Sunteți pe pagina 1din 18

R O M Â N I A

JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂREA

Nr. ___ din 19.12.2018


privind modificarea H.C.L. nr. 151/2018 privind aprobarea funcţiilor
publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi
serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;


Având în vedere :
- expunerea de motive nr. 22822/2018 iniţiată de către Primarul
municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 22823 /2018 întocmit de către Serviciul Resurse Umane,
Salarizare;
- avizul favorabil nr. 442222/22711/2018 al Direcţiei pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti;
- avizul favorabil nr. ___ din 19.12.2018 al comisiei pentru buget-
finanţe, avizul favorabil nr. ___ din 19.12.2018 al comisiei juridice, precum şi
avizul de legalitate nr. ____ din 19.12.2018 dat de Secretarul municipiului
Roman;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea
nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act
normativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea anexelor nr. 1, nr. 3, nr. 5 şi nr. 8 ale
H.C.L. nr. 151/2018 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei,
statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
fără personalitate juridică, conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 - parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor
interesate prin grija secretarului municipiului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ,


Consilier, Secretarul Municipiului Roman,
Constantin HOLBAN Gheorghe CARNARIU
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ___ din 19.12.2018
STAT DE FUNCTII
MUNICIPIUL ROMAN - APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

FUN Functia publica Functia contractuala

Gradul profesional

profesionala/Grad
Nivelul studiilor
CTIE inal

Nivelul studiilor
DE t de

Treapta
STRU

Clasa
Numele, prenumele/VACANT, DEM fun co
Nr.crt. CTUR de
OCUPAT NITA ctio de execuţie nd de executie
A conducere
TE nar uce
PUB pub re
LICA lic
APARAT DE SPECIALITATE
1 ocupat PRIMAR S
2 ocupat VICEPRIMAR S
3 ocupat SECRETAR MUNICIPIU II S
4 vacant ADMINISTRATOR PUBLIC S
Direcţia Impozite şi Taxe Locale
5 ocupat DIRECTOR EXECUTIV II S
D.I.T.L.Serviciul Impozite şi Taxe persoane fizice
6 ocupat SEF SERVICIU II S
7 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
8 ocupat INSPECTOR I PRINCIPAL S
9 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
10 ocupat REFERENT III SUPERIOR M
11 ocupat REFERENT III SUPERIOR M
12 ocupat INSPECTOR I ASISTENT S
13 ocupat REFERENT III SUPERIOR M
14 ocupat REFERENT III SUPERIOR M
15 ocupat REFERENT CASIER IA M
16 ocupat REFERENT CASIER IA M
D.I.T.L.Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Juridice
17 ocupat SEF SERVICIU II S
18 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
19 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
20 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
21 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
22 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
23 ocupat INSPECTOR I ASISTENT S
24 ocupat REFERENT IA M
Page 1
FUN Functia publica Functia contractuala

Gradul profesional

profesionala/Grad
Nivelul studiilor
CTIE inal

Nivelul studiilor
DE t de

Treapta
STRU

Clasa
Numele, prenumele/VACANT, DEM fun co
Nr.crt. CTUR de
OCUPAT NITA ctio de execuţie nd de executie
A conducere
TE nar uce
PUB pub re
LICA lic
D.I.T.L.Compartiment urmarire impozite si taxe
25 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
26 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
27 ocupat INSPECTOR I ASISTENT S
28 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
29 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
30 ocupat INSPECTOR SPECIALITATE IA S
Direcţia Economică
31 ocupat DIRECTOR EXECUTIV II S
D.E. Serviciul buget contabilitate
32 ocupat SEF SERVICIU II S
33 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
34 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
35 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
36 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
37 ocupat INSPECTOR I PRINCIPAL S
38 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
39 ocupat REFERENT CASIER IA M
40 vacant INSPECTOR SPECIALITATE IA S
D.E.Compartiment monitorizare buget si executie bugetara,învăţământ, sănătate si alte activitati
41 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
42 vacant INSPECTOR I PRINCIPAL S
43 vacant INSPECTOR I ASISTENT S
44 vacant INSPECTOR I SUPERIOR S
D.E.Compartiment decontari si finanţare investiţii
45 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
46 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
47 vacant INSPECTOR I PRINCIPAL S
48 vacant INSPECTOR I SUPERIOR S
Serviciul resurse umane, salarizare
49 ocupat SEF SERVICIU II S
50 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
51 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S

