Sunteți pe pagina 1din 7

ANEXA 1. la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3371 / 12.03.

2013

PLAN-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE a III-a – a IV-a


pentru învăţământul în limba română

ARIA CURRICULARĂ/ Disciplina CLASA


a III-a a IV-a
LIMBĂ ŞI COMUNICARE
Limba şi literatura română 5 5
Limba modernă 1 2 2
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
Matematică 4 4
Ştiinţe ale naturii 1 1
OM ŞI SOCIETATE
Educaţie civică 1 1
Istorie - 1
Geografie - 1
Religie* 1 1
ARTE
Muzică şi mişcare 1 1
EDUCAŢIE FIZICĂ , SPORT ŞI SĂNĂTATE
Educaţie fizică 2 2
Joc şi mişcare 1 1
TEHNOLOGII
Arte vizuale şi abilităţi practice 2 1
CONSILIERE ŞI ORIENTARE - -
NUMĂR TOTAL DE ORE ÎN TRUNCHIUL COMUN 20 21
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 0-1 0-1
Număr minim de ore pe săptămână 20 21
Număr maxim de ore pe săptămână 21 22
SCHEMA ORARĂ
CLASA a III-a

Nr. ore conform


Nr. ARIA CURRICULARĂ / DISCIPLINA plan- cadru Nr. de ore alocate

I LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7 7
Limba și literatura română 5 5
Limba engleză 2 2
II OM ŞI SOCIETATE 1 1
Educație civică 1 1
Religie 1 1
III MATEMATICĂ ŞI ȘTIINȚE ALE NATURII 5 5

Matematică 4 4
Științe ale naturii 1 1
IV ARTE 1 1

Muzică şi mişcare 1 1
V TEHNOLOGII 2 2

Arte vizuale şi abilităţi practice 2 2


VI EDUCAŢIE FIZICĂ ȘI SPORT 3 3
Educaţie fizică și sport 2 2
Joc și mișcare 1 1
VII CONSILIERE ŞI ORIENTARE 1 1

Dezvoltare personală - -
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 1 1

PROGRAM JA ROMANIA 1
Nr. total de ore de trunchi comun 20 20
Total nr.ore la clasă 21
ȘTIINȚE ALE NATURII
Editura: ARS LIBRI
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Număr de ore: 1 oră/săptămână

Nr. Săptă Tema Conținuturile Nr.


