Sunteți pe pagina 1din 59

FORMULAR DE CERERE DE FINANtARE

Schema de Granturi Mici "LOCAL"

1. Date despre transmiterea proiectului


Denumire apel LOCAL

Data limita de 07.03.2014


depunere a
proiectelor
Forma de ✘ ✘
Electronica Pe suport de hartie (1 original si 1 copie)
transmitere

2. Date despre proiect


Denumirea Centrul Educational Integrat Pentru Copiii si Tinerii din Comuna Cilibia
proiectului (in
limba romana)
Denumirea Integrated Educational Centre for Children and Young in Common Cilibia
proiectului (in
limba engleza)

Numar de Se completeaza de catre OP


inregistrare a
proiectului

Codul proiectului Se completeaza de catre OP

Tipul comunitatii ✘
careia i se Urban
Rural
adreseaza
proiectul

Dimensiunea
unitatii Numar de
1864
administrativ- locuitori
teritoriale

Comunitatea roma
Cilibia Cilibia Buzau
beneficiara
Comunitate sat/oras Judet

Page 1 of 59
Durata proiectului
20
(in luni)
Total costuri
eligibile estimate 887,984
(lei)

✘ Acces la educatie formala


✘ Acces la educatie informala
✘ Educarea parintilor
Masuri vizate de ✘ Instruire profesionala
proiect
✘ Servicii de facilitare a accesului la piata muncii
✘ Incluziune sociala
Altele (precizati)

Proiectul dezvoltat de PP,(GI), Scoala Gimnaziala si Institutia Prefectului Buzau,pe baza


identificarii si prioritizarii problemelor comunitatii,consta in implementarea unui set de servicii
specifice menite sa ajute copiii, tinerii si parintii sa depaseasca situatia de dificultate,de risc
si vulnerabilitate,la care sunt supusi de saracia severa cu care se confrunta.Se urmareste
crearea unui Centru integrat de zi, de tip „scoala dupa scoala”, multifunctional, prin
reabilitarea unui spatiu aflat in proprietatea PP, in care se vor desfasura activitati pentru
grupul tinta.Satul Cilibia are un numar total de 532 de locuitori din care 356 de etnie
roma.Copiii,tinerii si parintii aflati in situatie de risc care vor beneficia de serviciile suport
Rezumatul provin in proportie de 75 % dintr-o comunitate compacta de romi cu 63 gospodarii.
proiectului (in limba Comunitatea romilor este aflata la 0,5km de Scoala Gimnaziala si la 1 km de locul unde se
romana) va infiinta Centrul.Pe o raza de 25 km NU exista centre educative de zi adresate copiilor de
varsta prescolara sau scolara,tinerilor sau parintilor/tutorilor.Scopul proiectului consta in
facilitarea accesului copiilor si tinerilor din comuna Cilibia apartinand grupurilor vulnerabile,
persoane de etnie roma in vederea cresterii gradului de incluziune sociala la servicii de
educatie formala si nonformala, servicii de integrare socio-profesionala si servicii de
consiliere a adultilor cu privire la importanta educatiei si a dezvoltarii personale a copiilor si
tinerilor.

Maxim 15 randuri
The project developed by PP ( GI ),Secondary School and Prefecture Buzau, on identifying
and prioritizing community problems,is to implement a specific set of services aimed at
helping children, youth and parents to overcome the difficulty, risk and vulnerability,which are
subject to severe poverty they must confont.Is intended to create an integrated center day of
" school after school " , multifunctional , by rehabilitating a space owned by PP, which will
conduct for the target group . Cilibia village has a total of 532 people of which 356 roma.
Children , youth and their parents at risk who will benefit from support services come in 75%
Rezumatul of compact Roma community with 63 households . The Roma community is located at 0.5
proiectului (in km and 1 km Secondary School fromwhere it will set up thedaycenter.In fact, within a radius
limba engleza) of 25 km there are NO educationaldaycenters for children of preschoolage or school , youth
or parents / tutors.The goal of this project is to facilitate the access of children and youth
from the village Cilibia vulnerable groups , Roma people in order to increase social inclusion
in formal and non-formal education services , socio -professional integration services and
counseling services for adults on the importance education and personal development of
children and youth.

Maxim 15 randuri.

Page 2 of 59
Total costuri
eligibile solicitate
887984
din grantul
proiectului (lei)

Rata grantului 100%

Nu uitati sa atasati bugetul proiectului si Justificarea bugetului (vezi Anexele A1 si A2).

3. Promotorul de Proiect

Nume complet Primaria Comunei Cilibia


Tip de organizatie Unitate administrativ teritoriala Alt tip de organizatie

Cod de inregistrare
fiscala 3724423

Adresa oficiala Sat Cilibia, Comuna Cilibia Judetul Buzau nr.65

Adresa de
Sat Cilibia, Comuna Cilibia Judetul Buzau nr.65
corespondenta
0238/530033,0238/539037,0238/5 0238/530033
Telefon 30007 Fax

primariacilibia@yahoo.com Web site


E-mail

Persoana de Functie
contact Enache Ion Primar
(nume, prenume)
Telefon fix 0238/530033

Telefon mobil 0786140310


primariacilibia@yahoo.com
E-mail

Sunt de acord cu utilizarea datelor mentionate ale persoanei de contact pentru ✘ Da Nu


transmiterea de informatii privind proiectul.

Declaratia reprezentantului legal al Promotorului de Proiect

Declar ca sunt autorizat sa semnez acest formular de cerere de finantare si ca activitatile si cheltuielile estimate vor fi
efectuate de Promotorul de Proiect in perioada planificata.

Confirm ca proiectul de fata va fi implementat asa cum este descris in cererea de finantare, iar costurile propuse
sunt corect estimate.

Confirm ca informatiile furnizate in propunerea de proiect sunt corecte si conforme cu realitatea.

Nume Enache Ion

Functie Primar

Page 3 of 59
Semnatura si
stampila

Zi Luna An
Data 05 Mar 2014

4. Partenerul de proiect
(sectiunea se repeta pentru fiecare partener al PP (organizatia neguvernamentala locala sau entitate
publica, dupa caz)

Nume complet scoala Gimnaziala Cilibia

Tip de organizatie Organizatie neguvernamentala ✘ Entitate publica


Cod de inregistrare
fiscala 27011311

Adresa oficiala Strada Principala nr.1 Comuna Cilibia,Judetul Buzau

Adresa de
Strada Principala nr.1 Comuna Cilibia,Judetul Buzau
corespondenta
Telefon 0238/530030 Fax 0238/530030
E-mail scoalacilibia@yahoo.com Web site
Functie
Reprezentant legal Guteniuc Doinita Director

Declaratia reprezentantului legal al Partenerului de Proiect

Declar ca sunt autorizat sa semnez acest formular de cerere de finantare si ca activitatile si cheltuielile estimate si
care revin Partenerului de Proiect vor fi efectuate de in perioada planificata.

Confirm ca proiectul de fata va fi implementat asa cum este descris in cererea de finantare, iar costurile propuse
sunt corect estimate.

Confirm ca informatiile furnizate in propunerea de proiect sunt corecte si conforme cu realitatea.

Nume Guteniuc Doinita

Functie Director

Semnatura si
stampila
Zi Luna An
Data 05 Mar 2014

5. Grupul de initiativa din comunitate

Declaratia reprezentantilor legali ai Grupului de initiativa


Declaram ca Promotorul de Proiect a consultat membrii comunitatii beneficiare pentru pregatirea propunerii de
proiect. Confirmam apartenenta la etnia roma a cel putin 80% dintre beneficiarii vizati ai proiectului. Confirmam
angajamentul Grupului de initiativa de a sustine prezentul proiect si de a reprezenta comunitatea beneficiara pe tot
parcursul derularii acestuia.

Page 4 of 59
Nume complet Grupul de initiativa al comunitatii de romi din Cilibia
Adresa Sat Cilibia, Comuna Cilibia Judetul Buzau nr.65, in incinta Primariei Cilibia

Presedinte Stoican Nicusor Ninel Semnatura

Vicepresedinte Mihalcea Liliana Semnatura

Secretar Blandu Floricica Semnatura

Zi Luna An
Data 05 Mar 2014

Nu uitati sa atasati documentele de constituire ale PP, Grupului de initiativa si partenerului local, dupa caz, precum si Anexele A3 si
A4 completate.

6. Scopul proiectului
Indicati scopul (obiectivul general) proiectului si descrieti contributia sa la atingerea obiectivelor generale si a
rezultatelor asteptate ale programului.

Scopul proiectului consta in cresterea gradului de incluziune sociala a copiilor si tinerilor din comuna Cilibia apartinand
grupurilor vulnerabile, cu precadere persoane de etnie roma, prin facilitarea accesului acestora la servicii de educatie
formala si nonformala, servicii de integrare socio-profesionala si servicii de consiliere a adultilor cu privire la importanta
educatiei si a dezvoltarii personale a copiilor si tinerilor.

In cadrul centrului se vor desfasura activitati menite sa:imbunatateasca frecventa scolara in special in randul copiilor de
etnie roma si sa reduca abandonul scolar,imbunatateasca rezultatele scolare,creasca accesul si participarea la educatia
prescolara, depaseasca situatia de dificultate a persoanelor din grupul tinta ( prescolari,scolari,tineri si parinti/tutori),sa
creasca nivelul de constientizare a famiilor comunitatii de romi privind importanta educatiei si rolul acesteia pe tot
parcursul vietii, dezvolte abilitatile de viata in randul copiilor si tinerilor care apartin grupurilor vulnerabile,creasca
pregatirea tinerilor pentru accesul pe piata muncii.La activitatile centrului vor participa si parintii sau tutorii copiilor si
tinerilor aflati in situatie de risc,ei insisi fiind vulnerabili.Masurile initiate de Primaria Cilibia impreuna cu Grupul de
Initiativa al comunitatii de romi din Cilibia precum si cu Scoala Gimnaziala Cilibia vor duce la cresterea nivelului de
educatie si combaterea situatiilor de risc in care se afla grupurile vulnerabile.
Prin implementarea proiectului si atingerea rezultatelor propuse copii,tinerii si parintii din comunitatea de romi Cilibia vor
depasi conditia de persoane discriminate,aflate in situatie de risc si vor continua ei insisi modul de viata si abordare in
rezolvarea oricaror situatii aparute in viata de zi cu zi.

7. Obiectivele proiectului
Formulati maximum trei obiective specifice (SMART - adica specifice, masurabile, realizabile, realiste, incadrate
in timpul planificat).

A) Reducerea cu 20% a ratei abandonului scolar in randul copiilor din comunitatea Cilibia cu risc de parasire timpurie a
scolii, in special a celor de etnie roma, prin facilitarea accesului a 65 dintre acestia la programe de tipul „scoala dupa
scoala”.
B) Cresterea gradului de integrare socio-profesionale a unui numar de 60 tineri(din care 15 vor urma un curs de
alfabetizare), in special a celor de etnie roma, din comunitatea tinta prin furnizarea de servicii de informare, consiliere si
formare profesionala, de dezvoltare personala si servicii socio-educative.
C) Cresterea gradului de constientizare a adultilor din comunitatea tinta cu privire la implicarea in definirea si sprijinirea
parcursului educational al copiilor si tinerilor, prin includerea unui numar de 40 de parinti/ apartinatori intr-un program de
consiliere,din care 15 parinti vor participa la programul de alfabetizare.

Page 5 of 59
8. Rezultatele proiectului
Descrieti rezultatele cantitative (numerice) si calitative (schimbari, imbunatatiri), pe termen scurt si lung
(outputs si outcomes), pe care estimati ca le veti realiza in proiect, precum si indicatorii aferenti pentru
masurarea lor (inclusiv estimarea valorilor acestora dupa terminarea proiectului). Indicatorii vor fi clar definiti,
masurabili si verificabili. inafara de indicatorii programului (la care este obligatorie completarea celor relevanti
pentru proiectul dv.), PP va defini si alti indicatori, specifici ai proiectului (minim trei).

I.In cadrul proiectului se vor obtine urmatoarele rezultate cantitative si calitative:


• imbunatatirea frecventei scolare a 40 copii de etnie roma si reducerea abandonului scolar cu 20% precum si
imbunatatirea rezultatelor scolare ;
• cresterea accesului si participarii la educatia prescolara a 25 copii de etnie roma;
• depasirea situatiei de dificultate a persoanelor din grupul tinta ( 25 prescolari ,20 scolari ciclul primar, 20 scolari ciclul
gimnazial,60 tineri si 40 parinti/tutori);
• cresterea nivelului de constientizare a famiilor comunitatii de romi privind importanta educatiei si rolul acesteia pe tot
parcursul vietii (15 tineri si 15 parinti,participanti la programul de alfabetizare);
• dezvoltarea abilitatilor de viata in randul copiilor si tinerilor care apartin grupurilor vulnerabile prin participarea la
activitati nonformale;
• 30 de tineri mai bine pregatiti pentru accesul pe piata muncii (prin cursuri de croitorie si lucrator in cultura plantelor) si
un nivel crescut de acces al acestora la serviciile existente.
• servicii adecvate nevoilor copiilor (25 prescolari ce participa la Gradinita de Vara si 40 copii ce participa la activitatile de
remediere si la activitati nonformale din cadrul Programului scoala dupa scoala).
II.Dupa terminarea proiectului estimam ca Centrul va deservi un numar cel putin egal cu cel al beneficiarilor descrisi mai
sus (adica 65 copii, 60 tineri, 40 parinti) prin continuarea activitatilor initiate si desfasurate in acest proiect.
III.In afara indicatorilor mentionati definim urmatorii indicatori specifici proiectului:1. Familii monoparentale 2. Familii care
au mai mult de 2 copii 3.Victime ale violentei in familie 4.Copii cu cerinte educationale speciale 5. Numar de tineri si
parinti alfabetizati.

8.1. Contributia la obiectivele SEEProiectul contribuie la reducerea disparitatilor sociale din SEE

Proiectul contribuie la consolidarea relatiilor bilaterale dintre Romania si tarile donatoare

Se completeaza daca PP are un partener din statele donatoare sau propune activitati pentru dezvoltarea relatiilor
bilaterale.

8.2. Indicatori ai programului la care contribuie proiectul


Denumire indicator Valoare
Descriere rezultat/impact
indicator
Numar de copii care beneficiaza direct de
Educatia formala si nonformala,activitatile complementare,de serviciile proiectului 65
dezvolatarea abilitatilor de viata si dezvoltare
personala,consilierea vor contribui la imbunatatierea frecventei Dintre care copii de etnie roma 55
scolare si reducerea abandonului scolar cu 20%,imbunatatirea Dintre care fete
rezultatelor scolare ,cresterea accesului si participarea la
educatia prescolara si depasirea situatiei de dificultate din 35
grupul tinta (prescolari,scolari ) pentru un numar de 65 copii .
(corespunde obiectivului A).

Numar de tineri care beneficiaza direct de


Depasirea situatiei de dificultate ,cresterea nivelului de 60
serviciile proiectului
constientizare a importantei educatiei si rolul acesteia pe tot
parcusul vietii,dezvoltarea abilitatilor de viata in randul tinerilor Dintre care tineri de etnie roma 49
mai bine pregatiti pentru accesul pe piata muncii pentru 60 de Dintre care fete
tineri aflati in situatie de risc ( corespunde obiectivului B). 23

Infiintarea Centrulului Educational Integrat Pentru Copii si Numar de facilitati sociale (centre etc.)
Tinerii din Comuna Cilibia va furniza servicii pentru 25 infiintate/dezvoltate si care furnizeaza
prescolari,20 scolari din ciclul gimnazial si 20 scolari din ciclul servicii pentru grupuri vulnerabile de copii
si/sau tineri 1
primar,60 tineri si 40 parinti aflati in situatie de
dificultate.Corespunde obiectivului general si specifice ale
proiectului.

Page 6 of 59
Masuri pentru grupuri vulnerabile:
1. Facilitarea accesului la educatie formala,inclusiv remediere
scolara
2. Facilitarea accesului la educatie nonformala
Numar de masuri care se adreseaza
3. Facilitarea accesului pe piata muncii –
nevoilor grupurilor vulnerabile formate din 5
consiliere,orientare,instruire
copii si tineri la risc
4.Facilitarea accesului la servicii sociale
5. Participare la viata publica sau de exprimare a opiniei –
infiintarea grupului de intiativa.

Numar de parinti/tutori ai copiilor si/sau


In cadrul activitatilor de consiliere vor fi indrumati un numar de tinerilor aflati in situatii de risc care nu
40 parinti sau tutori,60 tineri care vor beneficia de masuri beneficiau anterior de sprijin adecvat si
pentru imbunatatirea accesului si participarii grupurilor care primesc servicii specifice de suport 40
vulnerabile pe piata muncii si promovarea incluziunii sociale (consiliere etc.)
( Corespunde obiectivelor B si C ).

Numar de specialisti/profesionisti/ voluntari


care furnizeaza servicii copiilor si/sau
Profesionisti si voluntari mai bine pregatiti/implicati in activitatile tinerilor apartinand grupurilor vulnerabile si 12
destinate copiilor si tinerilor sau in cele vizand incluziune care au dobandit cunostinte si abilitati
sociala a grupurilor defavorizate care participa la programe de specifice
instruire pentru educatia formala si nonformala .
Dintre care specialisti/profesionisti/ 2
voluntari de etnie roma
8.3. Alti Indicatori
Formulati minim 3 indicatori specifici proiectului dvs.
Numar de familii monoparentale
Familii monoparentale 5

Numar de familii cu mai mult de 2 copii


Familii care au mai mult de 2 copii 11

Numar de victime ale violentei in familie


Victime ale violentei in familie 4

Elevi cu cerinte educationale speciale Numar de elevi cu cerinte educationale 3


speciale

9. Justificarea proiectului

9.1. Analiza situatiei actuale


Descrieti situatia actuala si problemele carora li se adreseaza proiectul (maxim 2 pagini), argumentand
afirmatiile cu referiri la documente relevante (studii, date statistice etc.).

