Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

MODULUL: ELEMENTE DE CONTABILITATE


CLASA: a – X – a
COLEGIUL NATIONAL AGRICOL ,,CAROL I’’ - SLATINA
PROF. ING. VLAD ANETA
DATA:
CLASA: a –X – a Resurse naturale şi protecţia mediului
DOMENIU DE PREGATIRE: Agricultura
SUBIECTUL LECŢIEI: Documente de evidenta
DURATA: 1 oră
TIPUL LECŢIEI: Lecţie de recapitulare şi sistematizare.
VARIANTA: Lecţie de verificare prin fişe de lucru
SCOPUL: De recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor în vederea identificarii documentelor,
functiilor, importantei şi clasificarii lor.
COMPETENŢA SPECIFICA: Completeaza documente de evidenta specifice
COMPETENŢE DERIVATE:
1. Sa defineasca si sa descrie importanta documentelor
2. Să identifice elementele comune si functiile documentelor
3. Să clasifice documentele de evidenta
4. Sa prezinte caracteristicile principalelor documente de
evidenta specifice intrarilor si iesirilor de marfuri
5. Să-şi evalueze obiectiv rezultatele muncii.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee:
Metoda dominantă: Interactivă – pe grupe
Metode subordonate: Conversaţia euristică Resurse materiale: fişe de lucru;
Observarea sistematică
Autoevaluarea manual
FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe

SCENARIU DIDACTIC
COMPETENŢA SPECIFICĂ: Completeaza documente de evidenta 22

Nr Etapele lecţiei Timp


crt Evenimentele Min. Activităţi desfăşurate de: obs
instruirii
Conţinutul şi Profesor Elevi
obiectivele activităţii

 Notează absenţele,  La locurile lor sunt


Secvenţa face observaţii şi pregătiţi să înceapă lecţia.
I organizatorică 2 recomandări dacă
Asigurarea condiţiilor este cazul.
necesare bunei
desfăşurări a lecţiei

Verificarea şi
aprecierea
II cunoştinţelor şi
capacităţilor elevilor
prin fişe de lucru

Realizarea  Prezintă pe scurt  Urmăresc prezentarea şi


continuităţii activităţii planul de se concentrează asupra
1 de instruire. 3 recapitulare şi conţinutului lecţiei.
obiectivele
operaţionale ale
lecţiei
Organizarea clasei  Organizează clasa  Se grupează câte 4 elevi şi
Formarea grupelor de  Dirijează formează o grupă de
2 3 împărţirea elevilor lucru.
lucru
în grupe de lucru.
Distribuirea fişelor de  Distribuie fiecărei  Fiecare grupă va avea
lucru pentru fiecare grupe fişele de asupra sa câte o fişă de
3 grupă. 2 lucru. lucru cu toate sarcinile.

 Expune sarcinile
de lucru pentru
fiecare grupă:
4 Prezentarea sarcinilor  GRUPA I
- Fişa de lucru:
de lucru
- Documentele de
evidenta: notiune
si importanta  notează sarcinile de lucru
 se consultă
 GRUPA II  analizează conţinutul
- Fişa de lucru: fişelor de lucru
- Documentele de
5 evidenta:
Elementele
comune si
functiile
documentelor

 GRUPA III
- Fişa de lucru:
- Documente de
evidenta:
Clasificare
 GRUPA IV
- Fişa de lucru:
- Caracteristicile
principalelor
documente de
evidenta specifice
intrarilor si
iesirilor de marfuri
Toate fişele de
lucru sunt
diferite

 Anunţă timpul  Gândesc, cooperează,


alocat rezolvării comunică între ei pentru
sarcinii de lucru găsirea soluţiilor
din fiecare grupă.  Încep rezolvarea
 Urmăreşte cu sarcinilor de lucru.
atenţie  Fiecare grupă unde a fost
comportamentul repartizată.
5 Rezolvarea fişelor de 3 elevilor în grupă şi  Îşi exprimă idei,
participarea convingeri.
lucru
membrilor grupei
la rezolvarea
sarcinilor de lucru.
 Completează fişa
de observare şi
evaluare.
Deplasarea în clasă  Urmăreşte şi  Elevii se deplasează în
pentru rezolvarea dirijează ordine prin fiecare grupă
6 sarcinilor de lucru din 12 deplasarea elevilor  Se consultă, gândesc şi
fiecare grupă. pentru rezolvarea rezolvă fiecare fişă de
sarcinilor de lucru. lucru.