crt. mâna ore
1 I EVALUARE INIŢIALĂ 1
2 II CARACTERISTICI ALE LUMII VII Caracteristici ale viețuitoarelor - Nevoi de bază 1
(apă, aer, hrană), creștere, înmulțire
3 III CARACTERISTICI ALE LUMII VII Reacții ale unei plante la diferite schimbări ale 1
mediului
4 IV CARACTERISTICI ALE LUMII VII Reacții ale corpului animal la schimbări ale 1
mediului (temperatura) sau în diferite situații
(pericol, mișcare)
5 V CARACTERISTICI ALE LUMII VII Insectele 1
6 VI CARACTERISTICI ALE LUMII VII Peștii 1
7 VII CARACTERISTICI ALE LUMII VII Amfibienii 1
8 VIII CARACTERISTICI ALE LUMII VII Reptilele 1
9 IX CARACTERISTICI ALE LUMII VII Păsările 1
10 X CARACTERISTICI ALE LUMII VII Mamiferele 1
11 XI OMUL - MENȚINEREA STĂRII DE 1
SĂNĂTATE Activitate și odihnă
12 XII OMUL - MENȚINEREA STĂRII DE Recapitulare. Evaluare sumativă 1
SĂNĂTATE
13 XIII PĂMÂNTUL - MEDIU DE VIAȚĂ Apa, aerul, solul 1
14 XIV PĂMÂNTUL - MEDIU DE VIAȚĂ Surse de apă - tipuri, utilizări 1
15 XV PĂMÂNTUL - MEDIU DE VIAȚĂ Resurse naturale - tipuri, folosire responsabilă 1
16 XVI PĂMÂNTUL - MEDIU DE VIAȚĂ Mișcarea apei pe suprafața Pământului 1
17 XVII PĂMÂNTUL - MEDIU DE VIAȚĂ Recapitulare. Evaluare sumativă 1
18 XVIII PĂMÂNTUL - MEDIU DE VIAȚĂ Schimbări ale stării de agregare a apei. 1
Circuitul apei
19 XIX PĂMÂNTUL - MEDIU DE VIAȚĂ Fenomene ale naturii - ploaia și ninsoarea 1
20 XX PĂMÂNTUL - MEDIU DE VIAȚĂ Fenomene ale naturii – vântul 1
21 XXI PĂMÂNTUL - MEDIU DE VIAȚĂ Fenomene ale naturii - fulgerul și tunetul 1
22 XXII INFLUENȚA OMULUI ASUPRA 1
MEDIULUI DE VIAȚĂ Poluarea apei, a solului, a aerului
23 XXIII INFLUENȚA OMULUI ASUPRA 1
MEDIULUI DE VIAȚĂ Recapitulare. Evaluare sumativă
24 XXIV CORPURI - PROPRIEĂȚI Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare, 1
lungime, întindere)
25 XXV CORPURI - PROPRIEĂȚI Proprietăți ale corpurilor (masă, volum) 1
26 XXVI CORPURI - PROPRIEĂȚI Stări de agregare (solid, lichid, gaz) - 1
identificare în funcție de formă și volum
27 XXVII CORPURI - PROPRIEĂȚI Proprietățile unor metale. Utilizări 1
28 XXVIII CORPURI - PROPRIEĂȚI Interacțiuni dintre corpuri (gravitațională, 1
magnetică, electrică, de contact - frecarea)
29 XXIX CORPURI - PROPRIEĂȚI Magneți. Utilizări ale magneților. Busola 1
30 XXX FORȚE ȘI EFECTE Efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri 1
(deformare, mișcare)
31 XXXI FORȚE ȘI EFECTE Mișcare și repaus. Caracteristici ale mișcării 1
(distanță, durată, rapiditate)
32 XXXII TIPURI DE TRANSFORMĂRI ALE Topire, solidificare, vaporizare, condensare 1
MATERIEI
33 XXXIII TIPURI DE TRANSFORMĂRI ALE 1
MATERIEI Recapitulare finală.Evaluare finală
34 XXXIV TIPURI DE TRANSFORMĂRI ALE Lectură.Curiozități din natură 1
MATERIEI
ȘTIINȚE ALE NATURII

