Sunteți pe pagina 1din 6

Grădiniţa cu P.P.

Nord 2 Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul"


Str. C-tin Brâncuși, nr. 7, Rm. Vâlcea Str. Carol I, nr. 6, Rm. Vâlcea
Nr. ........./............................... Nr. ............./..............................

Director : Manager,
Prof. Daniela Balici Conf. univ. dr. Remus Grigorescu

PARTENERIAT EDUCAȚIONAL
”PRIETENA MEA, CARTEA”

PARTENERI:
☺ BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ”ANTIM IVIREANUL” VÂLCEA
☺ GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NORD 2 RM.VALCEA

ANUL ŞCOLAR 2017/2018


RM. VÂLCEA
1
A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT:
Grădiniţa cu Program Prelungit ,,NORD 2”, Rm. Vâlcea
Strada C-tin Brâncuși, nr. 7, Loc. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea

Persoane de contact:
Director: Prof. Balici Daniela
Tel. 0724276227, E-mail: dana_balici@yahoo.com
Prof. coordonator proiect: Popescu Gabriela
Tel. 0743254164, E-mail: gabriela_popescu2007@yahoo.com
Prof. coordonator proiect: Alexandrescu Gabriela
Tel. 0726199544, E-mail: elena_gabyalex@yahoo.com

B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT:


B1. TITLUL PROIECTULUI:”ÎPRIETENA MEA, CARTEA”
TIPUL DE PROIECT: PROIECT LOCAL
B2. DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: CULTURAL ARTISTIC
B3. EDIŢIA I

C. ECHIPA DE REALIZARE A PROIECTULUI:

COORDONATORI PROIECT:
Prof. Balici Daniela, Director G.P.P. Nord 2 Rm.Vâlcea
Conf. univ. dr. Remus Grigorescu - Manager al Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul” Vâlcea
Bibliotecar Barbu Maria
Bibliotecar Bărbulescu Mădălina
Bibliotecar Mihăescu Raluca
Bibliotecar Cojanu Elena
Prof. Popescu Gabriela
Prof. Alexandrescu Gabriela
Prof. Miuță Emanuela
Prof. Popescu Elena
Prof. Dobrică Manuela
Prof. Vasile Maria
Prof. Popescu Claudia
Prof. Săliște Mihaela
Prof. Dragomirescu Emilia
Prof. Duțu Gabriela
Prof. Ivănuș Carmen
Prof. Tucă Larisa
Prof. Necula Mihaela
Prof. Georgescu Monica
Prof. Ungureanu Aurora
Prof. Voicu Eleonora
Prof. Smeu Denisa
Prof. Diaconu Maria
Prof. Banu Narcisa

2
ARGUMENT

Învăţământul românesc trebuie să îşi asume o nouă perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei
sale în contextul unei societăţi care este într-o continuă schimbare. Dezvoltarea dragostei faţă de
literatură, încă de la vârsta preşcolară, se consideră o reuşită dacă educatoarea ştie să sensibilizeze pe
micii ascultători prin intermediul forţei expresive a limbajului artistic. De accea, Parteneriatul realizat
între grădiniţă şi bibliotecă îşi propune să devină o prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea
interesului copiilor pentru cărți.
Prin această colaborare încercăm să introducem pe copii în lumea cărţilor, să le dezvoltăm
creativitatea în exprimare, să le formăm o atitudine pozitivă faţă de carte.
Atât educatoarea cât şi părinţii şi alţi reprezentanţi ai blibliotecii , trebuie să-şi găsească timp, să
asculte părerile copiilor despre cărţile audiate, să participe afectiv alături de aceştia la peripeţiile eroului
principal, asigurând o legătură dintre cele citite şi viaţă. Doar atunci pasiunea pentru citit se poate
dezvolta în mod creator şi poate deveni o parte din viaţă însoţindu-i din copilărie şi până la o vârstă
înaintată.
Pornind de la aceste considerente, am încercat, în decursul anilor, să redăm cărţii locul cuvenit,
să creem condiţii care să îi apropie pe copii de carte şi să îi educăm în spiritul acesteia. Am început prin
amenajarea în sălile de grupă a sectorului ,,Biblioteca”, dotat cu numeroase cărţi pentru copii,
dicţionare ilustrate, enciclopedii. Aceste cărţi expuse în sala de grupă oferă copiilor posibilitatea de a le
răsfoi, de a recunoaşte conţinuturi şi imagini, de a le mânui cu atenţie, de a reda conţinuturi,
solicitându-i din punct de vedere intelectual şi afectiv. Ajutat de educatoare şi de lumea fermecată a
cărţilor, copiii trăiesc, înţeleg, simt afectiv conţinutul cărţilor. Cărţile îi ajută pe copii să iasă din
pasivitate, să comunice, să împărtăşească gânduri, impresii, sentimente. Periodic, fondul de carte din
sala de grupă este reactualizat pentru a menţine treaz interesul copiilor.
Ne-am convins însă că locul cel mai potrivit pentru cultivarea dragostei de carte la copiii
preşcolari este Biblioteca, acestă instituţie care atrage permanent cititorii de toate vârstele. De aceea,
am considerat oportună iniţierea şi derularea unui proiect în parteneriat educaţional între : Grădiniţa cu
P.P. Nord 2 Rm. Vâlcea și Biblioteca Judeţeană ”Antim Ivireanul”- Secţia pentru copii.

