Sunteți pe pagina 1din 2

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Produse petroliere


prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preț
Digitally signed by Vulpe Constantin
1. Denumirea autorității contractante: IP Compania „Teleradio-Moldova”Date: 2019.12.12 12:51:16 EET
Reason: MoldSign Signature
2. IDNO: 1004600050558 Location: Moldova
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Miorița 1
4. Numărul de telefon/fax: 022406935, 022723352
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: trm@trm.md, http://trm.md/
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
achizitii@trm.md, documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP MTender
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea
contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
Compania este radiodifuzor public naţional, care oferă produse audiovizuale şi multimedia de diverse genuri pentru
diferite categorii de public.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de
achiziție privind livrarea/prestarea a următoarelor bunuri /servicii:
Denumire bunuri Unitatea de
Nr. d/o Cod CPV Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
solicitate măsură
- Cifra octanică, COR, min. 95;
- Aspect limpede și transparent
SM SR EN 228
1 09000000-3 Benzina Ai-95 litri 20000 Livrarea se efectuează în carduri la stațiile PECO pe parcursul anului
2020
Existența stațiilor de alimentare în toate regiunile republicii Moldova
(Nord, Centru, Sud, Sud-Est)
Aditivii din motorină nu trebuie să conţină compuşi ai metalelor şi
fosforului.
- Cifra cetanică, min. 51,0
- Punct de inflamabilitate, min. 55 °C
- Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m3
Motorină Euro
2 09000000-3 litri 20000 - Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s
Iarnă-Vară
SM SR EN 590
Livrarea se efectuează în carduri la stațiile PECO pe parcursul anului
2020
Existența stațiilor de alimentare în toate regiunile republicii Moldova
(Nord, Centru, Sud, Sud-Est)
Temperatura de aprindere 510-580°c, cifra octanică – 120, mărcile
amestec de propan-butan ethnic de vara
SM SR EN 589
Gaz lichefiat
3 09000000-3 litri 500 Livrarea se efectuează în carduri la stațiile PECO pe parcursul anului
GPL
2020
Existența stațiilor de alimentare în toate regiunile republicii Moldova
(Nord, Centru, Sud, Sud-Est)
9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: de la 01.01.2020 până la 31.12.2020
12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020
13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora
și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează
informațiile solicitate (DUAE, documentație):
Denumirea
Nr. Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obl.
documentului/cerințelor

3.1 Oferta Formularul ofertei F3.1, F 4.1 și F 4.2 semnat cu semnătură electronică Da

3.2 Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără TVA Da
Garanția pentru ofertă sau formularul garanției bancare F3.2,
semnată cu semnătura electronică
3.3 Formular standard al Semnat cu semnătură electronică Da
Documentului Unic de
Achiziții European (DUAE)
3.4 Neimplicarea în practici Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei Da
frauduloase și de corupere • Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.4)
Semnată cu semnătura electronică
3.5 Dovada înregistrării Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate de autoritatea Da
persoanei juridice competentă, în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de
activitate al societăţii.
• Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii
Semnată cu semnătura electronică

3.6 Ofertantul va avea minim 5 ani de experienţă specifică în livrareabunurilor/prestarea serviciilor similare. Da
Prezentarea de informaţii Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe opertaorul economic completează formularul (F3.3)
privind capacitatea tehnică și Valoarea unui contract individual îndeplinit, cu anexarea actelordoveditoare conţinând valori, perioade
experiența specifică de de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi
privaţi, întocmită conform Formularului (F 3.3)
Semnată cu semnătura electronică

3.7 Prezentarea actului ce Licență de activitate – copia licenţei valabilă cel puțin pe perioada contractului (31 decembrie 2019),
atestă dreptul de a livra/ copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului sau Semnată cu semnătura electronica
Da
presta bunuri/servicii
3.8 Neimplicarea în situațiile Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei Da
descrise în art. 19 al Legii • Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul (F 3.5)
privind achizițiile publice nr. Documente edificatoare cum ar fi certificate şi/ sau alte documente echivalente emise de autorităţi
131 din 03.07.2015 compentente din ţara de rezidenţă a ofertantului în cazul operatorului economic străin;
Semnată cu semnătura electronică
3.9 Informații generale despre Formular informativ despre ofertant, Semnat cu semnătura electronică Da
ofertant
3.10 Raportul financiar Pentru ultimul an de activitate- copiile, semnate cu semnătură electronică Da

3.11 Certificat privind lipsa sau • Certificat cu privire la situația contribuabilului – original sau copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal Da
existența restanțelor față de sau de organul competent în țara de reședință a operatorului economic străin (valabilitatea certificatului -
bugetul public național conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau al organului competent în țara de
reședință a operatorului economic străin);
Original sau copie autentificată prin semnătura electronica.
3.12 Ofertantul va dispune de stații de alimentare pe tot teritoriul Republicii Moldova (Nord, Da
Demonstrarea accesului la
infrastructura/mijloacele Centru, Sud, Sud-Est).
indicate de autoritatea Documente prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţei:
contractantă, pe care aceasta Documente care atestă faptul că ofertantul se află în posesia echipamentelor indicate de autoritatea
le consideră strict necesare contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate prin contracte sau convenţii.
pentru îndeplinirea (Trebuie demonstrată inclusiv existenţa agrementelor, autorizațiilor necesare pentru utilizarea acestei
corespunzătoare a infrastructuri, acolo unde legislaţia impune în mod expres)
Contractului Se va completa Formularul (F 3.3)
Semnat cu semnătura electronică
3.13 Certificat de atribuire a
Eliberat de banca deținătoare – copie semnată cu semnătura electronica. Da
contului bancar

3.14 Prezentarea de dovezi


privind conformitatea
Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată de un organizm de
produselor, identificată prin Da
ceritificare acreditat Semnat cu semnătura electronică
referire la specificaţii sau
standarde relevante

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai scăzut preț pe lot;
15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 20.12.2019, ora 14:00
16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile
18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender
Ofertele întîrziate vor fi respinse.
19. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat;
20. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
21. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.12.2019
22. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu


depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Se va utiliza
sistemul de comenzi electronice Se va utiliza
facturarea electronică Se va utiliza
plățile electronice Se va utiliza

Președintele grupului de lucru Vulpe Constantin