Page 7 of 59
Singura modalitate de a obtine un venit in familiile de romi din Cilibia este de a lucra ca zilieri in agricultura – venit
minimal din cauza abandonarii studiilor neavand sansa de a se angaja in alte domenii de activitate.Majoritatea familiilor
tinere au ca venituri de baza ajutoarele sociale si alocatiile copiilor, iar cei in varsta , pensiile de agricultori.
Caramidaritul este o alta ocupatie de baza a locuitorilor comunitatii din Cilibia,activitate care aduce venit in familiile de
romi si care conduce la absenteism si abandon scolar in randul copiilor comunitatii,acestia fiind opriti la munca de parintii
dornici de a avea un ajutor ,fara a constientiza importanta educatiei pe tot parcursul vietii.
Lipsa oricaror sanse reale de a avea un loc de munca in economia actuala datorata in primul rand pregatirii slabe
profesionale.
Unii copii merg regulat la scoala si inteleg ca scoala este esentiala pentru pregatirea lor, insa lipsa de implicare a
parintilor ii determina sa abandoneze lupta pentru un trai mai bun. Majoritatea locuitorilor din Cilibia se complac in
situatia de a trai la limita inferioara de trai, fara speranta unui loc de munca bine platit, intr-o saracie severa.
Parintii, atat cei maturi cat si cei foarte tineri nu sunt constienti de importanta educatiei pentru copii lor si nu
interactioneaza intotdeauna foarte bine cu institutiile de invatamant.
Copii care nu au sansa de a fi indrumati de parinti sau tutori se vad nevoiti sa accepte situatia de a creste fara a lupta
pentru un trai decent, fara a depune un efort minim pentru a depasi situatia de risc. Puterea exemplului intr-o comunitate
care se confrunta cu situatie de saracie severa, nu face decat sa trimita la polul negativ al faptelor pe cei care au nevoie
sa creasca indrumati : copiii si tinerii.
Probleme cu care se confrunta comunitatea in domeniul educatiei sunt multe si parca pana azi fara nici o speranta de
rezolvare. Intentii de solutionare a acestora au fost abordate de catre institutiile locale permanent in dezbateri, sedinte
ale consiliului local, sedinte in Scoala Gimnaziala Cilibia cu parintii insa,din cauza lipsei mijloacelor banesti au fost
abandonate.
Problemele educationale cu care se confrunta comunitatea, rezultate din situatiile scolare, sunt prezentate mai jos:
- Abandon scolar.In randul copiilor din comunitatea Cilibia se inregistreaza, un procent de 7% abandon scolar in randul
copiilor din ciclul primar si 15% din ciclul gimnazial.
- Rezultate scolare slabe,analfabetism,absenteism (un numar de 2,095 absente din care numai 503 motivate), 12 elevi
cu cerinte educationale speciale.
Problemele sociale ale comunitatii sunt:- Deteriorarea accentuata a standardului de viata si cresterii riscului de
dezorganizare familiala in conditiile unui nivel scazut de trai duce la perpetuarea riscului de abandon al unor copii,
conform analizelor compartimentului Asistenta Sociala din cadrul Primariei. 90% din familiile de romi traiesc din venitul
minim garantat (VMG);
- Saracia severa cu care se confrunta un procent de 30% din membrii comunitatii;
- Nivelul scazut de constientizare privind importanta educatiei pe tot parcursul vietii;

Riscul de a nu fi scolarizati si de a nu primi o ingrijire medicala corespunzatoare, care pe viitor duce la agravarea
inegalitatilor privind oportunitatile de dezvoltare viitoare;
Comuna Cilibia are o populatie totala de 1.864 de locuitori din care 102 de etnie roma conform recensamantului
2011.Din recensamantul efectuat de alti lideri ai comunitatii rezulta ca in comuna traiesc 415 de romi. Satul Cilibia are un
numar total de 532 de locuitori din care 356 de etnie roma respectiv o pondere de 67%.Grupul tinta vizat face parte in
proportie de 75% din Comunitatea Cilibia care este o comunitate compacta si este formata dintr-un numar de 39 de
gospodarii.Scopul proiectului va fi atins prin infiintarea unui centru educational integrat,centru de tip ,,scoala dupa
scoala’’in Comuna Cilibia pentru grupurile vulnerabile ale comunitatii de romi Cilibia si nu numai,copii si tinerii aflati in
situatie de risc si care vor primi suport prin adoptarea unor masuri coerente adaptate nevoilor pentru atingerea
rezultatelor asteptate.
Centrul educational integrat de tip ,,scoala dupa scoala’’ va fi infiintat in Comuna Cilibia pe un teren si prin reabilitarea
unei cladiri ce apartine Primariei Cilibia la 0,5km de scoala Gimnaziala Cilibia . Situatia socio-economica a administratiei
locale a facut imposibila construirea pana in prezent a unui centru de tip ,,scoala dupa scoala’’.Problema resurselor
financiare necesare construirii se va rezolva prin accesarea de fonduri nerambursabile ,urmand ca sustenabilitatea
activitatilor sa se asigure din resurse financiare ale Promotorului de Proiect. Pe o raza de 25 km NU exista centre
educative de zi adresate copiilor de varsta prescolara sau scolara ,tinerilor sau parintilor/tutorilor.

9.2. Consultarea comunitatii/membrilor grupului tinta


Descrieti, in maxim o jumatate de pagina, in ce fel au fost consultati membrii comunitatii/grupurilor tinta cu
privire la proiectul propus si care a fost atitudinea acestora in raport cu aceasta initiativa.

Membrii comunitatii au fost consultati cu privire la proiect ✘ Da Nu

Page 8 of 59
Ideia infiintarii Centrului Educational Integrat pentru copii si tinerii din Comuna Cilibia cu program ,,scoala dupa scoala’’
conceput pentru infiintarea serviciilor integrate a fost initiata de liderii comunitatii Cilibia. Mediatorul scolar si sanitar,
membrii comunitatii din Cilibia,cunoscand foarte bine problemele cu care se confrunta comunitatea, in special cele din
domeniul educatiei, au pus in evidenta necesitatea infiintarii unor servicii suport pentru copii si tinerii vulnerabili din
comunitate, menite si a propus demararea actiunilor in vederea atragerii de resurse financiare,lipsa acestora fiind insasi
o problema. In cadrul intalnirilor premergatoare infiintarii grupului de initiativa precum si cu ocazia unor dezbateri publice
la care au luat parte membrii comunitatii au fost identificate si ierarhizate nevoile reale ale comunitatii de romi din Cilibia.
Grupul de initiativa constituit a ajuns la concluzia ca este necesar sa se implementeze un program de remediere scolara
pentru trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial pentru copiii din Cilibia si construirea unui centru educational in care
se vor desfasura activitati care vin in sprijinul copiilor din comunitatea de romi in cadrul unui program ,,scoala dupa
scoala’’. PP impreuna cu P1 si P2 si facilitatorul FRDS, au elaborat un plan pentru a face posibila depunerea unui
proiect in cadrul programului LOCAL pentru atragerea de surse financiare.Au fost expuse informatii cu privire la
Programul "Copii si tineri aflati in situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si
promovarea incluziunii sociale". Membrii grupului de initiativa au fost de acord ca sursele de finantare pentru construirea
Centrului educational vor fi accesate din Fonduri Europene - Granturile SEE 2009-2014- RO 10 “Copii si tineri in situatii
de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale”.
Activitatile finantate in cadrul programului vor contribui la reducerea diferentelor economice si sociale care separa
grupurile vulnerabile-copii si tinerii aflati in situatie de risc din Cilibia de restul comunitatii.

9.3. Grupul/grupurile tinta si beneficiarii proiectului

Grup tinta principal ✘


Copii ✘ Tineri
A (obligatoriu de ales
(3-15 ani) (16-29 ani)
cel putin unul)

Din care beneficiari Copii 65 Tineri 60

Parinti (inclusiv parinti adoptivi sau de substitutie-care au copii in


Grup tinta secundar
B plasament) si tutori sau alti membri ai familiilor copiilor /tinerilor care fac
(neobligatoriu)
parte din grupurile tinta principale

Din care beneficiari Parinti si tutori 40

Personal/profesionisti/voluntari care lucreaza cu/furnizeaza servicii pentru


copii si tineri care fac parte din grupurile tinta principale (ex, profesori si
educatori, ingrijitori, lucratori sociali, asistenti sociali, psihologi etc.)

Educatori(1)Invatatori(2),Profesori(3),Asistent
educational(1),Consilier educatie (1)Voluntari-mediator
Din care beneficiari 12
scolar(1),Administrator
gestionare(1),Bucatar(1),Ingrijitor(1)

Alti membri ai comunitatii din care fac parte grupul/grupurile tinta

Familii monoparentale (5),familii cu mai mult de 2 copii


Din care beneficiari (11) ,Victime ale violentei in familie(4),elevi cu cerinte 53
educationale speciale(3),Persoane analfabete(30).

9.4. Criterii si metode de selectie a beneficiarilor proiectului


Definiti, in maxim o jumatate de pagina, criteriile de selectie a beneficiarilor, precum si metodele de selectie a
acestora.

Page 9 of 59
Criterii de selectie:- elevi care apartin grupurilor vulnerabile aflate in situatie de risc;- elevi care provin din familii sarace
cu o situatie materiala precara;-copii ce au o situatie scolara dificila si care se confrunta cu marginalizare
sociala,analfabetism,absenteism,abandon scolar.O analiza preliminara dupa criteriile enumerate a concluzionat ca: din
totalul de 30 de copii prescolari,25 copii sunt in situatia de risc de a nu fi inscrisi in clasa I-a;Din totalul de 81 copii din
ciclul primar,20 de copii au nevoie de asistenta in efectuarea temelor,se confrunta cu analfabetism,absenteism si
prezinta risc de abandon scolar.In ciclul gimnazial din totalul de 68 copii un numar de 20 de copii sunt in situatie de risc.
Criterii de selectie pentru tinerii aflati in situatie de risc si parintii/tutorii copiilor si tinerilor:lipsa sau grad scazut de
educatie,expusi riscului de a renunta la studii ,lipsa unui loc de munca , gradul scazut de constientizare pe care il are
educatia pe tot parcursul vietii in randul tinerilor si parintilor, nivel de trai, conditii precare de viata prezente, acces redus
la servicii sociale.In grupul selectat, beneficiarii pot fi in acelasi timp si parinti si tinerii. Ei prezinta acelasi risc,fiind parinti
tineri cu varste cuprinse intre 16-45 de ani,analfabeti,care au ales sa abandoneze scoala gimnaziala sau cursurile
liceului,fara o calificare si implicit fara o sansa de a se integra pe piata muncii.Acestia vor urma program de consiliere
,cursuri de alfabetizare,dezvoltare personala,integrare pe piata muncii in functie de nevoile identificate la activitatea de
consiliere individuala.

Metode de selectie ce vor fi folosite pentru identificarea copiilor ,tinerilor si parintilor aflati in situatie de risc:
• Indentificare, recrutare elevi cu risc de abandon scolar
• Testarea initiala a elevilor din grupe
• Consilierea elevilor in scopul imbunatatirii rezultatelor scolare, a relatiei cu colegii profesorii si parintii
• Realizarea de achete sociale pentru identificarea riscului in familie
• Autoevaluare personala (tineri)
• Interactionari cu familia,dialog deschis pentru identificarea nevoilor.

9.5. Necesitatea, urgenta si caracterul integrat al interventiei


Demonstrati, in maxim 2 pagini, urgenta si necesitatea interventiei; explicati si argumentati eficienta abordarii
propuse (strategii, metode etc.) si demonstrati caracterul integrat al interventiei.

Oportunitatea infiintarii Centrului Educational Integrat pentru copii si tinerii din Comuna Cilibia este data de lansarea
apelului LOCAL destinat grupurilor vulnerabile care ofera sansa de a pune in practica solutii pentru rezolvarea
problemelor cu care se confrunta comunitatea din Cilibia.Infiintarea Centrului va facilita servicii specifice de suport
comunitatii si implementarea de masuri integrate,realiste si utile legate de reducerea inegalitatilor existente,excluziunea
economico-sociala si combaterea discriminarii ,sansa de a solutiona problemele cu care se confrunta cei aflati in situatie
de risc.
Necesitatea si urgenta infiintarii Centrului Educational Integrat pentru copii si tinerii din Comuna Cilibia sunt date de
riscul sever in care se afla copii si tinerii comunitatii din Cilibia care au nevoie de sprijin pentru a depasi conditia impusa
de saracie si nepasare. Autoritatea locala nu a derulat, pana in prezent, niciun proiect care sa vizeze aceasta
comunitate iar starea existenta impune de urgenta interventia PP pentru ameliorarea standardului de viata scazut.
Depasirea situatiei de risc in care se afla copiii si tinerii trebuie realizata intr-un cadru organizat,dedicat pentru nevoile si
carentele in educatia si formarea lor ca adulti.
In cadrul Centrului se vor aborda diverse activitati pentru atingerea obiectivelor propuse prin implementarea unui
program educational de sprijin de tip ,,scoala dupa scoala” si cresterea gradului de constientizare a importantei
educatiei in randul familiilor de romi:
• Prevenirea abandonului scolar pentru un numar de 25 de copii prescolari aflati in situatia de risc de a nu frecventa
cursurile ciclului primar.
• Imbunatatirea situatiei scolare si reducerea abandonului scolar prin activitati de remediere scolara pentru un numar de
40 de copii (scolari ciclu primar 20,scolari ciclu gimnazial 20).
• Cresterea nivelului de constientizare privind importanta educatiei pentru 40 de parinti,din care un numar de 10 parinti
au nevoie de program de alfabetizare.
• Facilitarea accesului pe piata muncii pentru 60 de tineri aflati in situatie de risc prin oferirea de servicii integrate de
ocupare:consiliere si orientarea tinerilor spre meserii pentru care au aptitudini.Conform identificarii nevoilor,tinerii din
Comunitatea Cilibia si nu numai,au optat pentru meserii ca:lucratori in agricultura (15 tineri),croitorie(15 tineri) sau
programme de alfabetizare (15 tineri) si actiuni sportive (15 tineri talentati pentru fotbal).
Aceste masuri diverse confera caracterul integrat al proiectului.
Metodele de lucru se vor baza pe abordarea de activitati de educatie formala si nonformala,activitati
complementare,activitati de dezvoltare personala,activitati de consiliere care vor contribui la cresterea accesului la
educatie, calitatii si durabilitatii serviciilor integrate,instruire profesionala ,educarea si consilierea parintilor ,facilitarea
accesului pe piata muncii ,incluziune sociala.Aceste metode se vor adapta in functie de nevoile grupului tinta.

Page 10 of 59
Strategia consta in abordarea unui nou tip de educatie: flexibila ,adaptabila nevoilor speciale ,caracterizata prin
diversitate ,acceptarea reciproca a elevilor ,incurajarea tolerantei ,asumarea responsabilitatilor ,incurajarea stimei de
sine in randul elevilor,integrarea in colectivitate, dezvoltarea abilitatilor de viata,incurajarea dobandirii de competente in
functie de aptitudini.
Programul trebuie inteles ca o solutie de urgenta pe termen mediu si lung pentru eliminarea decalajelor dintre copiii romi
si neromi , prin implementarea de masuri integrate,efective si eficiente in vederea promovarii incluziunii sociale.
Pornind de la premisa ca programul de tip „scoala dupa scoala” isi propune asistarea in procesul de educatie a copiilor
si tinerilor din grupul tinta care, dupa finalizarea programului zilnic, se integreaza, fiind sprijiniti prin materiale de invatare
speciale si metodologii adaptate astfel incat sa se mentina un echilibru in sistemul de educatie, cu cat mai putine riscuri
de parasire timpurie a scolii.
Pe de alta parte, elemente inovatoare sunt si:
- facilitarea tinerilor pentru integrarea pe piata muncii;
- abordarea informativa si de consiliere destinata parintilor copiilor din grupul tinta prin consiliere parentala,
- implicarea Grupului de Initiativa al comunitatii in facilitarea relatiilor/parteneriatelor dintre scoala – parinti – comunitate.
Proiectul este relevant pentru Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor
rome prin contributia pe care o aduce la asigurarea accesului egal ,gratuit si universal al cetatenilor apartinand minoritatii
rome la educatia de calitate la toate nivelurile in sistemul de invatamant precum si promovarea educatiei incluzive in
sistemul educational inclusiv prin prevenirea si eliminarea segregarii si combaterea discriminarii pe baze etnice,de statut
social care afecteaza copii si tinerii proveniti din grupurile dezavantajate.
Programul ,,Copii si tineri in situatii de risc initiative locale si regionale destinate reducerii inegalitatilor nationale si
promovarii incluziunii sociale’’este sustinut prin rezultatele asteptate ale proiectului, care contribuie la o serie de prioritati:
- cresterea accesului si participarii copiilor la educatia prescolara,
- imbunatatirea frecventei scolare si reducerea fenomenului de abandon scolar,
- imbunatatirea abilitatilor de viata in cazul copiilor si tinerilor aflati in situatie de risc ,
- imbunatatirea accesului pe piata muncii pentru tinerii defavorizati,
- cresterea nivelului de constientizare a nevoii de a beneficia de educatie in randul familiilor de etnie roma si a membrilor
comunitatii,
- crearea de servicii adecvate nevoilor copiilor si tinerilor .