Ascultă prezentarea
7 Prezentarea soluţiilor 5 soluţiilor de către
de către fiecare grupă. liderul fiecărei grupe
 Pune întrebări,  Prezintă soluţiile la
fără să facă problemele propuse în
aprecieri. fiecare grupă
 Completează fişa
de observare şi
evaluare
 Distribuie fiecărui
elev testul de
autoevaluare  Primesc testul de
 Precizează timpul autoevaluare
8 Autoevaluarea 10 necesar pentru  Rezolvă testul
rezolvare (7 min.)  Fiecare elev îşi evaluează
 Prezintă soluţiile testul
corecte la testul de
autoevaluare
propus.
 Pe baza fişei de
observaţie
apreciază
activitatea
desfăşurată de  Ascultă cu atenţie
fiecare grupă care aprecierile făcute.
9 Evaluare şi notare 3 a conceput  Urmăresc notarea fiecărui
soluţiile corecte. elev.
 Foloseşte grila de
evaluare şi noteză
corespunzător
grilei, fiecare elev.
 Formulează  Reţin aprecierile
aprecieri privind  Fac recomandări pentru
III Secvenţa finală 2 lecţia desfăşurarea şi a altor
 Face observaţii şi lecţii prin această metodă.
recomandări
GRUPA I
Fisa de lucru:
Documentele de evidenta: notiune si importanta

1. Completati spatiile libere:

a) Orice operatie economica, pentru a fi inregistrata in sistemul de


evidenta contabila, este nacesar sa fie consemnata intr-un
……………..intocmit la locul si momentul producerii ei.

b) Documentele reprezinta ………….. …………, intocmite


pentru operatii economice , cu scopul de a servi ca dovada a
infaptuirii lor si ca instrument de fundamentare a inregistrarilor
contabile.

c) Formularele folosite ca documente contabile sunt:


………………. si ………………………

2. Prin ce se concretizeaza importanta documentelor ?

-
-
-
-
3. Dati exemple de formulare tipizate.
GRUPA II
Fisa de lucru:
Documentele de evidenta: Elementele comune si functiile
documentelor
1. Elementele comune de pe documente sunt:
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Enumerati si descrieti functiile documentelor:
- Functia……………………….
Descriere………………………………………………………
- Functia……………………...
Descriere………………………………………………………
- Functia………………………
Descriere………………………………………………………
- Functia……………………….
Descriere………………………………………………………
- Functia,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..Descriere………………………
GRUPA III
Fisa de lucru:
Documentele de evidenta: Clasificare
1. Dupa modul de intocmire:
-
-
2. Dupa caracterul si functia pe care o indeplinesc
-
-
-
3. Dupa modul de intocmire si aplicatie
-
-
4. Dupa natura operatiilor inscrise pe documente
-
-
-
5. Dupa rolul pe care il au in cadrul sistemului informational
contabil
-
-
-
GRUPA IV
FISA DE LUCRU:
Caracteristicile principalelor documente de evidenta specifice
intrarilor si iesirilor de marfuri

1. Avizul de insotire a marfii

2. Factura fiscal

3. Fisa de magazie

4. Bon de vinzare

5. Raportul de gestiune

6. Registrul stocurilor
Numele si prenumele……......................

Test de autoevaluare

1. Cum sunt formularele folosite ca documente contabile?

2. Care este importanta documentelor?

3. Enumerati elementele componente dint-un document contabil.

4. Ce fel de document este avizul de insotire al marfii?

5. Cum se clasifica documentele dupa natura operatiilor inscrise pe


documente?