Săpt. UNITATEA Conţinuturile Compe- Activităţi de învăţare Nr. Resurse Data


DE tenţe ore
ÎNVĂȚARE
I EVALUARE 1 a. materiale: fiŞa de lucru, caiet, c.
INIŢIALĂ planŞe
a. b. procedurale: conversaţia,
explicaţia, exerciţiul, munca
independentă
b. c. forme de organizare a
colectivului: frontală, individuală,
evaluare orală Şi scrisă
II-X 1.1 observarea unor corpuri și identificarea caracteristicilor 9 a. materiale:
CARACTERIS 1.Caracteristici ale viețuitoarelor
2.1 acestora (de exemplu: organisme vii pentru identificarea imagini caiet, fişe de lucru
TICI ALE - Nevoi de bază (apă, aer, 2.2 părților componente, diferite obiecte pentru identificarea b. procedurale:
LUMII VII hrană), creștere, înmulțire 2.3 unor proprietăți precum formă, culoare, transparență) conversaţia, explicaţia,
-formularea unor întrebări ce duc la necesitatea unei demonstraţia,exerciţiul, munca în
investigații pentru aflarea răspunsului (de exemplu: „Planta echipă, problematizarea,
2.Reacții ale unei plante la are nevoie de lumină pentru a trăi?”) jocul
- identificarea metodelor de lucru (de exemplu: observarea c. forme de organizare a
diferite schimbări ale mediului a două plante de același tip, crescute în condiții identice, colectivului:
dar cu iluminare diferită) frontală, activitate individuală/pe
- stabilirea resurselor necesare (de exemplu: două ghivece echipe,evaluare orală şi scrisă
3.Reacții ale corpului animal la cu mușcate plantate în același tip de sol, apă, hârtie
schimbări ale mediului închisă la culoare)
- implicarea în alegerea modalităților de lucru (individual/ în
(temperatura) sau în diferite grup)
situații (pericol, mișcare) - realizarea unor estimări, predicții asupra subiectului supus
investigației (de exemplu: vor exista/ nu vor exista diferențe
între cele două plante, exemple de posibile diferențe)
4.Insectele - colectarea de date utile investigației din surse diferite
(cărți, reviste, internet, filme, excursii, experiențe simple)
pentru diferite etape
5. Peștii - parcurgerea etapelor de lucru (de exemplu: realizarea
unui paravan din hârtie închisă la culoare în jurul unui
ghiveci, plasarea celuilalt ghiveci alăturat, udarea periodică
6.Amfibienii a plantelor)
- realizarea de observații periodice asupra aspectului
cercetat (de exemplu: observarea culorii frunzelor celor
7. Păsările două plante, a ritmurilor de creștere la cele două plante, a
orientării creșterii celor două plante, a apariției de noi
frunze sau flori)
8. Mamiferele - realizarea de măsurători utilizând instrumente diferite
(cântar, cilindru gradat, balanță, ruletă) pentru
determinarea valorii unor proprietăți ale corpurilor (de
exemplu: măsurarea inițială, apoi periodică a înălțimii celor
două plante)
- completarea periodică a unor fișe de observații cu
informații despre fenomene și procese din mediul
înconjurător (de exemplu: descrierea periodică a variației
culorii frunzelor, notarea periodică a înălțimilor celor două
plante, înregistrarea altor modificări observate)
- reprezentarea în grafice, tabele, diagrame a unor date
obținute experimental (de exemplu: realizarea unui tabel cu
date zilnice referitoare la ritmul de creștere al plantelor
aflate în condiții diferite de iluminare)
- realizarea unor desene, planșe, colaje, afișe care să
ilustreze aspecte ale investigației realizate (de exemplu:
realizarea unui afiș cu fotografii ale plantelor aflate în
condiții diferite de iluminare, în etape succesive ale
investigației)
XI-XII 3.1 - recunoașterea unor factori de risc asupra propriei 2 a. materiale: caiet, fişe de
OMUL -
1.Activitate și odihnă sănătăți, pornind de la prezentarea unor texte scurte, lucru,imagini
MENȚINEREA vizionarea unor filme, studii de caz (de exemplu: reducerea b. procedurale: conversaţia,
STĂRII DE 2.Recapitulare. Evaluare numărului de ore de somn) explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
sumativă - recunoașterea unor forme de odihnă activă și a necesității problematizarea, învăţarea prin
SĂNĂTATE lor, în urma unor discuții (de exemplu: lectură, activități descoperire, munca independentă,