9.6. Contextul/coerenta/sinergia cu alte initiative


Exista si alte initiative in domeniu adresate grupurilor tinta ale proiectului? Daca da, demonstrati corelatia si
complementaritatea cu acestea (maxim 1 pagina).

Pana in prezent nu au fost initiate idei de proiecte adresate grupurilor tinta vizate.Necesitatea infiintarii serviciilor suport
a fost abordata la sedintele consiliului locat sau sedinte cu parintii.Lipsa mijloacelor materiale si banesti a facut
imposibila realizarea unor astfel de servicii.scoala Gimnaziala Cilibia a fost implicata in implementarea unor proiecte : ,,
Pasi strategici pentru imbunatatirea accesului la educatie al copiilor romi'' avand ca rezultat buna colaborare cu familiile
copiilor, atragerea elevilor catre scoala, constientizarea copiilor si parintilor de importanta educatiei
incluzive;Programul ,,Hai la Scoala'' care este in implementare urmareste scaderea abandonului si absenteismului scolar
in randul elevilor si onstientizarea parintilor elevilor din grupul tinta de importanta educatiei si atragerea acestora catre
scoala.

9.7. Valoarea adaugata a proiectului


in ce costa valoarea adaugata a proiectului propus? (maxim o jumatate de pagina)

Page 11 of 59
Valoarea adaugata a proiectului propus consta in contributia la reducerea diferetelor economice si sociale care separa
grupurile vulnelabile de restul societatii,imbunatatirea conditiilor de viata si combaterea saraciei:
-Activitatea de supraveghere si sprijin in efectuarea temelor scolare care duce la prevenirea comportamentului de esec
si abandon scolar.Se va pune accent pe cresterea valorii actului educational prin incurajarea competitiei intre
copii.Crearea unei motivatii optime pentru activitatea(participarea) scolara ( se va asigura ambientul util pentru ca un
copil/tanar sa-si execute temele,sa-si insuseasca cunostintele pentru a doua zi de scoala,se va asigura inclusiv masa
pentru copiii aflati in situatie de risc).
-Cointeresarea familiei in activitatile de timp liber si educatie in scopul ameliorarii relatiei intrafamiliale(copii-adulti)
-Facilitarea relatiei scoala-comunitate si medierea relatiei parinti-scoala in cazul familiilor prea ocupate sau dezinteresate
pentru educarea copiilor lor.
-Activitati de dobandire a abilitatilor de viata ,deprinderilor de viata independenta si autonomie personala care se vor
desfasura interactiv (igiena personala),abilitatti de autocunoastere.Formarea deprinderilor de a-si gestiona singuri un
mic buget propriu precum si gestionarea timpului liber ( dezvoltarea competentelor antreprenoriale ).
-Activitati recreative de socializare, de petrecere a timpului – infiintarea echipei de fotbal pentru tinerii talentati,activitati
pentru pastrarea identitatii culturale si cresterea stimei de sine(Eveniment de ziua rromilor,,Cultura si civilizatia
rroma’’),Activitati de promovare a drepturilor omului,a educatiei si schimbarea mentalitatii(campanie de educatie sanitara
si antidiscriminare) ,promovarea tolerantei (Cupa Tolerantei-campionat de fotbal), Activitati pentru tinerii comunitatii si
membrii organizatiei in domeniul voluntariatului si dezvoltarii organizationale-campanie de strangere de fonduri.Toate
aceste activitati care nu s-au mai desfasurat aici niciodata, confera plusvaloare dezvoltarii communitatii.De asemnea GI,
pana la finalizarea proiectului va fi sprijinit in constituirea ca ONG, care sa continuie activitatile initiate prin acest proiect
impreuna cu PP.

Page 12 of 59
10. Activitatile proiectului

Nu uitati sa atasati planificarea activitatilor planificate sub forma unui grafic Gantt! (vezi Anexa A6)

10.1. Locul desfasurarii activitatilor proiectului


Furnizati informatii despre locul derularii activitatilor/serviciilor (ex, sediul prevazut pentru centrul de zi -
localizare, proprietar, durata punerii la dispozitie etc.) si sustineti accesibilitatea serviciilor pentru beneficiarii
vizati. Mentionati inclusiv criteriile pentru care s-a ales aceasta locatie.

Centrul Educational Integrat pentru copii si tinerii din Comuna Cilibia de tip ,,scoala dupa scoala’’ va fi amenajat in
Comuna Cilibia prin reabilitarea unei cladiri ce apartine Primariei Cilibia la o distanta de 0.5 km de scoala Gimnaziala din
Cilibia cu o suprafata construita de 283,28mp,inscrisa in cartea funciara nr.20247 –C1 a comunei Cilibia cu numar
cadastral 283-C1 .Terenul este proprietatea Primariei Cilibia si are o suprafata de 1.606 mp. Reabilitarea cladirii va fi
executata pe o perioada de aproximativ 3 luni dupa care se vor desfasura serviciile si implementa activitatile destinate
grupului tinta vizat.Durata proiectului va fi de 20 de luni necesara reabiltarii si desfasurarii activitatilor propuse.Perioada
de sustenabilitate asumata de catre Promotorul de Proiect,Primaria Cilibia, in care se va asigura continuitatea
activitatilor propuse va fi de minim 5 ani.In prezent cladirea nu ofera conditii pentru desfasurarea activitatilor scolare dar
in urma reabilitarii si organizarii spatiului generos ,va deveni un loc ideal pentru serviciile si activitatile propuse in
proiect.Distanta mica de comunitate si de Scoala Gimnaziala Cilibia faciliteaza accesul copiilor,tinerilor ,parintilor si
cadrelor didactice.

10.2. Descrierea activitatilor


(Repetati acest fragment de cate ori este necesar, in conformitate cu activitatile propuse)
Numarul activitatii 1 din totalul de 7 activitati
Denumire Managementul proiectului

Durata 20 luni
Descrierea A1.1 Stabilirea echipei de management care este formata din:coordonatorul de proiect,
activitatii proiect,contabil si specialist achizitii se va realiza in prima luna de implementare.Echipa de
(maxim 20 de management (EM) va asigura managementul proiectului pentru 20 luni ( durata totala a
randuri pentru proiectului) si pe perioada de sustenabilitate a activitatilor propuse a se desfasura in cadrul
fiecare activitate) proiectului.EM va avea urmatoarele sarcini pe activitati:A1.2. Asigurarea coordonarii si
realizarii activitatilor proiectului: elaborarea si urmarirea planului de activitate, constituirea/
contractarea echipei, comunicarea cu si organizarea intalnirilor echipei si a partenerilor etc.;
A1.3. Monitorizarea si evaluarea proiectului. Managerul de proiect va intocmi un plan de
evaluare si monitorizare si conform acestuia va monitoriza desfasurarea activitatilor din
cadrul proiectului si stadiul atingerii obiectivelor;
A1.4Pregatirea si realizarea achizitiilor din proiect: realizarea planului de achizitii, intocmirea
caietelor de sarcini, urmarirea contractelor si receptia bunurilor/ serviciilor etc.;A1.5 Stabilire
Echipei de implementare(EI) care este formata din specialisti in derularea activitatilor
proiectului, incepand cu luna 4 :programul scoala dupa scoala-remediere scolara,gradinita
devara,infiintarea si indtruirea echipei de fotbal,educatie nonformala-dezvoltarea abilitatilor
de viata,activitati complementare,activitati de dezvoltare personala si activitati de
consiliere.EI va presta activitati pe o perioada de 15 luni in care se vor desfasura activitati in
Centru.EI este formata din:Educatori(1)Invatatori(2),Profesori de romana,matematica si
sport(3),Specialist in asistenta sociala si consiliere(1),Asistent educational(1),Consilier
educational (1)Instructor sportiv(1) ,Administrator gestionare(1),Bucatar(1),Ingrijitor(1).

Responsabil Primaria Cilibia

Primaria Cilibia-Asigurarea resursei umane pentru formarea echipei de


management.Contractarea resursei umane (C.I.M/Contracte colaborare) si plata orelor
Rolul partenerului prestate .Stabileste sedintele de lucru cu partenerii:Scoala Gimnaziala Cilibia -participare la
intalniri de lucru ( cadre didactice cu echipa de implementare ) pentru schimb de bune
practici.Institutia Prefectului furnizare

Page 13 of 59
Numarul activitatii 2 din totalul de 7 activitati
Denumire Derulare achizitii

Durata 20 luni
Descrierea Activitatea de derulare achizitii este o activitate continua in cadrul proiectului si este impartita
activitatii in :1.Achizitie servicii (servicii publicitare-conferintele de deschidere si inchidere proiect luna
(maxim 20 de 1 si luna 20) 2.Achizitii bunuri (dotarea centrului cu mobilier echipamente,s.a luna 3,)achizitie
randuri pentru alimente pentru masa zilnica a copiilor vizati pentru perioada programului scoala dupa
fiecare activitate) scoala de 13 luni ,pachet igiena pentru cursul de igiena lunile 8 si 16,materiale
promotionale(placa informativa luna 2,banner luna 6,pliante luna 2) ,achizitie diverse bunuri (
tonere,materiale curatenie s.a.materiale necesare tuturor activitatilor –lunile 4-20),achizitie
echipament sportive pentru echipa de fotbal a tinerilor din Cilibia-luna 3. 3.Achizitii executare
lucrari reabilitare care se vor derula in lunile 1-3.

Responsabil Primaria Cilibia

Responsabil cu intocmirea planului achizitiilor aferente proiectului,intocmirea documentatiei


de achizitie(descrierea produselor sau serviciilor ce trebuie achizitionate,primirea ofertelor,
Rolul partenerului evaluarea si selectia furnizorilor), incheierea contractului cu furnizorii, derularea si finalizarea
contractelor.

Numarul activitatii 3 din totalul de 7 activitati


Denumire Amenajare spatiu

Durata 3 luni
Descrierea Executarea lucrarii - reabilitarea cladirii pentru infiintarea centrului va fi externalizata unei
activitatii firme de profil dupa organizarea procedurii de achizitie conform legislatiei in vigoare
(maxim 20 de (lunile1,2 si 3).Dotarea centrului va fi realizata dupa receptia constructiei si va fi in sarcina
randuri pentru Promotorului de Proiect conform planificarii si bugetului in luna 3.
fiecare activitate)

Responsabil Primaria Cilibia

Responsabil cu organizarea procedurilor de achizitie,incheierea de contracte cu


Rolul partenerului furnizorii,receptia lucrarilor/bunurilor,darea in folosinta si plata catre furnizori.Echipa de
management.

Numarul activitatii 4 din totalul de 7 activitati


Denumire Publicitate si vizibilitate

Durata 20 luni
Descrierea Activitatea de publicitate si vizibilitate a proiectului este o activitate continua in cadrul
activitatii proiectului si consta in realizarea de servicii/achizitie de materiale cu privire la :
(maxim 20 de deschiderea/inchiderea proiectului(conferintele de deschidere – luna 1 /inchidere luna
randuri pentru 20),realizarea web-site-ului(luna 1) care va asigura pe toata durata de implementare si de
fiecare activitate) sustenabilitate a proiectului publicitatea si vizibilitatea acestuia ( lunile 1-20),materiale
promotionale (placa informativa realizata in luna 2 ,banner-realizat in luna 6,pliante de
infomare si publicitate realizate din luna 2. Toate materialele vor asigura pe toata durata de
implementare si de sustenabilitate a proiectului publicitatea si vizibilitatea acestuia.

Responsabil Primaria Cilibia,scoala Gimnaziala Cilibia

Page 14 of 59
Primaria Cilibia: Responsabil cu organizarea procedurilor de achizitie,incheierea de
contracte cu furnizorii,receptia lucrarilor/bunurilor,darea in folosinta si plata catre
Rolul partenerului furnizori.Scoala Gimnaziala Cilibia-responsabil cu distribuirea pliantelor,participarea la
conferinta de deschidere/inchidere.

Numarul activitatii 5.1.1 din totalul de 7 activitati


Denumire Selectia beneficiarilor - 'Program scoala dupa scoala''

Durata 1 Luna
Descrierea
activitatii Activitate premergatoare derularii programului ,,scoala dupa scoala’’este selectarea
(maxim 20 de persoanelor care indeplinesc conditiile pentru a-si desfasura activitatea profesionala in
randuri pentru cadrul serviciilor alternative nou create (se va realiza in luna 5) in formarea grupelor de
fiecare activitate) remediere scolara.Testarea initiala a elevilor.2.Stabilirea principiilor, metodelor si tehnicilor de
lucru.

Responsabil Scoala Gimnaziala Cilibia

Scoala Gimnaziala Cilibia-Responsabila cu selectarea si testarea copiilor ,formarea grupelor


Rolul partenerului si stabilirea principiilor , metodelor si tehnicilor de lucru.

Numarul activitatii 5.1.2.1 din totalul de 7 activitati


Denumire Activitati educatie formala-programul scoala dupa scoala-Gradinita de Vara

Durata 1 luna
Descrierea Gradinita de Vara se va organiza in luna august si va avea ca scop reducerea fenomenului
activitatii de abandon scolar si facilitarea inscrierii copiilor in ciclul primar precum si familiarizarea
(maxim 20 de copiilor cu mediul de scoala.Activitati premergatoare derularii programului : Intalniri cu parintii
randuri pentru si inscrierea copiilor in luna 11 dupa criteriile stabilite ( 25 copii aflati in situatie de risc-
fiecare activitate) abandon scolar,saracie severa,lipsa de constientizare a parintilor in ceea ce priveste
importanta educatiei pe tot parcursul vietii,anchete sociale .
Desfasurarea cursurilor gradinitei estivale in luna 12 (august) - 4 ore/zi din care 1 ora/zi
asigurarea hranei copiilor si 3 ore/zi desfasurarea activitatilor cu arii curiculare:
-Dezvoltarea fizica, sanatate si igiena personala (realizarea unor desene sau modelare,
cunostinte si practice referitoare la ingrijire si igiena personala, sanatate, nutritie.),
- Dezvoltarea socio-emotionala (dezvoltarea conceptului de sine, a controlului emotional si a
expresivitatii emotionale),
- Dezvoltarea limbajului, a comunicarii si a premiselor citirii si scrierii,
- Dezvoltarea cognitiva si cunoasterea lumii,a mediului, Capacitati si atitudini de
invatare:curiozitate ;interes,initiativa,creativitate)
Monitorizarea si evaluarea rezultatelor.Programul va continua in perioada de sustenabilitate -
5 ani,Primaria Cilibia va asigura resersele financiare necesare.

Responsabil Primaria Cilibia,scoala Gimnaziala Cilibia

Primaria Cilibia-Responsabila cu asigurarea spatiului pentru desfasurarea


programului,asigurarea resurselor financiare in perioada de sustenabilitate,contractarea si
plata furnizorilor de livrare a hranei/bunurilor necesare activitatilor,inceiarea de contracte de
Rolul partenerului colaborare cu expertii echipei de implementare si plata orelor prestate de acestia.Scoala
Gimnaziala Cilibia-Responsabila participarea la activitati/intalniri de lucru cu cadre didactice
din echipa de implementare pentru schimb de bune practici.

Numarul activitatii 5.1.2.2 din totalul de 7 activitati

Page 15 of 59
Activitati educatie formala-programul scoala dupa scoala- Activitati educative de
Denumire
remediere

Durata 12 luni
Descrierea Programul de remediere scolara de tip „scoala dupa scoala”, se va face conform structurii
activitatii anului scolar,dupa darea in folosinta a cladirii : lunile 4 -6 si 8-12 in primul an scolar ( luna 7
(maxim 20 de vacanta), respectiv lunile 16-18 si 19-20 in anul 2 de implementare al proiectului si al anului
randuri pentru scolar.Remedierea scolara pentru ciclul primar se va tine pentru doua grupe de copii a cate
fiecare activitate) 20 copii in doua sali de curs iar la ciclul gimnazial se va face pentru 20 copii. Activitati
premergatoare: 1.Selectarea persoanelor pentru serviciile alternative nou create se va
realiza in prima luna a programului.Se vor forma grupele de remediere scolara.Testarea
initiala a elevilor.2.Stabilirea principiilor, metodelor si tehnicilor de lucru.Numar de ore pe
saptamana :16 + 4 ( 4 ore in fiecare zi, de luni pana joi=16 ore de remediere scolara si 4 ore
activitati recreative in ziua de vineri a saptamanii).Desfasurarea activitatilor zilnice in cadrul
Centrului si principalele activitati zilnice / timpul alocat :1. Servicii de ingrijire a copilului –
asigurarea mesei - hranire ( o ora) ; 2. Activitatile cu sprijin specializat ( doua ore ): -
supraveghere si indrumare in efectuarea temelor- recuperare pentru elevii cu dificultati
cognitive, emotionale, tulburari de limbaj prin activitati remediale- activitati de dezvoltare
pentru elevii capabili de performanta- activitati de incurajare a lecturii independente. 3.
Activitati recreative (o ora )- activitati practic-aplicative,discutii interactive cu copiii pentru
recapitularea temelor prin joc. Ultima zi a saptamanii – activitati recreative ,invatarea prin
joc,recapitularea temelor abordate cu ajutorul discutiilor libere.Evolutiei fiecarui copil inscris
va fi monitorizata permanent,evaluarea copiilor va fi facuta lunar.Resursa umana alocata
activitatii (EI) formata din invatatori (2) ,profesori de romana, matematica, sport,administrator
partimoniu,consilier educational si de specialitate,bucatar, ingrijitor si mediator
scolar.Programul va continua 5 ani,PP va asigura resersele financiare necesare.

