Sunteți pe pagina 1din 36

MATEMATICA

CLASA a III a
Planificare calendaristică
Editura: INTUITEXT
Autori: Mirela Mihăilescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman, Crenguța Alexe, Otilia Brebenel
Nr. de ore pe săptămână: 4

SEMESTRUL I
UNITATEA DE COMPE DETALIERI DE CONȚINUT NR. SĂPT.
ÎNVĂȚARE - ORE
TENȚE
I. Un nou început Recapitulare – clasa a II-a 4 I

II. Apă, aer, sol 1.1.  Numerele naturale cuprinse între 0 – 10 000 12 II – IV
Numerele naturale 1.2. - formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire;
cuprinse între 2.1. - formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X.
0 - 10 000 2.2.  Organizarea şi reprezentarea datelor
2.3. - tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, date din tabel.
3.1.
5.2.
III. Povestea unei 2.4.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 16 V – VIII
picături de apă 1.2. 0 – 10 000, fără trecere şi cu trecere peste ordin
Adunarea şi scăderea 5.1. - adunarea și scăderea; proprietăţi ale adunării;
numerelor naturale în 5.2. - număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda
concentrul mersului invers, metoda balanţei).
0 – 10 000, fără trecere  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute
și cu trecere peste (adunare și scădere)
ordin
IV. În lumea 2.5.  Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 12 IX – XI
animalelor 5.1. - înmulţirea a două numere de o cifră (tabla înmulţirii);
Înmulţirea numerelor 5.3. - înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o
naturale în concentrul cifră (înmulţirea unui număr de o cifră cu un număr de două
0 - 100 cifre);
- proprietăţile înmulţirii.
V. În lumea plantelor 2.5.  Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 16 XII -XV
Împărţirea numerelor 5.1. - împărţirea numerelor de două cifre la un număr de o cifră cu
naturale în concentrul 5.3. rest 0 (tabla împărţirii dedusă din tabla înmulţirii).
0 – 100  Ordinea efectuării operațiilor şi folosirea parantezelor rotunde
VI. Natura și viața 5.1.  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute 8 XVI - XVII
noastră 5.3. (adunare, scădere, înmulţire, împărţire)
Probleme cu cele 4
operaţii
VII. Pe urmele  Recapitulare 4 XVIII
vacanței de iarnă
VIII. Jocuri, jucării, 2.5.  Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 12 XIX-XXI
cărți dragi copiilor 5.1. - înmulţirea unui număr cu 10, 100;
Înmulţirea numerelor 5.3. - înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o
naturale în concentrul cifră;
0 – 10 000 - înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre și rezultatul nu
depășește 10 000.
IX. Corpurile din 1.1.  Localizarea unor obiecte 12 XXII-XXIV
jurul nostru 1.2. - coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea.
Elemente de geometrie 3.1.  Figuri geometrice
3.2. - punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă
segment;
- unghi;
- poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi;
- cerc.
 Axa de simetrie
 Perimetrul
 Corpuri geometrice
- cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (recunoaștere,
identificarea unor elemente specifice).

X. Atelier de joc și 2.1.  Fracții subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 12 XXV-XXVII
învățare 2.2. 10
2.3. - diviziuni ale unui întreg: doime, treime, ..., zecime;
Fracţii 2.4. reprezentări prin desene;
5.1. - terminologie specifică: fracţie, numitor, numărător;
- compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu același
numitor.
XI. Explorare, 5.1.  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute; 8 XXVIII-
experimentare, 5.2. metoda reprezentării grafice. XXIX
cercetare 5.3.  Organizarea şi reprezentarea datelor
Probleme - date din tabele: sortare, extragere, ordonare;
- grafice cu bare: construire, extragerea unor informaţii.
XII. Pregătiri pentru 4.1.  Unități de măsură pentru lungime 12 XXX-XXXII
petrecere 4.2. - unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii;
Unităţi de măsură 5.2. - instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de
croitorie, ruletă;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime (fără
transformări).
 Unități de măsură pentru volumul lichidelor
- unităţi de măsură: litrul cu multiplii și submultiplii;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor
(fără transformări).
 Unități de măsură pentru masă
- unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii și submultiplii;
- instrumente de măsură: cântarul, balanţa;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru masă (fără
transformări).
 Unități de măsură pentru timp
- unităţi de măsură: ora (citirea ceasului), ziua, săptămâna,
anul;
- instrument de măsură: ceasul.
 Unități de măsură monetare
- unităţi de măsură: leul și banul, euro și eurocentul;
- schimburi monetare echivalente în aceeași unitate monetară.
XIII. Proiecte de  Recapitulare finală 4 XXXIII
vacanță
Recapitulare finală
PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE
MATEMATICA
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Apă, aer, sol
PERIOADA: 3 săptămâni (S 2-3-4)
Nr. Compe- Resurse materiale şi
Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare Data
crt. tențe procedurale
1.  Formarea, citirea și 1.1 - identificarea situaţiilor în care întâlnesc numere în viaţa cotidiană, (ex.-  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scrierea numerelor 2.1. joc: Călătorie pe Pământ printre numere) (1.1); manualul, numărătoarea de clasă:
naturale - citirea unui număr și scrierea numerelor de la 0 la 10 000 cu cifre/ litere poziţionare, fișe de lucru; formare de numere
0 – 10 000 (2.1); imagini care ilustrează 0 – 10 000 folosind
- identificarea, într-un număr, a cifrei unităţilor/zecilor/sutelor/miilor folosirea numerelor în viaţa numărătoarea de
(2.1); cotidian, Caietul elevului poziţionare;
- formarea la numărătoare a unor numere date (2.1); pentru clasa a III-a– scrierea numerelor
- identificarea regulii de construcţie a unui șir de numere (1.1); Matematică, Editura Intuitext 0 – 10 000 cu cifre și
- compunerea și descompunerea numerelor în/din mii, sute, zeci și unităţi  Resurse procedurale: cu litere;
(2.1). conversaţia, explicaţia, scrierea unor
exerciţiul numere, respectând
condiţii date
3.  Compararea și 2.2. - compararea a două numere mai mici decât 10 000 folosind  Resurse materiale:  Evaluarea după
ordonarea numărătoarea poziţională sau reprezentări (2.2); manualul, numărătoarea de rezolvarea sarcinilor de
numerelor - compararea unor numere mai mici sau egale cu 10 000 utilizând poziţionare, jetoane cu învățare
naturale algoritmul de comparare (2.2); numere, fișe de lucru, Caietul
0 – 10 000 - utilizarea semnelor <, >, = în compararea numerelor cu ajutorul unor elevului pentru clasa a III-a –
exemple concrete și a unor reprezentări grafice (2.2); Matematică, Editura Intuitext;
- completarea unor numere cu cifre potrivite astfel încât relaţiile date să  Resurse procedurale:
fie adevărate (2.2); conversaţia, explicaţia,
- selectarea, dintre mai multe numere, a celor care îndeplinesc condiţia demonstraţia, exerciţiul,
dată (ex.: mai mici decât ....) (2.2); problematizarea.
- utilizarea algoritmului de comparare pentru a efectua comparaţii în viaţa
cotidiană: lungimea unor râuri, distanţe rutiere, masa unor animale (2.2).
3.  Rotunjirea 2.3. - rotunjirea numerelor în contexte similare unor situaţii din viaţa cotidiană  Resurse materiale: manual,  Tema de lucru în clasă:
numerelor naturale (2.3); jetoane cu numere, fișe de rotunjirea la
mai mici - rotunjirea la zeci/sute/mii a unui număr dat pe baza regulilor de lucru, Caietul elevului pentru zeci/sute/mii a unui
decât 10 000 rotunjire (2.3); clasa a III-a– Matematică, număr dat pe baza
- gruparea unor numere date în funcţie de numărul la care se rotunjesc Editura Intuitext; regulilor de rotunjire.
(2.3);  Resurse
- utilizarea, în exprimare, a rotunjirii unor numere date (2.3); procedurale:conversaţia
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor pentru a compune un mesaj euristică, explicaţia,
accesibil ascultătorilor despre distanţe pe suprafaţa Pământului (2.3). demonstraţia, exerciţiul, jocul
didactic.
4.  Organizarea și 3.1. - realizarea și completarea unor tabele respectând instrucţiuni în care se  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
reprezentarea 5.2. folosesc cuvintele „rând” și „coloană” (3.1); manualul, obiecte diverse: completarea unui text
datelor - stabilirea coordonatelor unui obiect într-o reprezentare grafică sub nasturi, doape de sticlă, lacunar folosind
formă de reţea (3.1); boabe de porumb, jetoane informaţiile dintr-un tabel
- extragerea și sortarea de numere etc.; fișe de lucru, imagini cu dat
dintr-un tabel, pe baza unor criterii date (5.2); diverse tabele, Caietul
- selectarea și gruparea unor numere după mai multe criterii date și elevului pentru clasa a III-a–
înregistrarea datelor într-un tabel (5.2). Matematică, Editura Intuitext;
 Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul, jocul
didactic, problematizarea
5.  Formarea, citirea, 2.1. - formarea, scrierea și citirea numerelor folosind cifrele romane (I, V, X)  Resurse materiale:  Observarea
scrierea numerelor (2.1); manualul, imagini, Caietul sistematică:atitudinea
cu cifrele - asocierea unor numere scrise cu cifre romane cu numerele elevului pentru clasa a III-a– față de sarcina de
romane I, V, X corespunzătoare scrise cu cifre arabe (2.1); Matematică, Editura Intuitext; învățare
- utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale (exemplu: scrierea datei)  Resurse procedurale:  Listă de verificare (da,
(2.1); conversaţia, exerciţiul, jocul nu):
- ex.-joc – Refă operațiile! – efectuarea/refacerea unor calcule în care didactic, problematizarea.  respectarea
numerele sunt scrise cu cifre romane folosind beţișoare. instrucţiunilor;
 finalizarea sarcinii.

