Sunteți pe pagina 1din 46

Universitatea Spiru Haret Bucureşti

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice,


Constanţa
Departamentul Științe Juridice

Teoria generala a dreptului


-note de curs-
an I

conf. univ.dr. ROXANA TOPOR


CUPRINS:

1. Noțiuni generale privind teoria generală a dreptului


2. Conceptul de drept
3. Conceptul de stat
4. Izvoarele dreptului
5. Sistemul dreptului
6. Norma juridica
7. Interpretarea normei juridice
8. Raportul juridic
9. Raspunderea juridica
10. Tehnica juridica
11. Realizarea dreptului
CURS I –NOŢIUNI GENERALE PRIVIND TEORIA
GENERALĂ A DREPTULUI

1.NOŢIUNEA DE TEORIA DREPTULUI


O teorie despre drept poate fi ştiinţifică şi generală în măsura în care reuşeşte
să facă abstracţie de particularităţile fiecărei ramuri de drept, pe de o parte, cât şi
de particularităţile naţionale ale dreptului în fiecare ţară.
Teoria generală a dreptului formulează cele mai generale categorii valabile
pentru ramurile ştiinţei juridice: norma juridică, sistem de drept, izvor de drept,
raport juridic, răspundere juridică etc.
Teoria dreptului nu trebuie înţeleasă ca o simplă trecere în revistă a normelor
şi instituţiilor juridice, ci ca o explorare în profunzime a conceptului de „ drept”,
dezvoltând elementul formal şi normativ al normelor.
În ţara noastră, în primele decenii ale secolului nostru, problemele generale
despre drept au fost studiate sub denumirea de enciclopedia dreptului. Termenul
enciclopedie este de origine elenă şi înseamnă „învăţământul în cerc” având
înţelesul unei ştiinţe care arată obiectul de studiu, sfera de probleme, prin care se
delimitează de alte ştiinţe.

2.SISTEMUL ŞTIINŢELOR JURIDICE


Ştiinţele juridico-istorice. Ele studiază dreptul în evoluţia lui istorică,
concretă, in mod cronologic. Din punct de vedere istoric, dreptul poate fi studiat in
general, fie pe anumite ramuri sau instituţii.
Studierea diferitelor concepţii care au existat de-a lungul istoriei cu privire la
drept formează obiectul unei discipline distincte: istoria doctrinelor juridice sau
istoria doctrinelor politico-juridice.
Ştiinţele juridice de ramură. Normele de drept reglementează diferite
categorii de relaţii sociale in forme specifice. Aceste forme, determinate de
particularităţile relaţiilor sociale pe care le reglementează, constituie criteriul
principal de diviziune a dreptului in mai multe ramuri, pe baza cărora se formează
ştiinţele juridice de ramură.
Fiecare dintre ramurile dreptului formează obiectul de studiu al unei
discipline juridice aparte, astfel încât fiecăreia dintre ele îi corespunde o ramură a
ştiinţei juridice.
3. FUNCŢIILE ŞTIINŢELOR JURIDICE

În general, demersul cunoaşterii ştiinţifice- demers realizat implicit la


nivelul fiecărei ştiinţe - presupune:
-descoperirea faptelor brute;
-fixarea faptelor brute ca date în limbajul specific (trecerea la faptele
ştiinţifice);
-elaborarea, în temeiul faptelor ştiinţifice, a ipotezelor şi teoriilor, a căror
veridicitate este verificabilă

Din acest demers se conturează cele două dimensiuni ale ştiinţei:


-dimensiunea descriptivă- stabilirea şi fixarea metodică a faptelor
ştiinţifice;
-dimensiunea teoretică- elaborarea de ipoteze şi teorii.

Funcţiile ştiinţelor juridice sunt :


-explicarea teleologic-normativă;
-implicarea teoretic-critică;
-universalitatea pragmatică (dacă ştiinţa este cunoaşterea metodică a
generalului, cum spunea Aristotel) şi dacă fiecare sistem naţional are aceleaşi note
fundamentale, cu particularităţile proprii, atunci o ştiinţă juridică realizează
universalitatea descripţiilor cu specificitatea descripţiilor ei cu specificitatea
criteriilor ei aplicative).

4. TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI ŞI LOCUL EI ÎN SISTEMUL


ŞTIINŢELOR JURIDICE

În "Teoria dreptului în sistemul ştiinţelor juridice" (Analele Universităţii


Bucureşti, 1991), Nicolae Popa subliniază că cercetarea fenomenului juridic nu
poate fi restrânsă nici la nivelul istoricităţii sale, nici la nivelul unei tratări de tip
particular- adică a formelor dreptului pozitiv, activ, în vigoare într-o anumită ţară,
ci trebuie realizată prin surprinderea aspectelor de generalitate, a constantelor
dreptului. Studiul conceptelor, categoriilor şi principiilor fundamentale ale
dreptului este realizat de Teoria generală a dreptului.

În cadrul Teoriei generale a dreptului sunt elaborate concepte precum:


dreptul (esenţa, conţinutul şi forma dreptului), norma juridică, izvorul de drept,
raportul juridic, tehnica juridică, răspunderea juridică, etc. Demersul fundamentării
acestor concepte prezintă ca punct iniţial datele furnizate de ştiinţele juridice de
ramură şi ştiinţele juridice istorice, asigurându-se astfel, la nivelul conceptelor
posibilităţi de identificare, delimitare, ordonare şi structurare a realităţii juridice.

Teoria generală a dreptului este ştiinţa juridică despre fenomenul dreptului şi


cercetează structurile, mecanismele sistemului de drept în care întâlnim aplicaţiile
conceptelor filozofice: fenomenul juridic, dreptul obiectiv, raporturile juridice,
conştiinţa juridică, ea valorifică diverse concepţii filozofice la nivelul unor domenii
ale acestora precum ontologia, epistemologia, antropologia, axiologia, etica. Ea
cuprinde ipoteze şi teorii competitive despre ceva determinat obiectul la care se
referă şi îl explică, ale cărei legi caută a le descoperi: fenomenul dreptului şi
celelalte componente ale fenomenului juridic (realităţii juridice).

5.METODE DE CERCETARE A ŞTIINŢELOR JURIDICE


Teoria generală a dreptului, fiind cea mai generală dintre ramurile ştiinţei,
are şi un rol metodologic. Teoria generală a dreptului, prin premisele pe care le
oferă celorlalte discipline juridice, asigură unitatea metodologică a cercetării
ştiinţifice in cadrul acestor discipline..
 Metode de cercetare
 Metoda istorică
 Metoda logică
 Metoda experimentală
 Metoda cantitativă
 Metode prospective
CURS 2- Conceptul de drept

CONCEPTUL DE DREPT

1.ETIMOLOGIA TERMENULUI „DREPT”


Etimologia cuvântului „drept” porneşte din limba latină, de la latinescul
directum, răspândit apoi în diverse limbi (droit în franceză, diritto în italiană).
Termenul „drept” poate fi înţeles în două sensuri, care reprezintă realităţi
distincte, şi anume sensul juridic şi sensul obiectiv.
Sensul juridic al termenului poate fi privit sub două aspecte şi anume sub
aspectul dreptului obiectiv şi al dreptului subiectiv.

2. ORIGINEA ŞI APARIŢIA DREPTULUI


Pentru studiul dreptului trebuie avută în vedere şi viziunea istorică, legată de
descifrarea originilor dreptului.
Ca instituţie ce derivă de la societate şi îşi găseşte suportul în relaţiile reciproce
dintre oameni, dreptul este indiscutabil legat de evoluţia generală a societăţii, de
particularităţile societăţii în diferitele trepte de dezvoltare istorică.
De-a lungul timpului, filozofii antici au dat o serie de definiţii dreptului, care
prezintă interes a fi cunoscute, întrucât dreptul, în oricare din înţelesurile care îi
sunt date, reprezintă o realitate atât de prezentă şi de activă în viaţa oamenilor,
încât în mod firesc, a constituit obiect de preocupare, de studiu şi de reflecţie
pentru gânditorii antici.
Raportând dreptul la realităţile şi cerinţele vieţii sociale, gânditorii antichităţii
au constatat că dreptul are, în primul rând, un rol social întrucât reglementează
relaţii sociale, potrivit unor reguli care fac posibilă convieţuirea socială, întrucât stă
la baza ordinii juridice în lipsa căreia liniştea socială nu poate fi concepută.

3. DREPTUL CA OBIECT DE STUDIU AL ŞTIINŢEI


Dreptul, conceput ca totalitate a normelor juridice impuse în societate, face
obiectul ştiinţei dreptului.
Ştiinţa reprezintă un sistem de cunoştinţe despre natură, societate şi gândire,
format în mod istoric şi care se dezvoltă pe baza practicii sociale.
Ştiinţa dreptului are mai multe subdiviziuni. Unele dintre acestea studiază
diferite grupuri de norme juridice care au un obiect comun (ştiinţa dreptului civil, a
dreptului penal, administrativ etc). Altele se referă la organizarea diferitelor organe
de stat (drept constituţional, drept administrativ). În normele de drept îşi găsesc
expresie şi elemente ale activităţii statale: elaborarea dreptului, aplicarea normelor
de drept, interpretarea lor.

4. CONSTANTELE DREPTULUI

Constatând dificultatea elaborării unei definiţii complete şi universal


acceptate a dreptului, urmare a diversităţii elementelor ce caracterizează acest
fenomen şi imposibilităţii cuprinderii lor într-o singură definiţie, juristul belgian
Edmond Picard introduce termenul generic de "constante" (permanenţe) ale
dreptului, prin care surprinde ceea ce exprimă elementul de esenţă a acestuia,
indiferent de evoluţia şi schimbările fenomenale care-l afectează. Acest termen a
fost preluat de mai toţi juriştii şi teoreticienii domeniului ( inclusiv de către Mircea
Djuvara în perioada interbelică).
CURS 3. CONCEPTUL DE STAT

1.NOŢIUNI GENERALE DESPRE STAT


Dreptul este strâns legat de stat. Aceste două fenomene politice se împletesc
atât de strâns încât nu pot fi separate unul de celălalt.
Cuvântul “stat” provine din limba latină de la cuvântul status.
Cuvântul stat are două laturi şi anume :
o organizaţia politică de pe un anumit teritoriu formată din diverse instituţii, în
care îşi desfăşoară activitatea reprezentanţii populaţiei: deputaţii, senatori,
funcţionarii publici şi diverse organe cum ar fi: parlament, guvern, etc.
o a doua latură a acestui sens ar fi teritoriul cu relieful lui locuit în majoritate
de o populaţie delimitat prin frontiere .

