Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR GRǍDINIŢA CU PROGRAM


JUDEȚEAN TELEORMAN PRELUNGIT NR. 7 ALEXANDRIA
NR................../.................... NR..................../........................

PROIECT EDUCAŢIONAL
-CONCURS INTERJUDEŢEAN -
„IARNA- SCLIPIRI DE DIAMANTE”
EDITIA a-IV-a, DECEMBRIE 2019

Motto:

“Culoarea primaverii se regaseste in flori, cea a iernii o poti afla


doar

in imaginatie”(Ward Elliot Hour)


VIZAT,
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TELEORMAN
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL
VALERIA GHERGHE

VIZAT, VIZAT,
Inspector şcolar- educaţie timpurie Inspector şcolar- activitati extrascolare
SOCOL VIOLETA STOICESCU OANA

VIZAT,
GRӐDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 ALEXANDRIA
Director
IONESCU ADRIANA
ARGUMENT

Copiii sunt unicele fiinţe care elogiazӑ şi valorificӑ


fiecare anotimp. Sclipirile fulgilor argintii ale iernii
dezleagӑ imaginaţia copiilor oferindu-le un arsenal de
idei. Aşa cum un pianist atinge cu sârguinţӑ clapele
pianului, astfel şi iarna rezoneazӑ în gândurile
preşcolarilor prin colinde, decor specific şi omӑt din
belşug.
Acest concurs este dedicat tuturor sufletelor care
aşazӑ iarna pe podiumul ghirlandelor de sӑrbӑtoare.
APROBAT,
I. Ș.J. TELEORMAN
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
VALERIA GHERGHE

Regulamentul şi metodologia de organizare şi desfӑşurare


a concursului interjudeţean
“IARNA- SCLIPIRI DE DIAMANTE”
An şcolar 2019-2020

ORGANIZATORI:

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN TELEORMAN


 GRǍDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 ALEXANDRIA

COORDONATORI:
 INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL : VALERIA GHERGHE
 INSPECTOR ŞCOLAR –EDUCAŢIE TIMPURIE: SOCOL VIOLETA
 INSPECTOR ŞCOLAR – ACTIVITATI EXTRASCOLARE: STOICESCU
OANA
 DIRECTOR GRǍDINIŢA CU P.P. NR. 7 ALEXANDRIA: IONESCU ADRIANA
 PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: MÃLDÃIANU ANA MARIA
Numele unitӑţii de învӑţӑmânt aplicante: Grӑdiniţa cu P.P. nr. 7 Alexandria
Adresa completӑ: Str. Alexandru Colfescu ,nr. 79, loc. Alexandria, jud. Teleorman
Nr. telefon: 0247/311623
Adresa de postӑ electronicӑ: gradinita_nr7_alexandria@yahoo.com
Persoane de contact: IONESCU ADRIANA FLORENTINA- 0767750753

 Denumirea proiectului: “ IARNA- SCLIPIRI DE DIAMANTE”:


 Tipul activității principale: CONCURS INTERJUDEŢEAN
 Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadreazӑ: CULTURAL-ARTISTIC,
ARTE VIZUALE
 Ediţia: a-IV-a
 Aplicantul: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 ALEXANDRIA

SCOP: Valorificarea potenţialului creativ al preşcolarilor si al şcolarilor cu privire la


capacitӑţile copiilor de a reda aspecte specifice anotimpului iarna.

OBIECTIVE:

 Formarea unor relații de parteneriat cu unitӑţile participante;


 Dezvoltarea imaginaţiei copiilor prin conceperea şi confecţionarea unor desene, picturi
şi colaje;
 Promovarea şi stimularea copiilor cu aptitudini plastice;
 Diseminarea pe bune practici, colaborarea şi cooperarea între cadre didactice din
diferite unitӑţi de învӑţӑmânt.

SECȚIUNI:

I: CONCURS CREAŢII PLASTICE

1. Desen
2. Pictură
3. Felicitări /Colaj

II: SIMPOZION INTERJUDEŢEAN : „MAGIA IERNII”

PERIOADA DE DESFӐŞURARE: 15 NOIEMBRIE 2019 -15 IUNIE 2020


GRUP ŢINTӐ: preșcolari și elevi din ciclul primar, cadre didactice;

BENEFICIARI: preșcolari, elevi, cadre didactice, părinţi;

Participanții acceptați în concurs au obligația de a respecta regulamentul de organizare și


desfășurare impus de organizatori.

Lansarea oficială a concursului – postarea acestuia pe site-ul GRĂDINIȚEI CU


PROGRAM PRELUNGIT NR.7 ALEXANDRIA .