6.  Recapitulare 1.2 - generarea unor numere mai mici decât 10 000, ale căror cifre  Resurse materiale: manual  Tema de lucru în
– Formarea, citirea și 2.1 îndeplinesc condiţii date (2.1); tipărit/digital, imagini, fișe de clasă:
scrierea numerelor 2.2. - generarea/completarea unor șiruri de de numere folosind o regulă dată lucru, Caietul elevului pentru  ordonarea
naturale 2.3. (1.2); clasa a III-a – Matematică, crescătoare sau
0 – 10000; 5.2 - compararea unor numere mai mici sau egale cu 10 000 utilizând Editura Intuitext; descrescătoare a
– Compararea și algoritmul de comparare (2.2);  Resurse procedurale: numerelor naturale 0
ordonarea numerelor - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere mai mici sau egale conversaţia, exerciţiul, -100;
naturale cu 10 000 (2.3); problematizarea, jocul  identificarea
0 – 10 000; - formarea, scrierea și citirea numerelor folosind cifrele romane I, V, X didactic. numerelor naturale 0
– Rotunjirea (2.1); -100, respectând condiţii
numerelor naturale - extragerea și sortarea de numere date.
0 – 10000; dintr-un tabel, pe baza unor criterii date (5.2).
– Organizarea și
reprezentarea
datelor;
– Formarea, citirea,
scrierea numerelor
cu cifrele romane I,
V, X
7.  Evaluare - 1.2. Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe de  Proba scrisă
– Formarea, citirea și 2.1 – Scrierea cu cifre/litere a numerelor lucru, Caietul elevului pentru
scrierea numerelor 2.2. 0 – 10 000; clasa a III-a – Matematică,
naturale – Descoperirea și aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele Editura Intuitext;
0 – 10000; repetitive;  Resurse procedurale:
– Compararea și – Compararea și ordonarea numerelor conversaţia, exerciţiul
ordonarea numerelor 0 – 10 000;
naturale – Rotunjirea numerelor naturale
0 – 10000; 0 – 10 000;
– Rotunjirea – Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X.
numerelor naturale
0 – 10000;
– Organizarea și
reprezentarea
datelor;
– Formarea, citirea,
scrierea numerelor
cu cifrele romane I, V,
X
8.  Ameliorare/ 1.2. Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale:  Evaluarea după
Dezvoltare: 2.1. – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie de fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor
– Formarea, citirea și 2.2. problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după dezvoltare, Caietul elevului de ameliorare/
scrierea numerelor 2.3. evaluarea sumativă. pentru clasa a III-a – dezvoltare
naturale – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate și vor fi Matematică, Editura Intuitext;
0 – 10000; stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor  Resurse procedurale:  Autoevaluarea
– Compararea și de evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. conversaţia, explicaţia, jocul
ordonarea numerelor didactic
naturale
0 – 10 000;
– Rotunjirea
numerelor naturale
0 – 10000;
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Povestea unei picături de apă
PERIOADA: 4 săptămâni (S 5-6-7-8)
Nr. Detalieri de Compe-
Activități de învățare Resurse materiale şi procedurale Evaluare Data
crt. conținut tențe
1.  Adunarea și 2.4. - efectuarea de adunări/scăderi de numere naturale,  Resurse materiale: manualul,  Tema de lucru în clasă:
scăderea 5.1. fără trecere și cu trecere peste ordin, în concentrul 0 – numărătoarea de poziţionare, fișe de lucru; adunarea și scăderea
numerelor naturale 1 000 (2.4); Caietul elevului pentru clasa a III-a - numerelor naturale în
0 – 1000, cu - descompunerea numerelor în concentrul Matematică, Editura Intuitext concentrul 0-1000;
trecere peste 0 – 1 000, utilizând adunarea și scăderea, fără trecere  Resurse procedurale: conversaţia, utilizarea proprietăţilor
ordin. și cu trecere peste ordin (2.4); explicaţia, exerciţiul adunării în calcule;
Proprietăţile - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule rezolvarea unor probleme
adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru) (2.4); de tipul: Află
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența suma/diferența
numerelor ....(5.1); numerelor ....
- exemplu: joc: Baltă, lac, râu sau mare? (efectuarea
de calcule și asocierea rezultatului cu adâncimea bălţii,
lacului, râului, mării) (2.4).
2.  Probleme care 2.4. - formularea și rezolvarea unor probleme pornind de la  Resurse materiale: manualul, jetoane cu  Observarea
se rezolvă prin 5.1. o tematică dată (5.1); numere, fișe de lucru; Caietul elevului pentru sistematică:atitudinea
operaţii de - identificarea expesiilor/cuvintelor care presupun clasa a III-a - Matematică, Editura Intuitext elevilor față de sarcina dată
adunare și scădere efectuarea unei operaţii (5.1);  Resurse procedurale: conversaţia,  Listă de verificare (da, nu):
- asocierea unor probleme date cu rezolvarea potrivită explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,  concentrarea asupra
(5.1); problematizarea. sarcinii de rezolvat
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor  implicarea activă în
adunărilor și/sau scăderilor (2.4); rezolvarea sarcinii
- formularea de probleme având ca temă apa, pornind
de la situaţii concrete, imagini, desene (5.1)
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre
necunoscute pentru rezolvarea unor probleme (5.1).
3.  Adunarea fără 2.4. - descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 000,  Resurse materiale: manualul ,imagini  Observarea
trecere peste ordin 5.1. utilizând adunarea, fără trecere peste ordin (2.4); pentru compunerea de probleme; jetoane cu sistematică:atitudinea
a - efectuarea de adunări fără trecere peste ordin, cu numere; Caietul elevului pentru clasa a III-a - elevilor față de sarcina dată
numerelor naturale numere în concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de Matematică, Editura Intuitext  Listă de verificare (da, nu):
mai mici decât 10 calcul, descompuneri numerice și proprietăţile  Resurse procedurale: conversaţia,  concentrarea asupra
000 operaţiilor (2.4); explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. sarcinii de rezolvat
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (2.4)  implicarea activă în
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile rezolvarea sarcinii
operaţiilor, descompuneri de numere etc.) (2.4);
- ientificarea cifrelor ascunse sub picăturile de ploaie
pentru a reface calcule date (2.4);
- exemplu: joc Traseul alergătorului – alegerea
traseului pe care sunt scrise operaţii care îndeplinesc
condiţii date (2.4);
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află numărul cu....mai
mare decât ... (5.1).
4.  Scăderea fără 2.4. - descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 000,  Resurse materiale: manual, jetoane cu  Tema de lucru în clasă:
trecere peste ordin 5.1. utilizând adunarea și scăderea, fără trecere peste ordin numere pentru a forma perechi de numere efectuarea de adunări și
a 5.2. (2.4); care au un rezultat dat, fișe de lucru, scăderi în concentrul 0 – 10
numerelor naturale - efectuarea de scăderi fără trecere peste ordin, cu calculator de buzunar; Caietul elevului pentru 000, fără trecere peste
mai mici decât 10 numere în concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de clasa a III-a - Matematică, Editura Intuitext ordin
000 calcul, descompuneri numerice și proprietăţile  Resurse procedurale: conversaţia euristică,
operaţiilor (2.4); explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile didactic.
operaţiilor, descompuneri de numere etc.) (2.4);
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor
adunărilor și scăderilor (2.4).
- extragerea unor informaţii din tabele și rezolvarea de
probleme pe tema alimentaţiei sănătoase (5.2);
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența
numerelor (5.1);
5.  Adunarea și 2.4. - descompunerea numerelor în concentrul  Resurse materiale: manual, jetoane cu  Tema pentru acasă
scăderea fără 5.1. 0 – 10 000, utilizând adunarea și scăderea, fără trecere numere, fișe de lucru, Caietul elevului pentru  efectuarea de adunări și
trecere peste ordin peste ordin (2.4); clasa a III-a - Matematică, Editura Intuitext scăderi în concentrul 0 – 10
a - jocuri de rol care solicită compunerea/  Resurse procedurale: conversaţia euristică, 000, fără trecere peste ordin;
numerelor naturale descompunerea numerelor din concentrul explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul  verificarea calculelor prin
mai mici decât 10 0 – 10 000 (2.4); didactic. efecturarea probei.
000 - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 –
10 000, fără efectuarea lui (2.4);
- efectuarea de adunări/scăderi fără trecere peste
ordin, cu numere în concentrul
0 – 10000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri
numerice și proprietăţile operaţiilor (2.4);
- utilizarea simbolurilor (<, >, =) pentru compararea
unor numere sau a rezultatelor unor operaţii
aritmetice (5.1)
- efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de
scădere (2.4);
- exemplu: joc: Iepurașul sportiv: efectuarea de
adunări și scăderi și asocierea rezultatelor cu sportivii
participanţi la întrecere, care au consemnat locul
câștigat (2.4).
6.  Adunarea 2.4. - efectuarea de adunări cu trecere peste ordin, cu  Resurse materiale: manualul, jetoane cu  Observarea
numerelor naturale numere în concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de numere, post-it-uri, creioane colorate, sistematică:atitudinea
0 – 10 000, cu calcul, descompuneri numerice și proprietăţile calculator de buzunar; Caietul elevului pentru elevilor față de sarcina dată
trecere peste ordin operaţiilor (2.4); clasa a III-a - Matematică, Editura Intuitext  Listă de verificare (da, nu):
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule  Resurse procedurale: conversaţia,  concentrarea asupra
(comutativitate, asociativitate, element neutru) (2.4); explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul sarcinii de rezolvat
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – didactic.  implicarea activă în
10 000, fără efectuarea lui (2.4); rezolvarea sarcinii
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor
adunărilor (2.4);
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile
operaţiilor, descompuneri de numere etc.) (2.4).
7.  Scăderea 2.4. - efectuarea de scăderi cu trecere peste ordin, cu  Resurse materiale: manualul, jetoane cu  Tema de lucru în
numerelor naturale 5.1. numere în concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de numere, fișe de lucru, calculator de buzunar; clasă:efectuarea de adunări
0 – 10 000, cu calcul, descompuneri numerice și proprietăţile Caietul elevului pentru clasa a III-a - și scăderi în concentrul
trecere peste ordin operaţiilor (2.4); Matematică, Editura Intuitext 0 – 10000, cu trecere peste
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 –  Resurse procedurale: conversaţia, ordin
10 000, fără efectuarea lui (2.4); explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor didactic.
scăderilor (2.4);
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile
operaţiilor, descompuneri de numere etc.) (2.4);
- identificarea expresiilor care presupun efectuarea
unor operaţii de scădere (5.1).
- exemplu: joc: Picături de apă pentru flori (asocierea
rezultelor operaţiilor cu litere date; descoperirea unui
mesaj ascuns) (2.4).
8.  Aflarea 1.2. - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de  Resurse materiale: manualul, imagini,  Observarea
numărului 2.4. scădere (2.4); balanţa, cuburi; Caietul elevului pentru clasa sistematică:atitudinea
necunoscut 5.1. - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor a III-a - Matematică, Editura Intuitext elevilor față de sarcina dată
adunărilor și scăderilor (2.4);  Resurse procedurale: conversaţia,  Listă de verificare (da, nu):
- utilizarea unei formule de calcul determinarea unui exerciţiul, jocul didactic, problematizarea,  concentrarea asupra
număr necunoscut exerciţiul. sarcinii de rezolvat
dintr-o relaţie numerică (1.2);  implicarea activă în
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda rezolvarea sarcinii
balanţei sau prin efectuarea probei adunării/scăderii
(5.1);
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre
necunoscute, în diverse contexte (5.1).
- exemplu: joc: Șirul picăturilor de ploaie (continuarea
unor șiruri după regula identificată) (1.2).
9.  Recapitulare 2.4. - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără  Resurse materiale: manual tipărit/digital,  Observarea
– Adunarea și 5.1. trecere peste ordin, cu numere în concentrul 0 – 10 imagini, fișe de lucru; Caietul elevului pentru sistematică:atitudinea
scăderea numerelor 000 (2.4); clasa a III-a - Matematică, Editura Intuitext elevilor față de sarcina dată
naturale în - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de  Resurse procedurale:conversaţia,  Listă de verificare (da, nu):
concentrul scădere (2.4); exerciţiul, problematizarea, jocul didactic.  concentrarea asupra
0 – 10 000, fără - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (2.4.); sarcinii de rezolvat
trecere și cu -exemplu: joc: Fructul preferat – aflarea, după  implicarea activă în
trecere peste ordin efectuarea calculelor, a fructului preferat de un rezolvarea sarcinii
– Probleme care se personaj; discuţii despre beneficiile consumului de
rezolvă prin fructe (2.4);
operaţiile - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află
aritmetice suma/difernţa ....” (5.1);
cunoscute - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
balanţei sau prin efectuarea probei adunării/scăderii
(5.1);
- utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru
compararea unor numere sau a rezultatelor unor
operaţii aritmetice (5.1).
10.  Evaluare 2.4. Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe de lucru; Caietul  Proba scrisă
– Adunarea și 5.1. – Efectuarea de operaţii de adunare și scădere în elevului pentru clasa a III-a - Matematică,
scăderea numerelor concentrul 0 – 10000; Editura Intuitext
naturale în – Utilizarea proprietăţilor adunării în calcule  Resurse procedurale: conversaţia, exerciţiul
concentrul (comutativitate, asociativitate, element neutru);
0 – 10 000, fără – Utilizarea terminologiei specifice operaţiilor de
trecere și cu adunare și scădere;
trecere peste ordin – Aflarea unui termen necunoscut;
– Probleme care se – Rezolvarea unei probleme care presupune
rezolvă prin operaţii efectuarea operaţiilor de adunare și scădere
aritmetice
cunoscute
11.  Ameliorare/ 2.4. Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după rezolvarea
Dezvoltare: 5.1. – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fișe de ameliorare, fișe de dezvoltare, Caietul sarcinilor de ameliorare/
–Adunarea și stabili în funcţie de problemele (individuale/ale elevului pentru clasa a III-a - Matematică, dezvoltare:
scăderea majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după Editura Intuitext  Autoevaluarea
numerelor. naturale evaluarea sumativă.  Resurse procedurale:
în concentrul – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de conversaţia, explicaţia, jocul didactic
0 – 10 000, fără dificultate și vor fi stabilite pentru elevii care vor
trecere și cu demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare
trecere peste ordin vizate prin proba de evaluare sumativă.
– Probleme care se
rezolvă prin
operaţiile
aritmetice
cunoscute (adunare
și scădere)

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: În lumea animalelor


PERIOADA: 3 săptămâni (S 9- 10 – 11)
Nr. Detalieri de Compete Resurse materiale şi
Activități de învățare Evaluare Da
crt. conținut nțe procedurale
1.  Operaţia de 2.5. - identificarea, dintre mai multe cuvinte date, a celor care sugerează  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
înmulţire. 5.1. operaţia de înmulţire; utilizarea cuvintelor pentru a crea manualul, jetoane cu animale, efecturarea de înmulţiri
Proprietăţile propoziţii/fraze/cvintet (2.5); fișe de lucru; Caietul elevului folosind adunarea repetată;
înmulţirii - efectuarea de înmulţiri folosind adunarea repetată (2.5); pentru clasa a III-a - utilizarea proprietăţilor
- utilizarea unor jetoane cu animale pentru a efectua înmulţiri prin Matematică, Editura Intuitext înmulţirii în calcule.
adunare repetată (2.5);  Resurse procedurale:
- utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule (2.5); conversaţia, explicaţia,
- transformarea unor adunări repetate în înmulţiri și invers (2.5); exerciţiul
- utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea unor numere sau
a rezultatelor unor operaţii aritmetice (5.1).
- exemplu: joc: Ferma de animale - alegerea jetoanelor cu animale
domestice; gruparea jetoanelor care conţin operaţii cu același rezultat:
adunări repetate și înmulţiri (2.5).