Definiţie: „Statul este o organizaţie politică formată din reprezentanţi ai


populaţiei de pe un anumit teritoriu, care sunt investiţi cu atribuţii de putere care
constau în posibilitatea de a putea lua decizii obligatorii, în numele întregii
populaţii, decizii concretizate în norme de drept sau în acte de aplicare a dreptului
care, dacă nu sunt respectate de bună-voie, sunt aduse la îndeplinire prin forţa de
constrângere". (Gh. Boboş)

Sau, M. Djuvara: "Statul reprezintă „suveranitatea unei populaţii numită


naţiune, aşezată pe un teritoriu", sau "autoritatea pe care o organizaţie publică o
deţine şi care-i dă libera facultate, de organizare şi de creare a dreptului pe
teritoriul respectiv".

Sintetic: statul este o putere organizată asupra unei populaţii, pe un anumit


teritoriu. (F. Ricaux).

2. CONSTANTELE STATULUI

Ca elemente universale şi perene ce caracterizează statul, constantele sunt


identificate în ambele accepţiuni ale noţiunii de stat.

Constantele statului în sensul istorico-geografic sunt: teritoriul, populaţia,


puterea publică.
Constantele statului în sens politico-juridic sunt :
- constituirea şi exercitarea puterii, a autorităţii ca "putere" sau "autoritate
publică";
- constituirea şi funcţionarea organelor statului pe principiul "separaţiei
puterilor";
- formele de guvernământ;
- structura fundamentală a organelor statului pe categorii-legislative,
executive, judecătoreşti;
- constante identificate în aparatul conceptual: sistem electoral,
parlament, guvern, ministere, lege, impozit etc.

3.TIPURI ŞI FORME DE STAT


Noţiunea de formă a statului este privită în literatura de specialitate ca fiind
formată din anumite elemente componente cum ar fi: forma de guvernământ,
structura de stat şi regimul politic.

Forma de guvernământ reprezintă raportul stabilit între organele de stat şi


procesul de constituire şi exercitare a puterii.
Structura de stat se referă la organizarea puterii de stat în funcţie de împărţirea
administrativ teritorială.
Regimul politic constituie pentru unii politologi un element al formei de stat iar
pentru alţii un element al sistemului politic.

4.TRĂSĂTURILE STATULUI
Din definiţia statului rezultă principalele trăsături ale statului, şi anume:
-este instituţia politică cu cel mai înalt grad de organizare şi structurare. Sub
acest aspect, statul are trei componente şi anume: puterea legislativă, puterea
executivă şi puterea judecătorească, toate acestea fiind organizate atât la nivel
central, cât şi la nivel local. Prin gradul său de organizare şi instituţionalizare,
diversificat pe orizontală şi verticală, statul asigură executarea, în principal, a
puterii politice în societate;
-constituie o organizaţie politică a unei comunităţi umane, pe raza unui teritoriu
delimitat prin frontiere stricte;
-are caracter suveran, prin faptul că reprezintă organizarea politică a unei
comunităţi umane, ca expresie a voinţei cetăţenilor;
-este o instituţie specializată, care asigură funcţionalitatea socială prin
contribuţii financiare ale cetăţenilor, care plătesc impozite;
-are un caracter istoric, apariţia sa fiind impusă de cerinţele dezvoltării sociale;
-are, de regulă, caracter naţional, cel puţin pentru epocile modernă şi
contemporană, întrucât reprezintă organizarea politică a unei naţiuni.
Prin trăsăturile sale, prin modul său de organizare, prin scopul său pentru care a
apărut, statul reprezintă principala instituţie a sistemului politic, căreia îi dă contur
şi consistenţă.

V.FUNCŢIILE STATULUI
Rolul statului ca principală instituţie de organizare şi conducere politică a
societăţii se realizează prin următoarele funcţii:
- legislativă -prin care autorităţile statului adoptă normele de conduită şi care
in ansamblul lor formează sistemul de drept;
- organizatorică(executivă)- prin care se realizează punerea în aplicare a
actelor normative, cât şi buna desfăşurare a serviciilor publice;
- judecătorească- prin care se soluţionează situaţiile litigioase care apar în
societate.

DREPTUL ŞI STATUL

1. STATUL DE DREPT
Statul de drept reflectă faptul că exercitarea puterii politice de către stat se face
în temeiul legilor, folosind numai forţa argumentelor logice şi legale, iar nu
argumentul forţei brutale şi ilegale.
Denumirea de „stat de drept” a fost sugerată de Montesquies în lucrarea sa
„Despre spiritul legilor”, în care a introdus o formulare rămasă celebră, şi anume:
„nimeni să nu fie constrâns să facă lucruri rele pe care legea nu te obligă şi să nu le
facă pe cele pe care legea le îngăduie”.
Statul de drept reprezintă în epoca contemporană o problemă de cea mai mare
importanţă teoretică şi practică, făcând atât obiectul unor ample studii teoretice, cât
şi al unor legiferări cuprinse în convenţii internaţionale. Dintre convenţiile
internaţionale pot fi amintite: Declaraţia universală a drepturilor omului, Convenţia
Europeană asupra drepturilor omului etc.

2. LEGĂTURA DINTRE STAT ŞI DREPT


Convieţuirea oamenilor în comun, în societate, a pus problema organizării lor, a
disciplinării relaţiilor dintre ei, în existenţa lor legată de anumite forme de
comunicare.
Între stat şi drept există o legătură foarte strânsă, o legătură de
complementaritate.
Statul, ca organizaţie politică, include în noţiunea sa şi dreptul, ca o parte
eficientă a activităţii sale. Dreptul este deci un instrument de lucru pe care îl
folosesc organele de stat, o formă de exprimare pe care o iau organele de stat.

3. TEORII DESPRE STAT ŞI DREPT

 Teoria dreptului natural


 Teoria sociologică
 Teoria normativistă
 Existenţialismul juridic
 Teoria statului de drept

V. EVOLUŢIA DREPTULUI ŞI STATULUI


1. DREPTUL ŞI STATUL ÎN CIVILIZAŢIA ŞI CULTURA DE TIP
ORIENTAL ANTIC
ÎN EGIPTUL ANTIC- primul legiuitor a fost Menes. El a publicat o lege care
interzicea luarea unui împrumut fără ca acesta să fie garantat printr-o mumie iar
aceasta nu putea fi îngropată până la restituirea împrumutului.
În sec. VIII i.e.n, apare un mare cod de legi elaborat de Bochoris, care era
format din 8 cărţi.
ÎN BABILON întâlnim fragmente ale unor coduri de legi sumeriene în care se
vorbeşte despre înfiere, furtul de femei, repararea prejudiciului cauzat etc. Cel mai
important monument legislativ al Babilonului îl constituie „ Codul legilor lui
Hammurabi” care numără în total 282 articole. Acest cod a urmărit să uşureze
situaţia ţăranilor liberi, să oprească procesul de pauperizare al ţăranilor şi
meşteşugarilor , să tempereze lăcomia cămătarilor şi prin toate aceste măsuri să
întărească orânduirea socială în Babilon.
În codul lui Hammurabi se prevăd măsuri severe pentru apărarea proprietăţii
asupra sclavilor. El se referă la diferite probleme juridice însă este departe de a fi
un cod complet şi sistematic.Unii istorici sunt de părere că legile lui Hammurabi
reprezintă mai mult o înregistrare şi o expunere a unor hotărâri judecătoreşti.
ÎN INDIA ANTICĂ se întâlnesc o serie de legi cum au fost: Codul legilor lui
Manu, Gautama, Narada, Apastamba.Cel mai important dintre acestea este Codul
legilor lui Manu ce reprezintă o bogată culegere de norme religioase, etice şi
juridice.
ÎN CHINA, din antichitate, cel mai vechi cod de legi este atribuit împaratului
legendar Mu, acesta fiind în special , un cod penal cuprinzând 3000 de articole.

2. DREPTUL ŞI STATUL ÎN CIVILIZAŢIA ŞI CULTURA GRECIEI


ANTICE
ÎN SPARTA la început a predominat dreptul nescris- obiceiul. In sec, IV î.e.n.
este semanlată apariţia unei legi în materie de proprietate care admitea donaţia şi
testamentul. Legea permitea donarea sau lăsarea prin testament a caselor şi a
parcelelor de pământ. Au început să apară apoi norme juridice cu caracter penal
care au prevăzut sancţiunile ce urmau a fi aplicate pentru săvârşirea unor
infracţiuni. Pedepsele erau diferite: amenzi băneşti, alungarea din localitate,
lipsirea de drepturi (atimia), aruncarea în prăpastie.
Organele de stat cele mai importante erau: Regalitatea, Sfatul bătrânilor,
Adunarea poporului, Efori, Armata.
ÎN ATENA, Dracon a fost cel ce a elaborat, pentru prima dată legi scrise în
anul 621 Î.E..N. Aceste legi se pare ca au fost mai mult o culegere de obiceiuri care
au luat o formă scrisă.
Legile lui Dracon erau deosebit de severe. Pentru marea majoritate a
infracţiunilor- uneori neînsemnată din punct de vedere al pericolului social se
aplică pedeapsa cu moartea. Cu toate acestea, în legile lui Dracon se intâlnesc şi
alte forme de pedepse: amenzi, pedepse infamante etc.

3. DREPTUL ŞI STATUL ÎN CIVILIZAŢIA ŞI CULTURA ROMEI


ANTICE
DREPTUL ROMAN
a) Prima lege scrisă a fost Legea celor XII table apărută în anul 450 î.e.n.
b) Edictele magistraţilor
c) Senatus
d) Un izvor important al dreptului roman au fost „ Constituţiile imperiale”, ele
reprezentau hotărâri ale împăratului şi începând cu sec. II capătă putere de lege.
e) Jurisprudenţa ( ştiinţa dreptului)
STATUL ROMAN
În ce priveşte statul roman, dezvoltarea lui poate fi împărţită în trei perioade:
a) Perioada regalităţii, anul 753 î.e.n.;
b)Perioada republicană, anul 509 î.e.n;
c)Perioada imperiului din anul 27 î.e.n. până la 565 era noastră.

4. DREPTUL ŞI STATUL ÎN CIVILIZAŢIA ŞI CULTURA EVULUI


MEDIU
Cel mai important izvor al dreptului în evul mediu l-a constituit cutuma. În
unele ţări au fost codificate o serie de cutume, pentru a da acestora un caracter mai
unitar. Asfel, in Franţa , întâlnim următoarele încercări de codificare: Marele
cutumiar al Franţei, Practica Forensis.
Mai târziu, cutumele au început să fie redactate în scris, juriştii francezi au
trecut la comentarea acestora, încercând să scoată în relief elementele lor comune.
În Germania feudală, dreptul cutumiar s-a caracterizat prin gruparea normelor
juridice în funcţie de categoria socială a persoanei căreia urma să i se aplice. În
1930, Eike von Repgau întocmeşte un cod care cuprinde obiceiurile pământului din
toate părţile răsăritene ale Saxoniei şi din alte regiuni.
CURS 4 IZVOARELE DREPTULUI

1. NOŢIUNEA DE IZVOR AL DREPTULUI


Noţiunea de „izvor” semnifică, în general, sursa ori originea unui lucru sau al
unui fenomen, dar în acelaşi timp, semnifică şi documentul, textul original, istoric,
ştiinţific etc pe care se întemeiază o anume judecată, o anume concluzie, o anume
susţinere ori opinie despre ceva pus în discuţie.
Izvoarele sau sursele dreptului sunt manifestări ale relaţiilor sociale care
generează norma juridică, indiferent de natura ei (de drept public sau privat).

