Sunteți pe pagina 1din 3

Teză semestrială la chimie - profil real - clasa a X-a

1. Selectaţi cuvântul din paranteză care completează corect fiecare dintre următoarele afirmaţii şi 5p
scrieţi-l în spaţiul rezervat:
a) Într-o reacţie chimică masa reactanţilor este…………. (mai mare /egală)cu cea a produşilor.
b) Volumul molar al unei substanţe gazoase în c.n. …………(depinde/ nu depinde) de cantitatea de
substanţă.
c) 40 39
20 Ca şi 19 K au acelaşi număr de ……..…..….(electroni/neutroni).
d) Legătura ………….... (ionică/covalentă) este legătura formată prin întrepătrunderea norilor
monoelectronici.
e) Dioxidul de siliciu cristalizează în reţea ……….......... (atomică/moleculară).

2. Pentru reacţia: 2CO(g) + O2(g) = 2CO2(g) + Q 568 kJ? 5p


a) Alege tipul de reacţie tăind cuvintele ce NU caracterizează procesul de mai sus:
ă ireversibi
combinareendoterm lă omogenă catalitic
ă
reacţie de descompune
, , , , .
re exoterm
ă reversibil
ă eterogen
ă necataliti

b) Completează propoziția de mai jos, efectuând calculele necesare: 2p
În 30,8 g de oxid de carbon (IV) se conţin ……mol de substanţă şi un număr de……………molecule.

3. A. Completează ecuaţiile reacţiilor de mai jos cu formulele substanțelor şi coeficienţii necesari. 6p


B. Încercuiește litera/literele ce corespund unor transformări ce reprezintă reacții de oxido-reducere.
a) ……...................... → Al2O3 .................... reacţie de substituție
b) CrCl3 .................... → ........................….. reacţie de schimb
c) NH4Br .................... → ........................….. reacţie de descompunere

4. Clorul un element vital, menţinerea echilibrului osmotic extra şi intracelular, la menţinerea 6p


echilibrului acido-bazic, producerea acidului clorhidric în stomac, stimularea funcţiei depurative a
ficatului şi la distribuirea unor hormoni.
a) Indicaţi compoziţia nucleului 35Cl ..............................................................................
b) Modelaţi repartizarea electronilor în învelişul electronic al atomului de clor:

 pe nivele energetice: ...................................................................................................

 pe subnivele energetice: .................................................................................................

 pe orbitali: ...................................................................................................................

c) Reprezentaţi configuraţia electronică a anionului clorură (Cl–).

......................................................................................................................................................
5. Încercuiţi litera A – dacă afirmaţia este corectă şi, respectiv, litera F – dacă afirmaţia este falsă. 5p
A. F. Caracterul reducător în seria K, Rb, Cs creşte de sus în jos.
A. F. În perioada a treia, Cl este elementul cu cea mai mică electronegativitate.
A. F. În seria As2O5, P2O5, N2O5, caracterul acid se intensifică.
A. F. Siliciul este un oxidant mai puternic decât aluminiul.
A. F. Proprietăţile bazice ale oxidului de stronţiu sunt mai intense decât ale oxidului de calciu.

1
6. Utilizând sistemul periodic, alege câte un element chimic pentru fiecare caracteristică şi scrie 7p
simbolul lui în spaţiul rezervat.
Caracteristica elementului Simbolul chimic
1. Are 1 electron necuplaţi pe subnivelul s.
2. Formează cation E3+ cu configuraţia atomului de kripton.
3. Este element de tip d şi formează hidroxid superior de tipul HEO4.
4. Formează hidrură volatilă de tipul HE.
5. Conţine 15 protoni.
6. În stare fundamentală are valența I.
7. Este un element ce are 5 subnivele complet ocupate cu electroni.
7. Un metal cu configuraţia …ns2np1 interacţionează cu acidul clorhidric cu degajarea a 26,88 litri gaz 9p
(c.n.). Ştiind că s-au obţinut 106,8 g clorură metalică, identificaţi formula acestui compus.

Răspuns……………………
8. Selectează din şirul de cuvinte de mai jos (prin încercuire) caracteristicile legăturii prezente în oxidul 9p
de clor (I):
ionică, covalentă polară, covalentă nepolară, de hidrogen, unitară, dublă, triplă, σ, π.
Modelează schema de formare a acestei legăturii chimice:
Formula electronică Formula de structură Reprezentarea întrepătrunderii
norilor electronici

b) Completează enunțul: În substanța K3N se găsește legătura ………….....…


Modelează mecanismul de formare al acestei legăturii chimice.

2
9. Se dau substanțele: BaCl2, H2O, P4, HNO3, Pb. 7p
Pentru fiecare din caracteristicile menționate mai jos, alege din șirul de substanțe propus formula
unei substanțe corespunzătoare și noteaz-o în spațiul rezervat.
a) Conţine legături π.
b) Conține o legătură donor-acceptor.
c) Se dizolvă ușor în apă.
d) Formează legături de hidrogen.
e) Se formează prin legătură ionică.
f) Cristalizează în reţea moleculară.
g) Este o substanță ductilă.
10. Încercuieşte litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F, dacă afirmaţia este falsă. 5p
A. F. a) Între moleculele substanţei CH2O sunt prezente legături de hidrogen.
A. F. b) Fosfura de hidrogen are o temperatură de topire mai mare decât fosforul.
A. F. c) Substanţele cu reţele metalice sunt plastice.
A. F. d) Soluţia de zahăr conduce curentul electric.
A. F. e) În molecula de BCl3 există electroni necuplați.
11. Completează spațiile goale cu gradele de oxidare corespunzătoare și nr. de electroni cedați/acceptați. 5p
a) S+2 S+6 b) reducător P.... P+3
c) Cl+1 Cl..... proces de reducere
12. Se dă ecuaţia: 7p
Ag + H2SO4(conc) → Ag2SO4 + SO2 + H2O
Stabileşte pentru acest proces gradele de oxidare ale tuturor elementelor, oxidantul şi reducătorul, procesele
de oxidare şi de reducere, determină coeficienţii prin metoda bilanţului electronic şi egalează ecuaţia reacţiei.

…….……………………………………………………………………………………………………...

…….……………………………………………………………………………………………………...

S-ar putea să vă placă și