2.  Înmulţirea când 2.5. - gruparea unor jetoane/imagini cu animale câte 2/câte 4/câte 8 în  Resurse materiale:  Evaluarea după
un factor este 2, 4, 5.1. funcţie de mediul lor de viaţă (2.5); manualul, jetoane cu animale, rezolvarea sarcinilor de
8 - asocierea adunărilor repetate cu înmulţirile corespunzătoare (2.4); cartonașe colorate (roșu, verde, învățare:
- rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii (2.5); galben), Caietul elevului Tehnica semaforului: se pune
- rezolvarea de probleme cu operaţii de același ordin/de ordine diferite pentru clasa a III-a - la dispoziţia elevilor un set de
(2.5); Matematică, Editura Intuitext trei cartonașe colorate în
- utilizarea terminologiei specifice operaţiei de înmulţire (5.1);  Resurse procedurale: culorile semaforului, iar la
- exemplu: joc: Copacul prieteniei – ordonarea rezultatelor unor înmulţiri conversaţia, explicaţia, solicitarea învăţătorului, ei
date după un criteriu dat pentru a obţine numele unei persoane; discuţii exerciţiul, jocul didactic. ridică un cartonaș: verde dacă
despre prieteni și prietenie (2.4). înţeleg, galben dacă nu sunt
siguri și roșu dacă nu înţeleg.
3.  Înmulţirea când 2.5. - asocierea adunărilor repetate cu înmulţirile corespunzătoare (2.4);  Resurse materiale:  Evaluarea după rezolvarea
un factor este 3, 6, 5.1. - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii (2.5); manualul, jetoane cu numere, sarcinilor de învățare:
9 - scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori (2.5.) fișe de lucru; Caietul elevului Tehnica „Fără mâini ridicate” -
- rezolvarea de probleme cu operaţii de același ordin/de ordine diferite pentru clasa a III-a - se așteaptă răspunsuri la
având ca temă animalele (2.5); Matematică, Editura Intuitext anumite solicitări ale cadrului
- utilizarea unor tehnici de calcul rapid (5.1);  Resurse procedurale: didactic; se lasă elevilor timp
- utilizarea terminologiei specifice operaţiei de înmulţire (5.1); conversaţia, explicaţia, de gândire, apoi pot discuta în
- formularea și rezolvarea unor probleme pornind de la expresii care demonstraţia, exerciţiul, perechi sau în grupuri mici;
sugerează operaţii (5.1.); problematizarea, jocul didactic. atenţia învăţătorului se poate
- exemplu: oc: Numărul de pe tricou – identificarea a doi factori când se muta către anumiţi elevi,
cunoaște produsul lor; prezentarea/crearea unor jocuri la care elevii pot oferindu-se și celor timizi,
participa grupaţi câte 2, câte 3, câte 4 (2.4). tăcuţi sau neîncrezători în
forţele proprii posibilitatea de
a se exprima.
4.  Înmulţirea când 2.5. - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii (2.5);  Resurse materiale:  Tema de lucru în clasă:
un factor este 5 sau 5.1. - scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori (2.5.) manualul, jetoane cu numere,  rezolvarea de exerciţii
10. Înmulţirea cu 7 - rezolvarea de probleme cu operaţii de același ordin/ de ordine diferite fișe de lucru; Caietul elevului folosind tabla înmulţirii;
(2.5); pentru clasa a III-a -  formularea și rezolvarea
- utilizarea terminologiei specifice operaţiei de înmulţire (5.1); Matematică, Editura Intuitext unor probleme pornind de la
- formularea și rezolvarea unor probleme pornind de la expresii care  Resurse procedurale: expresii care sugerează
sugerează operaţia de înmulţire (5.1.); conversaţia, explicaţia, operaţia de înmulţire.
- exemplu:joc: Prietenii mei - asocierea înmulţirii cu mai mulţi factori cu demonstraţia, exerciţiul,
produsele corespunzătoare scrise pe jetoane cu animale; prezentarea, în problematizarea.
grup a animalului preferat, dintre cele de pe jetoane date.
5.  Înmulţirea a 2.5. - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii (2.5);  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
două numere de o 5.1. - scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori (2.5.) manualul,imagini pentru rezolvarea de exerciţii
cifră (tabla 5.3. - rezolvarea de probleme cu operaţii de același ordin/de ordine diferite compunerea de probleme; folosind tabla înmulţirii;
înmulţirii) (2.5); jetoane cu numere; Caietul  formularea și rezolvarea
- utilizarea terminologiei specifice operaţiei de înmulţire (5.1); elevului pentru clasa a III-a - unor probleme pornind de
- utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea unor numere sau Matematică, Editura Intuitext la expresii care sugerează
a rezultatelor unor operaţii aritmetice (5.1);  Resurse procedurale: operaţia de înmulţire.
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care conversaţia, explicaţia,
sugerează operaţiile aritmetice studiate (5.3); demonstraţia, exerciţiul.
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate (5.3).
6.  Înmulţirea când 2.5. - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii (2.5);  Resurse materiale:manual,  Tema de lucru în clasă:
unul dintre factori 5.3. - efectuarea de înmulţiri, când unul dintre factori este o sumă, în două imagini, Caietul elevului efectuarea de înmulţiri, când
este o sumă moduri (2.5.); pentru clasa a III-a - unul dintre factori este o
- ex – joc – Prietenii animalelor – asocierea imaginilor unor animale cu Matematică, Editura Intuitext sumă, în două moduri.
hrana potrivită unind exerciţii date cu rezultatul corespunzător (2.5);  Resurse procedurale:
- rezolvarea de probleme prin mai multe metode (5.3); conversaţia euristică, explicaţia,
- asocierea rezolvării unei probleme cu o expresie numerică dată (5.3). demonstraţia, exerciţiul, jocul
-exemplu:joc: Fiecare animal la căsuța sa - alegerea traseului fiecărui didactic.
animal, asociind înmulţirea unei sume cu un număr și rezultatul potrivit
(2.5).
7.  Înmulţirea unui 2.5. - efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două cifre și numere  Resurse materiale: manualul,  Evaluarea după rezolvarea
număr de două 5.3. formate cu o cifră (2.5); post-it-uri, calculator de sarcinilor de învățare:
cifre cu un număr - rezolvarea de probleme cu operaţii de același ordin/de ordine diferite buzunar; Caietul elevului Tehnica „răspunsului la minut”
de o cifră în (2.5); pentru clasa a III-a - la întrebări precise, clare, ce se
concentrul - estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui calcul fără Matematică, Editura Intuitext adresează fiecărui elev,
0 – 100 efectuarea acestuia (exemplu:19 x 2 va fi mai mic decât 20 x 2) (2.5);  Resurse procedurale: convenind cu elevii că
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor unor operaţii de conversaţia, explicaţia, răspunsurile la aceste întrebări
înmulţire (2.5); demonstraţia, exerciţiul, jocul nu se comentează sau
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care didactic. corectează, permiţând cadrului
sugerează operaţiile aritmetice studiate (5.3); didactic să sesizeze ce parte din
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate (5.3). temă trebuie reluată sau
- exemplu: joc: Ferma de animale: selectarea jetoanelor cu animale care clarificată
trăiesc în fermă; asocierea fiecărui rezultat cu o literă dată, ordonarea
crescătoare a rezultatelor și așezarea literelor corespunzătoare pentru
obţinerea unui cuvânt (Prietenie)(2.5).
8.  Recapitulare 2.5. - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii (2.5);  Resurse materiale: manual,  Observarea
- Înmulţirea a 5.1. - efectuarea de înmulţiri, când unul dintre factori este o sumă, în două imagini, fișe de lucru; Caietul sistematică:atitudinea
două numere de o 5.3. moduri (2.5.); elevului pentru clasa a III-a - elevilor față de sarcina dată
cifră (tabla - efectuarea de înmulţiri între numere formate cu două cifre și numere Matematică, Editura Intuitext  Listă de verificare (da, nu):
înmulţirii); formate cu o cifră (2.5);  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
- Înmulţirea a - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule (2.5); conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat
două numere - scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori (2.5); problematizarea, jocul didactic.  implicarea activă în
dintre care unul - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care rezolvarea sarcinii
este scris cu o cifră sugerează operaţiile aritmetice studiate (5.3);
(înmulţirea unui - rezolvarea de probleme folosind operaţiile învăţate (5.3);
număr de o cifră cu - exemplu: joc Prietenii mei, fluturașii! - asocierea unui jeton cu fluturaș
un număr de două cu un jeton ce conţine o floare de aceeași culoare; scrierea pe fiecare
cifre); dintre acestea a unei înmulţiri cu rezultate identice (2.5).
- Proprietăţile
înmulţirii.
9.  Evaluare 2.5 Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: Caietul  Proba scrisă
- Înmulţirea a 5.1. – rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii; elevului pentru clasa a III-a -
două numere de o 5.3. – utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule; Matematică, Editura Intuitext
cifră (tabla – identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care  Resurse procedurale:
înmulţirii); sugerează operaţii aritmetice studiate; conversaţia, exerciţiul
- Înmulţirea a – efectuarea de înmulţiri când unul dintre factori este o sumă;
două numere – rezolvarea de probleme folosind operaţiile învăţate.
dintre care unul
este scris cu o cifră;
- Proprietăţile
înmulţirii.
10.  Ameliorare/ 2.5. Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după rezolvarea
Dezvoltare: 5.1. – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie fișe de ameliorare, fișe de sarcinilor de ameliorare/
- Înmulţirea a 5.3. de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate dezvoltare, Caietul elevului dezvoltare:
două numere de o după evaluarea sumativă. pentru clasa a III-a -  Autoevaluarea
cifră (tabla – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate și vor fi Matematică, Editura Intuitext
înmulţirii); stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor  Resurse procedurale:
- Înmulţirea a de evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. conversaţia, explicaţia, jocul
două numere didactic
dintre care unul
este scris cu o cifră;
- Proprietăţile
înmulţirii.

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:În lumea plantelor


PERIOADA: 4 săptămâni (S 12-13 – 14 – 15)
Nr. Detalieri de Compe-
Activități de învățare Resurse materiale şi procedurale Evaluare Data
crt. conținut tențe
1.  Operaţia de 2.5 - identificarea, dintre mai multe cuvinte date, a celor care sugerează  Resurse materiale: manualul, jetoane  Tema de lucru
împărţire 5.1. operaţia de împărţire; utilizarea cuvintelor pentru a crea cu animale, fișe de lucru; Caietul elevului în clasă:
propoziţii/fraze/cvintet (2.5); pentru clasa a III-a - Matematică, Editura efecturarea
- efectuarea de împărţiri folosind scăderea repetată (2.5); Intuitext de împărţiri
- transformarea unor scăderi repetate în împărţiri și invers (2.5);  Resurse procedurale: conversaţia, folosind
- utilizarea unor jetoane cu plante pentru a efectua împărţiri prin explicaţia, exerciţiul scăderea
scădere repetată (2.5). repetată
și/sau
legătura cu
înmulţirea.
2.  Legătura dintre 2.5. - efectuarea unor împărţiri prin utilizarea legăturii cu înmulţirea (2.5);  Resurse materiale: manualul, jetoane  Tema de lucru
înmulţire și 5.1. - efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire (2.5); cu animale, fișe de lucru; Caietul elevului în clasă:
împărţire - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea unor numere sau pentru clasa a III-a - Matematică, Editura efecturarea de
a rezultatelor unor operaţii aritmetice (5.1). Intuitext
împărţiri
 Resurse procedurale: conversaţia,
folosind
explicaţia, exerciţiul
scăderea
repetată și/sau
legătura cu
înmulţirea.

