Sunteți pe pagina 1din 1

MUNICIPIUL ROMAN

Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro


Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604, E-mail: primaria@primariaroman.ro
Emitent: Cabinetul Primarului

Nr. 7055 din 31.03.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind Regulamentul de organizare și
funcționare al serviciului public de administrare parcuri, sere și spații
verzi din municipiul Roman

Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării


serviciului public de administrare parcuri, sere și spații verzi din municipiul Roman intră
în competenţa exclusivă a conducerii municipiului Roman.

Prin administrarea spaţiilor verzi ne propunem îndeplinirea următoarelor obiective:


 protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor;
 menţinerea şi dezvoltarea funcţiilor de protecţie a spaţiilor verzi privind apele,
solul, schimbările climatice, menţinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătăţii
populaţiei, protecţiei mediului şi asigurării calităţii vieţii;
 regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziţiei şi a calităţii spaţiilor verzi;
 elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea
spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor;
 identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea
suprafeţelor acoperite cu vegetaţie;
 extinderea suprafeţelor ocupate cu spaţii verzi, prin includerea în categoria spaţiilor
verzi publice a terenurilor cu potenţial ecologic sau socio-cultural;
 evidenţa spaţiilor verzi din intravilanul municipiului Roman prin realizarea
registrului local al spaţiilor verzi

Pentru asigurarea gestiunii serviciului public de administrare parcuri, sere și spații


verzi din municipiul Roman pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi
managerială este necesară adoptarea unui regulament de organizare și funcționare al
serviciului public de administrare parcuri, sere și spații verzi din municipiul Roman prin
care să fie definite modalităţile, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea
serviciului și indicatorii de performanţă specifici serviciului.

În considerarea celor expuse, propun spre consultare, analiză şi aprobare, proiectul


de hotărâre privind Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului public de
administrare parcuri, sere și spații verzi din municipiul Roman

INIŢIATOR:
Primarul Municipiului Roman,
Laurenţiu-Dan LEOREANU