Page 2
FUN Functia publica Functia contractuala

Gradul profesional

profesionala/Grad
Nivelul studiilor
CTIE inal

Nivelul studiilor
DE t de

Treapta
STRU

Clasa
Numele, prenumele/VACANT, DEM fun co
Nr.crt. CTUR de
OCUPAT NITA ctio de execuţie nd de executie
A conducere
TE nar uce
PUB pub re
LICA lic
52 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
53 vacant INSPECTOR I ASISTENT S
54 ocupat REFERENT III SUPERIOR M
55 vacant REFERENT IA M
56 vacant INSPECTOR SPECIALITATE IA S
Direcţia Tehnică şi de Investiţii
57 ocupat DIRECTOR EXECUTIV II S
D.T.I.Serviciul investiţii şi lucrări publice
58 ocupat SEF SERVICIU II S
59 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
60 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
61 ocupat INSPECTOR I PRINCIPAL S
62 ocupat REFERENT SPEC. II SUPERIOR SSD
63 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
64 ocupat INSPECTOR SPECIALITATE IA S
65 ocupat SUBINGINER IA SSD
D.T.I.Compartiment eficienta energetica
66 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
D.T.I.Serviciul achiziţii publice
67 ocupat SEF SERVICIU II S
S.A.P.Compartiment documentaţii şi proceduri achizitii publice
68 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
69 vacant INSPECTOR I SUPERIOR S
70 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
71 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
72 temporar vacant INSPECTOR I SUPERIOR S
S.A.P.Compartiment verificare şi monitorizare contracte
73 ocupat INSPECTOR I ASISTENT S
74 vacant INSPECTOR I DEBUTANT S
D.T.I.Serviciul managementul proiectelor
75 ocupat SEF SERVICIU II S
S.M.P.Compartiment implementare proiecte
76 ocupat EXPERT I SUPERIOR S

Page 3
FUN Functia publica Functia contractuala

Gradul profesional

profesionala/Grad
Nivelul studiilor
CTIE inal

Nivelul studiilor
DE t de

Treapta
STRU

Clasa
Numele, prenumele/VACANT, DEM fun co
Nr.crt. CTUR de
OCUPAT NITA ctio de execuţie nd de executie
A conducere
TE nar uce
PUB pub re
LICA lic
77 ocupat INSPECTOR I PRINCIPAL S
78 ocupat INSPECTOR I PRINCIPAL S
79 vacant INSPECTOR SPECIALITATE I S
S.M.P.Compartiment proiecte programe
80 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
81 ocupat INSPECTOR I PRINCIPAL S
82 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
Direcţia juridică şi administraţie publică
83 ocupat DIRECTOR EXECUTIV II S
D.J.A.P. Biroul juridic contencios
84 ocupat SEF BIROU II S
85 vacant CONSILIER JR. I SUPERIOR S
86 vacant CONSILIER JR. I DEBUTANT S
87 ocupat CONSILIER JR. I ASISTENT S
88 ocupat CONSILIER JR. I PRINCIPAL S
89 temporar vacant CONSILIER JR. I ASISTENT S
D.J.A.P. Biroul recuperare creanţe contribuabili în insolvenţă
90 ocupat SEF BIROU II
91 vacant CONSILIER JR. I SUPERIOR S
92 ocupat CONSILIER JR. I SUPERIOR S
93 vacant CONSILIER JR. I PRINCIPAL S
94 vacant CONSILIER JR. I PRINCIPAL S
95 ocupat CONSILIER JR. I ASISTENT S
D.J.A.P.Serviciul administraţie publică locală
96 ocupat SEF SERVICIU II S
S.A.P.L. Compartiment administraţie publică şi relaţia cu consiliul local
97 ocupat CONSILIER JURIDIC I SUPERIOR S
98 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
99 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
100 ocupat INSPECTOR I ASISTENT S
101 ocupat ARHIVAR IA M
S.A.P.L. Compartiment relaţii publice
102 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
Page 4
FUN Functia publica Functia contractuala