artistice, sportive) jocul
- realizarea unui program personal de echilibrare a c. forme de organizare a
perioadelor de învățare cu cele de odihnă activă și somn în colectivului: frontală, activitate
scopul aplicării zilnice individuală, în grup/ pe
- identificarea unor reguli de protecție în timpul realizării echipe,evaluare orală şi scrisă
unei investigații, precum și în viața cotidiană (de exemplu:
pentru utilizarea instrumentelor de măsură, manipularea
unor obiecte casabile, fierbinți)
XIII- 1.Apa, aerul, solul 1.1 -observarea unor aspecte dinamice ale realității 7 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
PĂMÂNTUL -
XIX 2.Surse de apă - tipuri, utilizări înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață imagini diverse,
MEDIU DE 3.Resurse naturale - tipuri, cunoscut, prin vizionarea unor filme sau realizarea unor b. procedurale: conversaţia,
VIAȚĂ folosire responsabilă jocuri de rol (de exemplu, despre mișcarea apei pe explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
4.Mișcarea apei pe suprafața suprafața Pământului, despre modul în care căderea problematizarea, învăţarea prin
Pământului apelor, vântul pot produce energie) descoperire, munca independentă,
5.Recapitulare - identificarea unor caracteristici ale corpurilor, jocul
6.Schimbări ale stării de fenomenelor, proceselor prin efectuarea unor experiențe c. forme de organizare a
agregare a apei. Circuitul apei simple (de exemplu: evidențierea diferențelor dintre diferite colectivului: frontală, activitate
surse de apă, evidențierea mișcărilor apei pe suprafața individuală, în grup/ pe echipe,
planetei, evidențierea schimbării stării de agregare a apei și evaluare orală şi scrisă
a relației cu temperatura, evidențierea mișcării aerului și a
influenței vântului asupra norilor, evidențierea unor
interacțiuni între corpuri și a efectelor lor
XIX- 1.Fenomene ale naturii - ploaia 1.1 -observarea unor aspecte dinamice ale realității 3 a. materiale: : caiet, fişe de lucru,
PĂMÂNTUL -
XXI și ninsoarea înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață planşă , imagini diverse,
MEDIU DE 2.Fenomene ale naturii – vântul cunoscut, prin vizionarea unor filme sau realizarea unor b. procedurale: conversaţia,
VIAȚĂ 3.Fenomene ale naturii - fulgerul jocuri de rol (de exemplu, despre mișcarea apei pe explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
și tunetul suprafața Pământului, despre modul în care căderea problematizarea, învăţarea prin
apelor, vântul pot produce energie) descoperire, munca independentă,
- identificarea unor caracteristici ale corpurilor, jocul
fenomenelor, proceselor prin efectuarea unor experiențe c. forme de organizare a
simple (de exemplu: evidențierea diferențelor dintre diferite colectivului: frontală, activitate
surse de apă, evidențierea mișcărilor apei pe suprafața individuală, în grup/ pe
planetei, evidențierea schimbării stării de agregare a apei și echipe,evaluare orală şi scrisă
a relației cu temperatura, evidențierea mișcării aerului și a
influenței vântului asupra norilor, evidențierea unor
interacțiuni între corpuri și a efectelor lor
XXII- 1.1 -observarea unor aspecte dinamice ale realității 2 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
INFLUENȚA
XXIII 1.Poluarea apei, a solului, a 3.2 înconjurătoare sau mai îndepărtate de mediul de viață imagini diverse, planşe cu medii de
OMULUI aerului cunoscut, prin vizionarea unor filme sau realizarea unor viaţă
ASUPRA jocuri de rol (de exemplu, despre mișcarea apei pe b. procedurale: conversaţia,
suprafața Pământului, despre modul în care căderea explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
MEDIULUI DE 2.Recapitulare. Evaluare apelor, vântul pot produce energie) problematizarea, învăţarea prin
VIAȚĂ sumativă - identificarea unor caracteristici ale corpurilor, descoperire, munca independentă,
fenomenelor, proceselor prin efectuarea unor experiențe jocul
simple (de exemplu: evidențierea diferențelor dintre diferite c. forme de organizare a