2. CUTUMA CA IZVOR DE DREPT


Cutuma (tradiţia sau obiceiul) reprezintă unul dintre izvoarele formale cele mai
importante ale dreptului.
In studiul cutumei, ca izvor de drept, unii cercetători stabilesc două etape: prima
ar reprezenta studiul folclorului juridic şi a doua studiul obiceiurilor juridice care
există în evoluţia istorică a unei comunităţi etnice. Ambele etape alcătuiesc studiul
etnogeniei juridice.

3.DOCTRINA CA IZVOR DE DREPT


Prin doctrină înţelegem opiniile exprimate în ştiinţa juridică al cărei obiect este
studiul dreptului pozitiv. Oamenii de ştiinţă din domeniul dreptului deţin ponderea
esenţială în doctrină, deşi nu sunt singurii creatori de doctrină. Alături de ei există
opiniile exprimate în diferite moduri (note sau studii publicate, conferinţe), de către
practicieni.

4.JURISPRUDENŢA CA IZVOR DE DREPT


Noţiunea de jurisprudenţă are două sensuri: unul configurează activitatea de
aplicare a dreptului, înfăptuită de organele judiciare, indiferent de rolul şi locul pe
care îl ocupă într-o ierarhie legată în conformitate cu componenţele lor. Sunt în
acest sens creatoare de jurisprudenţă instanţele judecătoreşti, organele de
procuratură (prin soluţiile rămase definitive), hotărârile organelor jurisdicţionale.
În al doilea sens, prin jurisprudenţă înţelegem chiar ştiinţa dreptului. Este, fără
îndoială, un sens foarte larg care- pătruns în lexicul nostru din limba veche- nu mai
este de mult utilizat, ca atare, nici în doctrină şi nici în practica judiciară.
Jurisprudenţa este un izvor de drept formal, pentru că include experienţa
practică a organelor judiciare care aplică dreptul pozitiv şi, prin aceasta, îl probează
şi îi legitimează validitatea.

5.LEGEA CA IZVOR DE DREPT


Analizând problematica legii ca izvor de drept, trebuie să definim această
noţiune. Există un sens larg şi unul restrâns al conceptului de lege, după cum avem
în vedere numai actul pe care îl adoptă pe baza unei proceduri specifice,
Parlamentul (sens restrâns), sau este vorba de orice act cu putere obligatorie, de
orice act normativ (sensul larg al noţiunii).
Legea ca izvor de drept apare la romani ca un adevărat acord stabilit între
magistraţi şi popor (magiastratul propune, iar poporul acceptă propunerea făcută).
Dintre legi, ca izvoare ale dreptului pozitiv se distinge Constituţia, ca fiind cea
mai importantă lege în stat, în consecinţă şi legea fundamentală.

6.CONTRACTUL NORMATIV CA IZVOR DE DREPT


Printre izvoarele formale ale dreptului, majoritatea autorilor indică şi contractul
normativ.
CURS 5. SISTEMUL DREPTULUI

1. NOŢIUNEA DE SISTEM DE DREPT


Normele juridice reprezintă o anumită unitate în ansamblul lor, fiind legate între
ele şi grupate într-un sistem.
În cadrul acestei unităţi a dreptului, normele juridice se repartizează, după
diferite criterii, în grupe distincte, cunoscute sub denumirea de instituţii juridice şi
ramuri de drept.
Sistemul de drept este deci unitatea dreptului şi diviziunea lui în anumite părţi
interdependente- ramuri de drept şi instituţii juridice.

2.INSTITUTIA JURIDICA– cuprinde totalitatea normelor juridice care


reglementează o anumită categorie aparte de raporturi juridice.
3. RAMURA DE DREPT- cuprinde o grupare mai largă de norme şi instituţii
juridice, care sunt legate între ele prin obiectul lor comun, prin anumite principii
comune care stau la baza lor.
RAMURILE DE DREPT
 Dreptul constituțional – ramură de drept public care cuprinde norme
juridice și instituții juridice , care reglementează relațiile sociale privind
organizarea și exercitarea puterii de stat .Izvorul principal al acestei ramuri
este Constituția.
 Dreptul administrativ- ramură de drept public care cuprinde norme juridice
și instituții juridice, care reglementează organizarea și funcționarea la nivel
central și local,a puterii executive a statului.
 Dreptul penal – ramură de drept public ca totalitate de norme și instituții
juridice, care stabilesc infracțiunile și pedepsele .Izvorul principal al acestei
ramuri este Codul penal.
 Dreptul procesual penal este o ramură a dreptului public,ca o totalitate de
norme și instituții juridice care reglementează urmărirea penală,examinarea
cauzelor în instanțele judecătorești și statului juridic al participanților.
 Dreptul civil- este o ramură fundamentală de drept privat care cuprinde
norme și instituții juridice și care reglementează relațiile sociale patrimoniale
și nepatrimoniale.
 Dreptul procesual civil – este o ramură de drept privat ca totalitate de norme
și instituții juridice, care reglementează ordinea examinării cauzelor civile,în
instanțele judecătorești.Izvorul principal este Codul Procesual Civil.
 Dreptul familiei – este o ramură de drept privat ca totalitate de norme și
instituții juridice care reglementează relațiile familiale,cele de
rudenie,adopție, și actele de stare civilă.
De regulă ramurile de drept sunt exprimate în coduri de legi total sau
parțial .
 Dreptul muncii este ramura dreptului mixt care reglementează relaţiile
sociale de muncă şi cele conexe de plasare în câmpul muncii, privind
protecţia muncii, privind jurisdicţia muncii, ş.a. Izvorul principal al acestei
ramuri este Codul muncii.

4.DIVIZIUNEA DREPTULUI ÎN DREPT PUBLIC ŞI DREPT PRIVAT

O diviziune importantă a dreptului, a cărui origine se află în dreptul roman, o


constituie împărţirea în dreptul public şi dreptul privat.
Potrivit unui text al lui Ulpian, dreptul public se referă la organizarea statului,
iar dreptul privat se referă la interesul fiecăruia.
Dreptul public are drept obiect normele care se ocupa cu organizarea statului si
a autoritatilor publice, cu raporturile dintre stat si cetateni, precum si cu actele
facute de persoanele investite cu atributii speciale legate de realizarea unor interese
generale, publice.
Dreptul privat cuprinde raporturile private dintre cetatenii aceluiasi stat.
CURS 6. NORMA JURIDICĂ

1. DEFINIŢIA ŞI TRĂSĂTURILE NORMEI JURIDICE


Orice activitate socială se desfăşoară pe baza unor reguli. Între oameni există o
multitudine de relaţii de o extremă divesitate şi care, în totalitatea lor formează
ceea ce poartă denumirea de viaţă socială.
Dacă activitatea omenescă nu afectează interesele legitime ale altei persoane,
acestă activitate este licită, toate celelalte activităţi fiind ilicite.
Regulile de conduită care delimitează sfera activităţii fiecăruia şi care, prin
conţinutul lor, fac posibilă realizarea activităţilor licite ale tuturor celorlalte
persoane, poartă denumirea de norme juridice.
Normele juridice prescriu conduita tipică pe care oamenii au obligaţia să o
urmeze, stabilesc drepturile şi obligaţiile fiecărui subiect de drept, al unui raport
social, anume în mod generic şi în forme lui tipică.
Normele de drept reglementeză numai conduita voliţională a oamenilor, iar nu
şi faptele independente de voinţa lor, cum ar fi cele determinate de imperative
vitale ori biologice.

TRĂSĂTURILE NORMELOR JURIDICE


Fiind o parte integrantă a normelor sociale, normele juridice se adresează
conduitei umane.
Ele reprezintă reguli de conduită ce sunt instituite sau sancţionate de stat, a
căror aplicare este asigurată prin conştiinţa juridică, iar la nevoie prin forţa de
constrângere a statului.
A. Normele juridice au un caracter general
B. Normele juridice au un caracter volitiv
C. Normele juridice pot să prevadă naşterea unor efecte juridice
D. Normele juridice se pot realiza, în viaţa practică, numai trecănd prin conştiinţa
oamenilor, întrucat conduita este subordonată voinţei lor. De aceea persoanele care
nu pot sa-si dea seama de actiunile lor, din cauza varstei (minori sub 12 ani) sau
datorita faptului ca discernamantul lor este afectat de o boala mintala, nu poarta
raspundere juridica pentru faptele săvârşite.
E. Normele juridice se aplică, la nevoie, prin forţa de constrângere a
statului

2. STRUCTURA NORMEI JURIDICE


Pentru a fi clară, norma juridică trebuie să aibă acea structura logico-juridică, şi
tehnico-juridică din care sa rezulte la care împrejurări se referă, ce conduită se
prevede în acele împrejurări şi care sunt consecinţele juridice ale nerespectării
conduitei umane.
Norma juridică are de regulă trei componente: ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea.

IPOTEZA- este acea parte a normei juridice care prescrie condiţiile în care
urmează să se aplice dispoziţia.
DISPOZIŢIA- Este partea cea mai importantă a normei juridice şi se referă la
conduita prescrisă pe care trebuie să o urmeze cei cărora li se adresează. În funcţie
de conduita prescrisă, dispoziţiile pot fi:
-dispoziţii onerative cele care prevăd obligaţia de a savârşi anumite acţiuni;
-dispoziţii prohibitive cele care interzic săvârşirea unor acţiuni;
-dispoziţii permisive care nu impun nici nu interzic săvârşirea unei acţiuni, ci
lasă la latitudinea părţilor să aleaga conduita pe care doresc să o urmeze;
-dispoziţii de recomandare prevăd o anumită conduită pe care statul o
recomandă organizaţiilor obşteşti;
-dispoziţii de stimulare
SANCŢIUNEA- este acel element al normei juridice care precizează urmările
nerespectării dispoziţiei.
După natura lor sunt:
- sancţiuni penale (privaţiunea de libertate, munca corecţională, amenda,
interdicţia de a exercita anumite profesii etc);
- sancţiuni civile- constau în despăgubiri impuse celui care răspunde pentru
producerea unei pagube, sau repunerea în drepturi, executarea în natură,
anularea actului ilicit s.a;
- sancţiuni administrative –care se aplică mai ales celor care săvârşesc
contravenţii,cele mai frecvente finnd amenzile;
- sancţiuni disciplinare se referă mai ales la abaterile de la disciplina muncii
(mustrarea, avertismentul, transferul, desfacerea contractului de munca),.
După gradul de determinare: distingem sancţiuni determinate şi relativ
determinate, alternative şi cumulative.
-determinate- sunt acele sancţiuni formulate precis si care nu pot fi micşorate
sau mărite de organele de aplicare;
-relativ determinate- se stabilesc în limitele şi maximele, sancţiunea corectă
urmând să o stabilească organele de aplicare;
-alternative dau posibilitatea organului de aplicare să aleagă între două sau
mai multe sacţiuni: închisoare sau amendă. De exemplu: „Lipsirea de libertate a
unei persoane în mod ilegal se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 7 ani.” (art.
205 Cod penal);
-cumulative stabilesc mai multe feluri de sancţiuni care se aplică, în mod
obligatoriu pentru săvârşirea unei infracţiuni, pentru săvârşirea unei fapte.