Responsabil Primaria Cilibia,scoala Gimnaziala Cilibia

Primaria Cilibia-Responsabila cu asigurarea spatiului pentru desfasurarea


programului,asigurarea resurselor financiare in perioada de sustenabilitate,contractarea si
plata furnizorilor de livrare a hranei/bunurilor necesare activitatilor,inceiarea de contracte de
Rolul partenerului colaborare cu expertii echipei de implementare si plata orelor prestate de acestia.Scoala
Gimnaziala Cilibia-Responsabila participarea la activitati/intalniri de lucru cu cadre didactice
din echipa de implementare pentru schimb de bune practici.

Numarul activitatii 5.1.2.3 din totalul de 7 activitati


Activitati educatie formala-programul scoala dupa scoala-Alfabetizare pentru tineri si
Denumire parinti

Durata 2 luni
Descrierea Programul de alfabetizare se va desfasura in lunile 9 si 12 si se va adresa tinerilor si
activitatii parintilor care isi exprima dorinta de a invata sa scrie si sa citeasca.Necesitatea alfabetizarii
(maxim 20 de in radul tinerilor si parintilor a reiesit in urma identificarii si ierarhizarii nevoilor Comunitatii
randuri pentru Cilibia in timpul intalnirilor premergatoare realizarii Grupului de Initiativa.Se vor forma 2 grupe
fiecare activitate) -o grupa de 15 tineri si o grupa de 10 parinti pentru care se va derula cursurile pentru clasa I
-a.Programul va continua in perioada de sustenabilitate - 5 ani,Primaria Cilibia va asigura
resersele financiare necesare.

Responsabil Primaria Cilibia,scoala Gimnaziala Cilibia

Page 16 of 59
Primaria Cilibia-Responsabila cu asigurarea spatiului pentru desfasurarea
programului,asigurarea resurselor financiare in perioada de sustenabilitate,contractarea si
plata furnizorilor de livrare a hranei/bunurilor necesare activitatilor,inceiarea de contracte de
Rolul partenerului colaborare cu expertii echipei de implementare si plata orelor prestate de acestia.Scoala
Gimnaziala Cilibia-Responsabila participarea la activitati/intalniri de lucru cu cadre didactice
din echipa de implementare pentru schimb de bune practici.

Numarul activitatii 5.1.2.4 din totalul de 7activitati


Activitati educatie formala-programul scoala dupa scoala - Asigurarea mesei zilnice
Denumire pentru grupul tinta - grupe remediere elevi si Gradinita de Vara

Durata 13 luni
Descrierea Elevii din programul de remediere vor primi o masa calda la pranz. Procurarea hranei se va
activitatii face prin raportarea la pretul cel mai mic pe pachet de alimente, valoarea /pachet fiind de 30
(maxim 20 de euro*4.4707=134 lei/luna de beneficiar. Masa va fi gatita si servita in cadrul centrului de
randuri pentru catre personalul care deserveste spatiul de gatit si luat masa (bucatar si
fiecare activitate) ingrijitor).Administratorul de patrimoniu va avea contract de munca cu timp partial (1/2
norma/luna) si va asigura primirea, pastrarea si eliberarea alimentelor .Pe perioada
desfasurarii programului scoala dupa scoala si a gradinitei de vara se va asigura masa calda
pentru un numar de 65 de copii ( 25 copii prescolari pentru 1 luna respectiv 20 de copii din
ciclul primar si 20 copii din ciclul gimnazial pe o perioada de 13 luni ,cinci zile/saptamana,o
ora /zi conform programului stabilit.Programul va continua in perioada de sustenabilitate - 5
ani,Primaria Cilibia va asigura resersele financiare necesare.

Responsabil Primaria Cilibia,scoala Gimnaziala Cilibia

Primaria Cilibia-Responsabila cu asigurarea spatiului pentru desfasurarea


programului,asigurarea resursei umane ,derularea achizitiilor,incheierea de contracte de
Rolul partenerului achizitie,plata furnizorilor ,receptia si gestionarea alimentelor.Scoala Gimnaziala Cilibia -
supraveghere activitate.

Numarul activitatii 5.2.1 din totalul de 7 activitati


Activitati educatie nonformala-Dezvoltarea de abilitati de viata bazate pe educatie non-
Denumire formala-Seminar interactiv igiena personala pentru copii

Durata 2 luni
Descrierea Seminarul Interactiv igiena personala pentru copii se va desfasura in lunile 8 si 16 si va avea
activitatii ca scop promovarea unui stil de viata sanatos,educarea prin puterea exemplului si
(maxim 20 de informarea copiilor cu varstele cuprinse intre 5 si 16 ani, a tinerilor si parintilor consiliati care
randuri pentru isi exprima dorinta de a participa la campanie, cadrelor didactice (pentru asigurarea resursei
fiecare activitate) umane in perioada de sustenabilitate) , cu privire la principalele reguli de igiena acasa si la
scoala. Participanti:copii,tineri,parinti,cadre didactice.Numar estimat participanti=50.Resursa
umana:formator curs igiena.Resursa materiala: sala de curs,pachete igiena personala format
din periuta de dinti,pasta de dinti,sapun.In perioada de sustenabilitate sarcinile activitatii vor
fi preluate de un voluntar.

Responsabil Primaria Cilibia,scoala Gimnaziala Cilibia

Primaria Cilibia-Responsabila cu asigurarea spatiului pentru desfasurarea programului


,derularea achizitiilor,incheierea de contracte de achizitie,plata furnizorilor,plata formatorilor
Rolul partenerului ,receptia si gestionarea pachetelor de igiena.Scoala Gimnaziala Cilibia - participare.

Numarul activitatii 5.2.2 din totalul de 7 activitati

Page 17 of 59
Activitati educatie nonformala-Dezvoltare personala-Dezvoltarea de abilitati
Denumire antreprenoriale -seminar competente antreprenoriale.Curs de croitorie si lucrator in
agricultura

Durata 3 luni
Descrierea Activitatile pentru dezvoltare personala vor aborda dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in
activitatii randul tinerilor si insusirea cunostintelor teoretice si practice pentru meseria de croitor si
(maxim 20 de lucrator in cultura plantelor.Pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale se vor sustine
randuri pentru seminarii de informare in luna 13 in care se vor identifica : aptitudini manageriale prin
fiecare activitate) aplicarea unor chestionare de specialitate si tehnici de evaluare, actele necesare pentru
inceperea unei activitati de cont propriu, importanta marketingului pentru demararea unei
activitati, sistemul legislativ si de intocmire a documentelor, importa organizarii, urmariri si
evaluarii procesului de munca, necesitatea incadrarii in planul de venituri si chelutieli pentru
a respecta termenele de plata.Inscrierea tinerilor se va face la solicitarea acestora,dupa
informarea si consilierea lor,activitati care vor contribui la definitivarea traseului profesional al
tinerilor.Se va organiza 1 grupa de 20 de tineri care isi vor insusi in timpul seminariilor
cunostinte minime necesare inceperii de dezvoltarii unei afaceri.Cursurile de croitorie se vor
desfasura pe o perioada de3 luni pentru o grupa de 15 tineri care solicita participarea in
lunile 13-15 cu echipamente cedate gratuit pe perioada practicii de un ONG in perioada
vacantei de vara pentru disponibilitatea spatiului.Cursurile de lucrator in cultura plantelor se
vor derula in lunile 13-15 pentru o grupa de 15 tineri care solicita participarea .Orele de
practica se vor desfasura la Asociatiile de agricultori din Comuna Cilibia Se vor dobandi
cunostinte de teorie si practica necesare pentru angajarea pe piata muncii si depasirea
situatiei de risc provocata de abandon scolar.In perioada de sustenabilitate sarcinile activitatii
vor fi preluate de un voluntar/cel mai bun cursant care a dobandit abilitati specifice.

Responsabil Primaria Cilibia,scoala Gimnaziala Cilibia

Primaria Cilibia-Responsabila cu asigurarea spatiului pentru desfasurarea programului


,derularea achizitiilor,incheierea de contracte de achizitie,plata furnizorilor,plata formatorilor
Rolul partenerului ,receptia si gestionarea materiilor prime ( materiale croitorie si materii pime curs lucrator in
agricultura).Scoala Gimnaziala Cilibia - participare la seminar/cursuri pentru insusirea
cunostintelor pentru perioada de sustenabilitate.

Numarul activitatii 5.3 din totalul de 7 activitati


Denumire Activitati de consiliere ( copii,tineri,parinti) abilitati de autocunoastere

Durata 15 luni

Page 18 of 59
Descrierea Campaniile de crestere a gradului de constientizare a importantei educatiei (2 luni) preceda
activitatii activitatea de consiliere si se vor desfasura in lunile 4 si 5.Consiliere se va desfasura pe o
(maxim 20 de perioada de 15 luni incepand cu luna 6.Se adreseaza copiilor,tinerilor si parintilor in situatii
randuri pentru de risc.Consiliere psiho-pedagogica un numar de 65 de copii - Criteriile pt stabilirea situatiei
fiecare activitate) de risc : apartenenta la grupurile vulnerabile:elevi care provin din familii sarace,cu o situatie
materiala precara,copii ce au o situatie scolara dificila,care se confrunta cu marginalizare
sociala,analfabetism,absenteism,abandon scolar .Consiliere profesionala pentru tineri si
consiliere parentala.Pentru selectia tinerilor aflati in situatie de risc si parintii/tutorii copiilor si
tinerilor se vor analiza situatii ca:abandon scolar, lipsa unui loc de munca,nivel de trai,conditii
de viata prezente, acces la servicii sociale.Se va face consiliere individuala si de grup. Vor fi
abordate teme educative pentru fiecare grup:copii,tineri,parinti: Nevoile copilului aflat in
situatie de risc/Caracteristici ale perioadei preadolescentei/adolescentei /Educatie si
sanatate emotionala in contextual situatiei de saracie/Comportamentul copilului/Situatii de
viata de risc in relatia parinte-copil.Consilierea tinerilor prin abordarea de masuri concrete
(dezvoltarea de abilitati,insusirea de cunostinte ,orientarea catre succes ) si inscrierea
acestora la activitati care se vor desfasura in cadrul Centrului.Cosilierea parintilor ai caror
copii beneficiaza de servicii educative - urmareste implicarea parintilor in activitatea
desfasurata de copii,intarirea legaturii cu cadrele didactice pentru imbunatatirea situatiei
scolare a copiilor.Cosilierea parintilor copiilor si tinerilor care beneficiaza de serviciile
Centrului - urmareste constientizarea parintilor in scopul implicarii acestora in sprijinirea
dezvoltarii copiilor si tinerilor,constientizarea rolului educatiei pe tot parcursul vietii.Vor
beneficia de consiliere 60 de tineri si 40 parinti.

Responsabil Primaria Cilibia,Scoala Gimnaziala Cilibia

Primaria Cilibia Responsabila cu asigurarea spatiului pentru desfasurarea campaniilor si


consilierii,Organizarea de achizitie,Incheierea de contracte cu firma externalizata pentru
Rolul partenerului consiliere,receptia serviciilor,plata serviciilor,asigurarea resurselor financiare in perioada de
sustenabilitate,Scoala Gimnaziala Cilibia-Responsabila cu participarea la activitati -
consilierea de grup.

Numarul activitatii 5.4.1 din totalul de 7 activitati

Denumire Activitati complementare-Activitati sportive pentru tineri-Cupa Tolerantei-

Durata 16 luni
Descrierea Infiintarea echipei de fotbal si antrenarea pentru performanta,activitate complementara in
activitatii cadrul Centrului are ca scop dezvoltarea personala a tinerilor din comunitate aflati in situatie
(maxim 20 de de risc.Se incurajeaza competitia prin organizarea unui campionat de fotbal ,,Cupa
randuri pentru Toletantei''.Spatiul:terenul de fotbal al Comunei Cilibia.Numar de beneficiari:15 tineri.In
fiecare activitate) perioada de sustenabilitate sarcinile activitatii vor fi preluate de un voluntar-cel mai bun
membru al echipei.

Responsabil Primaria Cilibia,scoala Gimnaziala Cilibia

Primaria Cilibia-Responsabila cu asigurarea spatiului pentru desfasurarea programului


,derularea achizitiilorpentru echipament sportiv ,incheierea de contracte de achizitie,plata
Rolul partenerului furnizorilor,receptia si gestionarea echipamentului sportiv,incheierea de contracte de
colaborare,plata orelor .Scoala Gimnaziala Cilibia -inscrierea tinerilor la program,organizare
campionat si participare.

Numarul activitatii 5.4.2 din totalul de 7 activitati


Activitati complementare-Activitati pentru pastrarea identitatii culturale si a stimei de
Denumire
sine eveniment,,Cultura si civilizatia rroma)

Page 19 of 59
Durata 1 zi
Descrierea Evenimentul,, Cultura si civilizatia rroma'' se va desfasura in lunile 8,13,18 si vor participa
activitatii copii,tineri si parinti.Participantii la activitate isi imbogatesc cunostintele referitoare la cultura
(maxim 20 de si civilizatia roma si a popoarelor europene.Romii au fost respinsi de populatia majoritara si,
randuri pentru la randu-le, au respins-o. Au fost persecutati, inrobiti sau asimilati fortat. Romii spun putine
fiecare activitate) despre realitatea in care traiesc dar nu se feresc sa-si povesteasca legendele.La eveniment
vor fi invitati oficialitati ale comunitatii, cadre didactice, membri ai comunitatii si parinti.Se vor
distribui pliante.In perioada de sustenabilitate sarcinile activitatii vor fi preluate de un
voluntar.

Responsabil Primaria Cilibia,scoala Gimnaziala Cilibia

Primaria Cilibia-Responsabila cu asigurarea spatiului pentru desfasurarea


Rolul partenerului evenimentului.Scoala Gimnaziala Cilibia -participare.

Numarul activitatii 5.4.3 din totalul de 7 activitati


Activitati complementare-Activitati de promovare a drepturilor omului, a educatiei si
Denumire
schimbarea mentalitatii-Campanie ,,Spune nu discriminarii''.
Durata 1 luna
Descrierea Participanti:20 de elevi, 40 de tineri,25 parinti si cadre didactice vor participa la 3 sesiuni de
activitatii informare si dezbateri in lunile 6,10,15 in zile de vineri cu urmatoarea tematica: drepturile
(maxim 20 de omului,drepturile minoritatilor,prevenirea discriminarii indiferent de rasa, sex, culoare, limba,
randuri pentru religie, opinii politice, nationalitate sau origine sociala,delincventa juvenila, abuzarea
fiecare activitate) copiilor,prevenirea consumului de alcool, tutun si droguri ilegale, fiind prezentate filme cu
mesaj antidrog.
Demersul vizeaza constientizarea populatiei asupra drepturilor omului, formarea bunului
cetatean in sensul trasmiterii de cunostinte, dezvoltarii de drepturi si atitudini care sa-i
permita individului sa perceapa si sa inteleaga modul in care societatea trebuie sa
functioneze si sa contribuie la ameliorarea posibilelor situatii conflictuale.Se vor distribui
pliante.In perioada de sustenabilitate sarcinile activitatii vor fi preluate de un voluntar.

Responsabil Primaria Cilibia,scoala Gimnaziala Cilibia

Primaria Cilibia-Responsabila cu asigurarea spatiului pentru desfasurarea sesiunilor de


informare,incheierea de contracte cu consilierul pedagog ,plata prestatiei.Scoala Gimnaziala
Rolul partenerului Cilibia -responsabila cu participarea la intalnirile de lucru cadre didactice cu echipa de
implementare pentru schimb de bune practici,idei pentru imbunatatirea activitatii.

Numarul activitatii 5.4.4 din totalul de 7 activitati


Activitati complementare-Activitati pentru tinerii comunitatii si membrii GI in
Denumire domeniul voluntariatului si dezvoltarii organizationale-Campanie strangere de fonduri

Durata 1 luna
Descrierea Participanti:20 de elevi, 20 de tineri,15 parinti . Activitatea se va realiza prin sesiune de
activitatii informare a grupului vizat in ultima zi de vineri a lunii 6 si transmiterea stafetei grupului
(maxim 20 de pentru actiuni de voluntariat pentru determinarea persoanelor fizice angajate si a societatilor
randuri pentru comerciale sa doneze 2%, respectiv 20% din impozitul pe profit, conform legilor in
fiecare activitate) vigoare.Se va dezvolta spiritul de voluntariat in randul copiilor,tinerilor si parintilor prin
promovarea exemplului de a ajuta pe cei ce au nevoie.In perioada de sustenabilitate
sarcinile activitatii vor fi preluate de un voluntar.

Page 20 of 59
Responsabil Primaria Cilibia,scoala Gimnaziala Cilibia

Primaria Cilibia-Responsabila cu asigurarea spatiului pentru desfasurarea sesiunilor de


informare,incheierea de contracte cu consilierul pedagog ,plata prestatiei.Scoala Gimnaziala
Rolul partenerului Cilibia -responsabila cu participarea la intalnirile de lucru cadre didactice cu echipa de
implementare pentru schimb de bune practici,idei pentru imbunatatirea activitatii.