surse de apă, evidențierea mișcărilor apei pe suprafața colectivului: frontală, activitate
planetei, evidențierea schimbării stării de agregare a apei și individuală, în grup/ pe
a relației cu temperatura, evidențierea mișcării aerului și a echipe,evaluare orală şi scrisă
influenței vântului asupra norilor, evidențierea unor
interacțiuni între corpuri și a efectelor lor
- recunoașterea unor forme de poluare prin observații
realizate în natură, prin realizarea unor experiențe
demonstrative (de exemplu: plasarea în aer a unor
cartonașe albe unse cu vaselină și observarea elementelor
reținute de acestea)
- observarea efectului poluării asupra unor organisme prin
experiențe demonstrative (de exemplu: udarea periodică a
unei plante cu suc de lămâie simulând ploile acide)
- identificarea comportamentelor distructive ale omului față
de mediu prin jocuri de rol, simulări, chestionare (de
exemplu: chestionarea membrilor familiei, a prietenilor
asupra felului în care depozitează deșeurile)
XXIV- 1.Proprietăți ale corpurilor 1.2 - identificarea unor criterii de comparare a unor corpuri, 6 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
CORPURI -
XXIX (formă, culoare, lungime, 2.5 fenomene, procese din aceeași categorie (de exemplu: ,imagini diverse
PROPRIEĂȚI întindere) diverse proprietăți ale metalelor, diverse caracteristici ale b. procedurale: conversaţia,
2.Proprietăți ale corpurilor unor animale) explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
(masă, volum) -formularea de răspunsuri la întrebările primite din partea problematizarea, învăţarea prin
3.Stări de agregare (solid, lichid, colegilor de clasă descoperire, munca independentă
gaz) - identificare în funcție de - elaborarea unor materiale informative pentru ilustrarea c. forme de organizare a
formă și volum unor rezultate din demersul investigativ (de exemplu: afișe, colectivului: frontală, activitate
4.Proprietățile unor metale. desene, prezentări cu ajutorul noilor tehnologii) individuală, în grup/ pe
Utilizări echipe,evaluare orală şi scrisă
5.Interacțiuni dintre corpuri
(gravitațională, magnetică,
electrică, de contact - frecarea)
6.Magneți. Utilizări ale
magneților. Busola
XXX- 1.Efectele diferitelor interacțiuni 1.2 - identificarea unor criterii de comparare a unor corpuri, 2 a. materiale: caiet, fişe de lucru,
FORȚE ȘI
XXXI dintre corpuri (deformare, 2.5 fenomene, procese din aceeași categorie (de exemplu: planşă imagini diverse,
EFECTE mișcare) diverse proprietăți ale metalelor, diverse caracteristici ale b. procedurale: conversaţia,
2.Mișcare și repaus. unor corpuri) explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
Caracteristici ale mișcării -formularea de răspunsuri la întrebările primite din partea problematizarea, învăţarea prin
(distanță, durată, rapiditate) colegilor de clasă descoperire, munca independentă
- elaborarea unor materiale informative pentru ilustrarea c. forme de organizare a
unor rezultate din demersul investigativ (de exemplu: afișe, colectivului: frontală, activitate
desene, prezentări cu ajutorul noilor tehnologii) individuală, în grup/ pe
echipe,evaluare orală şi scrisă
XXXII- 1.Topire, solidificare, vaporizare, 1.2 - identificarea unor criterii de comparare a unor corpuri, 2 a. materiale:caiet, fişe de lucru,
TIPURI DE
XXXIII condensare 2.5 fenomene, procese din aceeași categorie (de exemplu: planşe cb. procedurale:,
TRANSFORM 2.Recapitulare finală.Evaluare diverse proprietăți ale metalelor, diverse caracteristici ale conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
ĂRI ALE finală unor animale) exerciţiul, problematizarea, învă
-formularea de răspunsuri la întrebările primite din partea ţarea prin descoperire, munca
MATERIEI colegilor de clasă independentă jocul
- elaborarea unor materiale informative pentru ilustrarea c. forme de organizare a
unor rezultate din demersul investigativ (de exemplu: afișe, colectivului: frontală, activitate
desene, prezentări cu ajutorul noilor tehnologii) individuală, în grup/ pe ecchipe