III.CLASIFICAREA NORMEI JURIDICE


În ştiinţa juridică, normele de drept sunt clasificate în categorii diferite în
funcţie de diverse criterii cum ar fi:
1.-obiectul reglementării juridice;
2.-forţa juridică;
3.-caracterul conduitei pe care norma juridică o prescrie;
4.-gradul de precizie sau modalităţile de construire a ipotezei ori dispoziţiei.
Aceste clasificări au importanţă practică, întrucât cunoaşterea caracterului
normei face posibilă aprecierea conduitei omeneşti în raport cu dispoziţia legală,
uşurând totodată stabilirea legăturilor între diferite texte de lege, care se
completează unele pe altele.
1.După obiect normele juridice se clasifică în:
- diferite ramuri şi instituţii: drept constituţional, drept civil, drept penal etc.
1. După forţa juridică:
-legile constitutionale;
-legile organice;
- legile ordinare.
2. După caracterul conduitei pe care norma juridică o prescrie:
-onerative, sunt cele care stabilesc în mod expres obligatia de a fi săvârşit
anumite activităţi;
-prohibitive, interzic săvârşirea unor acţiuni, acest caracter avându-l majoritatea
normelor de drept penal;
- permisive, sunt cele care nici nu impun şi nici nu opresc de la savarsirea
anumitor acţiuni, ci acordă persoanelor posibilitatea ca singure să-şi determine
conduita într-un fel sau altul cu respectarea normelor de ordine publică.
4. După gradul de precizie sau modalităţile de construire a ipotezei ori
dispozitiei:
- norma de trimitere: este aceea normă juridică care nu apare în mod complet,
în acelaşi act normativ, ci se face trimitere la dispoziţii cuprinse şi în alte acte
normative;
- normele în alb: sunt acele situaţii când elementele constitutive ale unei
reguli de conduită nici nu sunt precizate, stabilindu-se printr-un act normativ ca in
viitor asemenea acte vor fi elaborate.

.ACŢIUNEA NORMELOR JURIDICE

1. ACŢIUNEA NORMELOR JURIDICE ÎN TIMP


Normele de drept produc efecte juridice în perioada în care sunt în vigoare.
Aplicându-se numai la fapte care se petrec în timpul cât sunt în vigoare, ele nu sunt
nici retroactive, nici ultraactive, respectiv nu se aplică faptelor petrecute înainte de
intrarea lor în vigoare, nici celor petrecute după ieşirea lor din vigoare.
Norma de drept, fiind un comandament adresat conduitei umane, permiţând sau
prohibând anumite acţiuni, nu se aplică trecutului, nu se poate impune nimănui să
se supună unei legi care nu există. Nimeni nu poate fi învinuit că a săvârşit o faptă
care nu era prohibită, ci dimpotrivă, era admisă la data săvârşirii ei.
În principiu, actele normative, în ţara noastră, intră în vigoare în momentul
publicării lor în Monitorul Oficial al României. De multe ori, în actele normative
publicate se indică în mod expres data la care ele intră în vigoare .
Legea produce efecte numai asupra faptelor petrecute după intrarea ei în
vigoare. Acest principiu îşi găseşte explicaţia în faptul că oamenii, pentru a-şi
coordona conduita cu prevederile legii, trebuie să cunoască mai întâi prevederile ei.
Uneori se admite ca unele dispoziţii normative să fie aplicate cu efect retroactiv,
adică şi asupra unor fapte care s-au petrecut înainte de intrarea în vigoare a legii.
În legislaţia românească, aceste cazuri sunt urmatoarele :
a) legea penală mai blândă;
b) prevederea expresă că legea se aplică şi unor fapte petrecute anterior;
c) legile interpretative.
Actul prin care încetează existenţa unor norme juridice se numeşte abrogare.
Abrogarea poate fi expres-directă, când într-un act normativ se arată în mod
expres ca un altul superior sau anumite articole ale lui se abrogă.
Abrogarea poate fi expres-indirectă, când legea nouă se mărgineşte să
menţioneze că dispoziţiile anterioare, contrare prevederilor ei, se abrogă, fără a se
menţiona în mod direct actul normativ ce se abrogă sau articolele lui.
Abrogarea mai poate fi tacită, când actul normativ sau noile acte normative nu
abrogă în mod expres pe cele vechi, dar prin regulile pe care le prescriu se abat de
la vechea reglementare. Abrogarea tacită (implicită) este şi ea o manifestare de
voinţă a organelor care emit acte normative, exprimată printr-un act normativ
corespunzător. Acest act normativ va fi considerat act de abrogare, chiar dacă nu
cuprinde nici o clauză expresă de abrogare, dat fiind că o lege posterioară
desfiinţează orice altă contrară, dacă aceasta este anterioară.
În toate legislaţiile se găsesc şi legi a căror acţiune în timp este dinainte
stabilită. Acesta este cazul legilor temporare.
Atunci când caracterul lor vremelnic este determinat de o dată fixă, acestea
poarta numele denumirea de legi cu termen. Actele normative cu termen se
elaborează, de regulă, atunci când se poate prevedea cu precizie durata de timp
necesară aplicării actului normativ respectiv.
O altă formă de încetare a acţiunii în timp a normelor juridice o constituie
desuetitudinea. Ea a acţionat în mod expres faţă de acele norme juridice ce
reglementau relaţiile sociale, care, datorită schimbărilor social-economice
intervenite, nu mai aveau teren de aplicare, fără ca ele să fie abrogate , nici expres,
nici tacit.
În mod excepţional, întâlnim cazuri în care anumite acte normative
ultraactivează, respectiv se aplică chiar după ieşirea lor din vigoare. De exemplu
codul nostru penal prevede ca legea penală temporară se aplică infracţiunea
săvârşită în timpul când era în vigoare, chiar dacă fapta nu a fost urmarită sau
judecată în acel interval de timp.
Noul Cod penal nu aduce modificări de fond în privinţa regimului legii
temporare, dar include o definiţie a acesteia, preluând astfel la nivel legislativ
definiţia cu care doctrina opera şi sub imperiul Codului penal anterior.
Astfel, potrivit art. 7 alin.2 N.C.p., legea penală temporară este legea
penală care prevede data ieşirii ei din vigoare sau a cărei aplicare este
limitată prin natura temporară a situaţiei care a impus adoptarea sa.
Noţiunea de lege penală temporară, aşa cum este definită de textul citat,
acoperă două categorii de legi penale: legea penală temporară propriu-zisă şi
legea penală excepţională. Suntem în prezenţa unei legi temporare propriu-zise
atunci când legea în cauzăare prevăzut explicit, din chiar momentul adoptării
sale, momentul ieşirii din vigoare. Legea penală excepţională este adoptată
în împrejurări excepţionale (stare de asediu, stare de urgenţă, calamităţi naturale
etc.) iar durata aflării ei în vigoare coincide cu perioada cât se menţine această
stare. În acest caz caracterul temporar rezultăşi din conţinutul expunerii de
motive, unde se face referire la împrejurarea care a determinat adoptarea
legii în cauză.
Potrivit art. 7 alin.1 N.C.p. (art. 16 C.p.), legea penalătemporară se aplică
infracţiunii săvârşite în timpul cât ea se afla în vigoare, chiar dacă fapta nu
a fost urmărită sau judecată în acest 30interval de timp. În consecinţă, chiar
dacă legea sub imperiul căreia se judecă infracţiunea ar fi mai favorabilă, ea
nu va fi aplicabilă în speţă, infracţiunea fiind sancţionată potrivit legii
temporare sub imperiul căreia a fost comisă.
Având în vedere, pe de o parte, faptul că data ieşirii dinvigoare a legii
este dinainte cunoscută, iar pe de altă parte, împrejurarea că, de regulă,
aceste legi rămân în vigoare o perioadăscurtă de timp, în absenţa
posibilităţii de aplicare ultraactivă, dispoziţia legală în cauză nu ar mai
apuca să fie niciodată aplicată.
Ultraactivitatea este necesară în acest caz şi datorită faptului că în cele
mai multe cazuri legea penală temporară instituie un tratament sancţionator agravat
sau incriminează noi fapte, astfel că legea care succede legii temporare ar fi mai
favorabilă.

2. ACŢIUNEA NORMELOR JURIDICE ÎN SPATIU

Problema care se ridică în legătură cu aplicarea normelor juridice în spaţiu este


aceea de a şti dacă ele se aplică tuturor persoanelor ce se găsesc pe un anumit
teritoriu, indiferent dacă sunt sau nu cetăţeni ai ţării respective şi dacă ele se aplică
sau nu unor fapte săvârşite în afara teritoriului ţării. În această ordine de idei, o
mare importanţă o are stabilirea sensului exact al noţiunii de teritoriu.
Noţiunea de teritoriu are în domeniul dreptului o altă semnificaţie decât
noţiunea geografică de teritoriu. În acest sens, prin teritoriu se înţelege, în afara
întinderilor de uscat şi apă, şi spaţiul înconjurător ( subsolul şi spaţiul aerian)
asupra căruia un stat îşi exercită suveranitatea.
În doctrina juridică romană navele şi aeronavele nu intră în cadrul noţiunii
juridice de teritoriu. Faptele săvârşite pe o navă sau aeronavă romană sunt socotite
ca fapte săvârşite pe teritoriul ţării, ca urmare a extinderii efectului legii noastre
naţionale, iar nu a extinderii noţiunii de teritoriu.
În noţiunea de teritoriu, în sens juridic, sunt cuprinse următoarele elemente: o
suprafaţă terestra, apele interioare, marea teritoriala, precum şi subsolul şi spaţiul
aerian corespunzător acestora. Limitele teritoriului sunt cele indicate prin frontiere
de stat. Frontiera terestră este delimitată prin borne, movile de pământ, diverse
semne naturale, şi desparte uscatul dintre două state.
În cazul în care frontiera o formează o apa curgătoare sau stătătoare statele
stabilesc, prin convenţii bilaterale, modul în care-şi vor exercita suveranitatea. În
lipsa unor convenţii, care să reglementeze această problemă, fiecărui stat îi aparţine
o porţiune care să determine, în cazul apelor curgătoare după linia celei mai mari
adâncimi, iar in cazul apelor stătătoare după linia mediană. În situaţia în care două
state sunt legate între ele prin poduri, frontiera se stabileşte la mijlocul podului. În
cazul mării teritoriale, frontiera o constituie linia exterioară a acesteia.
Frontierele aeriene sunt precizate cu ajutorul unor linii perpendiculare ce
pornesc de pe frontierele terestre sau acvatice în sus, până la limita inferioară a
spaţiului cosmic.
Frontierele de stat sunt inviolabile ca şi teritoriul statului, iar regimul lor juridic
se stabileşte prin acte interne sau convenţii internaţionale încheiate între ţările
limitrofe.
Principalele cazuri de neaplicare a legii unei ţări asupra tuturor persoanelor de
pe teritoriul său sunt : imunitatea diplomatică, statul juridic al consulilor, regimul
juridic al unor categorii de străini.
Imunitatea diplomatică constă în exceptarea unor persoane care exercită
anumite activităţi diplomatice de la jurisdicţia statului străin pe teritoriul căruia se
găsesc

