Sunteți pe pagina 1din 2

Extras din document

Psihologia muncii
Prezentarea cadrului teoretic al disciplinei de psihologia muncii, a modalităţii de evaluare
Seminar I
I. Introducere în psihologia muncii
I.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
• Cum putem defini psihologia muncii?
Psihologia muncii se ocupă cu studiul fenomenelor şi particularităţilor psihice implicate în activitatea de muncă a omului
(Iosif, 1996).
Pitariu: “psihologia muncii studiază optimizarea interacţiunii om-maşină-mediul muncii, în scopul creşterii productivităţii
şi calităţii muncii, fiabilităţii sistemelor socio-tehnice, eficienţei şi confortului în muncă“
• Care este diferenţa între psihologia muncii şi psihologia organizaţională?
Psihologia industriala si organizationala studiaza comportamentul in situatiile de munca. (Tabachiu, 1997).
De aceea s-au format doua directii:
-Psihologia organizationala care studiaza relatia OMUL-PROFESIA-MUNCA IN CONTEXT ORGANIZATIONAL
-Psihologia industriala (a muncii) care studiaza relatia OM-MASINA-MEDIU
• Menţionaţi caracteristicile muncii după Tabachiu.
1. Munca este o activitate învăţată: munca nu este un simplu răspuns al organismului la stimuli de moment sau la
solicitări ale instinctului ci o activitate de îndeplinire a unor sarcini;
2. Prin muncă omul îşi produce bunurile materiale necesare subzistenţei şi pe cele spirituale, deci în consecinţă ea este
un factor esenţial in procesul de umanizare, socializare şi culturalizare a fiinţei umane;
3. Este o activitate deliberată întrucât atât produsul, rezultatul muncii cât şi scopul sarcinii de muncă au fost construite
mai întâi în plan mental, cu participarea întregului sistemul psihic uman. Scopul este elementul esenţial care
declanşează, susţine şi determină felul activităţii de muncă.
• Care este diferenţa între ocupaţie, meserie şi profesiune?
Ocupaţia este o activitate profesională sau extraprofesională caracterizată prin modalităţi acţionale bine definite. Ea
poate avea caracter tranzitoriu sau permanent. Nu presupune calificare profesională putând fi însuşită prin experienţă.
Nu constituie o sursă permanentă de venit.
Meseria este o activitate mai mult cu caracter practic care nu necesită în mod obligatoriu calificare superioară.
Profesiunea este o activitate profesională cu implicaţii teoretice necesitând o calificare superioară. Este o activitate
profesională permanentă care presupune pregătire profesională adecvată, practicarea ei pe întreg parcursul vieţii active
implicând muncă intenţionată şi organizată. Practicarea unei profesiuni constituie principala sursă de venit şi oferă
posibilitatea realizării persoanei pe plan profesional şi social.
I.2. OBIECTUL PSIHOLOGIEI MUNCII
• Care este obiectul psihologiei în muncă?
Obiectul psihologiei muncii îl constituie componentele psihologice ale diferitelor activităţi, precum şi factorii psihologici
care contribuie la sporirea productivităţii muncii.
Obiectul psihologiei muncii (Bogathy, 2002) îl constituie în linii generale:
- componentele psihice ale diferitelor activităţi: bagajul de cunoştinţe şi deprinderi, aptitudinile, înclinaţiile şi interesele,
etc;
- factorii psihologici care contribuie la sporirea productivităţii muncii: atenţia şi spiritul de observaţie, gândirea, memoria,
inteligenţa, afectivitatea, motivaţia, voinţa, etc.
Rolul psihologiei in activitatea de munca (locul de muncă deţinut de o persoană şi toate aspectele la care acesta se
referă în legătură cu persoanele care îl deservesc; descoperirea şi experimentarea unor metode de optimizare a
activităţilor organizaţionale)
Profesia de psiholog în domeniul muncii
• Care sunt activităţile pe care psihologul le deţine în activitatea muncii?
- probleme ale interacțiunii om-maşină;
- modelarea mediului de muncă (ergonomie, siguranță);
Ergonomia este un domeniu de activitate tehnico-ştiințific din cadrul psihologiei muncii, care prin colaborarea dintre
psihologi, fiziologi şi tehnicieni studiază şi realizează o astfel de organizare a sistemului "om - maşină - condiții de loc de
muncă" în aşa fel, încât munca să fie efectuată cu costuri biologice minime şi maximă eficiență.
- selecția şi evaluarea personalului;
- evaluarea performanței şi dezvoltarea carierei; instruirea personalului;
- suport în beneficiul relațiilor interpersonale şi al motivației angajaților;
- suport în beneficiul dezvoltării şi schimbării organizaționale.
Care sunt sarcinile specifice psihologiei muncii prin exemplificarea a 5 domenii de aplicare a psihologiei muncii?