Gradul profesional

profesionala/Grad
Nivelul studiilor
CTIE inal

Nivelul studiilor
DE t de

Treapta
STRU

Clasa
Numele, prenumele/VACANT, DEM fun co
Nr.crt. CTUR de
OCUPAT NITA ctio de execuţie nd de executie
A conducere
TE nar uce
PUB pub re
LICA lic
103 ocupat REFERENT III SUPERIOR M
104 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
105 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
106 ocupat REFERENT III SUPERIOR M
S.A.P.L. Compartiment indrumare asociaţii proprietari
107 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
108 ocupat REFERENT III SUPERIOR M
S.A.P.L.Compartiment evidenta patrimoniu
109 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
D.J.A.P. Serviciul autorizări comercial, transport
110 ocupat SEF SERVICIU II S
111 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
112 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
113 vacant INSPECTOR I SUPERIOR S
114 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
115 vacant INSPECTOR I PRINCIPAL S
116 ocupat INSPECTOR I ASISTENT S
117 vacant INSPECTOR I DEBUTANT S
D.J.A.P. Serviciul monitorizare servicii de utilitati publice
118 ocupat SEF SERVICIU II S
119 ocupat INSPECTOR I ASISTENT S
120 vacant INSPECTOR I ASISTENT S
121 vacant INSPECTOR I PRINCIPAL S
122 vacant INSPECTOR I ASISTENT S
123 vacant INSPECTOR I SUPERIOR S
124 ocupat INSPECTOR I ASISTENT S
125 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
Birou monitorizare mediu
126 ocupat SEF BIROU II S
127 vacant INSPECTOR I SUPERIOR S
128 ocupat INSPECTOR I ASISTENT S
129 vacant INSPECTOR I SUPERIOR S
130 vacant INSPECTOR I PRINCIPAL S

Page 5
FUN Functia publica Functia contractuala

Gradul profesional

profesionala/Grad
Nivelul studiilor
CTIE inal

Nivelul studiilor
DE t de

Treapta
STRU

Clasa
Numele, prenumele/VACANT, DEM fun co
Nr.crt. CTUR de
OCUPAT NITA ctio de execuţie nd de executie
A conducere
TE nar uce
PUB pub re
LICA lic
131 vacant INSPECTOR I ASISTENT S
Biroul control, strategii si marketing institutional
132 ocupat SEF BIROU II
Compartiment control intern managerial
133 vacant INSPECTOR I SUPERIOR S
134 vacant INSPECTOR I ASISTENT S
Compartiment strategii, marketing instituţional si managementul calitatii
135 vacant INSPECTOR I SUPERIOR S
136 ocupat INSPECTOR I ASISTENT S
137 vacant INSPECTOR I DEBUTANT S
Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului
138 temporar ocupat ARHITECT SEF II S
D.U.A.T.Compartiment autorizări în construcţii
139 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
140 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
141 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
D.U.A.T.Compartiment obţinere şi emitere avize
142 vacant INSPECTOR I SUPERIOR S
D.U.A.T.Compartiment control urbanism
143 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
144 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
145 vacant INSPECTOR I PRINCIPAL S
146 temporar vacant INSPECTOR I SUPERIOR S
D.U.A.T.Compartiment nomenclator stradal
147 vacant INSPECTOR I ASISTENT S
148 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
D.U.A.T.Compartiment cadastru
149 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
150 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
D.U.A.T.Compartiment registru agricol
151 ocupat INSPECTOR I ASISTENT S
152 ocupat INSPECTOR I PRINCIPAL S
153 ocupat INSPECTOR SPECIALITATE IA S