Numarul activitatii 5.5 din totalul de 7 activitati


Denumire Intalnire de lucru intre cadre didactice cu echipa de implemntare

Durata 17 luni
Descrierea Activitatea se va desfasura pe intreaga perioada de derulare a serviciilor in cadrul Centrului
activitatii si are ca scop informarea,dezbaterea si monitorizarea rezultatelor implementarii
(maxim 20 de activitatilor.Cadrele didactice vor pune la dispozitia membrilor echipei de implementare
randuri pentru responsabile cu implementarea activitatilor date referitoare la situatia scolara precum si
fiecare activitate) nevoile in educatie a copiilor ce participa la programul scoala dupa scoala si a tinerilor
participanti la activitati (avand in vedere ca profilul tinerilor este cunoscut de cadrele
didactice).Colaborarea cadrelor didactice cu echipa de implementare va aduce o plus
valoare orientata pe nevoile de educatie a copiilor/tinerilor aflati in situatie de risc de
abandon scolar.Activitatea se va derula in fiecare luna,in ultima saptamana din luna.

Responsabil Primaria Cilibia,Scoala Gimnaziala Cilibia, Institutia Prefectului

PP-Responsabila cu asigurarea spatiului pentru desfasurarea programului,P1 si P2-


Rolul partenerului Responsabile cu participarea la activitate.

Numarul activitatii 6 din totalul de 7 activitati


Denumire Audit

Durata 20 luni
Descrierea Activitatea consta in elaborarea rapoartelor de audit pentru procedurile de utilizare a
activitatii fondurilor si de efectuare a cheltuielilor in cadrul Contractului de finantare pentru fiecare
(maxim 20 de cerere de plata si va fi externalizata unei firme de profil.
randuri pentru
fiecare activitate)

Responsabil Primaria Cilibia

Primaria Cilibia-Responsabila cu organizarea procedurii de achizitie pentru serviciu de


Rolul partenerului audit,incheierea de contract si plata lucrarilor.

Numarul activitatii 7 din totalul de 7 activitati


Denumire RAPORTARE

Durata 20 luni
Descrierea Activitatea consta in elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de plata si va fi
activitatii executata de echipa de management prin expertii sai.
(maxim 20 de
randuri pentru
fiecare activitate)

Responsabil Primaria Cilibia

Page 21 of 59
Primaria Cilibia-Responsabila cu elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de plata.
Rolul partenerului

11. Riscurile proiectului si gestionarea lor


Descrieti riscurile potentiale ale proiectului, evaluati probabilitatea de manifestare si posibilul impact al
acestora. Identificati masuri de prevenire a riscurilor identificate.

Descrierea riscurilor Posibilitat Impact Masuri de prevenire a riscurilor


e (sczut/ (scazut/
mediu/ mediu/
ridicat) ridicat)

Intarzieri in executarea Mediu Ridicat Incasarea mijloecelor banesti la termenele optime si urgentarea
lucrarilor din cauza lucrarilor.
lipsei resurselor
Instabilitatea Mediu Mediu Incheierea de contracte civile cu experti acreditati.
financiare/ conditiilor
legislativa
meteo

12. Durabilitatea rezultatelor si sustenabilitatea proiectului

12.1. Durabilitatea rezultatelor


Descrieti, in maxim o jumatate de pagina, in ce mod planificati sa mentineti rezultatele obtinute, precum si
posibilitatile de dezvoltare si/sau multiplicare a acestora (capacitatea serviciului dupa incheierea finantarii,
obtinerea de acreditari ulterioare etc)

Strategia eleborata pentru continuarea proiectului dupa finalizarea finantarii se bazeaza in primul rand pe folosirea in
continuare a bunurilor realizate/achizitionate.Se vor aloca resurse financiare,se va utiliza si asigura investitia
realizata.Centrul educational integrat pentru copii si tinerii din Cilibia va functiona prin asigurarea continuitatii
programului ,,scoala dupa scoala’’pe o perioada minima de 5 ani cel putin la aceeasi capacitate,in functie de nevoile
persoanelor aflate in situatie de risc.Va continua desfasurarea activitatilor de remediere scolara,Gradinita de Vara
Instruirea echipei de fotbal si organizarea campionatului de fotbal in fiecare an,activitati pentru educatie nonformala
( dezvoltarea abilitatilor de viata) precum si activitati complementare,activitati de dezvoltare personala si de
consiliere.Baza materiala necesara pentru functionarea centrului va fi asigurata prin incheierea de contracte asiguratorii ,
Promotorul de Proiect va pune la dispozitie mijloacele financiare necesare:costuri directe (resursa
umana,deplasari,diverse materiale consumabile,asigurarea hranei pentru beneficiari,telefon,internet,electricitate s.a.) si
indirecte.
Aspectele financiare legate de continuarea proiectuluisi dupa incetarea finantarii vor fi rezolvate din urmatoarele
surse:bugetul local al Primariei Cilibia,donatii din 20% din impozitul pe profit al societatilor comerciale,donatii din 2% din
impozitul pe salarii ale persoanelor fizice,diverse sponsorizari.Donatiile vor fi inlesnite cu ajutorul promovarii proiectului –
pagina web.

12.2. Sustenabilitatea proiectului


Mentionati cine isi asuma intretinerea rezultatelor dupa terminarea finantarii, care sunt mijloacele alocate dpdv
financiar, al resurselor umane, institutional etc. (inclusiv pentru asigurarea bunurilor si cladirilor
dobandite/amenajate in cursul proiectului) si care sunt documentele care sustin aceste angajamente.

Nr Resursa umana Cost Cost Cost Entitatea care preia Surse de finantare si
Tip de cheltuieli
. necesara pentru lunar anual pe 5 ani costul respectiv documente de sustinere
continuarea
programului scoala
dupa Promotorul de Proiect
1 4,400.00 52,800.00 264,000.00 Buget local
scoala(educator,invata Primaria Cilibia
tori,profesori
romana,matematica,a
dministrator,bucatar,in
grijitor)

Page 22 of 59
Materiale de curatenie
Promotorul de Proiect
2 pentru spatiile 140.00 1,680.00 8,400.00 Buget local
Primaria Cilibia
destinate beneficiarilor
Pachet rechizite pt copiii
beneficiari program Promotorul de Proiect
3 scoala dupa scoala 12.80 153.60 768.00 Buget local
Primaria Cilibia

Pachet rechizite pentru


participantii la Gradinita Promotorul de Proiect
4 de Vara (penar echipat 17.00 204.00 1,020.00 Buget local
Primaria Cilibia
15lei+1 bloc desen2lei)
Materiale cosumabile- Promotorul de Proiect
5 113.00 1,356.00 6,780.00 Buget local
hartie,tonere Primaria Cilibia
Electricitate 500.00 Promotorul de Proiect
6 6,000.00 30,000.00 Buget local
Primaria Cilibia
Incalzire 750.00 Promotorul de Proiect
7 9,000.00 45,000.00 Buget local
Primaria Cilibia
Apa 90.00 Promotorul de Proiect
8 1,080.00 5,400.00 Buget local
Primaria Cilibia
Canalizare 65.00 Promotorul de Proiect
9 780.00 3,900.00 Buget local
Primaria Cilibia
Servicii de comunicare- 70.00 Promotorul de Proiect
10 pachet telefon+internet 840.00 4,200.00 Buget local
Primaria Cilibia
Hrana pentru Promotorul de Proiect
11 beneficiari Gradinita 3,350.00 40,200.00 201,000.00 Buget local
Primaria Cilibia
de Vara
Hrana pentru
Promotorul de Proiect
12 beneficiarii 5,360.00 64,320.00 321,600.00 Buget local
programului scoala Primaria Cilibia
dupa scoala

Promotorul de Proiect
12 Abonament website 80.00 960.00 4,800.00 Buget local
Primaria Cilibia

Serviciu externalizat Promotorul de Proiect


14 1,000.00 12,000.00 60,000.00 Buget local
consiliere psihologica Primaria Cilibia
Promotorul de Proiect
15 Asigurare imobil 245.00 2,940.00 14,700.00 Buget local
Primaria Cilibia

13. Principii transversale si teme orizontale

13.1.Principii transversale aplicabile


Mentionati care din principiile transversale definite de Operatorul de Program sunt functionale in proiectul dvs.
si descrieti (nu mai mult de 20 de randuri) modul in care se vor pune in practica acestea in activitatile
proiectului (in masura in care sunt aplicabile).

✘ Influenta directa Influenta indirecta Nu


Buna guvernare
pozitiva pozitiva se aplica

✘ Influenta directa Influenta indirecta Nu


Dezvoltare durabila
pozitiva pozitiva se aplica
✘ Influenta directa Influenta indirecta Nu
Egalitatea de gen
pozitiva pozitiva se aplica

Page 23 of 59
La baza bunei guvernari vor sta urmatoarele caracteristici definitorii:
Participarea cetatenilor comunitatii romilor din Cilibia si cresterea gradului de implicare al acestora in sistemul decizional;
Institutia Prefectului, prin Specialistul sau implicat in proiect, va putea lua contact direct cu problemele comunitatii si va
putea interveni prin decizii adecvate la imbunatatirea calitatii vietii.
Echitatea si corectitudinea aplicate pentru fiecare beneficiar indiferent de statutul economico-social.
Decenta(regulile vor fi formate si gestionate fara a prejudicia diverse grupuri de oameni)
Responsabilitatea actorilor institutionali in deciziile si actiunile lor,fata de aceia pe care ii afecteaza;
Transparenta(deciziile luate si implementate vor fi puse la dispozitia cetatenilor. Informatia trebuie sa fie clara si
accesibila tuturor).
Eficacitate si eficienta (prudenta cu care resursele umane si financiare sunt folosite).
Dezvoltare durabila:Grupul de Initiativa al comunitatii de romi din Cilibia ,Promotorul de Proiect-Primaria Cilibia si
Partenerul – Scoala Gimnaziala Cilibia va coopera pentru a mentine serviciile integrate intr-un sistem deschis cu
traiectorie durabila care sa conduca la combatarea saraciei,imbunatatirea conditiilor de viata,dezvoltarea capitalului
social,uman,incluziune sociala.
Egalitatea de gen va fi o conditie necesara in vederea atingerii obiectivelor proiectului si va fi prezenta prin imbunatatirea
situatiei femeilor aflate in situatie de risc din comunitatea Cilibia si eliminarea diferentelor dintre genuri prin
personalizarea masurilor si facilitatilor specifice pentru femei prin consilierea femeilor care va ajuta la reducerea egalitatii
de gen prezenta in comunitate.

13.2. Teme orizontale


Mentionati care din temele orizontale definite de Operatorul de Program sunt functionale in proiectul dvs. si
descrieti (nu mai mult de 20 de randuri) modul in care se vor pune in practica acestea in activitatile proiectului
(in masura in care sunt aplicabile).

✘ Influenta directa Influenta indirecta Nu


Incluziune sociala
pozitiva pozitiva se aplica

✘ Influenta directa Influenta indirecta Nu


Antidiscriminare
pozitiva pozitiva se aplica

Toleranta si ✘
Influenta directa Influenta indirecta Nu
intelegere
pozitiva pozitiva se aplica
interculturala

Respectarea si ✘
Influenta directa Influenta indirecta Nu
promovarea
pozitiva pozitiva se aplica
drepturilor omului

Page 24 of 59
Incluziune sociala: Masurile si actiunile desfasurate au scopul de a asigura ca toti oamenii sa fie capabili sa participe in
societate, indiferent de originea lor sau de caracteristici specifice, care pot include: rasa, limba, cultura, genul, statutul
social, varsta precum si alti factori.Copiii,tinerii si parintii sau tutorii acestora aflati in situatie de risc,prin implementarea
proiectului vor fi capabili sa depasesca barierele impuse de saracia severa cu care se confrunta.Antidiscriminare: Orice
deosebire, excludere, restrictie sau preferinta pe baza de rasa, nationalitate, limba, religie, categorie sociala, convingeri,
sex, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata care are
ca scop restrangerea sau inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor si a
libertatilor fundamentale, vor fi excluse in cadrul proiectului.Se va acorda sansa tuturor celor aflati in situatie de risc sa
participe la toate activitatile proiectului.Toleranta si intelegerea interculturala vor fi promovate in cadrul activitatilor pentru
pastrarea identitatii culturale si a stimei de sine:eveniment,,Cultura si civilizatia rroma''. Metodele alese sunt de
incurajarea dialogului, de negociere intre grupuri, precum si de identificare a unui limbaj comun si a unui spatiu comun in
care sa se desfasoare comunicarea pentru deprinderea de a trai impreuna cu ceilalti.Respectarea si promovarea
drepturilor omului: Saracia severa a devenit o cauza si o consecinta a incalcarii drepturilor - campania ,,Spune nu
discriminarii''. Dreptul la munca, la spatiul locativ, la vot, la libera exprimare, la hrana, la munca, la asistenta sanitara,
sunt drepturi vitale si importante pentru cei saraci. Proiectul va contribui la imbunatatirea calitatii vietii grupurilor aflate in
situatie de risc, cresterea accesului la educatie, calitatii si durabilitatii serviciilor integrate de educatie formala si
nonformala, instruire profesionala ,educarea si consilierea parintilor ,facilitarea accesului pe piata muncii ,incluziune
sociala.

14. Capacitatea de implementare a proiectului


Argumentati capacitatea PP si a partenerului de a realiza proiectul in conditii optime. Demonstrati valoarea
adaugata a parteneriatului (maxim o pagina).

Parteneriatul format de Pomotorul de Proiect - Primaria Cilibia,Grupul de initiativa al comunitatii din Cilibia,scoala
Gimnaziala Cilibia si Institutia Prefectului are capacitatea de a pune eficient in practica activitatile propuse in proiect
pentru desfasurarea lor in mod corespunzator, in scopul realizarii obiectivelor ,prin resursa umana pe care o va asigura -
echipa de management si echipa de implementare a activitatilor,atat experti remunerati cat si voluntari.Toti membrii
parteneriatului vor pune la dispozitie experti cu calitati morale si intelectuale deosebite,cu abilitati si deprinderi eficiente.
Resursele financiare atrase prin proiect vor contribui la infiintarea de servicii integrate pentru reducerea diferentelor
economice si sociale care separa grupurile vulnerabile ale Comunitatii Cilibia de restul societatii.Infiintarea Centrului
educational integrat va fi un inceput util pentru demararea masurilor integrate,efective si eficiente adresate comunitatii
de romi si neromi aflata in situatie de risc.
Construirea Centrului se va executa de o firma specializata de profil si va respecta termenii contractuali privind calitatea
si termenul de executie al lucrarii.Activitatile proiectului vor fi implementate de echipa de experai ai managementului de
proiect si echipa de implementare ( experti remunerati si voluntari).
Parteneriatul este ideal conceput,institutiile care il formeaza bazandu-se pe material uman care functioneaza in conditii
optime muncind in sistemul ,,lucru in echipa’’.Promotorul de Proiect are o datorie morala fata de cetatenii sai si dorinta
de a-I ajuta in oricare din situatiile ce se ivesc.Scoala Gimnaziala, ca oricare din institutiile de invatamant este menita de
a indruma copiii pe traseul vietii.In cazul de fata,nevoile speciale de care au nevoie copiii atat prescolari cat si
scolari,tinerii si parintii, au creat un set de masuri speciale si specifice aplicabile pentru situatii extreme de saracie
severa si delincventa juvenila.Grupul de initiativa a fost cel care a tras un semnal de alarma , exprimandu-si nevoile si
promovand necesitatea si urgenta masurilor ce trebuie luate.