3.  Împărţirea la 2, 2.5. - împărţirea unor mulţimi de flori/frunze câte 2/câte 4/câte 8 (2.5);  Resurse materiale: manualul, jetoane  Evaluarea
4, 8 5.1. - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărţirii și legătura cu înmulţirea cu flori/frunze, flori, frunze Caietul după
(2.5); elevului pentru clasa a III-a - Matematică, rezolvarea
- rezolvarea de probleme cu operaţii de același ordin/ de ordine diferite Editura Intuitext sarcinilor de
(2.5);  Resurse procedurale: conversaţia, învățare:
- utilizarea terminologiei specifice operaţiei de împărţire (5.1); explicaţia, exerciţiul, jocul didactic. Tehnica „Fără
- rezolvarea de probleme pornind de la expresii care sugerează operaţii mâini ridicate” -
(5.1); se așteaptă
- formularea și rezolvarea unor probleme pornind de la imagini cu răspunsuri la
plante (5.1); anumite
- exemplu: joc: Jetoane perechi - asocierea unor jetoane cu plante, care solicitări ale
conţin împărţiri cu același rezultat (2.5). cadrului
didactic; atenţia
învăţătorului se
poate muta
către anumiţi
elevi, oferindu-
se și celor timizi,
tăcuţi sau
neîncrezători în
forţele proprii
posibilitatea de
a se exprima.
4.  Împărţirea la 3, 2.5. - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărţirii (2.5);  Resurse materiale: manualul, jetoane  Evaluarea
6, 9 5.1. - rezolvarea de probleme cu operaţii de același ordin/de ordine diferite cu numere, fișe de lucru; cartonașe după
având ca temă plantele (2.5); colorate (roșu, verde, galben), Caietul rezolvarea
- utilizarea terminologiei specifice operaţiei de împărţire (5.1); elevului pentru clasa a III-a - Matematică, sarcinilor de
- formularea și rezolvarea unor probleme pornind de la expresii care Editura Intuitext învățare:
sugerează operaţii de împărţire (5.1.);  Resurse procedurale: conversaţia, Tehnica
- exemplu:-joc: Drumul spre copac - labirint cu împărţiri pentru explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, semaforului: se
descoperirea drumului vulpii spre copacul în care se află corbul (2.5). problematizarea, jocul didactic. pune la
dispoziţia
elevilor un set
de trei
cartonașe
colorate în
culorile
semaforului, iar
la solicitarea
învăţătorului, ei
ridică un
cartonaș: verde
dacă înţeleg,
galben dacă nu
sunt siguri și
roșu dacă nu
înţeleg.
5.  Împărţirea la 5 2.5. - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărţirii (2.5);  Resurse materiale: manualul, jetoane  Tema de lucru
sau la 10. 5.1. - rezolvarea de probleme cu operaţii de același ordin/de ordine diferite cu numere, fișe de lucru; Caietul elevului în clasă:
Împărţirea la 7 (2.5); pentru clasa a III-a - Matematică, Editura  rezolvarea
- utilizarea terminologiei specifice operaţiei de împărţire (5.1); Intuitext de exerciţii
- formularea și rezolvarea unor probleme pornind de la expresii care  Resurse procedurale: conversaţia, folosind tabla
sugerează operaţia de împărţire (5.1.); explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
împărţirii;
- completarea unui rebus matematic și utilizarea definiţiilor pentru a problematizarea.
crea ghicitori (5.1);  rezolvarea
- realizarea unor flori din materiale reciclabile și crearea de unor probleme
aranjamentee utilizând câte 3/câte 6/câte 9 flori (5.1). pornind de la
expresii care
sugerează
operaţia de
împărţire
6.  Ordinea 2.5. -rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea  Resurse materiale: manualul, jetoane  Tema de lucru
efectuării 5.1. efectuării operaţiilor (2.5); cu numere; Caietul elevului pentru clasa a în clasă:
operaţiilor 5.3. - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care III-a - Matematică, Editura Intuitext rezolvarea de
sugerează operaţiile aritmetice studiate (5.3);  Resurse procedurale: conversaţia, exerciţii
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate (5.3); explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. respectând
- completarea unor exerciţii cu semnele corespunzătoare operaţiilor ordinea
matematice astfel încât egalităţile date să fie adevărate (2.5); efectuării
- joc Flori, fluturi și calcule – utilizarea unor numere și semne operaţiilor.
matematice date pentru a compune exerciţii (5.3).
7.  Ordinea 2.5. -rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea  Resurse materiale: manualul, jetoane  Tema de lucru
efectuării 5.1. efectuării operaţiilor (2.5); cu numere; Caietul elevului pentru clasa a în clasă:
operaţiilor 5.3. - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru compararea rezultatelor unor III-a - Matematică, Editura Intuitext rezolvarea de
operaţii aritmetice (5.1);  Resurse procedurale: conversaţia, exerciţii
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. respectând
sugerează operaţiile aritmetice studiate (5.3); ordinea
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate (5.3); efectuării
- completarea unor exerciţii cu semnele corespunzătoare operaţiilor operaţiilor;
matematice astfel încât egalităţile date să fie adevărate (2.5).
8.  Folosirea 2.5. - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii și tabla împărţirii(2.5);  Resurse materiale: manual, imagini,  Tema de lucru
parantezelor 5.1. - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea Caietul elevului pentru clasa a III-a - în clasă:
rotunde 5.3. efectuării operaţiilor și semnificaţia parantezelor rotunde (2.5); Matematică, Editura Intuitext efectuarea de
- identificarea rolului parantezelor rotunde asupra rezultatului final al  Resurse procedurale: conversaţia exerciţii în
unui exerciţiu (5.1); euristică, explicaţia, demonstraţia, care apar
- asocierea rezolvării unei probleme cu o expresie numerică dată (5.3). exerciţiul, jocul didactic. paranteze
rotunde
9.  Folosirea 2.5. - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea  Resurse materiale: manual, imagini,  Tema de lucru
parantezelor 5.1. efectuării operaţiilor și semnificaţia parantezelor rotunde (2.5); Caietul elevului pentru clasa a III-a - în clasă:
rotunde 5.3. - identificarea rolului parantezelor rotunde asupra rezultatului final al Matematică, Editura Intuitext efectuarea de
unui exerciţiu (5.1);  Resurse procedurale: conversaţia exerciţii în
- utilizarea semnelor matematice și a parantezelor pentru a face ca euristică, explicaţia, demonstraţia, care apar
relaţii date să fie adevărate (2.5); exerciţiul, jocul didactic. paranteze
- asocierea rezolvării unei probleme ilustrate (plante) cu o expresie rotunde
numerică dată (5.3).
10.  Împărţirea unei 2.5. - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărţirii(2.5);  Resurse materiale: manual, imagini,  Autoevaluare
sume la un număr. 5.3. - efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire (2.5); Caietul elevului pentru clasa a III-a - :
Cazuri speciale de - efectuarea de activităţi practice cu jetoane (plante) pentru deducerea Matematică, Editura Intuitext - efectuarea de
împărţire algoritmului de calcul al împărţirii unei sume la un număr (2.5);  Resurse procedurale: conversaţia împărţiri când
- efectuarea, în două moduri a împărţirii unei sume la un număr (2.5); euristică, explicaţia, demonstraţia, deîmpărţitul
- rezolvarea de probleme prin mai multe metode (5.3); exerciţiul, jocul didactic. este o sumă și
- asocierea rezolvării unei probleme cu o imagine dată (5.3). verificarea
calculelor
folosind
calculatorul
11.  Împărţirea unui 2.5. - efectuarea de exerciţii de împărţire a unui număr de două cifre la un  Resurse materiale: manualul, post-it-uri,  Autoevaluare
număr de două 5.3. număr de o cifră cu rest zero (2.5); calculator de buzunar; Caietul elevului - evaluarea
cifre la un număr - rezolvarea de probleme cu operaţii de același ordin/de ordine diferite pentru clasa a III-a - Matematică, Editura propriilor
de o cifră, cu rest (2.5); Intuitext rezultate după
zero - estimarea ordinului de mărime a rezultatului unui calcul fără  Resurse procedurale: conversaţia, un model de
efectuarea acestuia (de exemplu, 96 : 2 va fi mai mare decât 96: 4) (2.5); explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul rezolvare dat.
- efectuarea unor exerciţii de calcul rapid (2.5); didactic.
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care
sugerează operaţiile aritmetice studiate (5.3);
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate (5.3).
12.  Aflarea 2.5., - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află  Resurse materiale: manual, fișe de  Tema de lucru
factorului 5.1. produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul etc.” (5.1); lucru, imagini; Caietul elevului pentru în clasă:
necunoscut 5.3. - aflarea unui număr necunoscut, folosind metoda balanţei sau prin clasa a III-a - Matematică, Editura Intuitext - efectuarea de
efectuarea probei (5.1);  Resurse procedurale: conversaţia, înmulţiri între
-efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire (2.5); exerciţiul, problematizarea, jocul didactic. numere formate
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor unor operaţii de cu două cifre și
înmulţire și împărţire (2.5); numere formate
- identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune în limbaj cu o cifră
matematic (5.3);
- verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei probleme (5.3).
13.  Recapitulare 2.5. - rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărţirii (2.5);  Resurse materiale: manual, imagini, fișe  Observarea
- Împărţirea 5.1. - efectuarea de exerciţii de împărţire a unui număr de două cifre la un de lucru; Caietul elevului pentru clasa a sistematică:atit
numerelor naturale 5.3. număr de o cifră cu rest zero(2.5); III-a - Matematică, Editura Intuitext udinea elevilor
în concentrul - aflarea unui număr necunoscut (5.1);  Resurse procedurale:conversaţia, față de sarcina
0 – 100 -rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea exerciţiul, problematizarea, jocul didactic. dată
- Ordinea efectuării efectuării operaţiilor și semnificaţia parantezelor rotunde (2.5);  Listă de
operaţiilor și - utilizarea semnelor matematice și a parantezelor pentru a face ca verificare (da,
folosirea relaţii date să fie adevărate (2.5); nu):
parantezelor - identificarea cuvintelor/sintagmelor care sugerează operaţiile  concentrarea
rotunde aritmetice studiate (5.3); asupra sarcinii
- rezolvarea de probleme folosind operaţiile învăţate (5.3). de rezolvat
 implicarea
activă în
rezolvarea
sarcinii
14.  Evaluare 2.5. Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: Caietul elevului  Proba scrisă
- Împărţirea 5.1. – rezolvarea de exerciţii folosind tabla împărţirii; pentru clasa a III-a - Matematică, Editura
numerelor naturale 5.3. – utilizarea corectă a terminologiei matematice în exerciţii și probleme Intuitext
în concentrul care presupun efectuarea unor operaţii de împărţire;  Resurse procedurale: conversaţia,
0 – 100 – aflarea unui număr necunoscut; exerciţiul
- Ordinea efectuării – rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea
operaţiilor și efectuării operaţiilor și semnificaţia parantezelor rotunde;
folosirea – rezolvarea de probleme folosind operaţiile învăţate.
parantezelor
rotunde

15.  Ameliorare/ 2.5. Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după


Dezvoltare: 5.1. – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie fișe de ameliorare, fișe de dezvoltare, rezolvarea
- Împărţirea 5.3. de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate Caietul elevului pentru clasa a III-a - sarcinilor de
numerelor naturale după evaluarea sumativă. Matematică, Editura Intuitext ameliorare/
în concentrul – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate și vor fi  Resurse procedurale: dezvoltare:
0 – 100 stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor conversaţia, explicaţia, jocul didactic  Autoevalua
- Ordinea efectuării de evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. rea
operaţiilor și
folosirea
parantezelor
rotunde

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Natura și viața noastră


PERIOADA: 2 săptămâni (S 16 – 17)
Nr. Detalieri de Compete Resurse materiale şi
Activități de învățare Evaluare
crt. conținut nțe procedurale
1.  Probleme: date 5.1. - identificarea și analiza datelor din ipoteza unei probleme (5.3);  Resurse materiale: Observarea
inutile, date care 5.3. - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor care sugerează operaţiile manualul, jetoane cu sistematică a atitudinii
lipsesc, rezolvare aritmetice studiate (5.3); expresii și cuvinte care elevilor faţă de sarcina
- identificarea datelor inutile pentru rezolvarea unei probleme (5.3); sugerează operaţii dată
- selectarea, dintre mai multe informaţii date, a datelor utile pentru rezolvarea unei aritmetice, Caietul  Listă de verificare(da,
probleme (5.3); elevului pentru clasa a nu):
- formularea de probleme pornind de la situaţii concrete (5.1); III-a– Matematică, concentrarea asupra
- ex. – joc Legături matematice – „legarea” unor numere date prin semne matematice Editura Intuitext sarcinii de rezolvat,
potrivite astfel încât relaţii date să fie adevărate; compunerea unor probleme care să se  Resurse procedurale: implicarea activă în
rezolve prin exerciţiile obţinute (5.3). conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinii
exerciţiul,
problematizarea