Page 6
FUN Functia publica Functia contractuala

Gradul profesional

profesionala/Grad
Nivelul studiilor
CTIE inal

Nivelul studiilor
DE t de

Treapta
STRU

Clasa
Numele, prenumele/VACANT, DEM fun co
Nr.crt. CTUR de
OCUPAT NITA ctio de execuţie nd de executie
A conducere
TE nar uce
PUB pub re
LICA lic
D.U.A.T.Compartiment gestiune si valorificare patrimoniu imobiliar
154 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
Serviciul organizare evenimente,cultură, culte, învăţământ,mass-media si IT
155 ocupat SEF SERVICIU II
Compartiment organizare evenimente,cultură, culte, învăţământ si mass-media
156 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
157 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
158 ocupat INSPECTOR I PRINCIPAL S
159 ocupat INSPECTOR I ASISTENT S
Birou administrare infrastructura IT si baze de date
160 ocupat ŞEF BIROU II
161 vacant EXPERT I PRINCIPAL S
162 ocupat INSPECTOR I PRINCIPAL S
163 vacant INSPECTOR I ASISTENT S
164 vacant INSPECTOR I DEBUTANT S
165 ocupat INSPECTOR I ASISTENT S
Compartiment audit public intern
166 ocupat AUDITOR I SUPERIOR S
167 vacant AUDITOR I SUPERIOR S
Direcţia administrativa
168 ocupat DIRECTOR I S
Compartiment administrativ
169 ocupat SUBINGINER IA SSD
170 ocupat INSPECTOR SPECIALITATE IA S
171 ocupat ADMINISTRATOR I M
172 ocupat MAGAZINER M,G
173 ocupat REFERENT IA M
174 vacant REFERENT IA M
Compartiment personal deservire
175 ocupat INGRIJITOR M,G
176 ocupat INGRIJITOR M,G
177 ocupat INGRIJITOR M,G
178 ocupat INGRIJITOR M,G

Page 7
FUN Functia publica Functia contractuala

Gradul profesional

profesionala/Grad
Nivelul studiilor
CTIE inal

Nivelul studiilor
DE t de

Treapta
STRU

Clasa
Numele, prenumele/VACANT, DEM fun co
Nr.crt. CTUR de
OCUPAT NITA ctio de execuţie nd de executie
A conducere
TE nar uce
PUB pub re
LICA lic
179 ocupat MUNCITOR III M,G
180 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
181 ocupat INGRIJITOR M,G
182 ocupat INGRIJITOR M,G
183 vacant SOFER I M,G
184 ocupat SOFER I M,G
185 ocupat SOFER I M,G
186 ocupat SOFER I M,G
Cabinet Primar
187 ocupat INSPECTOR SPECIALITATE IA S
188 ocupat INSPECTOR SPECIALITATE IA S

Page 8
Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. ___ din19.12.2018

STAT DE FUNCTII
MUNICIPIUL ROMAN - DIRECTIA LOCALA DE EVIDENTA PERSOANELOR

ST FU Funcţia publică Niv Funcţia contractuală Trea Nive


Nr. RU NC înalt de Cla Gradul elul de pta lul
Nume, prenume/VACANT, OCUPAT ŢIE funcţio cond
crt. CT de execuţie sa profesional stud con de execuţie prof stud
UR DE nar ucer iilor duc esio iilor
A DE public e ere nală/
1 STANCIU CARMEN ERESTINA DIRECTOR EXECUTIV II S
BIROU EVIDENTA PERSOANELOR
2 MALEI ADRIANA SEF BIROU II S
3 SCUTARIU ELENA RAMONA INSPECTOR I SUPERIOR S
4 CURCUDEL RAMONA IONELA INSPECTOR I SUPERIOR S
5 CIOATA CONSTANTIN INSPECTOR I SUPERIOR S
6 DORNESCU SIMONA INSPECTOR I SUPERIOR S
7 ATODIRESIE DRAGOS VASILE INSPECTOR I PRINCIPAL S
8 PITRET DELIA INSPECTOR I PRINCIPAL S
9 GHIMICIU DANIELA INSPECTOR I ASISTENT S
10 temporar vacant INSPECTOR SPECIALITATE II S
11 CHIRIAC LILIANA REFERENT IA M
12 SMEREA LIVIU REFERENT IA M
13 LUNGU CONSTANTIN IRINEL REFERENT IA M
14 ANTONIE IRINA-ELENA REFERENT I M
15 MACOVEI IOSIF MARIAN ARHIVAR I M
BIROU STARE CIVILA
16 AVERESCU CAMELIA SEF BIROU II S
17 DUMITRU OANA GABRIELA INSPECTOR I SUPERIOR S
18 IONESCU IONELA INSPECTOR I SUPERIOR S
19 temporar vacant INSPECTOR I SUPERIOR S
20 PALAGHIA ELENA LILIANA INSPECTOR I ASISTENT S
21 SAMSON LOREDANA ELENA INSPECTOR I ASISTENT S
22 TURCU LAURA-NICOLETA REFERENT III SUPERIOR M
23 MACOVEI LAURA ARHIVAR I M
COMPARTIMENT PROCEDURI SPECIALE
24 SCUTARU ELENA TEODORA CONSILIER JR. I PRINCIPAL S
25 ROSU CARMEN ELENA INSPECTOR SPECIALITATE I S

