Sunteți pe pagina 1din 5

Trandafir Elena Gabriela,

APIE, anul II, sem I


Etică Academică

Responsabilități și drepturi academice

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, instituție de învățământ superior cu o


bogată tradiție și profil unic în România este continuatoarea Institutului de Petrol și Gaze
din București, fondat în anul 1948, care a devenit din anul 1957, Institutul de Petrol, Gaze
și Geologie din București.
În perioada 1967-1975 s-a realizat transferal Institutului din București în cadrul
Institutului de Petrol înființat la Ploiești, devenit Institutul de Petrol și Gaze din Ploiești din
anul 1975, când și-a încetat activitatea Institutul din București. În structura din 1975, cu
unele modificări privind denumirile facultăților, cadrelor sau specializărilor, Institutul de
Petrol și Gaze din Ploiești a funcționat până în anul 1992 când a devenit Universitatea din
Ploiești, care și-a schimbat numele în anul 1994 în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești este o instituție de stat care are drept
obiective formarea de specialiști, dezvoltarea și afirmarea profesională, evoluția
cunoașterii și cercetării în condițiile respectării statului de drept și a drepturilor omului.
Universitatea respectă demnitatea fiecăruia dintre membrii săi, protejându-i
împotriva ingerințelor, presiunilor și constrângerilor politice, religioase, economice și
promovează integritatea academică. Membrii săi se angajează să respecte Carta
Universității, legile în vigoare, standardele științifice, legale și etice și să contribuie la
evoluția cunoașterii, la formarea specialiștilor de vârf și creșterea prestigiului în cercetare.
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești a reglementat printr-o serie de prevederi
incluse în Carta Universitară și în Codul de Etică dispozițiile menite să asigure promovarea
și consolidarea culturii de integritate academică, dar și respectul față de standardele etice și
profesionale.
În acest referat o să prezint succint drepturile și responsabilitățile corpului
profesoral, ale studentului, dar și ale salariaților care prestează muncă în cadrul
Universității Petrol-Gaze din Ploiești, așa cum decurg ele din Carta Universității și din
Codul de Etică. Membrii comunității academice au o serie de obligații de care trebuie și fie
conștienți, și pe care trebuie să le onoreze: responsabilitate față de prezentarea adevărului
științific, responsabilitate față de societate, responsabilitate față de colegi și comunitatea
științifică, responsabilitate față de ei înșiși și propria lor muncă.
Codul de Etică și Deontologie nu se substituie legilor și reglementărilor interioare
și nici nu poate contraveni acestora. El completează Carta Universitară a Universității
Petrol-Gaze din Ploiești și respectarea prevederilor sale este obligatorie pentru toți membrii
comunității universitare. Membrii comunității academice și studenții sunt obligați să
respecte codurile deontologice, codul muncii și toate celelalte dispoziții care reglementează
activitatea educativ profesională și de cercetare.
Codul promovează valorile morale pe baza cărora se desfășoară activitatea
universitară, cum sunt : libertatea academică, autonomia personală, dreptatea și echitatea,
profesionalismul și meritul, onestitatea și corectitudinea, transparența, respectul și
toleranța, responsabilitatea și bunăvoința.
Membrii comunității universitare răspund disciplinar pentru încălcarea
îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă și pentru daune aduse
intereselor și prestigiului instituției prin încălcarea normelor de comportament.
Universitatea protejează drepturile de proprietate intelectuală asupra creațiilor științifice,
culturale sau artistice ale membrilor comnității universitare, în conformitate cu legislația
specifică și în condițiile contractului individual de muncă.
Corpul profesoral beneficiază de anumite drepturi garantate de Carta Universității
dintre toate, menționez următoarele :
- dreptul la exercitarea profesiei și la evoluția profesională,
- dreptul la perfecționarea didactică,
- dreptul la cercetare și creație,
- dreptul de a publica studii, articole, cărți,
- dreptul de a utiliza baza materială și resursele Universității în vederea realizării
îndatoririlor profesionale,
- dreptul de a se implica în rezolvarea problemelor departamentelor și facultății din
care fac parte,
- dreptul de a alege și de a fi ales în funcții de conducere,
- dreptul de a beneficia de concediu fără plată pe perioada de un an universitar, o dată
la 10 ani, cu rezervarea postului și cu aprobarea senatului,
- dreptul la concediu conform legii.
Pe lângă aceste drepturi, membrii corpului profesoral au și următoarele îndatoriri :
- de a îndeplini integral și la nivel optim obligațiile profesionale prevăzute în
contractul individual de muncă și în fișa postului,
- de a respecta Carta universității, inclusiv cele prevăzute în „Codul de etică și
deontologie universiară”,
- dreptul de a reprezenta Universitatea la nivel național și inrnațional, conform
standardelor științifice și etice acceptate de comunitatea academică,
- de a se comporta, în orice împrejurare, civilizat și demn, în concordanță cu statutul
de membru al comunității universitare.
Nu doar domnii profesori au drepturi și obligații, ci toți salariații care prestează
muncă în cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești.
Salariații au garantate drepturile referitoare la exercitarea profesiei, la
perfecționare academică și cercetare, la participarea la concursurile de ocupare a funcțiilor
didactice sau de conducere, precum și de a fi recompensați pentru activitate profesională
meritoasă.
Salariaților Universității le revin, în principal, următoarele obligații :
- respectarea prevederilor cuprinse în Carta universitară, Codului de etică și
deontologie universitară, Regulamentul intern, Regulamentul de organizare și
funcționare al UPG, în Contractul colectiv de muncă și în Contractul individual de
muncă.
- respectarea programului de lucru,
- îndeplinirea atribuțiilor din fișa postului,
- manifestarea unui comportament corect și colegial în cadrul relațiilor de serviciu,
- respectarea secretului de serviciu,
- să manifeste grijă și responsabilitate în păstrarea și administrarea bunurilor
materiale,
- să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic,
- să nu înstrăineze bunurile date în folosință sau păstrare.
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești are elaborat și un cod cu privire la
drepturile și obligațiile studenților înmatriculați în Facultățile din Cadrul UPG.
Drepturile de care beneficiază studentul sunt :
- dreptul la învățământ de calitate,
- dreptul de a beneficia de un proces educațional centrat pe student în vederea
dezvoltării personale, integrării în societate și dezvoltării capacității de angajare,
păstrării locului de muncă și mobilității pe piața muncii.
- dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învățare. În acest sens, în cadrul
programului de studiu va fi asigurat un număr minim de cursuri opționale și/sau
facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate,
- dreptul la acees la programme de mobilitate internă și externă,
- dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legale în
vigoare și a Cartelor universitare,
- dreptul la protecția datelor personale,
- dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini) în format fizic sau
electronic și acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în
bibliotecile universitare sau pe site-ul facultății.
- dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/ secție/ grupă, în funcție de
dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice din facultatea la care
este înmatriculat. Îndrumătorul este obligat să ofere sprijin și consultanță
studenților și în acest scop să colaboreze cu reprezentanții aleși ai studenților la
nivel de grupe/ serie/an/secție.
- dreptul la stagii de practică,
- dreptul de a întrerupe și a relua studiile conform Cartei universitare și a legislației
în vigoare,
- dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform regulamentelor
interne ale universității.
- dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate
al lucrării de licență/disertație și de a i se comunica punctajul acordat.
- asistență medicală gratuită,
Se pare că studenții au numeroase drepturi, dar pe lângă acestea studenții au
următoarele obligații :
- de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ și fișelor
disciplinelor pentru dezvoltarea unor competențe care să le permită integrarea pe
piața muncii,
- de a respecta Carta universitară, regulamentele și deciziile Universității Petrol-Gaze
din Ploiești,
- de a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a recunoaște paternitatea
informațiilor prezentate în lucrările elaborate.
- de a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de
absolvire originale,
- de a nu folosi un limbaj și comportament neadecvate mediului universitar,
- de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar.
- de a-și indeplini angajamentele financiare impuse de Universitatea Petrol- Gaze din
Ploiești, în condițiile stabilite în contractul de studiu.
În concluzie, oriunde am merge și orice am face este nevoie să ne cunoaștem
foarte bine drepturile și obligațiile pentru a ni le putea exercita și de ce nu, de a ni le apăra
atunci când este nevoie.
Consider că am atins obiectivele pe care mi le-am propus la începutul elaborării
acestui referat și mai mult decât atât îmi doresc ca după ascultarea acestei lucrări să rețineți
măcar câteva din drepturile și obligațiile celorlalți, dar mai ales ale noastre, ale studenților,