3. ACŢIUNEA LEGII ASUPRA PERSOANELOR


Există două principii care stau la baza acestei noţiuni:
 Principiul personalităţii normelor juridice;
 Principiul egalităţii tuturor persoanelor în faţa normelor juridice şi a
autorităţilor.
Principiul personalităţii normelor juridice –înseamnă ca toate persoanele fizice
şi juridice, aflate pe teritoriul unui stat, trebuie să respecte regulile juridice din acel
stat dar, în acelaşi timp, se află sub protecţia juridică a sistemului de drept al ţării
respective.
În ceea ce priveşte statutul persoanei fizice principiul este acela că se aplică
legea sa naţională, „afară numai dacă prin dispoziţii speciale nu s-a prevăzut
altfel”, potrivit art. 11 Lg. 105/1992 cu privire la raporturile de drept internaţional
privat.
Principiul egalităţii tuturor persoanelor în faţa normelor juridice şi a
autorităţilor- acest principiu este consacrat în Constituţia României la art. 14 alin.
1, unde se prevede că „cetăţenii sunt egali în faţa legii, şi a autorităţilor publice,
fără privilegii sau discriminări”.
De aceleaşi reglementări se bucură atât cetăţenii străini, cât şi apatrizii care
locuiesc în România (art. 18 alin. 1 Constituţie).
Cu privire la persoanele juridice Lg. 105/1992 prevede că: „persoana juridică
străină, recunoscută în România îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul ţării în
condiţiile stabilite de legea română referitoare la exercitarea activităţilor
economice, sociale, culturale sau de altă natură”.
Cu privire la străini regimului naţional i se alătură alte două regimuri:
o Regimul special-care constă în acordarea, pentru categorii determinate de
cetăţeni străini a unor drepturi care sunt convenite prin convenţii
internaţionale sau sunt prevăzute ca atare în legislaţia statului respectiv.
o Regimul clauzei cele mai favorizate care constă în acordarea pentru
cetăţeanul străin a unor drepturi care nu pot fi mai restrânse decât drepturile
pe care acel stat le acordă cetăţenilor aparţinând altor state.
CURS 7. INTERPRETAREA
NORMELOR JURIDICE
Normele juridice, pentru a-şi atinge scopul în vederea căruia au fost elaborate
este necesar să fie respectate de către cei a căror conduită o reglementează.
Pentru a putea fi respectate sau aplicate, este necesară recunoaşterea lor,
înţelegerea conţinutului lor care se dezvoltă în cadrul procesului de interpretare.
Interpretarea dreptului reprezintă o operaţiune logico-raţionala care tinde la
lămurirea sensului, a înţelesului legii ori a altui act normativ pentru stabilirea
conţinutului acestuia.
Interpretarea se referă în general la acte normative scrise.
Necesitatea interpretării normelor juridice decurge şi din faptul că, în redactare
lor, se foloseşte o exprimare concisă, legiuitorul concentrând la maximum ideile pe
care vrea să le exprime. De aici decurge sarcina organelor de interpretare de a
dezvălui, în procesul interpretării, conţinutul real al normei, întreaga gamă de
situaţii pe care legiuitorul a avut-o în vedere la redactarea ei. Cu cât reglementarea
cuprinsă în norma juridică este mai minuţioasă, cu cât are în vedere o diversitate de
elemente, cu atât problemele interpretării sunt mai puţine.

1.INTERPRETAREA OFICIALĂ- este acea interpretare făcută de un organ


de stat sau de către o organizaţie obştească împuternicită să facă acte de aplicare a
normelor juridice.
2. Interpretarea neoficială este interpretarea făcută de către oamenii de ştiinţă,
cercetători în domeniu dreptului, cadre didactice universitare, în diferite
împrejurări cum sunt: pledoarii, conferinţe, monografii, articole, etc. în care se fac
afirmaţii de ordin ştiinţific cu privire la conţinutul normelor juridice.
3.METODE DE INTEPRETARE A NORMELOR JURIDICE
Prin metode de interpretare înţelegem totalitatea procedeelor folosite pentru
descoperirea conţinutului prevederilor normelor juridice în scopul aplicării lor la
cazuri concrete.
a) METODA GRAMATICALĂ
b) METODA SISTEMATICĂ
c) METODA ISTORICĂ
d) METODA LOGICĂ
e) METODA ANALOGICĂ
A. Metoda gramaticala
Metoda gramaticala, are ca obiect stabilirea sensului
coman­damentului cuprins in norma juridica prin analiza gramaticala (sintactica si
morfologica) a textului normei juridice. lnterpretul va stabili sensul cuvintelor,
modul de folosire a acestora in text, daca legiuitorul le foloseste in acceptiunea lor
comuna sau intr-o acceptiune specific juridica.

B. Metoda sistematica
Metoda sistematica, priveste modalitatea de stabilire a sensului normei
juridice prin incadrarea sa in economia actului normativ din care face parte sau
prin raportarea sa la economia altor acte normative.
Norma juridica nu exista izolat, rupta de alte norme juridice. Ea este
parte componenta a unui sistem – a unei institutii, a unei ramuri si, deci, a
sistemului de drept. Caracteristica fundamentala a sistemului de drept consta in
faptul ca el exista prin fidelitate fata de propriile sale norme.

C. Metoda istorica
Metoda istorica, urmareste sa explice intelesul normei juridice prin luarea
in consideratie a ceea ce se cheama occasio legis imprejurarile social-juridice care
au stat la baza elaborarii si adoptarii legii.
In cazul interpretarii istorice se poate recurge, de asemenea, la compararea
reglementarii actuale cu reglementarile anterioare in materie, la evocarea
principiilor de drept si chiar la sentimentul de echitate prezumat in fiecare norma
de drept. Utilizand aceasta metoda, interpretul va putea desprinde motivul practic
care a inspirat o anumita reglementare, scopul reglementarii, mijloacele normative
pentru atingerea scopului etc.

D. Metoda logica
Metoda logica, este cea mai larg intalnita intre procedeele de interpretare a
normei juridice.
Ea implica aprecieri rationale, realizate prin operatiuni de genera­lizare,
de analiza logica a textului normei juridice, de analogie etc., prin aplicarea legilor
logicii formale.
CURS 8. RAPORTUL JURIDIC

1. DEFINIŢIA ŞI TRĂSĂRURILE RAPORTULUI JURIDIC


Normele juridice, reglementând conduita oamenilor, determină uneori
formarea de raporturi, întrucât conduita unei persoane se exteriorizează prin
acţiunile sau inacţiunile ei faţă de alte persoane, faţă de organele de stat.
Conduita umană prescrisă de o normă devine realitate atunci când se
concretizează într-un raport social stabilit între anumite persoane care dispun de
drepturi şi obligaţii ce le sunt conferite de normele juridice.
Raporturile sociale care sunt reglementate de norme juridice devin raporturi
juridice.
Pentru apariţia unui raport juridic sunt necesare două condiţii: norma juridică
şi faptele juridice.

ELEMENTELE RAPORTULUI JURIDIC


Sub aspect structural raportul juridic este alcătuit din trei părţi şi anume:
-subiectele raportului juridic;
-conţinutul raportului juridic;
-obiectul raportului juridic.

2.SUBIECTELE RAPORTULUI JURIDIC


Din caracterizarea raportului juridic ca raport social rezultă că subiectele
raportului juridic sunt fie oamenii luaţi în mod individual fie grupaţi în anumite
organizaţii.
Pentru încheierea unui raport juridic sunt necesare cel puţin două persoane. În
cadrul unui raport juridic subiectele sunt titulare de drepturi şi obligaţii.
Persoana fizică- în principiu subiecte ale raportului juridic sunt cetăţenii unui
stat. Ei intră în cele mai diferite raporturi juridice: de familie, de proprietate etc.
Capacitatea de folosinţă-1 reprezintă aptitudinea unei persoane de a dobândi
drepturi şi obligaţii.
Capacitatea de exerciţiu-2 reprezintă aptitudinea unei persoane de a-şi exercita
drepturile şi de a-şi asuma obligaţiile.
Subiectele colective ale raportului juridic

1
Art. 34 Cod civil
2
Art. 41 Cod civil
1. Statul- statul este o noţiune cu un grad mare de abstractizare, statele fiind
subiecte de drept în cadrul unor raporturi de drept constituţional.
2. Organele de stat- pot apărea ca subiect de drept mai ales în dreptul
constituţional şi administrativ, sau de drept procesual penal şi civil.
3. Unităţile administrativ teritoriale- judeţul, municipiul, sectorul, oraşul.
4.Instituţiile de stat- prin instituţii de stat se înţeleg acele unităţi care desfăşoară
o activitate cu caracter neeconomic şi care sunt finanţate din bugetul statului.
1. Persoana juridică- fiind acea entitate care întruneşte cumulativ trei condiţii şi
anume: patrimoniu, organizare de sine stătătoare şi scop

3.CONŢINUTUL RAPORTULUI JURIDIC


Subiectele raportului juridic sunt legate între ele prin drepturi şi obligaţii care
împreună formează conţinutul raportului juridic.
În unele raporturi, o parte este titulară de drepturi şi altă parte este titulară de
obligaţii- acestea sunt raporturi juridice simple, contractul de împrumut.
În alte raporturi, ambele părţi sunt titulare atât de drepturi, cât şi de obligaţii-
raporturi juridice complexe: contractul de vânzare-cumpărare.

4. OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC


În general în teoria generală a dreptului se susţine ca obiect al raportului
juridic este acea acţiune sau acea conduită asupra căreia sunt îndreptate drepturile
subiective şi obligaţiile participanţilor la raportul juridic. Obiectul este însăşi
acţiunea la care se referă conţinutul.
Părerea cea mai frecvent întâlnită este aceea că obiectul raportului juridic constă
în: lucrurile materiale, conduita umană, anumite valori personale nepatrimoniale
etc.

SUBIECTELE DE DREPT

1. PERSOANA FIZICĂ
La temelia dreptului privat a rămas şi trebuie să rămână individul şi acel drept
individual; individul este omul, iar omul pentru ştiinţa dreptului înseamnă
persoana.
Normele juridice reglementează statutul legal al omului în calitatea sa de
persoană, căreia îi aparţine orice drept.
Dispoziţiile legale referitoare la teoria persoanei fizice sunt risipite în diferite
acte normative, în lumina cărora explicarea omului luat individual este relativ
simplă.
Dreptul şi subiectele de drept sunt noţiuni distincte, dar strâns legate între
ele; subiectele de drept nu pot exista fără normă juridică, iar norma juridică apare
ca opera unor subiecte de drept.

CAPACITATEA JURIDICĂ
Calitatea de subiect de drept şi capacitatea juridică sunt strâns legate deoarece
subiectul de drept nu poate exista fără capacitate juridică.
Definiţie: Capacitatea juridică este definită ca fiind acea aptitudine generală şi
abstractă a subiectelor de drept de a avea şi exercita drepturi şi de a avea şi
asuma obligaţii.
Capacitatea juridică este alcătuită din capacitatea de folosinţă şi capacitatea de
exerciţiu.

2. PERSOANA JURIDICĂ
În legislaţia românească nu avem o definiţie expresă a noţiunii de persoană
juridică, dar doctrina a definit persoana juridică ca fiind acel colectiv de drept
(entitate) care întruneşte cumulativ trei condiţii: scop, patrimoniu şi organizare de
sine stătătoare.

Elemente constitutive
 Scopul sau obiectul de activitate propriu reprezintă raţiunea de a fi a
persoanei juridice.
 Patrimoniul este definit ca totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut
economic; patrimoniul este alcătuit din două părţi partea activă (drepturile) şi
partea pasivă (obligaţiile).
 Organizarea de sine stătătoare constă în alcătuirea ca un tot unitar ori
structurarea, compartimentarea subiectului de drept respectiv.

Atribute de identificare
Identificarea persoanei juridice constă în individualizarea acestui subiect de
drept în cadrul raporturilor juridice.
Enumerare: sediul, naţionalitatea, denumirea, contul bancar, telefonul, faxul,
firma.

Înfiinţarea persoanei juridice


Persoanele fizice se pot înfiinţa în persoane juridice conform legii, cu
respectarea condiţiilor de fond şi de formă.
Reglementarea legală a modurilor de înfiinţare a persoanelor juridice este
prevăzută în Codul Civil.
Aceste moduri de înfiinţare sunt:
a) prin act de dispoziţie a organului de stat competent;
b) prin act de înfiinţare autorizat;
c) prin act de înfiinţare recunoscut;
d) prin alt mod reglementat de lege.
CURS 9. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ
1. NOŢIUNEA RĂSPUNDERII JURIDICE
În societatea contemporană răspunderea socială primeşte o semnificaţie
deosebită.
Răspunderea socială îmbracă diferite forme astfel se poate vorbi de o
răspundere politică, juridică, morală, etică şi civilă.
Specificul răspunderii juridice, în comparaţie cu celelalte forme ale răspunderii
sociale, constă în faptul că ea se referă la obligaţia de a răspunde pentru încălcarea
normei de drept.
Nici un text de lege nu defineşte răspunderea juridică şi nici vreuna dintre
formele ei. Legiuitorul stabileşte numai condiţiile în prezenţa cărora persoana
fizică sau juridică poate fi trasă la răspundere.
În literatura juridică din ţara noastră, răspunderea juridică a fost definită de I.
Gliga ca fiind „o situaţie juridică specifică aplicării constrângerii de stat atrasă de
încălcarea sau nerespectarea normelor juridice în vigoare”.

2. PRINCIPIILE RĂSPUNDERII JURIDICE


Principiile răspunderii juridice au legătură cu principiile generale ale dreptului
şi cu principiile unor ramuri de drept, dar cu toate acestea ale au anumite trăsături
distincte.
 Principiul răspunderii pentru fapte săvârşite cu vinovăţie
 Principiul răspunderii personale
 Principiul justei sancţiuni-
 Principiul celerităţii tragerii la răspundere

3.SUBIECTELE RĂSPUNDERII JURIDICE


Subiect al răspunderii juridice este persoana împotriva căreia se exercită
constrângerea de către stat prin aplicarea de sancţiuni juridice.
 Persoana fizica- poate fi subiect al răspunderii juridice, dacă îndeplineşte
urmatoarele condiţii:
-are capacitate de a răspunde
-acţionează în mod liber
Subiectele colective- sunt cele cărora legea le recunoaşte posibilitatea de a
intra în raporturi juridice

4.CONDUITA ILICITĂ, CAUZĂ A DECLANŞĂRII RĂSPUNDERII


JURIDICE
Conduita ilicită reprezintă împrejurarea ce determină naşterea raportului
juridic de aplicare a sancţiunii, respectiv a raportului de constrângere. Ea constituie
un fapt ilicit.
Un act devine ilicit atunci când încalcă normele dreptului, toate faptele
ilicite fiind acte de conduită umană.
Modalităţile săvârşirii conduitei ilicite sunt:
-acţiunea –care constă dintr-o manifestare efectivă şi presupune o serie de
acte materiale care sunt contrare normelor juridice.
-inacţiunea- care constă în abţinerea de la o anumită acţiune a persoanei,
obligate să îndeplinească anumite fapte pozitive, adica să acţioneze în modul
stabilit de lege.

5. FORMELE RĂSPUNDERII ILICITE

a. INFRACŢIUNEA
b. CONTRAVENŢIA
c. ABATEREA DISCIPLINARĂ
d. FAPTELE ILICITE CIVILE

6. CAUZE CARE ÎNLĂTURĂ RĂSPUNDEREA JURIDICĂ


În unele împrejurări deşi sunt îndeplinite toate condiţiile răspunderii ele nu
operează.
 Starea de necesitate- reprezintă dreptul individului de a-şi apara
propria persoană pusă în pericol, cu preţul sacrificării altei persoane, dacă aceasta
ar reprezenta singură cale pentru înlăturarea respectivului pericol;
 Legitima apărare- pentru a ne afla în această situaţie trebuie să fie
îndeplinite urmatoarele condiţii:
-să existe un atac din partea unei persoane responsabile;
-atacul să fie material;
-atacul să fie direct;
-atacul să fie imediat;
-să fie injust, realizat prin fapt ilicit;
-atacul să fie îndreptat împotriva persoanei sau a drepturilor sale;
-riposta să fie necesară;
-riposta să fie spontană.
 Constrângerea fizică şi constrângerea morală sunt cauze care înlătură
răspunderea atunci când fapta se săvârşeşte sub imperiul acestei contrângeri.
 Cazul fortuit există atunci când acţiunea sau inacţiunea făptuitorului are loc
datorită unei împrejurări străine neprevăzute şi neaşteptate.
 Iresponsabilitatea este starea psihică a unei persoane care din anumite motive
nu-şi poate da seama de consecinţele faptelor pe care le săvârşeşte.
 Beţia involuntară –influenţa alcoolului independent de voinţa autorului.
 Eroarea de fapt-făptuitorul se găseşte într-o asemenea situaţie atunci când nu
cunoaşte anumite împrejurări sau situaţii de care depinde caracterul ilicit al faptei
în momentul săvârşirii ei.
CURS 10.TEHNICI PRIVIND
ELABORAREA NORMELOR JURIDICE
Dezvoltarea socială actuală, creşterea în complexitate şi volum a contractelor
inter şi intra-sociale, amplifică sarcinile organelor legislative şi determină o
creştere a capacităţii lor de receptare a comandamentelor sociale, de apreciere
proprie a acestor comandamente sociale, de perfecţionare a tehnicii juridice.
Activitatea acestor organe se desfăşoară în conformitate cu anumite reguli
de tehnică juridică şi potrivit cu scopurile generale, impuse de buna funcţionare a
mecanismului social, de coexistenţă, a liberalităţilor sociale.

1.TEHNICA JURIDICĂ
Tehnica juridică desemnează totalitatea mijloacelor, metodelor, procedeelor şi
tehnicilor utilizate de organele puterii de stat în procesul de inţiere, elaborare,
adaptare şi amplificare a actelor normative.
Tehnica juridică cuprinde două segmente şi anume:
o Crearea dreptului privită sub trei aspecte: iniţierea actului normativ,
elaborarea actului normativ, adoptarea actului normativ.
o Tehnica realizării dreptului care priveşte aplicarea actelor normative,
respectiv transpunerea în viaţă a normelor juridice.
Tehnica juridică include tehnica legislativă pe care o consideră o parte
componentă a sa.

2.TEHNICA LEGISLATIVĂ
Tehnica legislativă este acea parte constitutivă a tehnicii juridice şi este
alcătuită dintr-un complex de metode şi procedee, menite să asigure o formă
corespunzătoare conţinutului reglementărilor juridice.
Tehnica legislativă se întemeiază pe norme juridice specifice (denumite norme
de tehnică legislativă) şi pe principii proprii (denumite principiile legiferării).
A legifera a devenit element central şi definitoriu al activităţii statului, a
devenit sinonim cu a guverna.
Principiile legiferării:
-principiul fundamentării ştiinţifice a activităţii de elaborare a normelor
juridice;
-principiul asigurării unui raport firesc între dinamica şi statica dreptului;
-principiul corelării sistemului actelor normative;
-principiul accesibilităţii şi economiei de mijloace în elaborarea actelor
normative.
3. ETAPELE ELABORĂRII ACTELOR NORMATIVE

ETAPA 1 –iniţierea proiectului de lege


Iniţiativa legislativă aparţine Guvernului, deputaţilor, senatorilor precum şi
unui nr. de 250 000 cetăţeni cu drept de vot (conform art. 73 Constituţie).
ETAPA 2-dezbaterea proiectului de lege
Începe cu prezentarea expunerii de motive şi continuă cu analiza fiecărui
articol.
ETAPA 3-adoptarea proiectului de lege
Presupune o procedură specială, conform prevederilor art. 74 din Constituţie:
-legile organice se adoptă cu votul majorităţii membrilor fiecărei camere;
-legile ordinare se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare
Cameră.
ETAPA 4-promulgarea legii
După ce legea este votată, ea este adoptată în Parlament, sub semnătura
preşedinţilor celor două Camere.
Promulgarea legii este de competenţa Preşedintelui României, prin acest act
dispunându-se publicarea ei în Monitorul Oficial.
ETAPA 5-publicarea legii
Legea se publică în Monitorul Oficial al României şi intră în vigoare după 90
de zile de la data publicării.