I. CONCURS DE CREAŢII PLASTICE


ÎNSCRIERE
La acest concurs se pot înscrie preşcolari și elevi din învățământul primar.
Formularul de înscriere (anexa 1) va fi completat şi trimis odată cu lucrările copiilor la
următoarea adresă:
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NUMĂRUL 7

Strada: Alexandru Colfescu, nr. 79

Localitatea: Alexandria

Judeţul: Teleorman

Cod poştal: 140048

Cu menţiunea: Pentru concursul „Iarna- sclipiri de diamante”


Data limită de trimitere/predare a lucrărilor este 20 decembrie 2019 (data poştei).
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
 Compoziţiile vor respecta tematica propusă.
 În partea dreaptӑ jos pe spatele lucrărilor se va regăsi o etichetă ce va conţine titlul
lucrării, numele şi prenumele participantului, unitatea şcolară, localitatea, judeţul,
numele cadrului didactic coordonator.
 Un cadru didactic poate participa cu un număr de maxim 4 lucrări.
 Înscrierile se fac pe baza fişei de înscriere (anexa 1) , a acordului de parteneriat semnat şi
înregistrat la unitatea partenerӑ în 2 exemplare (anexa 2) expediate în plic odată cu lucrările,
şi un plic A4 autoadresat .
 Se vor acorda premiile I, II, III şi Special pentru fiecare nivel de clasă/grupă, la fiecare
secţiune şi diplome de participare cadrelor didactice îndrumătoare.
 Se va avea în vedere originalitatea.
 Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările elevilor participanţi.
 Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.
 Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de elevi/preșcolari.
NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE!

CRITERIILE DE EVALUARE ŞI JURIZARE:


Expoziţia cu lucrӑrile participante se va organiza la Grӑdiniţa cu P.P. nr.7 Alexandria.
Jurizarea lucrărilor va avea loc în perioada 13- 14 februarie 2020 şi va fi realizatӑ de
comisia de evaluare și jurizare, aprobată de IŞJ TR.
Lucrările vor fi evaluate ţinându-se seama de următoarele criterii:
• Creativitate – 15 puncte;
• Originalitate – 20 de puncte;
• Aspectul lucrării – 15 puncte;
• Respectarea temei proiectului – 30 de puncte;
• Conţinutul ştiinţific şi implementarea temei – 20 de puncte.
Se vor acorda premiile I, II, III și Special pe categorii de vârsta , precum și diplome de
participare pentru cadrele didactice îndrumătoare, în proporţie de 25% din numărul total al
participanţilor, conform Regulamentului General de Organizare a Concursurilor Şcolare.
Se va avea în vedere originalitatea.
Comisia de jurizare va fi numită prin decizie internă de unitatea organizatoare şi va fi
aprobată de I.Ş.J.Teleorman.
Din comisie vor face parte cadre didactice cu experienţă deosebită din Grădinița cu P.P.
nr. 7 Alexandria.
Cadrele didactice organizatoare şi cele care vor face parte din comisia de jurizare nu vor
putea să participe cu lucrări în cadrul concursului.
II. SIMPOZION INTERJUDEŢEAN „ MAGIA IERNII”
ÎNSCRIERE
În cadrul acestui concurs se organizeaza si un simpozion interjudeţean cu tema “ Magia
iernii”, cu participare indirecta.
Înscrierea participantilor se face pe baza fisei de înscriere din anexa 3 , trimisa odata cu
lucrarea integrala, in format electronic, pana pe data de 20 decembrie 2019, prin e-mail, la
adresa flory1407@yahoo.com
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
• Tehnoredactarea lucrărilor se face pe format A4, la un rând şi jumătate, Times New
Roman, 12, cu semne diacritice, cu margini egale de 20 mm.
• Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, bold, centrat).
o La 2 rânduri de titlu se va scrie autorul sau autorii şi instituţia (Times New Roman,12).
Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, din tematica
propusă dezbaterii.
o Lucrările vor fi însoţite de bibliografie (autor, titlu lucrare, editura).
o Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă de
participare.
• Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor şi pentru cele
care nu respectă condiţiile de redactare.
• Materialele expediate nu sunt returnabile.
Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice. Lucrările care nu respectă tematica propusă nu
vor fi luate în considerare.
• O lucrare poate avea cel mult doi autori.
NU SE PERCEPE TAXA DE PARTICIPARE!
CRITERIILE DE EVALUARE ŞI JURIZARE:
Fiecare cadru didactic va primi o diploma de participare cu lucrarea ştiinţifica din cadrul
simpozionului.
Lucrările selecționate de comisie vor fi publicate în CD cu ISSN.
Organizatorul va trimite cadrelor didactice participante la simpozion, în plicul
autoadresat, CD-ul cu ISSN.
REZULTATE AȘTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
PRIVIND PREȘCOLARII SI ŞCOLARII:
 înțelegerea semnificației sӑrbӑtorilor de iarnӑ;
 îmbunătățirea performanțelor artistico-plastice ale copiilor prin însușirea diferitelor
tehnici de lucru;
 o bună colaborare între preșcolarii din grupă/clasa.
PRIVIND CADRELE DIDACTICE:
 dezvoltarea capacității cadrelor didactice de a construi un mediu ambiental propice
pentru realizarea obiectivelor proiectului;
 utilizarea unor tehnici de lucru noi.
PRIVIND PĂRINȚII:
 implicarea părinților în această activitate desfășurată în cadrul grădiniței/ scolii.