2.  Probleme: 5.1. - transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea datelor numerice sau a  Resurse materiale:  Tema de lucru în
transformare, 5.3. întrebării, prin înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia (5.1); manualul, jetoane cu clasă: transformarea
rezolvare - transformarea problemelor de adunare în probleme de scădere, a problemelor de expresii și cuvinte, fișe unor probleme de
înmulţire în probleme de împărţire (5.1); de lucru, Caietul elevului adunare în probleme
- formularea întrebării unei probleme astfel încât să corespundă unei rezolvări date (5.1); pentru clasa a III-a– de scădere
- formularea unor probleme în care să se utilizeze cuvintele: au plantat/a plouat/vor Matematică, Editura
sădi/verde (5.1); Intuitext
- adăugarea unor întrebări astfel încât să se utilizeze pentru rezolvare toate datele  Resurse procedurale:
problemei (5.3); conversaţia, explicaţia,
- ex. – joc Puzzle cu operații – ordonarea unor exerciţii date pentru a reface rezolvarea demonstraţia, exerciţiul,
unei probleme (5.3). problematizarea, jocul
didactic.
3.  Probleme: 5.1. - asocierea unor probleme cu imagini corespunzătoare și rezolvarea lor (5.3);  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
formulare, 5.3. - completarea unor probleme cu date potrivite și rezolvarea lor (5.3); manual, imagini, Caietul identificarea
rezolvare - compunerea de probleme care să se rezolve printr-o operaţie de înmulţire/ elevului pentru clasa a cuvintelor/sintagmelor
împărţire/adunare/scădere; III-a– Matematică, în enunţurile
- formularea de probleme după expresii numerice date respectând tema Natura (5.3); Editura Intuitext
problemelor care
- prezentarea unor informaţii de tipul Știați că... pe tema Natura și utilizarea lor în  Resurse procedurale:
compunerea de probleme (5.3). sugerează operaţiile
conversaţia euristică,
explicaţia, demonstraţia, aritmetice studiate și
exerciţiul, jocul didactic. rezolvarea
problemelor.
4.  Recapitulare 5.1. - ordonarea unor enunţuri pentru a reface textul unei probleme (5.1);  Resurse materiale:  Observarea
- Problemecare se 5.3. - selectarea, dintre mai multe informaţii date, a datelor utile pentru rezolvarea unei manual, imagini, fișe de sistematică:atitudinea
rezolvă prin probleme (5.3); lucru; Caietul elevului elevilor față de sarcina
operaţiile - selectarea unor informaţii utile pentru rezolvarea unei probleme (5.3); pentru clasa a III-a – dată
aritmetice - transformarea unei probleme rezolvate prin prin înlocuirea cuvintelor care sugerează Matematică, Editura  Listă de verificare
cunoscute operaţia, prin adăugarea unei întrebări (5.1); Intuitext (da, nu):
(adunare, scădere, - compunerea unei probleme după o expresie numerică dată (5.3).  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
înmulţire, conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat
împărţire) problematizarea, jocul  implicarea activă în
didactic. rezolvarea sarcinii
5.  Evaluare 5.1. Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse  Proba scrisă
- Problemecare se 5.3. – selectarea informaţiilor utile pentru rezolvarea unei probleme și rezolvrea ei; materiale:Caietul
rezolvă prin – transformarea unor probleme prin înlocuirea datelor/expresiilor/adăugarea unei elevului pentru clasa a
operaţiile aritmetice întebări și rezolvarea lor; III-a– Matematică,
cunoscute (adunare, – compunerea unor probleme după o imagine dată/ un tabel/ o expresie numerică. Editura Intuitext
scădere, înmulţire,  Resurse procedurale:
împărţire) conversaţia, exerciţiul
8.  Ameliorare/ 5.1. Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
Dezvoltare: 5.3. – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie de problemele fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
- Problemecare se (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
rezolvă prin – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru elevului pentru clasa a dezvoltare:
operaţiile elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de III-a– Matematică,  Autoevaluarea
aritmetice evaluare sumativă. Editura Intuitext
cunoscute  Resurse procedurale:
(adunare, scădere, conversaţia, explicaţia,
înmulţire, jocul didactic
împărţire)
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Jocuri și jucării – Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000
PERIOADA: 3 săptămâni (S 19-20-21)
Nr. Detalieri de Compe- Resurse materiale şi
Activități de învățare Evaluare
crt. conținut tențe procedurale
1.  Înmulţirea unui 2.5. - efectuarea de înmulţiri în care un factor este 10 (2.5);  Resurse materiale:  Tema de lucru în
număr cu 10 sau 5.1. - efectuarea de înmulţiri în care un factor este 100(2.5); manualul, imagini pentru clasă:
100 - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în formularea de probleme, efecturarea de
calcule (2.5); fișe de lucru,Caietul înmulţiri folosind
- descompunerea unui număr format din două sau trei cifre într-o sumă de produse în elevului pentru clasa a adunarea repetată;
care unul dintre factori este 10, respectiv 100 (2.5); III-a– Matematică, utilizarea
- utilizarea terminologiei specifice operaţiei de înmulţire (5.1); Editura Intuitext proprietăţilor înmulţirii
- utilizarea simbolurilor (< ,>, =) pentru compararea unor numere sau/ și expresii  Resurse procedurale: în calcule;
numerice în care apar înmulţiri cu 10 și 100 (5.1); conversaţia, explicaţia,
- rezolvarea de probleme în care apar operaţii de înmulţire (2.5); exerciţiul
- formularea și rezolvarea unor probleme pornind de la expresii care sugerează operaţii
de înmulţire cu 10 sau/ și 100 (5.1.).
2.  Înmulţirea unui 2.5. - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în  Resurse materiale:  Evaluarea după
număr de două 5.1. efectuarea unor înmulţirii ale unui număr de două cifre cu un număr de o cifră, cu manualul, Caietul rezolvarea sarcinilor
cifre cu un număr rezultatul mai mare decât 100 (2.5); elevului pentru clasa a de învățare:
de o cifră - scrierea unui factor ca sumă de zeci și unităţi și efectuarea înmulţirii cu un număr de o III-a– Matematică, Tehnica semaforului:
cifră (2.5); Editura Intuitext se pune la dispoziţia
- gruparea convenabilă a factorilor unei înmulţiri cu mai mulţi factori, pentru rezolvare  Resurse procedurale: elevilor un set de trei
rapidă (2.5); conversaţia, explicaţia, cartonașe colorate în
- compararea unor expresii numerice ce conţin înmulţiri ale unui număr de două cifre cu exerciţiul, rezolvarea de culorile semaforului,
un număr de o cifră (2.5); probleme iar la solicitarea
- rezolvarea de probleme cu operaţii de același ordin/ de ordine diferite pe teme ce învăţătorului, ei ridică
corespund preocupărilor copiilor(2.5). un cartonaș: verde
dacă înţeleg, galben
dacă nu sunt siguri și
roșu dacă nu înţeleg.
3.  Înmulţirea unui 2.5. - scrierea unui număr ca produs de doi sau trei factori (2.5.);  Resurse materiale:  Tema de lucru în
număr de trei cifre 5.1. - înmulţirea unei sume de trei termeni cu un număr(2.5.); manualul, fișe de clasă:
cu un număr de o - utilizarea algoritmului înmulţirii unui număr de trei cifre cu un număr de o cifră (2.5.); lucru,Caietul elevului  utilizarea
cifră - estimarea rezultatului unei înmulţiri (2.5.); pentru clasa a III-a– algoritmului înmulţirii
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor unor operaţii de înmulţire (2.5.); Matematică, Editura unui număr de trei
- gruparea convenabilă a factorilor unei înmulţiri cu mai mulţi factori, pentru rezolvare Intuitext cifre cu un număr de o
rapidă (2.5);  Resurse procedurale: cifră;
- compararea unor produse pe baza comutativităţii înmulţirii (5.1.); conversaţia, explicaţia,  rezolvarea de
- rezolvarea de probleme în care apar operaţii de înmulţire (2.5). demonstraţia, exerciţiul, probleme în care apar
problematizarea operaţii de înmulţire.
4.  Înmulţirea unui 2.5. - scrierea unui factor ca o sumă sau ca un  Resurse materiale:  Tema de lucru în
număr de două 5.1. produs și efectuarea înmulţirii acesteia cu un număr dat (2.5); manual, Caietul elevului clasă: utilizarea
cifre cu un număr 5.3. - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulţirile în care fiecare factor este scrie cu câte pentru clasa a III-a – algoritmului de calcul
de două cifre două cifre (2.5); Matematică, Editura pentru înmulţirile în
- estimarea rezultatului unei înmulţiri (2.5.); Intuitext care fiecare factor este
- compararea unor expresii numerice ce conţin înmulţiri, fără a efectua calculele (2.5);  Resurse procedurale: scris cu câte două cifre.
- utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de exerciţii care conţin înmulţiri (5.1); conversaţia euristică,
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar operaţii de înmulţire (5.3.). explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, jocul didactic
5.  Înmulţirea unui 2.5 - scrierea unui factor ca o sumă sau ca un  Resurse materiale:  Evaluarea după
număr de trei cifre 5.1. produs și efectuarea înmulţirii acesteia cu un număr dat (2.5); manualul, calculator de rezolvarea sarcinilor
cu un număr de 5.3. -efectuarea înmulţirilor prin descompunerea fiecărui factor(2.5); buzunar,Caietul elevului de învățare:
două cifre - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulţirile în care fiecare factor este scris cu câte pentru clasa a III-a– Tehnica „răspunsului la
două cifre (2.5); Matematică, Editura minut” la întrebări
- verificarea rezultatului înmulţirilor folosind calculatorul (2.5); Intuitext precise, clare, ce se
- rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea efectuării  Resurse adresează fiecărui elev,
operaţiilor și semnificaţia parantezelor rotunde (2.5); procedurale:conversaţia, convenind cu elevii că
- utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de exerciţii care conţin înmulţiri (5.1); explicaţia, demonstraţia, răspunsurile la aceste
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar operaţii de înmulţire (5.3). exerciţiul, Gândiţi, lucraţi întrebări nu se
în perechi, comunicaţi, comentează sau
jocul didactic corectează, permiţând
cadrului didactic să
sesizeze ce parte din
temă trebuie reluată sau
clarificată.
6.  Recapitulare 2.5. - efectuarea de înmulţiri prin utilizarea algoritmului de calcul în scris (2.5.);  Resurse materiale:  Observarea
- Înmulţirea unui 5.1. - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule (2.5); manual, imagini, fișe de sistematică:atitudinea
număr cu 10 sau 5.3. - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea efectuării lucru, Caietul elevului elevilor faţă de sarcina
100 operaţiilor și semnificaţia parantezelor rotunde (2.5); pentru clasa a III-a– dată
- Înmulţirea unui - aflarea unui factor necunoscut dintr-o operaţie de înmulţire (2.5); Matematică, Editura  Listă de verificare
număr de două - analiza și rezolvarea de probleme ilustrate, în care apar operaţii de înmulţire (5.3.); Intuitext (da, nu):
cifre cu un număr - scrierea rezolvării unei probleme prin expresia numerică (5.3).  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
de o cifră conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat;
- Înmulţirea unui problematizarea, jocul  implicarea activă în
număr de trei cifre didactic rezolvarea sarcinii.
cu un număr de o
cifră
- Înmulţirea unui
număr de două
cifre cu un număr
de două cifre
- Înmulţirea unui
număr de trei cifre
cu un număr de
două cifre
7.  Evaluare 2.5. Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse  Proba scrisă
Înmulţirea 5.1 -rezolvarea de exerciţii cu înmulţiri în concentrul 0-10000; materiale:Caietul  Portofoliul
numerelor naturale 5.3. - efectuarea unor înmulţiri cu mai mulţi factori, pe baza proprietăţilor înmulţirii elevului pentru clasa a
în concentrul 0 - - utilizarea termonologiei matematice în rezolvarea de exerciţii; III-a– Matematică,
10 000 - rezolvarea unor exerciţii în care se Editura Intuitext
aplică ordinea operaţiilor și semnificaţia parantezelor rotunde;  Resurse procedurale:
- rezolvarea de probleme folosind operaţiile învăţate. conversaţia, exerciţiul
8.  Ameliorare/ 2.5 Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
Dezvoltare: 5.1. – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie de problemele fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
Înmulţirea 5.3. (individuale ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
numerelor naturale – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru elevului pentru clasa a dezvoltare:
în concentrul 0 - elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de III-a– Matematică,  Autoevaluarea.
10 000 evaluare sumativă. Editura Intuitext
 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Lumea de lângă noi – Elemente de geometrie