Bibliografie
1. Codul de Etică și Deontologie Universitară- https://www.upg-
ploiesti.ro/sites/default/files/prezentare/regulamente/2017/C_01._Codul_de_etica_si_deont
ologie_universitara.pdf
2. Carta Universitară- UPG Ploiești https://www.upg-
ploiesti.ro/sites/default/files/prezentare/Carta_univeristara/24._CARTA_-_23.12.2015.pdf
3. Codul drepturilor și obligațiilor studentului- https://www.upg-
ploiesti.ro/sites/default/files/prezentare/regulamente/2017/R_01.06_Codul_drepturilor_si_
obligatiilor_studentilor.pdf
4. Codul Etic al Universității Petrol- Gaze din Ploiești- https://www.upg-
ploiesti.ro/sites/default/files/prezentare/regulamente/2017/Codul%20etic%20al
%20Universit%C4%83%C5%A3ii%20Petrol%20Gaze%20din%20Ploie%C8%99ti
%20(1).pdf
5. Regulamentul de funcționare și procedura de analiză a comisieri de etică universitară din
cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești- https://www.upg-
ploiesti.ro/sites/default/files/prezentare/regulamente/2017/R_01.05_Regulamentul_Comisi
ei_de_Etica_Universitara_din______cadrul____UPG_FINAL_18.07.2016.pdf
6. Emilia Șercan, Deontologie academică, Ghid practic- https://www.unibuc.ro/wp-
content/uploads/2018/12/DeontologieAcademica-Ghid-practic.pdf

S-ar putea să vă placă și