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE A PROIECTULUI:


Respectarea etapelor și a termenelor proiectului.

MODALITĂȚI DE EVALUARE:
Jurizarea va fi realizată de cadre didactice din Gradinița cu P.P. nr. 7 Alexandria.
Se vor acorda premiile I,II,III și Special pe categorii de vârsta , precum și diplome de
participare pentru cadrele didactice îndrumătoare.

MODALITĂȚI DE MEDIATIZARE:
Prezentarea concursului interjudeţean :IARNA- SCLIPIRI DE DIAMANTE”” pe
paginile de socializare ale grădiniței.
Postarea proiectului educațional pe site-ul w.w.w.didactic.ro și pe site-ul grӑdiniţei.

DISEMINAREA PROIECTULUI:
Prezentarea proiectului pe facebook-ul grădiniței, dar și pe facebook-ul grădinițelor
partenere în proiect.
Prezentarea proiectului la Comisiile Metodice din cadrul grădinițelor partenere și
participante la acest proiect.
IMPACTUL PROIECTULUI:
Impactul proiectului va fi unul pozitiv atât pentru beneficiar, prin creșterea prestigiului
și a experienței, cât și pentru participanți care își pot pune în valoare potențialul creator din
domeniul artistico – plastic și practico-aplicativ, ceea ce va duce la creșterea și îmbunătățirea
actului educativ.
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:

Intenția de continuare a proiectului și în anul școlar următor;


Atragerea unui număr mai mare de participanți în proiect.

Anexe: fişa de înscriere concurs ṣi simpozion, contract de parteneriat

COORDONATORI:

• INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL : VALERIA GHERGHE

• INSPECTOR ŞCOLAR –EDUCAŢIE TIMPURIE: SOCOL VIOLETA

• INSPECTOR ŞCOLAR – ACTIVITATI EXTRASCOLARE: STOICESCU OANA

• DIRECTOR GRǍDINIŢA CU P.P. NR. 7 ALEXANDRIA: IONESCU ADRIANA

• PROFESOR INVATAMANT PRESCOLAR: MÃLDÃIANU ANA MARIA

Director,
Ionescu Adriana
Anexa 1

CONCURS INTERJUDETEAN
„IARNA- SCLIPIRI DE DIAMANTE”
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:

Specialitatea:

Unitatea de învăţământ:

Telefon: Adresa de e- mail:

Adresa la care doriţi să primiţi diplomele ( adresa completă ):

Preşcolari / elevi participanţi:

Nr. Numele şi prenumele Grupa/ Secţiunea Titlul lucrării


crt.
Clasa

1.
2.

3.

Semnătura cadrului didactic

Anexa 2

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 Alexandria Unitatea de învăţământ


............................................................
Nr........... / ............. Nr.......... / ................

CONTRACT DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi ………

I. Părţile contractului:
Între Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 Alexandria, în calitate de APLICANT reprezentată de director
Crãciunicã Mihaela si echipa de proiect şi Şcoala/Grădiniţa .................................................................reprezentata
de dl/d-nadirector......................................................................................................................................................şi
educ./înv./prof................................................................................................................ în calitate de PARTENER,
care au convenit următoarele:
II. Scopul parteneriatului:
Realizarea obiectivelor Concursului interjudeţean ”Iarna- sclipiri de diamante“, afirmarea, cunoaşterea
şi stimularea potenţialului artistic şi creativ al preşcolarilor si şcolarilor participanţi.
III. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în vederea
organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Concursul interjudeţean „Iarna-
sclipiri de diamante ”.
Grup ţintă: preşcolari şi elevi din învăţământul primar.
IV. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă să presteze următoarele servicii:
 să informeze şcolile şi grădiniţele despre organizarea concursului;
 să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor şi preşcolarilor;
 să distribuie diplomele de participare elevilor, preşcolarilor şi cadrelor didactice îndrumătoare;
 să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ instituţia prin prisma
concursului.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
 să mediatizeze concursul în şcoală sau în grădiniţă;
 să selecteze lucrările elevilor şi preşcolarilor participanţi la concurs;
 să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului.
V. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şolar 2018-2019.
VI. Clauze finale ale acordului:
Concursul interjudeţean “ Iarna- sclipiri de diamante” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi
urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţii, descentralizarea învăţământului românesc.
Prezentul document a fost redactat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 7 Alexandria Unitatea de învăţământ ..................................................


Director, Director,

...............................................................................

Colaboratori:
...............................................................................

Anexa 3

SIMPOZION INTERJUDETEAN
„IARNA- SCLIPIRI DE DIAMANTE”
FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Unitatea şcolară:
…………………………………………………………

Adresa unităţii şcolare (localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal) ..


…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Nume şi prenume cadru didactic :


1 .............................................................................
2………………………………………………….

Titlul
lucrării.....................................................................................................
........................................

Telefon: ……………………………