Sunteți pe pagina 1din 4

Contabilitatea

capitalurilor proprii
Dan Mariana, Redactor
în Manual Monografii, 07 Aug 2018
actualizat la 21 Feb 2019
share
share
send
message

Definirea și structura capitaluri proprii


Capitalurile proprii pot fi definite astfel:
 ca resurse financiare atrase de la proprietari (acționari
sau asociați), precum și cele constituite din profiturile
obținute; sau
 dreptul titularilor de patrimoniu (acționari sau asociați),
asupra activelor societății, după scăderea tuturor
datoriilor; sau
 interesul rezidual al acționarilor în activele societății,
după scăderea tuturor datoriilor.
CAPITALURI PROPRII = ACTIVE – DATORII
sau
CAPITALURI PROPRII = aporturile de capital + primele
de capital + rezervele+ rezultatul reportat + rezultatul
exercitiului financiar
Așasar capitalurile proprii se constituie din aportul
proprietarilor la capitalul social al entității, din profitul obținut
şi din alte surse proprii.
În contabilitatea financiară, capitalurile proprii se
structurează în două categorii:
 Capital propriu nominalizat, reprezentat de capitalul
social, care se înregistrează distinct în contabilitate, pe
baza actelor de constituire și a documentelor justificative
privind vărsămintele de capital;
 Capital propriu nenominalizat, acesta fiind reprezentat de
capitalul acumulat de catre entitate ca urmare a unei
activitati economice profitabile. În aceasta categorie intră:
rezultatul exercițiului financiar și rezultatul reportat,
rezervele, primele de capital.
Capitalurile proprii se formează la începutul activităţii
entităţii şi se modifică, prin creştere sau diminuare, pe
parcursul existentei entității.

Organizarea contabilității capitalurilor


proprii
Capitalurilor proprii sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul
următoarelor conturi sintetice din clasa 1 a planului de
conturi general. Acestea reflectă capitalurile proprii, precum
şi corecţii ale capitalurilor proprii.
10. Capital şi rezerve
101. Capital
103. Alte elemente de capitaluri proprii
104. Prime de capital
105. Rezerve din reevaluare (P)
106. Rezerve
107. Diferenţe de curs valutar din conversie (A/P) (Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.)
108. Interese care nu controlează (Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.)
109. Acţiuni proprii

Capitalul social exprimă valoarea totală a aporturilor


subscrise/depuse de acționari/asociați. Se poate majora cu
aporturi în natură sau numerar, prin încorporarea rezervelor
și profiturilor. Uneori se micșorează ca urmare a retragerii
unor asociați, acoperirea pierderilor din anii precedenți,
redimensionarea capitalului în funcție de volumul activității.
Primele de capital reprezintă suplimentul de aport
neîncorporat în capitalul social. În funcție de modul de
constituire aceastea se grupează: prime de emisiune, prime
de fuziune/divizare, primele de aport, primele de conversie.
Rezervele reprezintă, în general, profituri capitalizate în
mod durabil de către entitate, dar și din prime de capital și
rezerve din reevaluare. Rezervele consolidează baza
materială a societății, sporind capacitatea acesteia de a
faca față unor conjuncturi nefavorabile. Tipuri de rezerve:
rezerve legale, rezerve din reevaluare, rezerve din surplusul
realizat din rezerve din reevaluare, rezerve statutare, alte
rezerve.
Acțiunile proprii sunt acele acțiuni răscumpărate cu scopul
de a reduce capitalul social prin anularea acțiunilor proprii
răscumparate, cesiona către personalul societății a unui
număr de acțiuni proprii, sau regulariza cursul acțiunilor pe
piața bursieră.
11. Rezultatul reportat
117. Rezultatul reportat

Rezultatul reportat reflectă rezultatele exerciţiilor financiare


precedente care n-au fost încă repartizate pe destinaţii
legale de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor,
precum şi rezultatele provenite din corectarea erorilor
contabile.
12. Rezultatul exerciţiului financiar
121. Profit sau pierdere (A/P)
129. Repartizarea profitului (A)

Rezultatul exercițiului reprezintă diferența dintre venituri și


cheltuieli, care poate avea formă de profit sau pierdere.
Reprezintă soldul final al contului 121 "Profit și Pierdere". Iar
contul 129 "Repartizarea profitului" reflectă profitul
exerciţiului financiar în curs, repartizat pe destinaţii legale.
14. Câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii
141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii

Aceste conturi țin evidența câştigurilor, respectiv a


pierderilor, legate de vânzarea sau anularea instrumentelor
de capitaluri proprii.

Verificarea de conformitate a
capitalurilor proprii
Pentru a face o verificare de conformitate a elementelor de
capitaluri proprii, se pot efectua următoarele operații:
 se supun verificării soldurile la deschiderea şi închiderea
exerciţiului financiar;
 se supun verificării variaţiile pozitive şi negative intervenite
în cursul exerciţiului;
 se supun verificării hotărârile adoptate de Adunarea
generală a acţionarilor şi de Consiliul de administraţie în
legătură cu constituirea capitalului, respectiv subscrierea
vărsămintelor acţionarilor;
 se supun verificării corelaţiile dintre hotărârile adoptate de
Adunarea generală a acţionarilor şi de Consiliul de
administraţie în legătură cu constituirea capitalului,
respectiv subscrierea vărsămintelor acţionarilor, în
corespondenţă cu prevederile actului constitutiv, ale
statutului societăţii şi ale tuturor actelor legale aplicabile;

Cuprins capitol
Studiază în continuare:
1. Contabilitatea capitalurilor proprii
1.1. Contabilitatea capitalului social - cont 1011 1012 141
149 456
1.1.1. Constituirea capitalului social
1.1.2. Mișcările capitalului social

S-ar putea să vă placă și