Sunteți pe pagina 1din 1

JUDETUL NtrAMT

MUNICIPIUL ROMAN
CABINETUL PRIMARULUI

DISPOZITIA

NL 315dnt25.o4,2ots
Privinddelinitar.a sectiilordevotrredin Mu!icipiuluiRoman

LUCIANOVIDIUMICU,PRIMARUL
MUNICIPIULUIROMAN;

Avandin vederep.ev€dcrilcl
- H.G or. 8l/2019privindap.obarea
Progranuluicdlcnda.istic
penrrurcalizarea
actiunilo.necesare
penm lleeercamenbrilordinRomaniainParlanemLrl Eu.opcan in anul
2At9\
- ad.20 alin.(i) din Legean..208/2018, cu modificirile ii comptcldrile

mt. 64 nli,r.(l) din Leeca dministraliciPublice Locatc .!. 215/2001,


republi.ate.
cu nodifi ciile ii completirile!llerioarcj
In tcneiul dhpoziliilorall.68 alin.(l) ii an. I l5 alin.(l) din acelaiiactnonnaliv;

DISPUN:

Art.l. Se aprobi delinil.rea *cfiilor dc volaredin nunicipiul Ronar organizaie penlrr


alceeEanemb.ilordin Roninia nr Parlamcnrll European in anul2019,potrivilancxcicare
tucepafleinrce.artidin liezenladGpozilic.
Art,2. DispoTilia
seva comunica poftiviLlegii.prin glija SecetduluiMunicipnrluiRoman,
persoaneld si autoriliJilorinleresalc.

secret.rulMunicipiulriRonan,