Page 1
Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. ___ din 19.12.2018
MUNICIPIUL ROMAN
STAT DE FUNCTII DIRECTIA SERVICII EDILITARE

FU Functia publica Functia contractuala

Nivelul studiilor

grad/treapta
NC

profesional

profesional

Nivel studii
de

Gradul
inalt de
STRUCT TIE

Clasa
Nr.c co
Nume si prenume DE functi nd de execuţie con
rt. URA de executie
DE onar uce duc
MN public re ere
ITA
DIRECTIA SERVICII EDILITARE
1 ocupat DIRECTOR EXECUTIV II S
Compartiment documentatii servicii edilitare
2 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
3 ocupat INSPECTOR I SUPERIOR S
4 ocupat REFERENT SPECIALITATE II SUPERIOR SSD
5 ocupat INSPECTOR SPECIALITATE DEB S
6 ocupat REFERENT IA M
7 ocupat REFERENT IA M
Serviciul reparatii si intretinere patrimoniu
8 ocupat SEF SERVICIU II S
Formatia reparatii constructii
9 ocupat SEF FORMATIE II M
10 ocupat MUNCITOR II M,G
11 ocupat MUNCITOR II M,G
12 ocupat MUNCITOR II M,G
13 ocupat MUNCITOR II M,G
14 ocupat MUNCITOR III M,G
15 ocupat MUNCITOR III M,G
16 vacant MUNCITOR III M,G
17 ocupat MUNCITOR III M,G
18 ocupat MUNCITOR IV M,G
19 ocupat MUNCITOR IV M,G
20 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
21 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
22 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
23 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
24 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
25 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
26 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
27 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
28 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
29 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
Formatia confectii metalice si instalatii electrice
30 ocupat SEF FORMATIE II M
31 ocupat MUNCITOR I M,G
32 ocupat MUNCITOR I M,G
33 ocupat MUNCITOR I M,G
34 ocupat MUNCITOR II M,G
35 ocupat MUNCITOR II M,G
36 ocupat MUNCITOR II M,G
37 vacant MUNCITOR III M,G
38 ocupat MUNCITOR IV M,G
39 ocupat MUNCITOR IV M,G
40 ocupat MUNCITOR IV M,G
41 ocupat MUNCITOR IV M,G
Formatia MHC
42 ocupat SEF FORMATIE II M
43 ocupat MUNCITOR I M,G
44 ocupat MUNCITOR I M,G
45 ocupat MUNCITOR I M,G
46 ocupat MUNCITOR I M,G
47 ocupat MUNCITOR I M,G
48 vacant MUNCITOR I M,G
49 ocupat MUNCITOR II M,G
Serviciul intretinere si reparatii drumuri, alei si parcari
50 ocupat SEF SERVICIU II S
51 vacant MUNCITOR I M,G
52 ocupat MUNCITOR III M,G
53 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
54 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
55 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
56 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
57 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
58 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
59 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
60 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
61 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
Serviciul administrare parcari si semnalizare rutiera
62 ocupat SEF SERVICIU II S
63 ocupat CASIER M,G
64 ocupat MUNCITOR I M,G
65 ocupat MUNCITOR II M,G
66 vacant MUNCITOR III M,G
67 ocupat MUNCITOR IV M,G
68 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
69 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
70 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
71 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
72 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
73 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
74 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
75 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
Serviciul administrare parcuri, sere si spatii verzi
76 ocupat SEF SERVICIU II S
Formatia administrare parcuri
77 ocupat ADMINISTRATOR I M
78 ocupat CASIER M,G
79 ocupat MUNCITOR II M,G
80 ocupat MUNCITOR IV M,G
81 ocupat MUNCITOR IV M,G
82 ocupat MUNCITOR IV M,G
83 ocupat MUNCITOR IV M,G
84 ocupat MUNCITOR IV M,G
85 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
86 vacant MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
87 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
88 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
89 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
90 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
Formatia intretinere sere si spatii verzi
91 ocupat MUNCITOR II M,G
92 temporar vacant MUNCITOR III M,G
93 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
94 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
95 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
96 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
97 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
98 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
99 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
100 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
101 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
102 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
103 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
104 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
105 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
106 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
107 vacant MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
108 vacant MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
109 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
110 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
111 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
112 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
113 vacant MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
114 vacant MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
115 vacant MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
Compartiment personal auxiliar
116 ocupat MAGAZINER M,G
117 ocupat SOFER I M,G
118 ocupat SOFER I M,G
119 ocupat SOFER I M,G
120 ocupat SOFER I M,G
121 ocupat SOFER I M,G
122 ocupat SOFER I M,G
123 ocupat SOFER I M,G
124 ocupat SOFER I M,G
125 ocupat SOFER I M,G
126 vacant SOFER I M,G
127 vacant MUNCITOR II M,G
128 vacant MUNCITOR II M,G
129 vacant MUNCITOR IV M,G
130 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
131 ocupat MUNCITOR NECALIFICAT I M,G
1
Birou stare civilã