4. TEHNICA SISTEMATIZĂRII NORMELOR JURIDICE


Procesul de sistematizare a actelor normative este determinat de necesitatea
grupării acestora pe baza unor criterii riguros stabilite, astfel încât normele juridice
să fie mai bine cunoscute şi aplicate în realitatea juridică.
Formele de sistematizare a actelor normative sunt:

Incorporarea
Incorporarea înseamnă aşezarea, poziţionarea actelor normative după criterii
exterioare acestora, respectiv cronologice, alfabetice, pe ramuri de drept, pe
instituţii juridice.
Incorporarea poate fi:
 Oficială –se realizează de organele de stat, de cele mai multe ori cele care
elaborează actele normative (ex. hotărâri publicate periodic, colecţii de
legi etc);
 Neoficială –este realizată de persoane particulare, birouri de avocaţi,
norati, edituri etc.
Codificarea
Codificarea este forma superioară de sistematizare a actelor normative, în
sensul că propune cuprinderea sintetică şi sistematizată într-un act normativ (cod)
cu forţă juridică a legii, a tuturor normelor juridice aparţinând aceleaşi ramuri de
drept.
Deşi are forţa juridică a unei legi, codul nu este o lege obişnuită, el este un act
normativ unic, cu o organizare internă aparte, în care normele juridice sunt aşezate
într-o consecutivitate logică stringentă, după un sistem bine gândit, care reflectă
structura internă a ramurii de drept respective.
Condiţiile calitative ale unui cod sunt: claritate, precizie, integralitate în
expunere, caracter politic, logică etc.
În dreptul nostru actual sunt în vigoare: Codul penal, Codul civil, Codul de
procedură civilă, Codul de procedură penală etc.
CURS 11. REALIZAREA DREPTULUI

1. CONCEPTUL REALIZARII DREPTULUI

Traducerea in viata a prevederilor cuprinse in normele de drept implica


participarea unor subiecte multiple (cetateni, organe de stat, organizatii nestatale),
precum si asigurarea unui cadru or­ganizatoric care sa permita acestor subiecte sa-
si valorifice din plin si nestingherit prerogativele legale. Totodata, realizarea
dreptului – inteleasa ca un proces – presupune posibilitatea recunoscuta unor
organe de stat de a actiona in domeniul asigurarii mijloacelor de restabilire a
ordinii de drept, in conditiile savarsirii unor fapte ce nesocotesc prevederile legale.
Realizarea dreptului este o confrun­tare a modelului general de conduita, construit
de legiuitor, cu realitatea concreta.

Analiza conceptului realizarii dreptului este de fapt analiza modului de


implementare a normei de drept in viata sociala, a modului in care societatea
primeste norma de drept, o incorporeaza in patrimoniul psihologic al individului.
Conditiile generale ce caracterizeaza climatul social-politic si ideologic determina
in mod nemijlocit eficienta formelor juridice de realizare a dreptului.

Consideram ca realizarea dreptului poate fi definita ca procesul transpunerii in


viata a continutului normelor juridice, in cadrul caruia oamenii ca subiecte de
drept, respecta si executa dispozitii normative, iar organele de stat aplica dreptul in
temeiul competentei lor.

2. FORMELE REALIZARII DREPTULUI

Realizarea dreptului imbraca doua mari forme: realizarea drep­tului prin


respectarea si executarea dispozitiilor legale de catre cetateni si realizarea dreptului
prin aplicarea normelor juridice de catre organele de stat si alte organisme sociale.

A. Realizarea dreptului prin activitatea de executare si respectare a legilor

Convietuirea sociala si coexistenta libertatilor implica modificari in natura


relatiilor sociale. Aceste modificari se reflecta in logica specifica a relatiilor
interumane, ca puncte de intersectie dintre societate si individ. In procesul
schim­burilor sociale, a comertului juridic, omul isi modifica propria sa natura.
Dreptul ofera posibilitatea comportarii in temeiul celei mai mari libertati, a acelei
libertati concepute ca o folosinta nelimitata a posibilului. In acelasi timp, cea mai
mare libertate nu poate proveni decat din cea mai mare rigoare, fapt de natura sa
imprime o traiectorie specifica atitudinii individului fata de lege.

Edictat in vederea disciplinarii conduitelor umane in relatii sociale determinate,


dreptul ofera oamenilor modele de comporta­ment, construieste tipologii
subordonate unor scopuri practice.

Reglementarea juridica – inteleasa ca o totalitate de forme de influentare a


conduitei oamenilor, de orientare a acestora pe fagasuri utile si convenabile
convietuirii umane – se structureaza in directa legatura cu pozitia individului in
societate si cu interesul structurilor politice si sociale.

Subordonarea conduitei individuale fata de conduita–tip continuta in normele


de drept, subordonare ce se concretizeaza fie in acte de respectare a legii, fie in
acte de executare a prescriptiilor juridice devine, in acest cadru, o forma importanta
de realizare a dreptului.

Pentru ca dreptul sa fie respectat de catre cetatean, acesta trebuie sa cunoasca


regulile sale, iar statul trebuie sa ia masurile necesare de popularizare a actelor
normative.

Din cultura juridica fac parte: conceptiile juridice, inclusiv creatia stiintifica din
domeniul dreptului; reglementarile juridice; starea legalitatii (climatul de legalitate)
derivata din atitudinea fata de lege, din educatia juridica. Cultura juridica are un rol
formativ, alaturi de alte manifestari ale culturii unei societati, cultura politica,
economica etc.

Trasaturi ale realizarii dreptului, prin activitatea de exercitare si respectare a


normelor juridice.

a. Aceasta forma de realizare a dreptului implica indeplinirea comandamentelor


cuprinse in normele juridice, prin conformarea fata de dispozitiile normative.

b. Conformarea fata de conduita fixata prin normele de drept este rezultatul


direct al actiunii mai multor factori, cum ar fi: continutul dreptului, acceptarea legii
de catre societate – ca expresie a unor necesitati, ridicarea gradului vietii materiale
si spirituale a oamenilor, sporirea nivelului de cunostinte si perfectionarea
instructiei scolare etc.

c. Ca volum si intensitate, aceasta forma de realizare a dreptului este mult mai


bogata decat cealalta forma – aplicarea dreptului, ea declansand un numar imens de
situatii juridice la care participa categoria cea mai mare de subiecti – cetatenii –
precum si diferite organizatii sociale.
d. Din punctul de vedere al tehnicii juridice, activitatile implicate in realizarea
acestei forme sunt relativ mai simple; ele se pot desfasura si in fapt, fara incheierea
unui act scris, fara indeplinirea unor conditii de forma sau de fond speciale.

e. Ele sunt, bineinteles, compatibile si cu realizarea prin crearea si desfasurarea


unor raporturi juridice, in care drepturile si indatoririle participantilor se
concretizeaza in legaturi juridice statornicite prin normele de drept din cele mai
diferite ramuri ale sistemului juridic.

f. Respectand si aducand la indeplinire (executand) normele dreptului, cetatenii


isi valorifica drepturile subiective, cu luarea in consideratie si a obligatiilor ce le
incumba, in procesul interactiunii sociale.

B. Realizarea dreptului prin aplicarea normelor juridice de catre organele


statului (Aplicarea dreptului)

a) Notiunea aplicarii dreptului

In afara participarii specifice a cetatenilor si organizatiilor nestatale in procesul


realizarii dreptului, acesta este realizat si prin intermediul unor acte specifice de
autoritate, emise de organele statului in conformitate cu competenta rezervata lor
prin lege.

Acte de aplicare a dreptului nu pot elabora decat organele statului, cetatenii


realizand dreptul prin executarea si respectarea normelor juridice.

La aplicarea dreptului participa, in principal, organe ale statului, in baza si in


vederea realizarii competentei acestora.

In esenta, aplicarea dreptului consta in elaborarea si realizarea unui sistem de


actiuni statale, in vederea transpunerii in practica a dispozitiilor si sanctiunilor
normelor de drept.

Spre deosebire de realizarea dreptului prin executarea si respec­tarea


prevederilor normelor juridice, care se poate desfasura si in fapt, fara crearea unor
raporturi juridice, aplicarea dreptului este nemijlocit legata de nasterea si
desfasurarea legaturilor juridice sub forma unor taporturl de drept, in care un
subiect este totdeauna un organ al statului care-si exercita prerogativele potrivit cu
competenta ce-i este rezervata prin lege.

Aplicand dreptul organele de stat se manifesta ca purtatoare a atributelor puterii


de stat; actele lor de aplicare sunt acte de putere cu caracter individual, concret.
Prin intermediul lor sunt concreti­zate, in limita competentei ce le este repartizata
prin normele juridice, drepturile si obligatiile unor subiecti in cadrul raporturilor
juridice determinate. De asemenea, prin emiterea actelor de aplicare, organele
statului stabilesc masuri de sanctionare a celor care nesocotesc obligatiile ce le
revin.

Drepturile subiectilor participanti la viata sociala, ca si obligatiile corelative, isi


gasesc izvorul in normele de drept. Organele de stat constata sau recunosc aceste
drepturi. Aceasta activitate are o valoare juridica deosebita si se inscrie, in mod
hotarator, in randul formelor juridice de realizare a dreptului.

