesului absolvenţilor din învăţământul superior pentru practicarea profesiei de
 dascăl;
 Resurse curriculare
 Discontinuitatea unor politici educaţionale ale ministerului.

30
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

Capitolul VIII – Plan de măsuri pentru semestrul al II-lea

Creșterea Asistențe la orele de curs Conform Echipa managerială


planificării
calității
Ședințe ale comisiilor metodice în care se propun Conform Responsabilii de
procesului activități demonstrative, se analizează accentuând calendarului Comisii metodice
instructive- aspectele pozitive și negative, prezentări de referate, de activități
educativ diseminări de cursuri de formare continua comisiilor
metodice
Verificarea documentelor de proiectare a activității Permanent Echipa managerială
didactice Responsabilii de
comisii metodice
Diversificarea metodelor de evaluare și creșterea Permanent Responsabilii de
ponderii evaluărilor formative comisii metodice

Monitorizarea valorificării resurselor curriculare de Permanent Responsabilii de


care dispune școala
Valorificarea temei pentru acasă Permanent Cadre didactice
Eficientizarea Monitorizarea efectuării serviciului pe școală Permanent Consiliul de
Administrație
tuturor
Stabilirea modului de gestionare a veniturilor Lunar Consiliul de
structurilor din extrabugetare realizate Administrație
instituție Analizarea rapoartelor de activitate întocmite de Trimestrial Consiliul de
sectoarele din școală (secretariat, contabilitate, Administrație
administrativ)
Prezentarea ofertei de cursuri opționale tuturor Februarie Responsabili comisii
Promovarea elevilor școlii în vederea stabilirii curriculum-ului 2016 metodice
ofertei școlii și pentru anul școlar următor
adaptarea ei la Realizarea de pliante, broșuri, panouri pentru Martie 2016 Comisia pentru
promovarea ofertei școlii absolvenților claselor a VIII- promovarea imaginii
nevoile elevilor a din zonă școlii
Participare la Târgul educațional organizat de ISJ Aprilie 2016 Comisia pentru
Mehedinți promovarea imaginii
școlii
Prezentări ale ofertei pentru planul de școlarizare în Mai 2016 Comisia pentru
școlile gimnaziale din zona Mehedinți promovarea imaginii
școlii
Îmbunătățirea Continuarea programelor de pregătire suplimentară Conform Responsabili comisii
pentru bacalaureat graficelor metodice
rezultatelor
școlare Organizarea de simulări ale probelor scrise din cadrul Lunar- Responsabili comisii
examenului de bacalaureat semestrial metodice
Asigurarea Actualizarea site-ului școlii Permanent Informatician
fluidizării Afișarea hotărârilor Consiliului de Administrație După fiecare Secretarul
circulaţiei ședință Consiliului de
Administrație
informaţiei
Afișarea informațiilor provenite de la MENCS, CCD, Permanent Secretarul
aferente ISJ la avizierul unității
componentei Prezentarea în ședință CP a raportului de activitate Martie 2016 Director
managementului pentru sem. I 2015 - 2016

31
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

instituţional
Asigurarea Identificarea elevilor capabili de performanță și Ianuarie Responsabili comisii
sprijinirea lor în vederea atingerii acesteia 2016 metodice
condiţiilor de
Desfășurarea etapelor locale ale olimpiadelor școlare Februarie Responsabili comisii
dezvoltare 2016 metodice
personală şi Stabilirea temelor de proiect în cadrul examenului de Februarie Conducătorii de
profesională a evaluare a competențelor profesionale 2016 proiect
elevilor.
Monitorizarea întocmirii proiectelor pentru examenul Februarie- Director
Promovarea de certificare a competențelor profesionale Mai 2016
educaţiei Identificarea de noi agenți economici în vederea Permanent Responsabili comisii
incluzive şi desfășurării instruirii practice la clasele de la filiera metodice
tehnologică
asigurarea
şanselor egale

Implicarea Înștiințarea familiei cu privire la sancțiunile aplicate Permanent Secretariat și


elevilor care încalcă prevederile ROFUIP și cu privire diriginți
activă a la programul de pregătire suplimentară BAC 2016
părinţilor, a Monitorizarea desfășurării ședințelor cu părinții Permanent Director
comunităţii Desfășurarea de activități extrașcolare cu implicarea Conform Responsabil proiec
locale, a altor altor instituții calendarului și programe
instituţii, în educative
formarea la
elevi a unor
atitudini
pozitive faţă de
valorile
societăţii

Director
Prof. Mihaela Iorga

32
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

33
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

90
Liceul Teoretic ,,Șerban Cioculescu” Drobeta Turnu Severin
Raport de activitate pentru semestrul I al anului școlar 2015-2016

35

S-ar putea să vă placă și