1
6
1
1

7 13
local
Birou evidenþa persoanelor

6
7
1
localã
Demnitari

-
Direcþia

2
Consiliul

persoanelor
Director 1
de evidenþã a
Compartiment proceduri speciale

executiv -

-
-
al primarului

1
1
Cabinet primar

1
Biroul juridic contencios

-
-
5
1
Administrator public

5
Aparat de specialitate

Compartiment administraþei publicã

5 5

1
-
-

4
cu personalitate juridicã
si ,
, relatia cu Consiliul Local Birou recuperare creante
, contribuabili în insolventã
,

-
fãrã personalitate juridicã

5
Servicii publice subordonate
Servicii publice subordonate

Compartiment relaþii publice

-
5 1

-
-

5
Serviciul administrat, ie publicã localã

1 ªef
,

1
executiv

-
publicã
Directia
,
Compartiment evident, ã patrimoniu

-
- serviciu

-
-
juridicã si
Secretar

1
7
1
administraþie

Director 1

2
-
Serviciul monitorizare servicii de utilitati publice

-
Compartiment îndrumare asociat, ii de proprietari

-
7
1

-
-
-

2
7
1
2
1
2

Serviciul autorizãri comercial,


488
271
188

-
-
7
1
transport

34
,
DIRECTIA
5
1
Birou administrare infrastructurã IT

-
5
si
, baze de date

,
ADMINISTRARE PIETE
-

4
Compartiment organizare evenimente, culturã

1 -
Serviciul

-
4
organizare
culte, învãtãmânt si
, mass media

învãtãmânt,
evenimente,
culturã, culte,

ªef serviciu 1 -
mass media si IT

17
Biblioteca municipalã

-
-
1

17

62
CLUB SPORTIV
MUNICIPAL ROMAN
1

10
Serviciul impozite ºi taxe persoane fizice

-
8
1

2
7
1
Serviciul impozite º i taxe persoane juridice

-
6
1

1
Director
executiv

-
Direcþia

6
impozite ºi
taxe locale

Compartiment urmãrire impozite º i taxe


1

-
-

5
1
-

,
,
ASISTENTÃ
DIRECTIA

325
-

ROMAN
3
Compartiment autorizãri în construcþii

DE
-
-
-

3
Viceprimar

SOCIALÃ
1
Compartiment obþinere ºi emitere avize

-
-
-

1
-

4
Compartiment control urbanism

-
-
-

4
-

2
?ef

Compartiment nomenclator stradal

-
-
-

2
Arhitect

-
Direcþia

2
teritoriului
urbanism ºi
amenajarea

Compartiment cadastru

67
-
-
-

ROMAN
1

DIRECTIA
-

3
-

Compartiment registru agricol

-
-

2
1

MUNICIPAL LOCATO
-

1
Compartiment gestiune º i valorificare patrimoniu

-
-
-

1
imobiliar

- Cabinet primar

-
-
-

2
-
Compartiment audit public intern
-
-
-

2 2 7
1

Serviciul resurse umane, salarizare


-

2
2 5
1
1

Serviciul ordine ºi liniºte publicã ºi pazã a bunurilor


-
1

12
44 6
1

,
Birou circulatie drumuri publice s, i
-
-
32 6
1

control transport
-

Compartiment disciplinã în construc?ii


-
-
-
1

ºi afiºajul stradal
Primar

Compartiment control mediu


-
-
-
2
executiv
localã

2
Director 1

Compartiment control activitate comercialã


-
-
-

2
-
Direcþia poliþia

2
-

Compartiment cu atribuþii pe linie de evidenþã


-
-
2
-

a persoanelor
9
1

Birou dispecerat, monitorizare si