PERIOADA: 3 săptămâni (S 22-23-24)
Nr. Detalieri de Compete Resurse materiale şi
Activități de învățare Evaluare
crt. conținut nțe procedurale
1.  Localizarea unor 3.1. - descrierea poziţiei obiectelor din spaţiu, în raport cu alte obiecte (3.1);  Resurse materiale:  Tema de lucru în
obiecte - realizarea unor desene, respectând condiţii date (3.1); imagini, scheme, hărţi, clasă:
- participarea la jocuri de strategie în care este necesară localizarea pieselor (ex.: șah) șah, Caietul elevului identificarea unor
(3.1); pentru clasa a III-a– obiecte în funcţie de
- realizarea și completarea unor tabele respectând instrucţiuni în care se folosesc Matematică, Editura descrierea poziţiei
cuvintele „rând” și „coloană” (3.1); Intuitext lor;
- stabilirea coordonatelor unui obiect într-o reprezentare grafică sub formă de reţea (3.1);  Resurse procedurale: realizarea de desene
- descrierea structurii unui ansamblu de obiecte (3.1); conversaţia, explicaţia, respectând condiţii
- jocuri de orientare în spaţiu (3.1); exerciţiul, jocul didactic date;
- găsirea unor obiecte folosind indicii (3.1). stabilirea
coordonatelor unui
obiect într-o reţea.
2.  Punctul. Dreapta. 3.2 - identificarea, în mediul înconjurător și în desene a figurilor geometrice date (3.2);  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
Linia curbă. Linia 1.1 - realizarea unor desene/ colaje folosind figurile geometrice învăţate (3.2); riglă, echer, Caietul  recunoasterea
frântă 1.2. - identificarea și denumirea figurilor geometrice plane (3.2); elevului pentru clasa a unor figuri geometrice;
- identificarea în cotidian/desene/imagini a elementelor repetitive (1.1); III-a– Matematică,  trasarea unor figuri
- identificarea regulii de construcţie a unui șir de simboluri sau numere (1.1); Editura Intuitext geometrice date
- realizarea unor modele repetitive (cu desene), respectând o regulă dată (1.2);  Resurse procedurale:
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de diferite mărimi și culori (1.2). conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, jocul didactic,
problematizarea
3.  Segmentul de 3.2 - identificarea, în mediul înconjurător și în desene/imagini a figurilor geometrice date  Resurse materiale:  Observarea
dreaptă. 1.1. (3.2); manualul tipa/digital, sistematică:atitudinea
Semidreapta 1.2 - identificarea și denumirea figurilor geometrice plane (3.2); rigle, markere, carioci, elevilor faţă de sarcina
- realizarea unor desene folosind figurile geometrice învăţate (3.2); creioane colorate, fișe de dată
- identificarea regulii de construcţie a unui șir de simboluri sau numere (1.1); lucru; Caietul elevului  Listă de verificare
- realizarea unor modele repetitive (cu desene), respectând o regulă dată (1.2); pentru clasa a III-a – (da, nu):
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de diferite mărimi și culori (1.2). Matematică, Editura  concentrarea asupra
Intuitext sarcinii de rezolvat;
 Resurse procedurale:  implicarea activă în
conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinii.
demonstraţia, exerciţiul,
problematizarea
4.  Unghiul 3.2. - recunoașterea în imagini și în mediul înconjurător a unghiurilor (3.2);  Resurse materiale:  Tema de lucru în
- construirea unor unghiuri respectând criterii date (3.2); manualul tipar/digital, clasă:
- exerciţii de citirea a unor unghiuri date (3.2); riglă, echer, creioane  construirea unor
- compararea unor unghiuri prin suprapunere (3.2); colorate, fișe de lucru; unghiuri respectând
Caietul elevului pentru criterii date;
clasa a III-a–  comparearea unor
Matematică, Editura unghiuri.
Intuitext
 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul,
problematizarea
5.  Poligoane. Pătrat, 3.2 - identificarea și denumirea figurilor geometrice plane (3.2);  Resurse materiale:  Observarea
dreptunghi, 1.2 - conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul instrumentelor de manualul tipar/digital, sistematică:atitudinea
triunghi geometrie/șabloanelor (pătrat, triunghi, dreptunghi) (3.2); șabloane pentru figuri elevilor faţă de sarcina
- realizarea unor desene/ colaje folosind figurile geometrice învăţate (3.2); geometrice, truse de dată
- gruparea unor figuri după criterii date (număr de laturi, număr de unghiuri) (3.2); geometrie, Caietul  Listă de verificare
- identificarea numărului de figuri geometrice plane dintr-un desen dat/ elevului pentru clasa a (da, nu):
dintr-o figură geometrică „fragmentată” (3.2); III-a– Matematică,  concentrarea asupra
- realizarea unor modele repetitive utilizând figuri de diferite mărimi și culori (1.2). Editura Intuitext sarcinii de rezolvat;
 Resurse procedurale:  implicarea activă în
conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinii.
demonstraţia, exerciţiul,
jocul didactic
6.  Perimetrul 3.2. - desenarea unor figuri geometrice respectând criterii date: formă, lungimea laturilor  Resurse materiale:  Tema de lucru în
(3.2); manual tipar/ digital, clasă: aflarea
- rezolvarea unor probleme care presupun aflarea perimetrului unor figuri geometrice riglă, Caietul elevului perimetrului unor
(3.2); pentru clasa a III-a– figure geometrice.
- calcularea perimetrului unor figuri date cunoscând lungimea laturilor și a lungimii Matematică, Editura
laturilor cunoscând perimetrul (3.2). Intuitext
 Resurse procedurale:
conversaţia euristică,
explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, jocul didactic.
7.  Cercul 3.2. - identificarea și denumirea figurilor geometrice plane (3.2);  Resurse materiale:  Tema pentru acasă
- conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul instrumentelor de manual, șabloane, rigle,  identificarea
geometrie/șabloanelor (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) (3.2); carton, fișe de lucru, numărului de figuri
- realizarea unor colaje folosind figurile geometrice învăţate (3.2); Caietul elevului pentru geometrice plane
- gruparea unor figuri după criterii date (număr de laturi, număr de unghiuri) (3.2); clasa a III-a – dintr-un desen dat;
- identificarea numărului de figuri geometrice plane dintr-un desen dat/ Matematică, Editura  gruparea unor
dintr-o figură geometrică „fragmentată” (3.2). Intuitext figuri după criterii
 Resurse procedurale: date.
conversaţia euristică,
explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, jocul didactic.
8.  Corpuri 3.2. - recunoașterea și descrierea unor obiecte care au forma unor corpuri geometrice  Resurse materiale:  Activitate practică
geometrice. Cub, cunoscute, din mediul apropiat (cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); manualul, corpuri cu  Gruparea unor
paralelipiped, - gruparea unor corpuri geometrice după criterii date (formă/ număr de feţe, număr de forme diverse, bile, corpuri geometrice
cilindru, sferă, con vârfuri, număr de muchii) (3.2); corpuri geometrice, beţe după criterii date.
- decuparea după contur a desfășurării unui corp geometric dat: cub, paralelipiped, de chibrit, plastilină,
cilindru, con (3.2); carton, foarfece, Caietul
- construirea unor corpuri geometrice folosind diverse materiale (beţișoare, scobitori, elevului pentru clasa a
plastilină etc.) (3.2); III-a– Matematică,
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice (3.2); Editura Intuitext
- reconstituirea corpurilor geometrice prin plierea unor tipare (3.2).  Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul,
jocul didactic
9.  Axa de simetrie 3.2. - identificarea, în mediul înconjurător, a unor axe de simetrie (3.2);  Resurse materiale:  Tema de lucru în
- identificarea, prin pliere, a axei/axelor de simetrie ale figurilor geometrice (3.2); manualul tipar/digital, clasă:
- construirea axelor de simetrie pentru figuri geometrice date (3.2); coli colorate, foarfece,  identificarea axelor
- realizarea unor desene folosind figurile geometrice învăţate (3.2). fișe de lucru;Caietul de simetrie ale unor
elevului pentru clasa a figuri geometrice
III-a– Matematică,
Editura Intuitext
 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstraţia, exerciţiul,
jocul didactic.
10.  Recapitulare 3.1. - stabilirea coordonatelor unor obiecte într-o reprezentare grafică sub formă de reţea  Resurse materiale:  Observarea
- Localizarea unor 3.2. (3.1); manual tipărit/digital, sistematică:atitudinea
obiecte - identificarea și denumirea figurilor geometrice plane (3.2); imagini, rigle, creioane elevilor faţă de sarcina
- Figuri geometrice - conturarea figurilor geometrice plane cu ajutorul instrumentelor de colorate, trusa de dată
- Axa de simetrie geometrie/șabloanelor (pătrat, triunghi, dreptunghi) (3.2); geometrie, fișe de lucru;  Listă de verificare
- Perimetrul - recunoașterea și descrierea unor obiecte care au forma unor corpuri geometrice Caietul elevului pentru (da, nu):
- Corpuri cunoscute, din mediul apropiat (cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); clasa a III-a–  concentrarea asupra
geometrice - gruparea unor corpuri geometrice după criterii date (formă/ număr de feţe, număr de Matematică, Editura sarcinii de rezolvat
vârfuri, număr de muchii) (3.2); Intuitext  implicarea activă în
- construirea unor imagini simetrice (3.2);  Resurse procedurale: rezolvarea sarcinii
- rezolvarea unor probleme care presupun aflarea perimetrului unor figuri geometrice conversaţia, exerciţiul,
(3.2). problematizarea, jocul
didactic
11.  Evaluare 3.1. Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe  Proba scrisă
- Localizarea unor 3.2. – identificarea și denumirea figurilor geometrice plane (3.2); de lucru;
obiecte – localizarea unor corpuri geometrice (3.1);  Resurse
- Figuri geometrice – descrierea unor corpuri geometrice identificând numărul de feţe/muchii/ vârfuri (3.2); procedurale:conversaţia
- Axa de simetrie – aflarea perimetrului unor figuri geometrice cunoscând lungimea laturilor (3.2); , exerciţiul
- Perimetrul – identificarea axelor de simetrie pentru figuri geometrice date (3.2).
- Corpuri
geometrice

12.  Ameliorare/ 3.2. Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după


Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie de problemele fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
- Localizarea unor (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
obiecte – Activităţile vor avea un grad ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentr elevii care vor elevului pentru clasa a dezvoltare:
- Figuri geom. realiza toate obiectivelor de evaluare. III-a– Matematică,  Autoevaluarea
- Axa de simetrie Editura Intuitext
- Perimetrul  Resurse procedurale:
- Corpuri geom. conversaţia, explicaţia,
jocul didactic

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Invenții, joc și culoare – Fracții


