Sunteți pe pagina 1din 6

GRILE INSOLVENȚĂ

1. În cadrul procedurii insolvenței reglementate de Legea nr. 85/2014, se urmărește

a) maximizarea gradului de valorificare a activelor şi de recuperare a creanţelor,

b) valorificarea în timp util şi într-o manieră cât mai eficientă a activelor;

c) asigurarea unui tratament egal al creditorilor de acelaşi rang.

2. Insolvența debitorului

a) este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa


fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile,

b) se prezumă atunci când acesta, după 60 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă
de creditor; iar prezumţia este relativă;

c) este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă


datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.

3. Valoarea-prag reprezintă

a) cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de


insolvenţă, în cuantu, de 45.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitor sau 5 salarii medii
brute pe economie/salariat,

b) cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a


procedurii de insolvenţă, de 40.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitor, sau 6
salarii medii brute pe economie/salariat,

c) cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de


insolvenţă, de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitor, sau 6 salarii medii brute pe
economie/salariat,

1
GRILE INSOLVENȚĂ

4. Stabiliți care din următoarele afirmații este adevărată

a) consumator captiv este consumatorul care, din considerente tehnice, economice sau de
reglementare, nu poate alege furnizorul,

b) creanţele salariale sunt creanţele ce izvorăsc din raporturi de muncă şi raporturi asimilate
între debitor şi angajaţii acestuia și nu sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creanţe de către
administratorul judiciar/lichidatorul judiciar,

c) debitor în dificultate financiară este debitorul care, deşi execută sau este capabil să
execute obligaţiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus şi/sau un grad
de îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta îndeplinirea obligaţiilor contractuale în
raport cu resursele generate din activitatea operaţională sau cu resursele atrase prin
activitatea financiară.

5. Stabiliți care este afirmația corectă

a) căile de realizare a scopului procedurii insolvenței sunt procedura generală și procedura


simplificată, iar modalitățile de realizare sunt procedura reorganizării judiciare și
procedura falimentului,

b) căile de realizare a scopului procedurii insolvenței sunt procedura reorganizării judiciare și


procedura falimentului, iar modalitățile de realizare sunt procedura generală și procedura
simplificată,

c) căile de realizare a scopului procedurii insolvenței sunt procedura generală și procedura


falimentului, iar modalitățile de realizare sunt procedura reorganizării judiciare și procedura
simplificată.

6. Perioada de observație este

a) perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii insolvenţei şi data confirmării


planului de reorganizare sau, după caz, a intrării în faliment,

b) perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii insolvenţei şi data intrării în faliment,

c) perioada cuprinsă între momentul deschiderii procedurii generale și data radierii debitorului.

2
GRILE INSOLVENȚĂ

7. În cazul profesioniștilor persoane fizice

a) aceștia sunt exceptați de la aplicarea legii nr. 85/2014

b) aceștia nu sunt exceptați de la aplicarea legii nr. 85/2014,

c) aceștia vor fi supuși întotdeauna procedurii simplificate.

8. Insolvabilitatea

a) este aceeași ca insolvența,

b) este acea stare a debitorului în care elementele pasive depășesc elementele active, iar
debitorul insolvent și insolvabil trebuie să fie supus procedurii falimentului,

c) atrage aplicarea procedurii insolvenței.

9. Deschiderea procedurii insolvenței are următoarele efecte

a) suspendarea acțiunilor judiciare, extrajudiciare și a măsurilor de executare silită pentru


realizarea creanțelor asupra debitorului sau a bunurilor sale,

b) suspendarea cursului prescripției acțiunilor de realizare a creanțelor împotriva debitorului,

c) suspendarea curgerii dobânzilor, majorărilor și penalităților.

10. Instanțele care aplică procedura insolvenței sunt

a) judecătoria și tribunalul,

b) tribunalul și curtea de apel,

c) curtea de apel și Înalta Curte de Casație și Justiție.

3
GRILE INSOLVENȚĂ

11. Administratorul judiciar

a) trebuie să fie practician în insolvență,

b) este responsabil de supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului


debitorului,

c) este responsabil de încheierea de tranzacţii, descărcarea de datorii, descărcarea


fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale, cu condiţia confirmării acestor operaţiuni de
către judecătorul-sindic.

12. Administratorul judiciar întocmește

a) tabelul preliminar al creanțelor, tabelul suplimentar al creanțelor, tabelul definitiv și


tabelul definitiv consolidat,

b) doar tabelul preliminar și cel definitiv consolidat al creanțelor,

c) niciun tabel dintre cele menționate mai sus.

13. Spre deosebire de administratorul judiciar, lichidatorul judiciar

b) este responsabil de introducerea de acțiuni pentru anularea actelor și operațiunilor frauduloase


încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorului,

a) este practicianul în insolvență desemnat să conducă activitatea debitorului și să exercite


atribuțiile prevăzute de lege doar în cadrul procedurii falimentului, atât în procedura
generală, cât și în cea simplificată,

c) este responsabil de denunțarea unor contracte încheiate de debitor.

14. Adunarea creditorilor

a) cuprinde creditorii ce dețin creanțe garantate,

b) cuprinde creditorii ce dețin creanțe chirografrare,

c) cuprinde toți creditorii cunoscuți ai debitorului supus procedurii insolvenței, indiferent


de tipul creanței deținute, fie ea garantată, chirografară, salarială etc.

4
GRILE INSOLVENȚĂ

15. Adunarea creditorilor

a) este îndreptățită să aleagă comitetul creditorilor,

b) este aleasă de comitetul creditorilor,

c) este îndreptățită să discute măsurile luate de administratorul judiciar sau de lichidator și


să dezbată sau să voteze planul de reorganizare.

16. Comitetul creditorilor

a) este desemnat doar de judecătorul-sindic,

b) este desemnat de judecătorul-sindic sau ales de adunarea creditorilor în condițiile legii,

c) are dreptul să solicite ridicarea dreptului de administrare al debitorului.

17. Administratorul special

a) este desemnat și reprezintă interesele acționarilor/asociaților/membrilor debitorului în


procedura insolvenței,

b) dacă debitorul nu i s-a ridicat dreptul de administrare, administratorul special are


dreptul să efectueze acte specifice administrării debitorului,

c) dacă debitorul nu i s-a ridicat dreptul de administrare, administratorul special nu are dreptul să
efectueze acte specifice administrării debitorului.

18. Pot solicita deschiderea procedurii insolvenței, dacă sunt îndeplinite condițiile Legii nr.
85/2014:

a) debitorul,

b) atât debitorul, cât și creditorul său,

c) doar debitorul.

5
GRILE INSOLVENȚĂ

19. Pot propune un plan de reorganizare

a) debitorul,

b) administratorul judiciar,

c) creditorii.

20. Scopul procedurii falimentului este

a) lichidarea averii debitorului pentru acoperirea pasivului,

b) redresarea debitorului,

c) menținerea contractelor aflate în derulare ale debitorului.

S-ar putea să vă placă și