In unele cazuri activitatea de aplicare a dreptului vizeaza restabilirea ordinii de


drept incalcate si aplicarea sanctiunii normei de drept. Este eronata opinia acelor
autori care considera ca aplicarea dreptului ar fi legata numai de constrangerea de
stat sau care, restrangand, de asemenea, aplicarea dreptului doar la restabilirea
ordInii de drept incalcate, sustin ca actele de aplicare a dreptului nu au valoare
juridica propriu-zisa decat prin aceea ca ele restabilesc drepturi si obligatii
incalcate sau relatii cu privire la o anumita valoare. A restrange aplicarea dreptului
de catre organele de stat doar la aplicarea constrangerii, inseamna sa se saraceasca
procesul aplicarii dreptului de o parte importanta a continutului sau. Trebuie avut
in vedere, de asemenea, ca actul de aplicare a dispozitiei unei norme de drept difera
prin continut, prin scop si prin destinatie de actul de aplicare a sanctiunii normei de
drept.
I. BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE:

1. Ioan Vida, Teoria generala a dreptului, Curs universitar, Editura


Universul Juridic, Septembrie 2016
2. Ion Craiovan, Teoria generala a dreptului, Tratat, Editura
Universul Juridic, iunie 2015
3. Nicolae Popa, Teoria generala a dreptului. Editia 5, Editura C.H.
Beck, Curs universitar, Octombrie 2014
4. Camelia Ignatescu, Lectii de Teoria generala a dreptului, Editura
Hamangiu, Februarie 2014
5. Moinescu Gabriel, Teoria generala a dreptului, Editura
„SITECH”, Craiova, 2015;
6. Mihai Badescu, Nastase Domnica Catalina, Teoria generala
a dreptului,
7. Editura „SITECH”, Craiova, 2015;
8. Mihai Badescu, Teoria generala a dreptului, Editura „SITECH”,
Craiova, 2013
TEME PENTRU DEZBATERI SI PORTOFOLII

1. Disciplina “ teoria generală a dreptului” examinată în calitatea acesteia de


enciclopedie juridică.
2. Privire comparativă şi definirea legăturii care există între principii şi reguli
morale şi religioase, pe de o parte, principii de drept şi reguli normative juridice, pe
de altă parte.
3. Principalele trăsături care reflectă evoluţia istorică a statului şi dreptului, cu
speciala referire la perioada modernă şi contemporană.
4. Privire comparativă asupra teoriilor politice şi a teoriilor juridice, cu
identificarea elementelor care le apropie şi respectiv le deosebesc, făcându-se
specială referire la perioada modernă şi contemporană şi la doctrinele integratoare
specifice etapei actuale a globalizării.
5. Principalele caracteristici ale filozofiei dreptului, examinate în evoluţia lor
istorică, făcându-se specială referire la perioada modernă şi contemporană.
6. Conceptul de stat, condiţiile în care comunităţile umane s-au constituit în
state, evoluţia istorică a principiilor de organizare statală, cu specială referire la
fenomenul destrămării federaţiilor, concomitent cu accelerarea tendinţelor de
integrare comunitară, specific perioadei actuale.
7. Privire comparativă asupra societăţii politice şi respectiv a societăţii civile,
identificând trăsăturile care le aseamănă şi cele care le diferenţiază, cu specială
referire la specificul perioadei contemporane.
8. Statul de drept – teorii politice şi juridice cât şi evoluţia istorică a acestui
concept, cu specială referire la perioada modernă şi contemporană, comparativ cu
perioadele istorice anterioare.
9. Noţiunea de normă juridică şi de sistem unitar de drept, cu specială referire
la sistemele naţionale de drept, în condiţiile integrării comunitare.
10. Structura şi clasificarea normelor juridice, subliniind importanţa lor
pentru sistemul unitar de drept.
11. Construcţia tehnico – juridică a normelor de drept, cu precizarea
importanţei acestui demers pentru a fi realizată o bună legiferare.
12. Influenţa Convenţiilor internaţionale la care românia este parte asupra
construcţiei şi evoluţiei sistemului unitar de drept roman.
13. Privire comparativă asupra noţiunilor de legalitate, ordine de drept şi
disciplină de stat, subliniindu-se semnificaţia acestor noţiuni pentru buna
funcţionare a statului de drept.
14. Sistemul unitar de drept şi ramurile dreptului roman, privite în
evoluţia lor, determinată de negocierile pentru integrarea României în Uniunea
Europeană.
15. Noţiunea de raport juridic şi examinarea elementelor raportului
juridic, în referire la ramurile dreptului public şi respectiv privat.
16. Examinarea faptelor şi actelor juridice şi semnificaţia lor pentru
raporturile juridice de drept privat şi respectiv de drept public.
17. Analiza comparativă a noţiunilor de aplicare şi realizare a dreptului,
subliniindu-se semnificaţia acestor noţiuni pentru ordinea de drept şi legalitate.
18. Interpretarea normelor juridice, definiţii, formele, forţa juridică a
fiecărei forme de interpretare, semnificaţia interpretării pentru buna funcţionare a
principiului ordinii de drept.
19. Privire comparativă între interpretarea oficială şi interpretarea
doctrinară a dreptului, semnificaţia acestor forme de interpretare pentru elaborarea
şi respectiv aplicarea normelor de drept cazurilor concrete.
20. Izvoarele dreptului – definiţie, formele în care se exprimă dreptul, cu
sublinierea semnificaţiei izvoarelor dreptului pentru ordinea de drept.
21.Definiţia şi semnificaţia obiceiului juridic, privit comparativ cu
reglementarea normativă cu explicarea temeiurilor păstrării obiceiului juridic în
sistemul unitar de drept.
VII.ÎNTREBĂRI

1. Care sunt ştiinţele juridice de ramură?

2. Care sunt metodele de cercetare a ştiinţelor juridice?

3. Care este rolul ştiintelor juridice auxiliare în activitatea juridică?


4. Daţi exemple de ştiinţe juridice de ramură

5. Care sunt funcţiile ştiinţelor juridice?

6. Definiţi metoda logică.


7. Precizaţi care sunt regulile metodei comparative.

8. Daţi exemple de ştiinţe juridice auxiliare.


9. Ce înţelegeţi prin constante ale dreptului?

10.Care sunt subdiviziuniunile ştiinţei dreptului ?


11.Cum potate fi defintită noţiunea de „ştiinţă juridică de ramură” ,
exemplificaţi.

12.Ce se înţelege prin drept pozitiv ?


13.Care sunt cerinţele pentru ca o normă sa fie considerată pozitivă?

14. Argumenţaţi importanţa legăturii dintre stat şi drept.

15. Definiţi noţiunea de stat de drept.


16. Ce reprezintă forma de guvernământ?

17. Exemplificaţi şi definiţi funcţiile statului.

18. Ce implică separaţia puterilor în stat?


19. Enumeraţi factorii care au determinat apariţia statelor.

20. .Care sunt tipurile principale de stat?


21. În funcţie de structura statului, ce fel de state se pot distinge?

22. Ce înţelegem prin stat federal?

23. Ce se întamplă în cazul confederaţiilor?


24. Enumeraţi principalele trăsături ale statului.

25. Enumeraţi principalele trăsături ale statului de drept.

26. . Definiţi şi argumentaţi noţiunea de drept comparat.

27.Definiţi noţiunea de « Pretori ».

28.Ce înţelegi prin noţiunea de drept comun ?

29.Cine a fost primul legiuitor în Egiptul antic ?

30.Care a fost prima lege scrisă în dreptul roman ?

31.Definiţi noţiunea de izvor de drept


32.Este jurisprudenţa izvor de drept? Argumentaţi.

33.Ce înţelegi prin izvor de drept formal?


34.Enumeraţi izvoarele formale ale dreptului.
35.Argumenţaţi de ce legea este un izvor de drept.

36. De căte feluri sunt izvoarele de drept şi care sunt acestea?

37. Ce înţelegeţi prin izvoare materiale?

38. Pentru ce ramuri de drept, obiceiul este considerat izvor de drept?

39. Când dobândeşte contractul calitatea de izvor de drep?

40. Este contrctul colectiv de muncă izvor de drept. Argumentaţi.

41. Care este definiţia corectă a dreptului internaţional privat?

42. Care este obiectul specific de reglementare al dreptului public?

43. Ce fel de relaţii reglementează dreptul privat?

44.Poate cuprinde un cod de legi totalitatea normelor de drept care formează o


ramură de drept?
45. Definiţi şi exmplificaţi noţiunea de ramură de drept.
46.Definiţi, argumentaţi şi exemplificaţi noţiunea de sancţiune a normei
juridice.

47. Enumeraţi trăsăturile normei juridice.

48. Clasificaţi sancţiunile.

49. Clasificaţi norma juridică.

50. Definiţi norma juridică.

51. Definiţi noţiunea de imunitate diplomatică

52. Ce presupune imunitatea?

53. Când se permite ca unele dispoziţii normative să fie aplicate cu efect


retroactiv?

54. Ce înţelegem prin abrogare?

55. De câte feluri poate fi abrogarea?

56.Precizaţi care este cazul excepţiei în care legea ultraactivează.

57. Definiţi metoda sistematică şi argumentaţi importanţa acestul mod de


interpretare.

58. Cum poate fi grupată interpretarea oficială?

59. De către cine este realizată interpretatrea oficială?

60. În ce constă interpretarea gramaticală?

61. Funcţionează în materie penală aplicarea dreptului prin analogie?


Argumentaţi.

62.În ce constă interpretarea teleologică?

63.Care sunt premisele de care are nevoie raportul juridic pentru a apărea şi a
se desfăşura?

64.Definiţi şi argumentaţi de ce raportul juridic are un caracter voliţional

65.Ce înţelegeţi prin conţinut al raportului juridic civil?


66.Ce înţelegeţi prin noţiunea de „subiect colectiv al raportului juridic”?
Exemplificaţi

67. Când relaţiile sociale dobândesc calitate juridică?

68. Enumeraţi elementele raportului juridic.

69. Ce înţelegeţi prin capacitate generală, specială, juridică?

70. Ce înţelegeţi prin drept subiectiv?

71.Se poate identifica obiectul raportului juridic cu conţinutul acestuia?

72.Ce se înţelege prin „subiecte de drept” şi care sunt categoriile de subiecte pe


care le cunoaşteţi?

73.Definiţi capacitatea juridică

74.Care sunt aspectele care diferenţiază capacitatea de folosinţă a persoanei


fizice de capacitatea de folosinţă a persoanei juridice?

75. Argumentaţi de ce oamenii pot să aibă calitatea de subiecte de drept?

76. Definiţi capacitatea de exerciţiu a persoanelor fizice.

77. Este adevărat că femeia care se se căsătoreşte la 16 ani nu are capacitate de


exerciţiu deplină?

78. Ce principiu trebuie respectat la înfiinţarea persoanei juridice?

79. Definiţi principiul justei sancţiuni.

80. Este adevărat că persoanele juridice pot răspunde şi penal?

81. Care sunt modalităţile săvârşirii conduitei ilicite?

82. Enumeraţi cauzele care înlătură răspunderea juridică

83. Care sunt condiţiile legitimei apărări?

84.Care sunt etapele elaborării actelor normative?

85.Care sunt condiţiile pe care trebuie să se fundamenteze legiferarea?

86.Care este definiţia corectă a codificării?


87.De câte feluri este încorporarea?

88.Cum se defineşte instituţia juridică?

89.Care este definiţia dreptului internaţional public?

90.Care este structura normei juridice?

91.Ce este ipoteza normei juridice?

92.Când intră în vigoare legea civilă?

93.Care este principiul care guvernează aplicarea legii civile în timp?

94.Ce presupune principiul egalităţii tuturor persoanelor în faţa normelor


juridice şi a autorităţilor?

95.De către cine se face interpretarea autentică?

96.Cum poate fi definită interpretarea dreptului?

97.Din ce este alcătuit obiectul raportului juridic?

98.Care este momentul la care începe capacitatea de exerciţiu restrânsă?

99.Care sunt persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu?

100. Ce sunt sancţiunile alternative?

S-ar putea să vă placă și