PERIOADA: 3 săptămâni (S25-26-27)
Nr. Detalieri de Comp- Resurse materiale şi
Activități de învățare Evaluare Da
crt. conținut etențe procedurale
1.  Scrierea și citirea 2.1. - identificarea unităţilor  Resurse materiale:  Tema de lucru în
unităţilor 5.1. fracţionare fracţii, utilizând suport concret sau desene date: măr, tort, mulţimi de obiecte manualul tipărit și clasă:
fracţionare - etc (5.1); digital, mere, mulţimi de  identificarea
diviziuni ale unui - activităţi practice desfășurate pentru obţinerea de doimi, treimi, pătrimi, optimi, folosind obiecte, imagini, fișe de fracţii, utilizând suport
întreg coli de hârtie (2.1); lucru; Caietul elevului concret sau desene
- citirea și scrierea unităţilor fracţionare pentru clasa a III-a– date
corespunzătoare unui suport imagistic dat (2.1). Matematică, Editura
Intuitext
 Resurse
procedurale:
conversaţia,
demonstraţia, exerciţiul,
problematizarea
2.  Fracţii. Numitor 2.1. - activităţi practice desfășurate pentru obţinerea de doimi, treimi, pătrimi, optimi, folosind  Resurse materiale:  Evaluarea după
și numărător 5.1.. coli de hârtie (5.1); manual tipărit și digital, rezolvarea sarcinilor
- scrierea fracţiilor corespunzătoare unui suport imagistic dat (2.1); imagini, fișe de lucru; de învățare:
- explicarea semnificaţiei numitorului, respectiv numărătorului corespunzător unor fracţii Caietul elevului pentru Tehnica „Fără mâini
asociate cu suportul concret dat (2.1); clasa a III-a– ridicate” - se așteaptă
- identificarea numitorului, respectiv numărătorului din fracţii date (2.1); Matematică, Editura răspunsuri la anumite
- scrierea fracţiilor citite în diverse modalităţi (2.1); Intuitext solicitări ale cadrului
- scrierea fracţiilor corespunzătoare unui anumit număr de elemente din mulţimi date didactic; se lasă
(2.1).  Resurse elevilor timp de
procedurale: gândire, apoi pot
conversaţia, explicaţia, discuta în perechi sau
demonstraţia, exerciţiul, în grupuri mici; atenţia
Gândiţi, lucraţi în învăţătorului se poate
perechi, comunicaţi, muta către anumiţi
problematizarea elevi, oferindu-se și
celor timizi, tăcuţi sau
neîncrezători în forţele
proprii posibilitatea de
a se exprima.
3.  Adunarea și 2.4. - descompunerea unei fracţii date pe  Resurse materiale:  Tema de lucru în
scăderea fracţiilor 5.1. baza suportului imagistic al întregilor (2.4); manual tipărit și digital, clasă:
(pe baza suportului - intuirea echivalenţei unei fracţii imagini, fișe de lucru;  intuirea
intuitiv) subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de Caietul elevului pentru echivalenţei unei
fracţii cu același numitor, cu ajutorul unor reprezentări grafice sau exemple familiare (2.4), clasa a III-a– fracţii subunitare cu o
- identificarea unor fracţii, utilizând suport concret sau desene (5.1). Matematică, Editura sumă sau cu o
Intuitext diferenţă de fracţii cu
 Resurse același numitor, cu
procedurale: ajutorul unor
conversaţia, exerciţiul, reprezentări grafice sau
demonstraţia, explicaţia, exemple familiare
problematizarea
4.  Proiect - 2.1. - descompunerea unei fracţii date pe baza suportului imagistic al întregilor (2.4);  Resurse materiale: Proiectul
Arhitectul 2.4. - intuirea echivalenţei unei fracţii subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de fracţii cu manualul tipărit și
grădinilor același numitor, cu ajutorul unor reprezentări grafice sau exemple familiare (2.4); digital, imagini, hârtie
- activităţi practice de realizarea a unui colorată, foarfece,
colaj/ desen cu flori de o anumită culoare, conform cerinţelor date (care se bazează pe markere, creioane
adunarea și scăderea intuitivă a fracţiilor) (2.4); colorate, fișe de lucru;
- scrierea fracţiilor corespunzătoare unui Caietul elevului pentru
suport imagistic dat (2.1). clasa a III-a–
Matematică, Editura
Intuitext
 Resurse
procedurale:
- învăţarea bazată pe
proiect
 Compararea și 2.1. - identificarea de situaţii – problemă în  Resurse materiale:  Tema de lucru în
5. ordonarea fracţiilor 2.2. care fracţiile nu se pot compara, întregii nefiind identici (2.1) manual tipărit și digital, clasă:
cu același numitor - scrierea unor fracţii subunitare pornind imagini, fișe de lucru;  identificarea
de la mulţimi de obiecte, de la un desen/ reprezentare grafică sau de la un text (2.1); Caietul elevului pentru numitorului, respectiv
- identificarea numitorului, respectiv clasa a III-a – numărătorului, din
numărătorului din fracţii date (2.1); Matematică, Editura fracţii date
- determinarea intuitivă a unei fracţii mai Intuitext
mici sau mai mari decât o fracţie dată(2.3);  Resurse
- utilizarea semnelor <, >, = în compararea numerelor naturale sau fracţiilor(2.2); procedurale:
- compararea unor fracţii cu același numitor, prin utilizarea unor mulţimi de obiecte sau conversaţia, exerciţiul,
prin reprezentare grafic(2.2). demonstraţia,
explicaţia,
problematizarea
6.  Prezentarea 2.4. - intuirea echivalenţei unei fracţii  Resurse materiale:  Proiectul:
proiectului subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de produsele elvilor, evaluarea produsului
Arhitectul fracţii cu același numitor, cu ajutorul unor reprezentări grafice sau exemple familiare (2.4); macheta cu (respectarea cerinţei
grădinilor - prezentarea proiectului în faţa clasei și evidenţierea sumei, respectiv a diferenţei repezentarea florilor din referitoare la numărul
fracţiilor cu același numitor (2.4). grădină de flori din machetă) și
a procesului
 Resurse (colaborarea în cadrul
procedurale: grupului, împărţirea
conversaţia, proiectul responsabilităţilor)
7.  Recapitulare 2.1. - citirea și scrierea fracţiilor subunitare și a celor echiunitare (fără terminologie)(2.1);  Resurse materiale:  Observarea
- Fracţii 2.2. - scrierea unor fracţii subunitare pornind de la mulţimi de obiecte, de la un desen/ manual, imagini, fișe de sistematică:atitudinea
2.3. reprezentare grafică sau de la un text (2.1); lucru; Caietul elevului elevilor față de sarcina
2.4. - compararea unor fracţii cu același numitor cu ajutorul unor obiecte familiare sau a unor pentru clasa a III-a – dată
reprezentări grafice (2.2); Matematică, Editura  Listă de verificare
- ordonarea fracţiilor subunitare, folosind exemple practice din viaţa cotidiană sau Intuitext (da, nu):
reprezentări grafice(2.3);  Resurse  concentrarea asupra
- intuirea echivalenţei unei fracţii subunitare cu o sumă sau cu o diferenţă de fracţii cu procedurale: sarcinii de rezolvat
același numitor, cu ajutorul unor reprezentări grafice sau exemple familiare (2.4); conversaţia, exerciţiul, implicarea activă în
- identificarea unor fracţii, utilizând suport concret sau desene (pizza, tort, măr, pâine, problematizarea rezolvarea sarcinii
cutie de bomboane, tablete de ciocolată etc.) (2.1).
8.  Evaluare 2.1. - scrierea fracţiei corespunzătoare părţilor colorate din întregi ilustraţi:  Resurse Proba scrisă
- Fracţii 2.2. - alegerea fracţiilor corespunzătoare unor reprezentări date; materiale:Caietul Autoevaluarea
2.3. - identificarea numitorului și a numărătorului unor fracţii; elevului pentru clasa a
2.4. - compararea fracţiilor cu același numitor, fără imagini date; III-a– Matematică,
- ordonarea unor fracţii pe baza suportului în imagini; Editura Intuitext
- completarea numărătorului pe baza relaţie dintre două fracţii.  Resurse
procedurale:
conversaţia, exerciţiul
9.  Ameliorare – 2.1. Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
dezvoltare 2.2. – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie de problemele fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
- Fracţii 2.3. (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
2.4. – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevului pentru clasa a dezvoltare:
elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de III-a – Matematică,  Autoevaluarea
evaluare sumativă. Editura Intuitext
 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
jocul didactic

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Explorare, experimentare, comunicare - Probleme


PERIOADA: 2 săptămâni (S 28-29)
Nr. Detalieri de Compe- Resurse materiale şi
Activități de învățare Evaluare D
crt. conținut tențe procedurale
1.  Probleme care 5.1. - operarea cu terminologia specifică operaţiilor matematice (5.1);  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
se rezolvă prin 5.3. - identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3); manualul tipar/digital, rezolvarea unor
metoda grafică (I) - identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile problemelor care sugerează imagini; Caietul elevului probleme folosind
operaţiile aritmetice studiate (5.3) pentru clasa a III-a– metoda grafică
- rezolvarea de probleme folosind metoda grafică (5.3); Matematică, Editura
- compunerea de probleme folosind imagini sau reprezentări grafice (5.3). Intuitext
 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, demonstraţia,
problematizarea
2.  Probleme cu 5.1. - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/ diferenţa/produsul/ câtul/ jumătatea/dublul  Resurse materiale:  Tema pentru acasă:
cele patru operaţii 5.3. etc.” (5.1); manualul tipărit/digital, Rezolvarea de
- identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3); Caietul elevului pentru probleme cu cele
- identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile problemelor care sugerează clasa a III-a– patru operaţii
operaţiilearitmetice studiate (a dat, a primit, a distribuit în mod egal, de două ori mai Matematică, Editura
mult etc.) (5.3); Intuitext
- rezolvareade probleme folosind simboluri, numere sau reprezentări grafice (5.3).  Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul,
problematizarea
3.  Organizarea 5.1. - extragerea şi sortarea numerelor dintr-un tabel, pe baza unor criterii date (5.2);  Resurse materiale:  Tema de lucru în
datelor în tabele 5.2. - identificarea unor date din grafice cu bare şi din tabele (5.2); manualul tipar/digital, clasă:
5.3 - realizarea unor grafice cu bare pe baza unor informaţii date sau culese (5.2); fișe de lucru; Caietul  identificarea de
- completarea, în tabele, a unor informaţii referitoare la activităţile preferate ale colegilor elevului pentru clasa a informaţii din tabele/
(5.2); III-a– Matematică, grafice
- formularea de probleme pornind de la reprezentări matematice, scheme, grafice, tabele Editura Intuitext
 înregistrarea în
(5.1);  Resurse procedurale:
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare grafică (5.3); tabele a unor date;
conversaţia, explicaţia,
- organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau într-o reprezentare grafică în demonstraţia, exerciţiul,  rezolvarea unor
scopulcompunerii sau rezolvării de probleme (5.3). problematizarea. probleme pornind de
la expresii care
sugerează operaţia de
împărţire
4.  Recapitulare 5.1. - utilizarea terminologiei matematice pentru rezolvarea de probleme (5.1);  Resurse materiale:  Observarea
- Probleme 5.2. - identificarea datelor dintr-un grafic în scopul rezolvării unor probleme (5.2); manualul tipar/digital, sistematică:atitudinea
- Organizarea şi 5.3. - identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3); imagini, fișe de lucru; elevilor faţă de sarcina
reprezentarea - rezolvarea unor probleme prin metoda grafică (5.3); Caietul elevului pentru dată
datelor - rezolvarea unor probleme folosind operaţiile aritmetice învăţate (5.3). clasa a III-a–  Listă de verificare
Matematică, Editura (da, nu):
Intuitext  concentrarea asupra
 Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat
conversaţia, exerciţiul,  implicarea activă în
problematizarea, jocul rezolvarea sarcinii
didactic.
5.  Evaluare 5.1. Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
- Probleme 5.2. – înregistarea în tabel a unor date dintr-o imagine dată; fișe de evaluare, Caietul
- Organizarea şi 5.3. – identificarea unor informaţii dintr-un grafic dat; elevului pentru clasa a
reprezentarea – asocierea rezolvării unei probleme cu o expresie numerică dată; III-a– Matematică,
datelor – utilizarea terminologiei matematice pentru rezolvarea de probleme; Editura Intuitext
– rezolvarea unei probleme folosind metoda grafică;  Resurse procedurale:
– rezolvarea de probleme folosind operaţiile învăţate. conversaţia, exerciţiul
6.  Ameliorare/ 5.1. Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
Dezvoltare: 5.2 – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie de problemele fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
- Probleme 5.3. (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
- Organizarea şi – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru elevului pentru clasa a dezvoltare:
reprezentarea elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de III-a– Matematică,  Autoevaluarea
datelor evaluare sumativă. Editura Intuitext
 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
jocul didactic

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Joc și bucurie – Unități de măsură