Atasati CV-urile membrilor echipei de management si ale expertilor cheie din echipa de implementare, prezentarea PP si
a partenerului ( Anexa A3) si Structura de personal a proiectului (Anexa A4)

15. Alte mentiuni; Documente anexate


Propunerea de proiect a fost depusa intr-un exemplar original si doua copii (din care una
✘ hard - pe hartie si una electronica - pe CD)

✘ Propunerea in format electronic este identica cu cea de pe hartie

✘ CV-urile echipei de management a proiectului si ale expertilor cheie au fost depuse ca anexe

Page 25 of 59
✘ A fost atasata la dosar prezentarea partenerului local

✘ A fost atasata la dosar structura echipei de proiect

✘ Acordul de colaborare cu GI a fost semnat si atasat

A fost atasata scrisoarea de intentie de la partenerul din statele donatoare

✘ Acordul (Acordurile) de parteneriat a fost semnat si atasat

✘ Documentele privind spatiul/terenul pus la dispozitie pentru proiect au fost atasate

✘ Este atasat Planul de implementare a proiectului (graficul Gantt)

✘ Este atasata Justificarea bugetului proiectului

✘ Este atasat Planul de comunicare al proiectului

✘ Au fost atasate documentele privind identitatea PP, a GI si a partenerului local

Este atasata declarasia privind selectia partenerului reprezentat de ONG-ul local


in cazul in care s-au depus copii dupa documentele solicitate, aceste copii au fost marcate
cu stampila, semnatura si mentiunea "conform cu originalul"

Page 26 of 59
Proiect: Centrul Educational Integrat Pentru Copiii si Tinerii din Comuna
Cilibia Anexa A1

BUGETUL PROIECTULUI ŞI
AVANSUL SOLICITAT

Nr. Linie de buget Costuri eligibile % Avans solicitat


(LEI) (LEI)
883,790.00 20% din bugetul total 177,597
A COSTURI DIRECTE ELIGIBILE al proiectului

126,200.00 14.21% costuri de 25,240.00


1 Resurse umane management din total
costuri eligibile directe

Costuri de deplasare pentru 0.00 0.00


2
personal şi voluntari
13,019.00 2,603.80
3 Materiale consumabile

604,781.00 68,43% din total 120,956.20


costuri eligibile directe
4 Costuri pentru investiţii

Alte costuri legate de furnizarea 89,495.00 17,899.00


5
serviciilor către beneficiari
Comunicare şi promovarea 5,350.00 1,070.00
6
proiectului
7 Activităţi bilaterale 0.00 0.00

44,945.00 8,989.00
8 Alte activităţi subcontractate

4,194 0.5% din total costuri 839


eligibile directe minus
B COSTURI INDIRECTE costurile rezervate
subcontractării

% din total costuri 0.00


C COSTURI NEPREVAZUTE eligibile directe

887,984.23 177,597
TOTAL
887984.23 din care costuri 44945.00
Valoare gestionată de PP (LEI) rezervate
subcontractării
0.00 din care costuri 0.00
Valoare gestionată de P1 (LEI) rezervate
subcontractării
din care costuri
Valoare gestionată de P2 (LEI) rezervate
subcontractării
Valoare costuri alocate subcontractării la nivel de proiect 44945.00

Reprezentant legal al PP:


Numele, funcţia şi semnătura Enache Ion,Primar
Ştampila
Anexa A2
Proiect Centrul Educational Integrat Pentru Copii si Tinerii din Comuna Cilibia

JUSTIFICAREA BUGETULUI PROIECTULUI

Bugetul
Bugetul partenerului
Tip de cost Unitate Promotorului de Proiect Total proiect (LEI)
Număr Cost pe Numar Cost pe
Cost total Cost total
unităţi unitate unitati unitate
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. COSTURI ELIGIBILE DIRECTE 838,845.00

1. RESURSE UMANE 126,200.00


1.1. Echipa de management
Coordonator proiect luna 20 1000 20,000.00 x x x 20,000.00
Contabil proiect luna 20 700 14,000.00 x x x 14,000.00
Specialist achiziţii luna 20 600 12,000.00 x x x 12,000.00
Total Echipa de management 46,000.00 x 46,000.00

1.2. Echipa de implementare (detaliaţi - tip de post, număr de posturi etc.)


Educator luna 1 650.00 650.00 650.00
Invatator luna 12 700.00 8400.00 8,400.00
Profesor Romana luna 12 600.00 7200.00 7,200.00
Profesor matematica luna 12 600.00 7200.00 7,200.00
Consilier educational luna 13 700.00 9100.00 9,100.00
Asistent educational luna 12 600.00 7,200.00 7,200.00
Administrator patrimoniu luna 15 650.00 9,750.00 9,750.00
Bucatar luna 13 650.00 8,450.00 8,450.00
Ingrijitor luna 15 550.00 8,250.00 8,250.00
Specialist in asistenta sociala si
consiliere luna 20 700 14,000.00 14,000.00
Total Echipa de implementare 80,200.00 x 0.00 80,200.00

2. COSTURI DE DEPLASARE PENTRU PERSONAL&VOLUNTARI 0.00


Diurnă (detaliaţi) numar
Cazare (detaliaţi)
Transport (detaliaţi)
Total Costuri de deplasare pentru personal&voluntari x 0.00

3. MATERIALE CONSUMABILE 13,019.00


Materiale de curăţenie pentru spaţiile
Lună 17 140 2,380.00 2,380.00
destinate beneficiarilor

Materiale de îngrijire personală


destinate beneficiarilor -pachet igiena
participanti la seminarul de igiena-50 Pachet/
50 14.5 725.00 725.00
pachete formate din periuta beneficiar
dinti4.5lei,pasta dinti 6lei,sapun
4lei(14.5leitotal)

Metraj pentru cursul de croitorie pt Metru


240 ore /15cursanti*5 m 75 10 750.00 750.00

Echipament sportiv pt 15 tineri din


900.00 900.00
echipa de fotbal*60lei/buc Bucata 15 60
Pachet rechizite pt copiii beneficiari Pachet/
program școală după școală beneficiar*14l 40 12.8 6,144.00 6,144.00
uni
Pachet rechizite pentru participantii la bc 25 17 425.00
Gradinita de Vara (penar echipat 15lei+1 425.00
bloc desen2lei)

Materiale cosumabile-hartie,tonere Lună 15 113 1,695.00 1,695.00


Total materiale consumabile 13,019.00 x 13,019.00

4. COSTURI PENTRU INVESTIŢII 604,781


4.1. Echipamente
4.1.1 Echipamente pentru facilităţile destinate beneficiarilor
Dotari centru Pachet 1.00 79,944.00 79,944.00 79,944.00
Utilaje si dotari centrala termica Pachet 1.00 14,988.00 14,988.00 14,988.00
4.1.2 Costuri de depreciere pentru echipamente destinate managementului proiectului

Echipament de birou (detaliaţi)


Total Echipamente 94,932.00 94,932.00
4.2. Lucrari de constructii
Documentaţie tehnică Lucrare 1.00 36,631.00 36,631.00 36,631.00
Organizare de santier Lucrare 1.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00
Dirigenţie de şantier Lucrare 1.00 5,635.00 5,635.00 5,635.00
Execuţie lucrări de construcţii Lucrare 1.00 460,014.00 460,014.00 460,014.00
Taxe/autorizaţii etc. Bc 1.00 2,969.00 2,969.00 2,969.00
Total lucrari de constructii 509,849.00 509,849.00
Total 604,781.00 x 604,781.00

5. ALTE COSTURI LEGATE DE FURNIZAREA SERVICIILOR CĂTRE BENEFICIARI 89,495.00


Costuri de întreţinere a spaţiului
(ex. electricitate,încălzire,apă,
canalizare şi altele):
-electricitate luna 17 500 8500 8,500.00
-incalzire luna 10 750 7500 7,500.00
-apa luna 17 90 1530 1,530.00
-canalizare luna 17 65 1105 1,105.00
Servicii de comunicare-pachet luna 17 70 1190 1,190.00
telefon+internet
25 3,350.00
Hrană pentru beneficiari Gradinita de benef/1luna 25 134 3350
40benef/12 64,320.00
Hrană pentru beneficiarii programului luni 40 134 64320
Acreditare program Școală după Școa bc 1 2000 2000 2,000.00
Total 89,495.00 x 89,495.00

6. COMUNICARE ŞI PROMOVAREA PROIECTULUI 5,350


Dezvoltare website proiect achizitie
domeniu bc 1 900.00 900.00 900.00

Abonament website luna 20 80.00 1,600.00 1600.00


Conferinta de deschidere/inchidere
proiect bc 2 450.00 900.00 900.00
Placa informativa bc 1 850.00 850.00 850.00
Banner bc 1 750.00 750.00 750.00
Pliante bc 100 3.50 350.00 350.00
Total 5,350.00 x 5,350.00

7. ACTIVITĂŢI BILATERALE 0.00

Total 838,845.00 0.00 838,845.00

8. ALTE ACTIVITĂŢI SUBCONTRACTATE 44,945


Instruire formală şi non-formală
pentru personal şi voluntari
(detaliaţi)-croitorie bc 1 195.00 195.00 195.00
Instruire formală şi non-formală
pentru beneficiari curs croitorie bc 1 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Instruire formală şi non-formală
pentru beneficiari curs lucrator in
curlturaplantelor bc 1 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Studii/evaluări (detaliaţi) 0.00
Servicii de audit financiar şi pentru
procedurile de achiziţii pentru proiect
,inregistrari si cheltuieli efectuate luna 6 1,625.00 9,750.00 9,750.00
Instructor sport ( echipa de fotbal) luna 16 500.00 8,000.00 8,000.00
Consilier psiholog-serviciu externalizat
luna 15 1,000.00 15,000.00 15,000.00
Total 44,945.00 x 44,945.00

B. COSTURI ELIGIBILE INDIRECTE ( asigurari imobil ) 4,194

C. COSTURI NEPREVĂZUTE

TOTAL COSTURI ELIGIBILE ALE PROIECTULUI


(A+B+C) 887,984.23
Reprezentant legal al PP:
Numele, funcţia şi semnătura Enache Ion,Primar
Ştampila
Anexa A3

PREZENTAREA PARTENERULUI 2

Documentul se va completa, separat, de către fiecare partener cu sediul în România al PP (după caz,
organizaţie neguvernamentală, entitatea publică).

1. PREZENTARE PARTENER

Nume complet Instituția Prefectului Județul Buzău

Scopul definit al Instituţiei Prefectului este îndeplinirea, în condiţii de eficienţă şi


transparenţă, a prerogativelor conferite prin Constituţie.Obiectivele strategice ale
Obiectul de Instituţiei Prefectului sunt complementare cu cele ale Programului de Guvernare.
activitate al Reforma Instituţiei Prefectului, adaptarea şi profesionalizarea corpului
organizaţiei prefectoral în România, rolul Prefectului în reforma administraţiei publice, relaţia
(conform dintre prefect şi autorităţile centrale şi locale, dezvoltarea locală şi amenajarea
documentelor de teritoriului, controlul legalităţii, calitatea serviciilor către cetăţeni reprezintă
înfiinţare) priorităţi ce au fost şi sunt avute în vedere, întrucât prefectul reprezintă Guvernul în
teritoriu, iar rolul şi locul său sunt bine definite.

Ataşaţi documente care dovedesc afirmaţiile (după caz, certificat de înregistrare fiscală, documente de
constituire etc.)

2. Cunoaşterea specificului local


Demonstraţi, prin prezentarea unor informaţii relevante, faptul că organizaţia dumneavoastră cunoaşte bine
condiţiile locale de derulare a proiectului (maxim o jumătate de pagină)
În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de
incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor romilor pentru perioada 2012 – 2020, la nivel judeţean
s-a format Grupul de lucru mixt pentru romi, alcatuit din subprefect, reprezentanţii birourilor judeţene pentru
romi, reprezentanţii birourilor regionale ale Agenţiei Naţionale pentru Romi, reprezentanţii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea
Guvernului, care îşi au sediul în judeţele respective, mediatori şcolari şi sanitari, inspectori pentru romi şi cadre
didactice rome, reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi reprezentanşi delegaşţi de comunităţile de
romi.
Grupul de lucru mixt se va întruni trimestrial în cadrul şedinţelor ordinare sau ori de cîte ori este nevoie, în
şedinţe extraordinare în scopul analizării, planificării, organizării şi implementării activităţilor sectoriale pentru
îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din planul general de măsuri, la nivel judeţean.
Secretariatul Grupului de lucru mixt este asigurat de Instituţia Prefectului.La sfârşitul anului 2013 se aflau
în monitorizare un număr de 39 proiecte finanţate din fonduri europene, implementate şi pentru care au fost
semnate contracte de finanţare de autorităţile locale şi de alte instituţii publice din judeţ, din care, 2 finanţate
din fonduri europene preaderare şi 37 finanţate din fonduri europene postaderare, care , pe programe de
finanţare situaţia se prezintă astfel:
PNDR – 8 proiecte;POR –18 proiecte; POSDRU – 2 proiecte; PODCA – 1 proiecte; POS MEDIU – 4 proiecte;
POSCCE - 2 proiecte; Alte programe – 2 proiecte .

3. Experienţa relevantă în domeniul abordat de proiect


Prezentaţi 2 proiecte relevante pentru domeniul abordat de actuala propunere de proiect (dpdv al obiectivelor,
grupurilor ţintă, activităţilor, bugetelor gestionate), derulate de organizaţia dv., în perioada 1 ianuarie 2009-
31decembrie 2013, în calitate de aplicant principal sau de partener.

Denumire proiect „INTEGRAT – Resurse pentru femeile si grupurile roma excluse social”
1

Calitate în proiect Aplicant Partener

Durată şi 3 ani, 01 iunie 2010-31 mai 2013, finalizat


perioadă de
derulare (zi-lună-
an)/
Stadiu proiect

în regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Est, judetul Buzau


Locul desfăşurării
În cadrul acestui proiect, în perioada de referinţă, Instituţia Prefectului a
facilitat participarea a 29 de persoane, reprezentanţi ai ONG-urilor din judeţ care
Obiective activează în domeniu social, la cursurile de calificare – mediator social, respectiv
antreprenoriat social, organizate de Asociaţia Catalactica

Baza materiala pusa la dispozitia cursantilor


Buget total şi
valoare
gestionată direct
de organizaţie

Surse de Fondul Social European prinProgramul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor


finanţare Umane 2007-2013

Grup ţintă Femeile si grupurile roma excluse social

Principalele În cadrul acestui proiect, în perioada de referinţă, Instituţia Prefectului a facilitat


responsabilităţi participarea la cursurile de calificare
ale organizatiei in
proiect

29 de persoane, reprezentanţi ai ONG-urilor din judeţ care activează în domeniu social,


Principalele la cursurile de calificare – mediator social, respectiv antreprenoriat social, organizate de
rezultate Asociaţia Catalactica

“Centrele de Incluziune Socială - oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa


Denumire proiect muncii a grupurilor vulnerabile”, proiect implementat in colaborare cu Asociaţia Institutul
2 pentru Politici Sociale

Calitate Aplicant Partener

Durată şi 2013, finalizat


perioadă de
derulare (zi-lună-
an)/
Stadiu proiect
Locul desfăşurării Judetul Buzau

Formare profesionala a persoanelor de etnie roma


Obiective

Buget total şi
valoare
gestionată direct
de organizaţie

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor


Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major
Surse de de Intervenţie 6.2. „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe
finanţare piaţa muncii.

Grup ţintă Comunităţile de romi

Principalele Institutia Prefectului prin Biroul Judeţean pentru Romi în colaborare cu experţilor locali
responsabilităţi pentru romi, mediatorii şcolari şi sanitari, a facilitat promovarea şi diseminarea în
ale organizatiei in comunităţile de romi a oportunităţilor oferite de acest proiect
proiect
Principalele 185 de persoane de etnie romă, au dobândit o calificare prin absolvirea unui curs de
rezultate formare profesională, derulat prin acest proiect.

Reprezentat legal

Nume, funcţie, semnătură, ştampilă


Anexa A3

PREZENTAREA PARTENERULUI LOCAL

Documentul se va completa, separat, de către fiecare partener cu sediul în România al PP (după caz,
organizaţie neguvernamentală, entitatea publică).

1. PREZENTARE PARTENER

ŞCOALA GIMNAZIALĂ Comuna CILIBIA


Nume complet

UNITATE DE INVĂŢĂMÂNT - EDUCAŢIE


Obiectul de
activitate al
organizaţiei
(conform
documentelor de
înfiinţare)

Ataşaţi documente care dovedesc afirmaţiile (după caz, certificat de înregistrare fiscală, documente de
constituire etc.)

2. Cunoaşterea specificului local


Demonstraţi, prin prezentarea unor informaţii relevante, faptul că organizaţia dumneavoastră cunoaşte bine
condiţiile locale de derulare a proiectului (maxim o jumătate de pagină)

Şcoala Gimnazială Cilibia proiectează, fundamentează şi aplică politica educaţională a ISJ Buzău privind
învăţământul preuniversitar. Pentru aceasta, Şcoala Gimnazială Cilibia şi-a stabilit obiectivele pentru anul
şcolar 2013-2014, privind asigurarea calităţii şi a accesului la educaţie, al compatibilizării cu cerinţele de
educaţie şi formare profesională existente în Uniunea Europeană. Toate aceste obiective au fost cuprinse în
Planul Managerial al şcolii, aprobat în şedinţa Consiliului Profesoral şi al Consiliulu de Administraţie din data de
25.10.2013. Conducerea Şcolii Gimnaziale Cilibia, Buzău urmăreşte promovarea unui învăţământ în care toţi
elevii să aibă şanse egale de pregres şi formare pentru a deveni cetăţeni activi şi productivi, apţi să se
integreze cu succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă. Politica educaţională din şcoala noastră
vizează aspecte legate de ridicarea calităţii procesului instructiv-educativ, colaborarea cu autorităţile locale şi
comunitatea locală, asigurându-se astfel o dezvoltare pozitivă a activităţii. Situaţia materială precară a părinţilor
multor elevi are consecinţe negative asupra interesului acestora faţă de şcoală. Pretul de multe ori ridicat al
materialelor didactice, precum si al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de scoala (rechizite,
caiete, ghiozdan etc.) poate reprezenta de asemenea o amenintare. Efectul acestor factori economici poate fi
extrem de grav, de la dezinteres si absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de gimnaziu) pâna la abandonul
scolar. Pentru a veni în întâmpinarea acestor probleme, şcoala a fost implicată în mai multe proiecte ce au
avut ca obiectiv principal reducerea abandonului şi absenteismului şcolar.
3. Experienţa relevantă în domeniul abordat de proiect
Prezentaţi 2 proiecte relevante pentru domeniul abordat de actuala propunere de proiect (dpdv al obiectivelor,
grupurilor ţintă, activităţilor, bugetelor gestionate), derulate de organizaţia dv., în perioada 1 ianuarie 2009-
31decembrie 2013, în calitate de aplicant principal sau de partener.