, bazã de date
8
-
1
1

5
1

Biroul monitorizare mediu


-
-
5
1
-

Compartiment control intern managerial


-

-
-

,
,

3
ªef birou

Compartiment strategii, marketing


-
marketing

-
strategii ?i

-
1

3
institutional
Birou Control

institutional ?i managementul calitãtii


,
-

,
Dispecerat situa,tii de urgentã
-

Formatie
, de interventie ,
, de urgentã
, situatii
-
-
- 1 1

5 16
-

5 16 2

Compartiment SSM
-
-
-

2
urgenþã, SSM,

2
Serviciul voluntar

protecþie civilã
pentru situaþii de

ªef serviciu 1 -

i civilã
Compartiment protecþe
ªI A SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL

-
-

1
1
8
1

Serviciul buget, contabilitate


2
-
6
1
-

Compartiment monitorizare buget si, executi, e bugetarã,


-
-
-

4
Director
executiv

-
Direcþia

4
economicã

Compartiment decontãri si
, finant, are investit, ii
-
1

-
-
4
-
ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

Compartiment implementare proiecte


-
-

1
3
-

3
ªef

Compartiment proiecte programe


3
serviciu

-
-
-
-

5
Serviciul

Compartiment unitate de implementare proiecte


proiectelor
,

-
-
-

5
managementul

finanþate din fonduri externe nerambursabile

Serviciul investitii
, si
, lucrãri publice
-
Director
executiv

1 -

7 1
tehnicã ºi
Direcþia

2 -
-
1 -

Compartiment eficient,ã energeticã


5 1
de investiþii

1
-

- -

5 2
,

Compartiment verificare si
,
ªef 1
publice

- -
- -
- -
achizitii

5 2
serviciu -
Serviciul

monitorizare contracte
-

Compartiment administrativ
-
-
-
-

12
public

trativã

Compartiment personal deservire


-
-
-
adminis-
Direcþia

6 12
Director 1
Administrator

7
1

Formatie
-
-

7
1

, MHC
1

11

Serviciul întretinere
, si
, reparatii drumuri,
-
-
1

alei si
, parcãri
11

Formatia
, reparat, ii constructii
,
1

Serviciul reparatii
, s, i întret, inere patrimoniu
-

1
1

- -

Formatia confectii metalice si


- -

, , instalat, ii electrice
1 1

20 11

Formatia administrare parcuri


1

- -
Servicii

Serviciul administrare parcuri, sere ?i spat,ii verzi


-

20 11 14 25
Edilitare
Direcþia

1
Director 1

Formatia întretin
executiv -

,
- -
- -

, ere sere ?i spatii verzi


- -

14 25
1

13
-

Serviciul administrare parcãri ,si semnalizare rutierã


-
1

13

Compartiment documentat,ii servicii edilitare


-
-
-

6 16
Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. ___ din 19.12.2018

-
3 -

Compartiment personal auxiliar


-

3 16
MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604
Emitent: Primarul Municipiului Roman
Nr. 22822 din 13.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 151/2018
privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de
funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate
fără personalitate juridică