PERIOADA: 2 săptămâni (S 30-32)
Nr. Detalieri de Compe- Resurse materiale şi
Activități de învățare Evaluare D
crt. conținut tențe procedurale
1.  Măsurarea 4.1. - efectuarea de măsurători cu unităţi nonstandard (4.1);  Resurse materiale:  Tema de lucru în
lungimilor – 4.2. - utilizarea instrumentelor de măsură a lungimii și a unităţilor de măsură standard manual tipărit și digital; clasă:
Submultiplii și adecvate în realizarea unor măsurări ale lungimii (4.1); instrumente de măsură a - efectuarea unor
multiplii metrului - înregistrarea și interpretarea rezultatelor unor măsurători ale lungimii (4.1) lungimii (metrul calcule folosind unităţi
- compararea rezultatelor unor măsurători ale lungimii efectuate cu unităţi standard, cu tâmplarului, metrul de măsură pentru
rezultatele unor măsurători efectuate cu unităţi de măsură non-standard (4.1); croitorului, ruleta), riglă; lungime
- exprimarea măsurii unor lungimi în submultipli ai metrului (4.1); Caietul elevului pentru
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru lungime (4.2). clasa a III-a–
Matematică, Editura
Intuitext
2.  Măsurarea 4.1. - efectuarea de măsurători cu unităţi nonstandard pentru capacitate(4.1);  Resurse materiale:  Evaluarea după
capacităţii – 4.2. - utilizarea instrumentelor de măsură a lungimii și a unităţilor de măsură standard manual tipărit și digital; rezolvarea sarcinilor
Submultiplii și adecvate în realizarea unor măsurări ale capacităţii (4.1); vase de diverse de învățare:
multiplii litrului - înregistrarea și interpretarea rezultatelor unor măsurători ale capacităţii(4.1) capacităţi, imagini; Tehnica „Fără mâini
- compararea rezultatelor unor măsurători ale capacităţii efectuate cu unităţi standard, cu Caietul elevului pentru ridicate” - se așteaptă
rezultatele unor măsurători efectuate cu unităţi de măsură non-standard (4.1); clasa a III-a– răspunsuri la anumite
- exprimarea măsurii unor capacităţi în submultipli ai litrului (4.1); Matematică, Editura solicitări ale cadrului
- ordonarea unor capacităţi exprimate în unităţi de măsură diferite, pe baza relaţiei cu Intuitext didactic;
unitatea principală de măsură (4.2);  Resurse
- rezolvarea de probleme practice în care intervin unităţi de măsură standard (4.2); procedurale:
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru capacitate în rezolvarea de conversaţia, activităţi
probleme cu reţete pentru prepararea sucurilor naturale (4.2). practice, exerciţiul,
Găndiţi, lucraţi în
perechi, comunicaţi,
problematizarea.
3.  Măsurarea 4.1. - efectuarea de măsurători cu unităţi nonstandard (4.1);  Resurse materiale:  Tema de lucru în
masei: Submultiplii 4.2. - utilizarea instrumentelor de măsură a masei și a unităţilor de măsură standard manual tipărit și digital; clasă:
și multiplii adecvate în realizarea unor măsurări ale masei (4.1); cântare de diverse tipuri, - exprimarea
kilogramului - înregistrarea și interpretarea rezultatelor unor măsurători ale masei(4.1) obiecte ce pot fi măsurii unor mase în
- compararea rezultatelor unor măsurători ale masei efectuate cu unităţi standard, cu cântărite, diverse submultipli ai
rezultatele unor măsurători efectuate cu unităţi de măsură non-standard (4.1); produse alimentare pe kilogramului;
- exprimarea măsurii unor mase în submultipli ai kilogramului (4.1); ambalajul cărora este - ordonarea
- ordonarea unor mase exprimate în unităţi de măsură diferite, pe baza relaţiei cu precizată masa, jetoane unor mase exprimate
unitatea principală de măsură (4.2); cu fructe; Caietul în unităţi de măsură
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru masă (4.2) elevului pentru clasa a diferite, pe baza
- rezolvarea de probleme practice în care intervin unităţi de măsură standard (4.2). III-a– Matematică, relaţiei cu unitatea
Editura Intuitext principală de măsură.
4.  Măsurarea 4.1. - citirea ceasului folosind tipuri diferite de ceasuri (4.1);  Resurse materiale:  Tema de lucru în
timpului: ora, ziua 4.2. - fixarea pe ceas a orei indicate (4.1); manual tipărit și digital, clasă:
- calcularea duratelor unor activităţi familiare copiilor, pe baza ceasurilor care indică ceasuri de diverse tipuri, - citirea ceasului
începutul, respectiv sfârșitul unei activităţi (4.1); imagini; Caietul elevului folosind tipuri
- alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a măsura durate de timp (4.1); pentru clasa a III-a– diferite de ceasuri -
- rezolvarea de probleme cu unităţi de măsură a timpului(4.2). Matematică, Editura fixarea pe ceas a orei
Intuitext indicate;
 Resurse procedurale: rezolvarea de
conversaţia, explicaţia, probleme cu unităţi de
exerciţiul, măsură a timpului.
problematizarea.
5.  Măsurarea 4.1. - citirea unui calendar, cu precizarea numărului de zile ale fiecărei luni, calendar  Resurse materiale:  Evaluarea după
timpului: 4.2. meteorologic: temperatura (4.1); manual, imagini, rezolvarea sarcinilor
săptămâna, luna, - selectarea și gruparea unor semne convenţionale dintr-un calendar al naturii; calendar, fișe de lucru; de învățare:
anul înregistrarea datelor într-un tabel (5.2); Caietul elevului pentru - efectuarea unor
- înregistrarea unor date colectate într-un interval de timp stabilit, prin precizarea clasa a III-a– calcule folosind unităţi
temperaturii aerului ziua și noaptea sau a precipitaţiilor, prin folosirea unor semne Matematică, Editura de măsură pentru timp
convenţionale specifice (4.2); Intuitext mai mari decât o zi;
- alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a măsura durate de timp (4.1);  Resurse procedurale: - rezolvarea de
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru timp (4.2); conversaţia, explicaţia, probleme cu unităţi de
- rezolvarea de probleme cu unităţi de măsură a timpului(4.2); exerciţiul, măsură a timpului mai
- Jocul Fotografia buclucașă. problematizarea, jocul mari decât o zi.
didactic
6.  Monede și 4.1. - identificarea și compararea  Resurse materiale:  Evaluarea după
bancnote. Leul și 4.2. valorilor monedelor și a bancnotelor (4.1); manual, imagini, rezolvarea sarcinilor
banul. Euro și - efectuarea unor calcule folosind unităţi monetare (4.2) bancnote și monede de învățare:
eurocentul - identificarea de schimburi monetare echivalente (4.2); pentru uz didactic, fișe - efectuarea unor
- estimarea preţurilor unor obiecte, pornind de la experienţa de viaţă a elevilor (4.1); de lucru; Caietul calcule folosind unităţi
- rezolvarea de probleme cu unităţi monetare(4.2); elevului pentru clasa a monetare;
III-a– Matematică, - identificarea de
Editura Intuitext schimburi monetare
echivalente;
- rezolvarea de
probleme cu unităţi
monetare.
7.  Recapitulare 4.1. - alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a măsura masa unor obiecte(4.1);  Resurse materiale:  Observarea
- Unităţi de măsură 4.2. - alegerea măsurilor potrivite pentru lungime, capacitate, masă, timp (4.1); manual, imagini, fișe de sistematică:atitudinea
pentru lungime 5.2. - extragerea și sortarea de numere dintr-un tabel, pe baza unor criterii date (5.2); lucru; Caietul elevului elevilor faţă de sarcina
- Unităţi de măsură - identificarea de schimburi monetare echivalente (4.2); pentru clasa a III-a– dată
pentru volumul - rezolvarea de probleme cu unităţi de măsură(4.2); Matematică, Editura  Listă de verificare
lichidelor -calcularea duratelor unor activităţi familiare copiilor, pe baza ceasurilor care indică Intuitext (da, nu):
- Unităţi de măsură începutul, respectiv sfârșitul unei activităţi (4.1).  Resurse  concentrarea asupra
pt. masă procedurale: sarcinii de rezolvat;
- Unităţi de măsură conversaţia, exerciţiul, implicarea activă în
pt. timp problematizarea, jocul rezolvarea sarcinii
- Unităţi de măsură didactic
monetare
8.  Evaluare - asocierea unităţilor principale de măsură cu multiplii acestora (4.2);  Resurse Proba scrisă
- Unităţi de măsură 4.1. - alegerea măsurilor potrivite pentru lungime, capacitate, masă (4.1); materiale:Caietul Autoevaluarea
pentru lungime 4.2. - calcularea duratelor unor activităţi familiare copiilor, pe baza ceasurilor care indică elevului pentru clasa a
- Unităţi de măsură începutul, respectiv sfârșitul unei activităţi (4.1); III-a– Matematică,
pentru volumul - identificarea valorii monedelor și a bancnotelor (4.1); Editura Intuitext
lichidelor - rezolvarea de probleme cu unităţi de măsură(4.2);  Resurse procedurale:
- Unităţi de măsură conversaţia, exerciţiul
pt. masă
- Unităţi de măsură
pt. timp
- Unităţi de măsură
monetare
9.  Ameliorare - 4.1. Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
dezvoltare 4.2. – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie de problemele fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
5.2. (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. de dezvoltare, Caietul de ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru elevului pentru clasa a dezvoltare:
elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de III-a – Matematică,  Autoevaluarea
evaluare sumativă. Editura Intuitext
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Caleidoscop de vacanță – Recapitulare finală
PERIOADA: 1 săptămână (S 33)
Nr. Detalieri de Compete Resurse materiale şi
Activități de învățare Evaluare D
crt. conținut nțe procedurale
1.  Numerele 2.1 - citirea numerelor naturale 0- 10 000 (2.1);  Resurse materiale:  Tema de lucru în
naturale în 2.2. - ordonarea crescătoare a numerelor naturale 0-10 000 (2.3); manual tipărit și digital; clasă:
concentrul 2.3. - scrierea cu litere a unor numere date (2.1); Caietul elevului pentru -compararea
0 – 10 000. 2.4. - compararea numerelor naturale 0- 10000 ( 2.2); clasa a III-a– Matematică, numerelor naturale
 Adunarea și 5.1. - adunarea și scăderea numerelor naturale 0- 10 000 ( 2.4); Editura Intuitext 0- 10 000;
scăderea 5.2. - aflarea unui număr necunoscut dintr-o operaţie de adunare, respectiv scădere,  Resurse procedurale: - adunarea și
folosind proba operaţiei inverse (5.1); conversaţia, exerciţiul, scăderea
- citirea unor grafice/ tabele – identificarea datelor numerice (5.2); problematizarea, jocul numerelornaturale 0
- rezolvarea de probleme cu raţionamente matematice simple, pe baza utilizării didactic - 10 000.
terminologiei specifice (5.1).
2  Înmulţirea și 2.5. - înmulţirea și împărţirea numerelor naturale 0-10 000 (2.5);  Resurse materiale:  Tema pentru
împărţirea în 5.1 - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea efectuării manual tipărit și digital; acasă:
concentrul 0- 10 5.3. operaţiilor și semnificaţia parantezelor rotunde (2.5); Caietul elevului pentru - înmulţirea și
000 - identificarea semnelor matematice pentru obţinerea unor rezultate date (2.5); clasa a III-a– Matematică, împărţirea
- formularea de probleme pe o temă dată (5.1); Editura Intuitext numerelor naturale
- rezolvarea de probleme pe baza datelor numerice culese din tabele date (5.3).  Resurse procedurale: 0-10 000;
conversaţia, exerciţiul, - rezolvarea de
problematizarea, jocul exerciţii, cu
didactic operaţiile cunoscute,
respectând ordinea
efectuării operaţiilor
și semnificaţia
parantezelor
rotunde.
3  Elemente de 2.1. - identificarea figurilor geometrice cunoscute în desene date (3.2);  Resurse materiale:  Tema de lucru în
geometrie. Fracţii 2.2. - rezolvarea de probleme cu elemente de geometrie (5.3); manual tipărit și digital; clasă:
2.3. - recunoașterea și descrierea unor obiecte care au forma unor corpuri geometrice Caietul elevului pentru - recunoașterea și
3.1. cunoscute, din mediul apropiat (cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con) (3.2); clasa a III-a– Matematică, descrierea unor
3.2. - scrierea fracţiei corespunzătoare unei reprezentări date (2.1); Editura Intuitext obiecte care au
5.3. - compararea fracţiilor cu același numitor (2.2);  Resurse procedurale: forma unor corpuri
- ordonarea crescătoare/ descrescătoare a fracţiilor cu același numitor (2.3). -conversaţia, exerciţiul, geometrice
problematizarea, jocul cunoscute, din
didactic mediul apropiat (cub,
paralelipiped,
cilindru, sferă, con);
- ordonarea
crescătoare/
descrescătoare a
fracţiilor cu același
numitor
4  Unităţi de 4.1. - citirea unui calendar, al unei luni date (4.1);  Resurse materiale:  Evaluarea după
măsură 4.2. - calcularea unor durate (4.2); manual tipărit și digital; rezolvarea sarcinilor
- alegerea măsurilor corespunzătoare unor situaţii familiare copiilor (4.1); Caietul elevului pentru de învățare:
- alegerea unităţii de măsură potrivite pentru măsuri indicate (4.1); clasa a III-a – Matematică, Tehnica „Fără mâini
- rezolvarea de probleme în care apar unităţi monetare (4.2). Editura Intuitext ridicate” - se
 Resurse procedurale: așteaptă răspunsuri
conversaţia, activităţi la anumite solicitări
practice, exerciţiul, ale cadrului didactic;
problematizarea, Gândiţi, se lasă elevilor timp
lucraţi în perechi, de gândire, apoi pot
comunicaţi! discuta în perechi sau
în grupuri mici;
atenţia învăţătorului
se poate muta către
anumiţi elevi,
oferindu-se și celor
timizi, tăcuţi sau
neîncrezători în
forţele proprii
posibilitatea de a se
exprima.
5  Ne pregătim 1.1. - identificarea regulii de construire a unui șir de figuri sau numere și aplicarea regulii  Resurse materiale:  Observarea
pentru evaluare 1.2. pentru continuarea șirului (1.1); manual tipărit și digital; sistematică:atitudine
2.3. - identificarea regulii de construire a unui șir și aplicarea regulii pentru continuarea Caietul elevului pentru a elevilor faţă de
2.5. șirului (1.2); clasa a III-a– Matematică, sarcina dată
4.1. - ordonarea crescătoare/ descrescătoare a unor șiruri de numere date (2.3); Editura Intuitext  Listă de verificare
- citirea datelor numerice dintr-un grafic dat, pe tema preocupărilor copiilor (5.2);  Resurse procedurale: (da, nu):
- rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute, respectând ordinea efectuării conversaţia, activităţi  concentrarea
operaţiilor și semnificaţia parantezelor rotunde (2.5); practice, exerciţiul, asupra sarcinii de
- alegerea măsurilor corespunzătoare unor situaţii familiare copiilor (4.1). problematizarea, Gândiţi, rezolvat
lucraţi în perechi,  implicarea activă în
comunicaţi! rezolvarea sarcinii
5  Evaluare 1.1, 1.2, - Test complex pentru evaluare finală  Resurse materiale: Proba scrisă
2.1, 2.2, formulare pentru fiecare Autoevaluarea
2.3, 2.4, elev
2.5,  Resurse procedurale:
3.1, 3.2, explicaţia, exerciţiul
4.1, 4.2,
5.1,
5.2, 5.3
6  Ameliorare - 1.1, 1.2, Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
dezvoltare 2.1, 2.2, – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie de problemele fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor
2.3, 2.4, (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. dezvoltare, Caietul de ameliorare/
2.5, – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate și vor fi stabilite pentru elevului pentru clasa a III- dezvoltare:
3.1, 3.2, elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba a– Matematică, Editura  Autoevaluarea
4.1, 4.2, de evaluare sumativă. Intuitext
5.1,  Resurse procedurale:
5.2, 5.3 conversaţia, explicaţia,
jocul didactic