Denumire proiect
Paşi strategici pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al copiilor romi
1

Calitate în proiect Aplicant Partener

Durată şi 15.01.2010 - 15.06.2010 Proiectul este finalizat


perioadă de
derulare (zi-lună-
an)/
Stadiu proiect

Şcoala Gimnazială Cilibia


Locul desfăşurării

(1) Obiectul Contractului de prestări servicii îl constituie executarea de activităţi cu


caracter temporar, ocazionale, conform cerințelor beneficiarului final în cadrul proiectului
„Pași strategici pentru îmbunătățirea accesului la educație al copiilor romi ” contractat în
Obiective urma cererii de propunere de proiecte strategice lansată de AMPOSDRU/OIMECTS.
Activităţi interculturale, întâlniri cu părinţii, ore de lectură, educaţie incluzivă.

În cadrul proiectului Şcoala nu a gestionat direct materialele ci ele au fost puse la


Buget total şi dispoziţie de către beneficiarul proiectului Fundația Centrul Romilor pentru Intervenție
valoare Socială și Studii – Romani CRISS.
gestionată direct
de organizaţie

Surse de Fondul Social European


finanţare

Grup ţintă Elevii Şcolii Gimnaziale Cilibia şi părinţii acestora

Principalele Organizarea de activităţi cu părinţii romi şi neromi pentru conştientizarea educaţiei


responsabilităţi incluzive, organizarea unor activităţi interculturale la clasă.
ale organizatiei in
proiect

Principalele rezultate ale acestui proiect a fost o mai buna colaborare cu familiile copiilor,
Principalele atragerea elevilor către şcoală, constientizarea copiilor şi părinţilor de importanţa
rezultate educaţiei incluzive.

Denumire proiect Programul ,,Hai la Școală''


2

Calitate Aplicant Partener


Durată şi 01.09.2011 - 04.07.2014 Proiectul este în desfăşurare.
perioadă de
derulare (zi-lună-
an)/
Stadiu proiect

Locul desfăşurării Şcoala Gimnazială Cilibia

• Creşterea gradului de participare la educaţie şi reducerea riscului de abandon şcolar


pentru copiii provenind din medii defavorizate socio-economic sau pentru copiii cu
dificultăţi de învăţare;
• Producerea de schimbări pozitive la copiii din grupul ţintă, atât în plan cognitiv, cât şi
atitudinal, comportamental şi motivaţional; creşterea şanselor de acces la educaţia de
nivel secundar şi de inserţie profesională a acestora;
• Dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolii în vederea asigurării calităţii serviciilor
educaţionale oferite copiilor şi altor membri ai comuităţii.
• Dezvoltarea capacității instituționale a școlii în vederea identificării și monitorizării
elevilor în risc major de abandon.
• Dezvoltarea profesională şi personală a corpului profesional al şcolii prin organizarea
Obiective de programe de formare continuă, atât în format tradiţional cât şi prin intermediul
platformei ISE de învăţare (http://training.ise.ro);
• Încurajarea schimbului de experiență între actorii școlilor cuprinse în Campania Hai la
Școală!;
• Diversificarea funcţiilor şcolii şi creşterea rolului acesteia în comunitate, în special prin
activarea/consolidarea relaţiei cu părinţii copiilor aflaţi în situaţie de risc major de
abandon, a celor care au copii neşcolarizaţi sau care au abandonat şcoala;
• Stimularea participării copiiilor în risc la activități extra-curriculare;
• Ameliorarea resurselor materiale ale şcolii, printr-un program de grant-uri.

Buget total şi Reprezentanţa UNICEF în România asigură şcolilor suportul financiar necesar
valoare implementării programului de grant, pe baza solicitărilor de finanțare elaborate de școlile
gestionată direct participante (în limita a 2000 USD/grant/școală)
de organizaţie

Surse de Reprezentanţa UNICEF în România


finanţare
Grupul ţintă este format din elevi cu un număr mare de absenţe şi cu risc de abandon
Grup ţintă şcolar şi părinţii acestora.
1. Să informeze toţi actorii şcolari şi reprezentanţii comunităţii cu privire la activităţile şi
rezultatele aşteptate ale Campaniei pentru participare școlara Hai la Școală și ale
Componentei ZEP, utilizând canalele de comunicare.
2. Să desemneze o echipă pentru implementarea Componentei ZEP, formată din
directorul instituției, mediatorul școlar, consilierul educativ/școlar și un responsabil de
proiect.
3. Să participe la activităţile de identificare a copiilor în risc major de abandon care vor
constitui grupul ţintă al Campaniei, cât şi de analiză a cauzelor care conduc la acest
risc.
Principalele 4. Să participe la activităţile de informare, formare şi asistenţă pentru echipa
responsabilităţi managerială, pentru cadre didactice şi pentru personalul de sprijin, organizate în cadrul
ale organizatiei in Componentei ZEP.
proiect 5. Să faciliteze participarea familiilor copiilor din grupul ţintă la activităţile de formare şi
consiliere organizate în cadrul Componentei ZEP.
6. Să promoveze în rândul copiilor din grupul țintă activități extracurriculare, inclusiv
Concursul Bucuria de a învăța!şi Să faciliteze participarea copiilor în risc la acestea.
7. Să ofere sprijin pentru Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei și pentru Reprezentanţa
UNICEF în România în vederea organizării vizitelor de monitorizare și a altor
evenimente la nivelul școlii și al comunității.

Scăderea abandonului şi absenteismului şcolar în rândul elevilor. Conştientizarea


Principalele părinţilor elevilor din grupul ţintă de importanţa educaţiei şi atragerea acestora către
rezultate şcoală.

Reprezentat legal DIRECTOR GUŢENIUC DOINIŢA

Nume, funcţie, semnătură, ştampilă


Anexa A4

STRUCTURA ECHIPEI DE PROIECT

Prezentaţi structura echipei de proiect (inclusiv voluntari, dacă este cazul). Descrieţi competenţele profesionale ale personalului care constituie echipa de
management şi de implementare şi/sau cerinţele necesare pentru ocuparea postului respectiv, corespunzător sarcinilor care le revin în cadrul proiectului. Dacă
persoanele implicate sunt deja identificate, CV-urile lor vor fi ataşate la dosar. Menţionaţi dacă expertul respectiv mai este implicat în alte proiecte depuse la FRDS,
fie la acest apel, fie la alte apeluri ale programului RO10 şi susţineţi capacitatea acestuia de a face faţă responsabilităţilor d.p.d.v al timpului alocat proiectului în
raport cu alte activităţi în care mai este implicat.

Poziţia/funcţia Sarcinile principale Calificare, experienţă şi abilităţi Tip de contract (ex, contract Candidat propus Menţiuni speciale/
necesare postului de muncă, contract de (Nume, prenume) Entitatea care coordonează
prestări servicii, contract de activitatea (PP, P1, P2...)
voluntariat) şi norma de
lucru;

Echipa de management
Coordonator proiect Coordonarea eficienta a tuturor Realizarea sarcinilor impun calificare Contract individual de Spirache Elvira Promotorul de Proiect
activitatilor proiectului in vederea in domeniul gestionarii si munca / norma partiala de 4 Marcela Primaria Comunei Cilibia
atingerii obiectivelor si rezultatelor implementarii proiectelor,experienta ore/zi/20 ore/saptamana
stabilite. Asigurarea comunicarii cu 3 ani in domeniu,abilitati
partenerii,colaboratorii si respectarea manageriale,de comunicare si
obligatiilor care decurg din acordul de organizare
parteneriat, pregatirea si organizarea
planului de activitate, monitorizarea
progresului atins fata de obiectivele
propuse, intocmirea rapoartelor
tehnico-financiare. Evalueaza si
comunica impactul proiectului. Aproba
demararea procedurilor de achizitii.
Avizeaza documentatia de achizitie.
Contabil proiect Intocmeste si transmite catre Licentiat al unei universitati cu profil Contract individual de Stoian Felicia Promotorul de Proiect
managerul proiectului planul economic, experienta profesionala munca / norma partiala de 2 Primaria Comunei Cilibia
achizitiilor;asigura respectarea generala: min. 5 ani, experienta ore/zi/10 ore/saptamana
principiilor achizitiilor publice;tine profesionala specifica: min.3 ani in
evidenta contabila a proiectului distinct domeniul financiar
conform legislatiei in vigoare,
elaboreaza rapoarte de
activitate,executa orice alte dispozitii
primite de la managementul ce au
legatura directa cu activitatile din
proiect, verifica documentele financiare
ale proiectului.

Specialist achiziţii Asigura suportul legal privind Licentiat al unei universitati de Contract individual de Cotet Costel Petre Promotorul de Proiect
publice incheierea si derularea de contracte de profil , experienta profesionala munca / norma partiala de 1 Primaria Comunei Cilibia
servicii, elaborarea documentatiei si generala: min. 3 ani, experienta ora/zi/5 ore/saptamana
aplicarea procedurilor de achizitie profesionala specifica: min.1 an in
publica, suport legal privind intocmirea domeniul achizitiilor publice
contractelor de achizitie publica dupa
atribuirea acesteia, suport legal privind
elaborarea notificarilor si a actelor
aditionale a contractului de
finantarea.Asigura activitatea de
promovare a proiectului conform
planului de promovare.
Specialist in asistenta Asigura comunicarea interna.Urmareste Absolvent de studii superioare Contract de colaborare 2 Răducanu Ana Partener 2 - Instituția
sociala si consiliere respectarea tuturor procedurilor Cunostinte / abilitati esentiale: ore/zi ( ziua de vineri)/2 Prefectului-Biroul Judetean
prevazute in contractulde finantare si in - cunostinte medii de limba engleza; ore/saptamana/8 ore/luna pentru Romi
desfasurarea proiectului.Solicita - cunostinte operare P.C.;
ofertele de produse si / sau servicii ce - cunostinte medii in administrarea
urmeaza a fi achizitionate.Asigura de programe, secretariat, O.N.G.;
monitorizarea activitatilor. Ajuta la Cunostinte / abilitati dezirabile:
elaborarea instrumentelor de lucru ale - operare P.C., supraveghere baze de
echipei de proiect necesare date, scriere proiecte
implementarii activitatilor.Coordoneaza
echipa de elaborare a Buletinului
informativ si a site-ului.Asigura relatia
cu furnizorii.Participa la activitati:
Managementul proiectului,Publicitatea
si vizibilitatea proiectului: Participarea
la conferinta de
deschidere/inchidere.Activități de
consiliere ( copii,tineri,părinți) abilități
de autocunoaștere: Participare la
campaniile de crestere a gradului de
constientizare a importantei
educatiei;Activitati complementare-
Activitati pentru păstrarea identităţii
culturale si a stimei de sine
eveniment,,Cultura si civilizatia rromă)-
Participare; Activitati complementare-
Activităţi de promovare a drepturilor
omului, a educatiei şi schimbarea
mentalităţii-Campanie ,,Spune nu
discriminarii''-Participare;

Echipa de implementare
Educator Organizarea activitatilor Gradinitei de Realizarea sarcinilor impun calificare Contract individual de Petrescu Ionelia Partener 1 Școala
Vara,coopereaza cu mediatorul şcolar şi in domeniu,capacitate munca / norma partiala de 4 Beatrice Gimnaziala Cilibia
părinţii copiilor înscrişi la grădiniţă, organizatorică,capacitate ore/zi/16 ore/saptamana
înainte şi după terminarea decizională,asumare de
acesteia,coordoneaza procesul de responsabilitați,discreție,inițiativă,de
înscriere a copiilor care au frecventat schidere pentru alternative
grădiniţa de vara la școală, urmăresc educationale,disponibilitați și
înscrierea lor efectivă, frecvenţa şi experiență de comunicare,loialitate.
acomodarea copiilor în noul colectiv şi
realizeaza evaluarea copiilor pe durata
anului şcolar.

Invatator Organizarea activitatilor de remediere Realizarea sarcinilor impun calificare Contract individual de Ungureanu Lucica Partener 1 Școala
scolara, programarea activitatii de in domeniu,capacitate munca / norma partiala de 4 Gimnaziala Cilibia
invatare, elaborarea proiectului didactic organizatorică,capacitate ore/zi/16 ore/saptamana
dezvoltarea de curriculum decizională,asumare de
optional,organizarea activitatilor responsabilitați,discreție,inițiativă,de
practice complementare procesului de schidere pentru alternative
transmitere de cunostinte,coordonarea educationale,disponibilitați și
activitatilor extracurriculare si experiență de comunicare,loialitate.
extrascolare, elaborarea instrumentelor
de evaluare
Profesor Romana Organizarea activitatilor de remediere Realizarea sarcinilor impun calificare Contract individual de Moldoveanu Partener 1 Școala
scolara,sprijin educational pentru limba in domeniu,capacitate munca / norma partiala de 2 Elena Gimnaziala Cilibia
română, programarea activitatii de organizatorică,capacitate ore/zi/,8ore/săptămână
invatare, elaborarea proiectului didactic decizională,asumare de
dezvoltarea de curriculum responsabilitați,discreție,inițiativă,de
optional,organizarea activitatilor schidere pentru alternative
practice complementare procesului de educationale,disponibilitați și
transmitere de cunostinte,coordonarea experiență de comunicare,loialitate.
activitatilor extracurriculare si
extrascolare, elaborarea instrumentelor
de evaluare