Scopul:
 Cunoașterea bibliotecii și a importanței acesteia în procesul educațional.
 Stimularea interesului pentru lectură în perioada preșcolarității.
Obiective:
 Formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte;
 Stimularea gustului pentru lectură, a comunicării orale, creativității;
 Satisfacerea curiozității preșcolarilor pentru o carte frumos ilustrată;
 Familiarizarea cu instituțiile care fac posibilă procurarea de carte;
 Formarea unei atitudini de responsabilitate și respect față de carte;
Metode si tehnici de lucru
 Intâlniri, vizite, dezbateri, expoziţie de carte, vizionare de film educativ, albume, lectura
educatoarei, citire de imagini , programe artistice, activitate practică, expoziţie.

3
ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI:
 Relaţia de colaborare fructuoasă şi amiabilă dintre instituţiile implicate;
 Experienţa cadrelor didactice implicate în iniţierea de parteneriate educaţionale în beneficiul
preşcolarilor;
 Disponibilitatea şi colaborarea permanentă a cadrelor didactice participante la activităţile
parteneriatului.

OPORTUNITĂŢI:
 Continuarea proiectului educaţional “Prietena mea, cartea”
 Motivarea unor cadre didactice de a se implica şi participa la activităţile derulate în proiect;

AMENINŢĂRI:
 Renunţarea pe parcurs a partenerilor implicaţi din motive întemeiate;
 Imposibilitatea desfaşurării activităţilor etc.

GRUP ȚINȚĂ:
 Preşcolarii Grădiniței cu Program Prelungit Nord 2;
 Personalul Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul”- Secția CARTE PENTRU COPII;
 Cadrele didactice ale Grădiniței cu Program Prelungit Nord 2;
 Părinții preșcolarilor;
Locul şi perioada de desfăşurare:
Parteneriatul se desfăşoară în Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Secţia de carte
pentru copii, în perioada octombrie 2017-iunie 2018.
RESURSELE PROIECTULUI:
 Umane: preşcolari , părinţi, cadre didactice, personalul bibliotecii judeţene, colaboratori, etc.
 Materiale: albume, cărți, reviste, material ilustrativ (planşe, pliante, diapozitive, cărţi), portofolii,
fişe, coli, culori, pensule, acuarele, foarfece, hârtie creponată, hârtie colorată, lipici, aparat foto,
costume, aparate audio-vizuale, diplome,etc.
 Temporale : anul şcolar: 2017-2018
 Spaţiale : Biblioteca Judeţeană ,,Antim Ivireanul” Vâlcea, Grădiniţa cu P.P. Nord 2 Rm. Vâlcea
 Financiare: - autofinanţare (educatoare, părinţi), eventuale sponsorizări.
MONITORIZARE: Monitorizarea se va face de către directorii unităţilor implicate. Se respectă
graficul activităţilor întocmite şi riguros îndrumate.
MEDIATIZARE: Afizierul grădiniţei, întâlniri metodice, profesorale, simpozioane, şedinţele cu
părinţii
EVALUARE
 Portofolii cu desene, fotografii, album foto din activităţile desfăşurate prin colaborarea instituţiilor
implicate, Chestionare;
 Realizarea unui C.D. cu activităţile derulate în proiect;
 Raportul de evaluare asupra modului cum au fost atinse obiectivele şi asupra impactului pe care l-
au avut asupra elevilor. Analiza modului de implicare a partenerilor în realizarea proiectului.
4
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:

Nr. Perioada şi locul de


Temă/ Conţinuturi
crt. desfăşurare
modalități de realizare
1 ,,Cărtea mea cea dragă!” -dragostea pentru carte; Octombrie 2017
- vizită; - familiarizarea cu biblioteca; Biblioteca Județeană
- răsfoire de cărţi pentru copii ”Antim Ivireanul”
2 ”Târg de carte pentru copii” - atragerea copiilor către lectură; Decembrie 2017
„Am plecat să colindăm!” - păstrarea şi respectarea tradiţiilor Biblioteca Județeană
- vizită naţionale; ”Antim Ivireanul”
- program artistic;
3 ”Mihai Eminescu- poetul Concurs de recitari Ianuarie 2018
național” Expozitie de lucrari de arte vizuale G.P.P. Nord 2
- Medalion literar inspirate de poezia lui Eminescu.
- expoziție
4 „Poveștile lui Ion Creangă!” - semnificaţia şi importanţa Martie 2018
- vizionare povești poveștilor lui Ion Creangă; G.P.P. Nord 2

5 „Recunoaşte povestea şi - recunaşterea unor poveşti şi Mai 2018


personajele!” personaje îndrăgite; Biblioteca Județeană
- concurs cu premii; - evaluarea corectă şi obiectivă a ”Antim Ivireanul”
răspunsurilor.
6 ,,Prietena mea, cartea” -impresii, sugestii la final de Iunie 2018
(impresii, sugestii) proiect Biblioteca Județeană
-evaluare proiect ”Antim Ivireanul”

ANEXE:
 Protocol de colaborare cu Biblioteca Judeţeană ,,Antim Ivireanul, Vâlcea

5
Grădiniţa cu P.P. Nord 2 Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul"
Str. C-tin Brâncuși, nr. 7, Rm. Vâlcea Str. Carol I, nr. 6, Rm. Vâlcea
Nr. ........./............................... Nr. ............./..............................

PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat, între:
1. Grădiniţa cu Program Prelungit Nord 2 Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, reprezentată de
dna director, Prof. Balici Daniela şi cadrele didactice ale grădiniţei, doamnele educatoare: Prof.
Popescu Gabriela, Prof. Alexandrescu Gabriela, Prof. Miuță Emanuela, Prof. Săliște Mihaela, Prof.
Dragomirescu Emilia, Prof. Popescu Claudia, Prof. Vasile Maria, Prof. Popescu Elena, Prof. Dobrică
Manuela, Prof. Ivănuș Carmen, Prof. Duțu Gabriela, Prof. Tucă Larisa, Prof. Necula Mihaela, Prof.
Georgescu Monica, Prof. Ungureanu Aurora, Prof. Voicu Eleonora, Prof. Smeu Denisa, Prof.
Diaconu Maria, Prof. Banu Narcisa în calitate de coordonatori/ iniţiatori parteneriat;
şi
2. Biblioteca Judeţeană ,,Antim Ivireanul” Vâlcea, secţia ,,Carte pentru copii”
reprezentată de dl manager, Conf. univ. dr. Remus Grigorescu și doamnele bibliotecar: Barbu
Maria, Bărbulescu Mădălina, Mihăescu Raluca, Cojanu Elena, în vederea realizării parteneriat
educațional ,,Biblioteca- prietena copiilor”.
Prezentul protocol are ca obiectiv crearea unui climat de colaborare în cadrul proiectului
educaţional de parteneriat local “Prietena mea, cartea”, protocol care să conducă la realizarea
obiectivelor propuse.
Părţile convin asupra următoarelor aspecte ce constituie obiective ale colaborării pe perioada
anului şcolar 2017-2018:
 să mediatizeze proiectul educaţional la nivel de unitate;
 să respecte regulamentul de desfăşurare a proiectului;
 să organizeze împreună activităţi, expoziţii, concursuri, vizite, întâlniri de lucru;
 să organizeze activităţi comune;
 să se disemineze, prin toate mijloacele, activităţile desfăşurate în comun;
 în organizarea şi desfăşurarea activităţilor să fie antrenaţi copiii, cadre didactice, părinţi;
 reprezentanţi ai comunităţii locale.
În acest sens partenerii de proiect vor desfăşura activităţile stabilite în proiect urmărind realizarea
obiectivelor.
Directorii celor două unităţi de colaborare vor monitoriza desfăşurarea activităţilor cât şi
evaluarea finală şi se vor face cunoscute rezultatele.
Prezentul intră în vigoare de la data semnării de către părţi.
Prezentul protocol se întocmeşte în două exemplare.

Director, Manager,
Prof. Daniela Balici Conf. univ. dr. Remus Grigorescu

S-ar putea să vă placă și