Potrivit art. 36, alin. (3), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001R, Primarul propune spre aprobare Consiliului Local, în condiţiile
legii, organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal al aparatului de
specialitate şi serviciilor publice de interes local.
Prezentul proiect supune aprobării modificări în statele de funcţii al
aparatului de specialitate al Primarului şi al serviciilor publice subordonate:
- transformarea a 4 posturi contractuale vacante din cadrul Formației
întreținere sere și spații verzi, astfel: în două posturi vacante muncitor II , un
post vacant muncitor IV și un post de șofer I și mutarea acestora la
Compartimentul personal auxiliar, Direcția Servicii Edilitare;
- transformarea a două posturi ocupate de inspector I principal de la
Compartimentul relații publice, din aparatul de specialitate al primarului, în
posturi ocupate de inspector I superior, precum și a unui post ocupat de
inspector I asistent de la Biroul Evidența persoanelor , în post ocupat inspector I
principal, ca urmare a parcurgerii procedurii specifice de promovare în grad
profesional, în condiţiile legii ;
- transformarea unui post contractual ocupat de d-na Pitreț Delia,
inspector specialitate II în post de funcție publică de execuție de inspector, grad
profesional principal;
- transformarea unui post ocupat de funcţie publică de execuţie de
inspector I debutant de la Compartimentul organizare evenimente,cultură, culte,
învăţământ si mass-media, la terminarea perioadei de stagiu.
Faţă de cele expuse rugăm domnii consilieri să se pronunţe prin vot
asupra proiectului de hotărâre anexat.

Primarul Municipiului Roman,


Lucian-Ovidiu MICU
MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1 www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax 0233.741.604
Emitent: Serviciul Resurse Umane, Salarizare
Nr. 22823 din 13.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 151/2018
privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de
funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice
subordonate fără personalitate juridică

Potrivit art. 36, alin. (3), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001R, Primarul propune spre aprobare Consiliului Local, în condiţiile
legii, organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal al aparatului de
specialitate şi serviciilor publice de interes local, cu următoarele modificări:
- transformarea a 4 posturi contractuale vacante din cadrul Formației
întreținere sere și spații verzi, astfel: în două posturi vacante muncitor II , un
post vacant muncitor IV și un post de șofer I, care să facă parte din
Compartimentul personal auxiliar, ambele structuri aparținând Direcției Servicii
Edilitare;
- transformarea a două posturi ocupate de inspector I principal de la
Compartimentul relații publice, din aparatul de specialitate al primarului, în
posturi ocupate de inspector I superior, precum și a unui post ocupat de inspector
I asistent de la Biroul Evidența persoanelor , în post ocupat inspector I principal,
ca urmare a parcurgerii procedurii specifice de promovare în grad profesional, în
condiţiile legii şi a rezultatului “admis” obţinut de candidaţi, în temeiul art.107,
alin(2), lit.a) din Legea nr.188/1999, republicată-Statutul funcţionarilor publici ,
ocupantul postului fiind declarat admis la examenul de promovare în grad
profesional, susţinut conform prevederilor H.G. 611/2008 pentru aprobarea
normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare;
- transformarea unui post contractual ocupat de d-na Pitreț Delia,
inspector specialitate II în post de funcție publică de execuție de inspector, grad
profesional principal, conform prevederilor art.111, alin (1) coroborat cu art.
107, alin (2), lit.c) din Legea 188/1999 (r), cu îndeplinirea cumulativă a

1
următoarelor condiţii de către angajata titulară a postului contractual: desfăşoară
activităţi care implică exercitarea prerogativelor de putere publică în sensul
prevăzut de art.2 alin. (3) din Legea nr.188/1999 (r), de punere în executare a
legilor şi a celorlalte acte normative şi are o vechime de peste 5 ani în
specialitatea studiilor;
- transformarea unui post ocupat de funcţie publică de execuţie de
inspector I debutant de la Compartimentul organizare evenimente,cultură, culte,
învăţământ si mass-media, la terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului
evaluării realizate şi a obţinerii calificativului “corespunzător”, în conformitate
cu prevederile art.61, lit. a) din Legea nr. 188/1999- republicată privind Statutul
funcţionarilor publici.
Modificările propuse prin acest proiect vizează organizarea activităţilor
şi îndeplinirea atribuţiilor în fiecare departament, în conformitate cu legislaţia
specifică actualizată,cu respectarea normării posturilor pentru municipiul Roman
comunicată de Instituţia Prefectului – judeţul Neamţ.
Numărul total de posturi aprobat nu se modifică.

Faţă de cele expuse apreciem ca oportun, necesar şi legal proiectul de


hotărâre, sens în care îl avizăm favorabil.

Şef serviciu resurse umane,salarizare,


Otilia GĂLĂŢEANU