Profesor matematica Organizarea activitatilor de remediere Realizarea sarcinilor impun calificare Contract individual de Partener 1 Școala
scolară,sprijin educațional pentru in domeniu,capacitate munca / norma partiala de 2 Gimnaziala Cilibia
materia matematică, programarea organizatorică,capacitate ore/zi/,8 ore/săptămână
activitatii de invatare, elaborarea decizională,asumare de
proiectului didactic dezvoltarea de responsabilitați,discreție,inițiativă,de
curriculum optional,organizarea schidere pentru alternative
activitatilor practice complementare educationale,disponibilitați și
procesului de transmitere de experiență de comunicare,loialitate.
cunostinte,coordonarea activitatilor
extracurriculare si extrascolare,
elaborarea instrumentelor de evaluare
Instructor sportiv- Organizarea activitatilor de remediere Realizarea sarcinilor impun calificare Contract individual de Oancea Marian Primaria Comunei Cilibia,
externalizat scolară,sprijin educațional pentru in domeniu,capacitate munca / norma partiala de 4 Partener 1 Școala
materia matematică, programarea organizatorică,capacitate ore/zi/,12 ore/săptămână Gimnaziala Cilibia
activitatii de invatare, elaborarea decizională,asumare de
proiectului didactic dezvoltarea de responsabilitați,discreție,inițiativă,de
curriculum optional,organizarea schidere pentru alternative
activitatilor practice complementare educationale,disponibilitați și
procesului de transmitere de experiență de comunicare,loialitate.
cunostinte,coordonarea activitatilor
extracurriculare si extrascolare,
elaborarea instrumentelor de evaluare
Consilier educational Ofera invatamant si consiliere Specialisti in invatamant.Ofera Contract individual de Gutelniuc Doinita Partener 1 Școala
educationala pentru elevi.Participa la invatamant si consiliere educationala munca / norma partiala de 4 Gimnaziala Cilibia
campania de constientizare,responsabil pentru elevi.Competenţe ore/zi/20ore/saptamana
cu planul de comunicare si promovare profesionale : Comunicare/
a proiectului,activităţi de promovare a Dezvoltare
drepturilor omului, a educatiei şi profesională/Management
schimbarea mentalităţii-Campanie educaţional( Asigurarea calităţii
,,Spune nu discriminarii'',activităţi procesului educaţional,Asigurarea
pentru tinerii comunităţii şi membrii climatului de muncă
organizaţiei în domeniul voluntariatului eficient,Coordonarea activităţilor de
si dezvoltarii organizaţionale-Campanie selecţie de personal,Coordonarea
strangere de fonduri,campanii de procesului educativ)/Organizare
crestere a gradului de educaţională(Asigurarea eficienţei
constientizare,activitati pentru utilizării resurselor
păstrarea identităţii culturale si a stimei financiare,Asigurarea obţinerii
de sine eveniment,,Cultura si civilizatia resurselor financiare şi
rromă. materiale,Organizarea procedurilor
de evaluare a procesului educaţional,
Organizarea procesului
educativ,Stabilirea strategiei de
coordonare a procesului educaţional)
Asistent educational Sprijina activitatile cu Realizarea sarcinilor impun Contract individual de Bulacu Cristina Promotorul de Proiect
participarea/asistarea la toate capacitate organizatorică,capacitate munca / norma partiala de 4 Primaria Cilibia
activitatile zilnice ale copiilor din decizională,asumare de ore/zi/20ore/saptamana
gradinita si scoala remediala: responsabilitați,discreție,inițiativă,de
educative, masa,, recreative- schidere pentru alternative
joc,plimbari,excursii educationale,disponibilitați și
- formarea deprinderilor si experiență de comunicare,loialitate.
transmiterea cunostintelor de baza
copiilor
- relationarea cu parintii si implicarea
lor in activitatile formativ- educative
- realizarea materialului didactic,
organizarea si amenajarea spatiului de
joc si invatare
- participarea alaturi de educator
,invatatori la elaborarea planificarii
activitatilor
- participare alaturi de educatori si
invatători la coordonarea jocurilor
didactice si a jocurilor liber-creative ale
copiilor
Consilier psiholog- Analizează problemele specifice Realizarea sarcinilor de muncă Contract de colaborare / 4 PP Primăria Comunei
externalizat mediului şcolar: adaptare şcolară, presupune cunoşinţe teoretice şi ore/zi/20ore/saptamana Cilibia
motivaţie şcolară, deprinderi de studiu, practice de consiliere şi terapie
absenteism, eşec şi abandon şcolar / educaţională, ştiinţele educaţiei,
observă şi evaluează performanţa psihologie, limbă şi comunicare,
şcolară, comportamentul şi dezvoltarea servicii clienţi şi personal,
elevului, utilizând metode şi calculatoare şi software, precum şi
instrumente specifice consilierului deprinderi sociale, deprinderi
şcolar/identifică problemele de natură utilizate în învăţare şideprinderi de
familială (abuz, neglijenţă, hărţuire) rezolvare de probleme. Îndeplinirea
care pot afecta dezvoltarea şi cerinţelor specifice ocupaţiei
performanţa şcolară a elevului/ necesită un nivel bun de dezvoltare a
planifică şi organizează activităţi de abilităţii generale de învăţare, o bună
consiliere educaţională individuală şi / capacitate de procesare rapidă a
sau de grup adresate elevilor/oferă informaţiei şi o abilitate crescută de
intervenţii cu caracter suportiv în a lua decizii corecte, cât mai
situaţii de criză elevilor care se raţionale.Profilul de interese
confruntă cu dificultăţi specifice profesionale specifice ocupaţiei este
mediului şcolar: dificultăţi de învăţare, de tip SIE (social, investigativ,
dificultăţi de adaptare şcolară, întreprinzător). Exercitarea acestei
absenteism etc./ implică elevii în ocupaţii presupune seriozitate,
activităţi de autocunoaştere şi exigenţă şi meticulozitate în
dezvoltare personală şi îi asistă elevii în realizarea sarcinilor,echilibru
formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi emoţional şi o bună capacitate de
atitudinilor utile în luarea deciziilor comunicare
legate de carieră/ investighează
caracteristicile personale relevante
pentru orientarea vocaţională şi le
analizează în raport cu opţiunile şi
oportunităţile educaţionale şi
profesionale ale elevilor/ întocmeşte
profilul vocaţional şi recomandă
elevilor programe de studiu adecvate
aptitudinilor, intereselor şi scopurilor
educaţionale/organizează activităţi
extracurriculare care facilitează accesul
elevilor la informaţii relevante pentru
Administrator deciziile legate
Raspunde de alegerea carierei
de administrarea:- cladirii- Calificare:studii medii,functie de Contract individual de Stoican Nicusor Promotorul de Proiect
patrimoniu, toate utilitatile si serviciile din cadrul executie,capacitate munca / norma partiala de 4 Primaria Cilibia
unitatii de invatamant- planificarea si organizatorică,capacitate ore/zi/20ore/saptamana
coordonarea activitatii administrative decizională,asumare de
responsabilitați,discreție,inițiativă,dis
ponibilitați și experiență de
comunicare,loialitate.
Bucatar Participă la întocmirea meniului;preia Studii specifice postului: cursuri: Contract individual de Promotorul de Proiect
alimentele din magazie, pe bază de fişă Bucătar ; Noţiuni fundamentale de munca / norma partiala de 6 Primaria Comunei Cilibia
zilnică, şi le foloseşte integral la igienă. ore/zi/ 30 ore/saptamana
prepararea mâncării;curăţă zarzavatul,
îl spală şi pregăteşte în vederea
preparării mâncării;participă la
curăţarea vaselor, veselei, instalaţiei,
interioarelor, recuperarea ambalajelor
şi la remedierea deficienţelor
semnalate;pregăteşte hrana copiilor la
timp şi în bune condiţii;serveşte masa
copiilor, se prezintă la controlul sanitar
periodic;semnalează orice defecţiune
apărută la instalaţiişi, în măsura
posibilităţilor participă la remedierea
acestora;participă efectiv la
depozitarea legumelor şi a altor
produse; respectă normele de protecţia
muncii şi normele de pază şi stingerea
incendiilor;participă la pregătirea
conservelor pentru iarnă din legumele
şi fructele achiziţionate pentru cantină;
este obligat să poarte halat şi bonetă
aflate în perfectă stare de curăţenie
Ingrijitor Curatarea spatiiloc Centrului, sa faca Calificare în domeniu,Studii medii Contract individual de Promotorul de Proiect
curatenia uzuala si sa intretina ordinea, munca / norma partiala de 6 Primaria Comunei Cilibia
inclusiv pe coridoare, pe scari, sa spele ore/zi/30ore/saptamana
toate tipurile de ferestre si alte
suprafete de sticla cu solutii de
curatare, sa dezasambleze piese pentru
a fi curatate, daca este necesar,sa
curete si sa dezinfecteze chiuvete si alte
incaperi sanitare, sa faca curatenie
generala dupa zugraveli.
Echipamente folosite: pamatufuri,
maturi, bureti, cârpe de curatat podele,
perii de curatat, mopuri, aspiratoare,
apa, detergenti pentru covoare si alte
ustensile si mecanisme de curatat.
Are obligatia sa poarte echipament de
lucru si protecție adecvat, sa respecte
cu strictete normele de igiena,
protectia muncii si PSI.

Voluntari
Anexa A.5

PLANUL DE COMUNICARE şi PROMOVARE A PROIECTULUI

Responsabil Primaria Cilibia,Scoala Gimnaziala Cilibia,Grupul de inițiativă al comunitații Cilibia


activitate

Persoană de Gutelniuc Doinița-consilier educational


contact

Promovarea imaginii SEE, difuzarea informaţiilor relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului şi a realizării activitatilor si
Obiectivele planului indicatorilor propusi.
de promovare
Scurtă descriere (temă, Grupuri ţintă vizate (actori
Data Locul
Nr. Eveniment[1] canale de comunicare sociali la nivel local, regional, Organizator Rolul partenerilor
derulării desfăşurării
utilizate etc.) naţional)
1 Conferinta de Deschiderea proiectului se Asociaţia Romilor Luna I de Sala conferinte Primăria Cilibia Asigurarea logisticii necesare
deschidere a va face in cadrul unei Buzoieni,Protectia implement Primaria Cilibia desfasurarii
proiectului conferinte in prima luna Copilului,Inspectoratul are conferintei,asigurarea
avand ca tema informarea Scolar,Institutia Prefectului, principiilor de transparenta in
membrilor comunitatii din Grupul de Initiativa al Comunitatii comunicare a datelor,informare
Cilibia despre deschiderea de romi Cilibia,Consilieri despre locul si data
proiectului,perioada locali,Cadre didactice desfasurarii conferintei
acestuia,scopul si
obiectivele,grupul tinta
caruia i se
adreseaza,activitatile si
rezultatele asteptate

2 Web-site Realizarea website va Institutii si persoanele interesate Perioada Domeniu online Primăria Cilibia Organizarea de achizitie
asigura informarea celor de proiect si activitati,grup tinta de achizitionat Institutia domeniu,incheierea
interesati in mod vizat si modul in care s-a implement Prefectului contractului de furnizare,plata
transparent si util cu privire implementat proiectul. are si serviciului,furnizarea datelor
la stadiul implementarii sustenabili pentru realizarea website.
proiectului,grup tate a
tinta,indicatori,s.a.cu proiectului Pubicitate pe site-ul prefecturii
publicarea permanenta a a informatiilor despre proiect
datelor.
3 Placa Realizarea palcutei Persoane interesate de 19 luni Terenul pe care Primăria Cilibia Organizarea de achizitie
informativa informative va furniza informatii(grup tinta,consilieri incepând se va renova ,incheierea contractului de
informatii cu privire al locali,cadre didactice,membrii cu luna a- Centrul furnizare,plata
Finantator,Promotorul de grupului de initiativa s.a.)la nivel II-a. Educational serviciului,furnizarea datelor .
proiect,Partener,obiectivul local si regional. Integrat Pentru
proiectului,durata de Copii si Tinerii
implementare si din Comuna
sustenabilitate a Cilibia
proiectului.

4 Banner Bannerul va furniza Persoane interesate de 15 luni Centrul Primăria Cilibia Organizarea de achizitie
informatii cu privire al informatii(grup tinta,consilieri incepând Educational ,incheierea contractului de
Finantator,Promotorul de locali,cadre didactice,membrii cu luna a Integrat Pentru furnizare,plata
proiect,Partener,obiectivul grupului de initiativa s.a.)la nivel VI-a Copii si Tinerii serviciului,furnizarea datelor .
proiectului,durata de local si regional. din Comuna
implementare si Cilibia
sustenabilitate a
proiectului.

5 Pliante Pliantul este un instrument Persoane interesate de 19 luni Centrul Primăria Primăria Cilibia-Organizarea
informativ direct care informatii(grup tinta,consilieri incepând Educational Cilibia,Școala de achizitie ,incheierea
ajunge in procent ridicat la locali,cadre didactice,membrii cu luna a- Integrat Pentru Gimnazială contractului de furnizare,plata
consumator si are cel mai grupului de initiativa s.a.)la nivel II-a. Copii si Tinerii Cilibia serviciului,furnizarea datelor /
ridicat impact in ceea ce local,regional si national. din Comuna Școala Gimnazială Cilibiai-
priveste informarea legata Cilibia ,Comuna distribuirea pliantelor
de obiective,activitati,grup Cilibia,Școala
tinta si Gimnazială
rezultate,sustenabilitatea Cilibia
proiectului.

6 Conferinţa de Inchiderea proiectului se va Asociaţia Romilor Luna 20 Centrul Primăria Cilibia Asigurarea logisticii necesare
închidere a face in cadrul unei Buzoieni,Protectia Educational desfasurarii
proiectului conferinte in ultima luna Copilului,Inspectoratul Integrat Pentru conferintei,asigurarea
avand ca tema informarea Scolar,Institutia Prefectului, Copii si Tinerii principiilor de transparenta in
tuturor celor interesati de Grupul de Initiativa al Comunitatii din Comuna comunicare a datelor,informare
inchiderea de romi Cilibia,Consilieri Cilibia despre locul si data
proiectului,perioada locali,Cadre didactice desfasurarii conferintei
acestuia,scopul si
obiectivele,grupul tinta
caruia i s-a
adresat,activitatile si
rezultatele asteptate si
realizate.
[1] Planul va cuprinde cel puţin două evenimente de informare privind progresul activităţilor proiectului şi rezultatele obţinute (ex., seminar, conferinţă, eveniment de presă, lan

Evaluarea activităţii de promovare a proiectului:


Descrieţi în ce fel va fi asigurată evaluarea evenimentelor de publicitate şi informare privind proiectul.

Evaluarea evenimentelor de publicitate şi informare privind proiectul va fi facuta prin elaborarea unui raport de evaluare a impactului informarii si publicitătii pentru
proiect .Raportul va fi intocmit de consilierul educational .Raportul va analiza impactul asupra grupului tinta pe care l-a avut informarea si publicitatea ,planul de
promovare in cadrul proiectului.Pe lânga informare si promovare,planul de promovare se vrea un instrument al exemplului bun pentru cei care indraznesc numai sa
viseze cu teama ca nu ,,pot face''.
Anexa A6
GRAFIC GANT

Proiect: Centrul Educational Integrat An 1 An 2 Responsabil


Pentru Copiii si Tinerii din Comuna Cilibia perioada deperioada perioada de perioada de perioada
raportare 1 de raportare 3 raportare 4 de
raportare raportare
2 5
Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9### 11 12 13 14##################
1 Activităţi pregătitoare
1 Managementul proiectului Primăria Comunei
Cilibia,Școala Gimnazială
Cilibia,Instituția Prefectului
1.1 Stabilirea echipei de management/de Județul
PrimariaBuzău
Comunei Cilibia
proiect:Coordonator
proiect,Contabil,Responsabil achizitii
1.2 Coordonarea si realizarea activitatilor Primaria Comunei
Cilibia,Instituția Prefectului
Județul Buzău
1.3 Monitorizarea si evaluarea Primaria Comunei Cilibia
proiectului,Instituția Prefectului Județul
Buzău
1.4 Pregatirea si realizarea achizitiilor Primaria Comunei Cilibia
1.5 Stabilirea echipei de implementare Primăria Comunei
Cilibia,Școala Gimnazială
Cilibia
2 Derulare achiziţii
2.1 Achiziţii servicii Primaria Comunei Cilibia
2.1.1 Achizitie servicii publicitare-conferinta Primaria Comunei Cilibia
2.2 Achiziţii bunuri Primaria Comunei Cilibia
2.2.1 Achizitie dotari Centru Primaria Comunei Cilibia
2.2.2 Achizitie alimente pentru masa zilnica Primaria Comunei Cilibia
2.2.3 Achizitie pachet igiena pentru curs igiena Primaria Comunei Cilibia
2.2.4 Achizitie materiale publicitare(placa Primaria Comunei Cilibia
informativa,banner,pliante)
2.2.5 Achizitie diverse: tonere,materiale curatenie Primaria Comunei Cilibia

2.2.6 Achizitie echipament sportiv pt echipa de Primaria Comunei Cilibia


fotbal
2.3 Achiziţii lucrari de constructii Primaria Comunei Cilibia
2.3.1 Achizitie executare lucrari reabilitare Centru Primaria Comunei Cilibia
3 Amenajare spaţiu
3.1 Execuţie lucrări de reabiltare Centru Primaria Comunei Cilibia
3.2 Dotare Centru Primaria Comunei Cilibia
4 Publicitate si vizibilitatea
4.1 proiectului
Conferinţa de deschidere a proiectului Primăria Cilibia,Școala
Gimnazială
Cilibia,Instituția Prefectului
Județul Buzău
4.2 Web-site Primaria Comunei
Cilibia,Instituția Prefectului
Județul Buzău
4.3 Conferinţa de închidere a proiectului Primăria Comunei
Cilibia,Școala Gimnazială
Cilibia,Instituția Prefectului
Județul Buzău
4.4 Materiale promotionale Primăria Comunei
Cilibia,Școala Gimnazială
5 Activităţile proiectului Cilibia
5.1.1 Selectia beneficiarilor pentru Școala Gimnazială Cilibia
programul Școală dupa Școală
Activități educație formală- Primăria Comunei
5.1.2 programul Școală după Școală Cilibia,Școala Gimnazială
Cilibia
5.1.2.1 Activitati specifice prescolarilor- Primăria Comunei
gradinita de vara Cilibia,Școala Gimnazială
Cilibia
5.1.2.2 Activitati educative de remediere Primăria Comunei
Cilibia,Școala Gimnazială
Cilibia
5.1.2.3 Activitati de alfabetizare pentru tineri Primăria Comunei
si parinti Cilibia,Școala Gimnazială
Cilibia
5.1.2.4 Asigurarea mesei zilnice pentru grupul Primăria Comunei
ţintă-grupe remediere elevi Cilibia,Școala Gimnazială
Cilibia
5.2 Activitati educatie nonformala Primăria Comunei
Cilibia,Școala Gimnazială
Cilibia
5.2.1 Dezvoltarea de abilitati de viata Primăria Comunei
bazate pe educatie non-formala Cilibia,Școala Gimnazială
Cilibia
5.2.1.1 Seminar interactiv igiena personala Primăria Comunei
pentru copii Cilibia,Școala Gimnazială
Activitati de dezvoltare personala Cilibia
Primăria Comunei
5.2.2 Cilibia,Școala Gimnazială
Cilibia
5.2.2.1 Dezvoltarea de abilitati antreprenoriale- Primăria Comunei
curs de competente antreprenoriale Cilibia,Școala Gimnazială
Cilibia
5.2.2.2 Curs croitorie Primăria Comunei
Cilibia,Școala Gimnazială
5.2.2.3 Curs lucrator in cultura plantelor Cilibia
Primăria Comunei
Cilibia,Școala Gimnazială
5.3 Activitati de consiliere Cilibia

5.3.1 Campanii de crestere a gradului de Primăria Cilibia,Școala


constientizare a importantei educatiei Gimnazială
Cilibia,Instituția Prefectului
Județul Buzău
5.3.2 Consiliere psiho-pedagogica Primăria Comunei
Cilibia,Școala Gimnazială
Cilibia
5.3.3 Consiliere profesionala pentru tineri Primăria Comunei
Cilibia,Școala Gimnazială
Cilibia
5.3.4 Consiliere parentala Primăria Comunei
Cilibia,Școala Gimnazială
Cilibia
5.4 Activitati complementare Primăria Cilibia,Școala
Gimnazială Cilibia
5.4.1 Activitati sportive pentru tineri-Cupa Primăria Cilibia,Școala
Tolerantei Gimnazială Cilibia
5.4.2 Activitati pentru păstrarea identităţii Primăria Cilibia,Școala
culturale si a cresterii stimei de sine Gimnazială
eveniment,,Cultura si civilizatia rromă) Cilibia,Instituția Prefectului
Județul Buzău

5.4.3 Activităţi de promovare a drepturilor Primăria Cilibia,Școala


omului, a educatiei şi schimbarea Gimnazială
mentalităţii-Campanie ,,Spune nu Cilibia,Instituția Prefectului
discriminarii''. Județul Buzău
5.4.4 Activităţi pentru tinerii comunităţii şi Primăria Cilibia,Școala
membrii organizaţiei în domeniul Gimnazială Cilibia
voluntariatului si dezvoltarii
organizaţionale-Campanie strangere de
5.5 fonduri
Intalnire de lucru intre cadre didactice Primăria Cilibia,Școala
cu echipa de implementare Gimnazială Cilibia
6 Audit Primăria Comunei Cilibia
7 Raportare Primăria Comunei Cilibia