Sunteți pe pagina 1din 5

Pl.FR. X. L2.2014-2015 Prof.

Ştefănescu Aura

 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT :Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii -Constanţa Avizat,


 ANUL ŞCOLAR: 2014-2015 Director
 DISCIPLINA: LIMBA FRANCEZĂ
 CLASA: a X-a, L2, FILIERA TEHNOLOGICĂ, PROFIL TEHNIC Avizat,
 NR. ORE /SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră Şef de catedră
 PROFESOR: ŞTEFĂNESCU AURA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ la LIMBA FRANCEZĂ


 Clasa a X-a : Total: 35 săptămâni (inclusiv săptămâna S 27);Cf. planurile cadru : OM 3410/16.03.2009, OM 3411/16.03.2009 şi OM 3412/16.03.2009
 Manual de Limba Franceză pentru clasa a X -a, aprobat prin Ordinul ministrului Ed si Cercetarii nr:3787 din 05.04.2005
 Autori : Doina Groza, Gina Belabed, Claudia Dobre, Diana Ionescu ; Editura : CORINT; Nivelul ţintă din Cadrul European Comun de Referinţă va fi, la finele
ciclului inferior al liceului, următorul:Limba 2 - nivel B1 pentru competenţele de receptare; nivel A2 pentru competenţele de producere

Nr. ore
Unitatea de Săptă
Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate alo- Observaţii
învăţare mâna
cate
U0 TEMA: Viata personală.: locuinţă, alimentaţie 1.1 Identificarea ideilor esenţiale 3 TEME de
Bilanţ - Funcţiile comunicative ale limbii: A cere/ a da informaţii dintr-un text de complexitate medie portofoliu
initial: despre sine; Descrierea unor obiectele/ persoane 3.1 Exprimarea poziţiei faţă de (Fiches)
La vie personnelle-habitation,l’alimentation opiniile exprimate în cadrul unei F1:Souvenirs de
Souvenirs de 1.Texte : Souvenirs de vacances (fragments d’album); Rappel : le discuţii vacances.
vacances VERBE: le présent, le passé composé et le futur. (p:4 et p:9); 3.2 Comunicarea în vederea realizării F2.Lettre amicale
Texte : Retour des vacances (lettre amicale) ; Communication: unei sarcini care necesită un schimb -1 S1 F3.Je présente
ÉCRIRE une lettre amicale. (p:5) de informaţii simplu şi direct Mon meilleur
2.TEST INITIAL. Communication: Décrire des personnes. Texte : -1 S2 ami
„Jacques présente son nouvel ami, Marc”. Mon meilleur ami F4.Je présente:
(courte rédaction). -1 S3 Mon objet
3.Décrire des objets.(p:6)> Mon objet préféré.(courte rédaction) préféré
U 1: TEMA:Domeniul personal : relaţiile interpersonale de prietenie, 1.1. Identificarea ideilor esenţiale 4 F5.Fiche
L’amitié: adolescenţa, relaţia părinţi – copii; dintr-un text de complexitate medie personnelle;.
une seconde - Funcţiile comunicative ale limbii:A CERE / A DA 1.3. Recunoaşterea unor informaţii
parenté informaţii de ordin personal; Elemente de construcţia specifice dintr-un text citit/ ascultat pe F6.Recette de
comunicării: subiecte familiare, articulat clar şi cu l’amitié
- Timpurile INDICATIVULUI : imperfectul/ mai-mult-ca- viteză normală -1 S4
perfectul 2.2. Prezentarea succintă – oral sau în
L’univers de l’adolescence,relations interpersonnelles scris – a unui eveniment sau a unor -1 S5
1.Texte : Courrier du coeur.Fiche personnelle Exercices.( pp:12- experienţe personale, utilizând
13) elemente de descriere şi naraţiune -1 S6

1
Pl.FR. X. L2.2014-2015 Prof.Ştefănescu Aura

2.Lexique de l’amitié (p:14) Lecture: Comment se faire des amis. 4.2. Reformularea, la cererea -1 S7
(rappel: l’IMPERATIF) (p:20) Recette de l’amitié (p:21) interlocutorului, a unei replici
3.Grammaire :LE NOM.Cas particuliers. LE FÉMININ DES NOMS
(p:18);
4.Grammaire:LE PLURIEL DES NOMS.(p:19)

U2 : TEMA: Domeniul personal : viata personală (pasiuni, hobby-uri), 1.1. Identificarea ideilor esenţiale 3 F7. Conversation
L’univers viata cotidiană a unui adolescent > L’adolescence dintr-un text de complexitate medie téléphonique
des loisirs Domeniul public: activităţile preferate ale francezilor din 2.1. Redactarea de instrucţiuni,
timpul liber anunţuri de mică publicitate, pagini
Funcţiile comunicative ale limbii: A INVITA/ A PROPUNE /A de jurnal
ACCEPTA / A REFUZA o invitaţie, o propunere. Elemente de 2.2. Prezentarea succintă – oral sau în
construcţia comunicării: *Folosirea pronumelor EN/ Y scris – a unui eveniment sau a unor
- *Folosirea PRONUMELOR COMPLEMENTE experienţe personale, utilizând -1 S8
1.Texte : L’adolescence :Sondages (p:24). Idée du texte. elemente de descriere şi naraţiune
Transposition du texte.p:24) 3.3 Redactarea unor mesaje de -1 S9
2.Communiquer :Acte de parole : PROPOSER /INVITER răspuns în care sunt exprimate
/ACCEPTER /REFUSER UNE PROPOSITION / UNE mulţumiri sau scuze -1 S10
INVITATION. Conversation téléphonique(p:25)
3.Grammmaire:LES PRONOMS : EN et Y .(p:27) Grammaire
:LES PRONOMS COMPLÉMENTS. Place des pronoms (pp:30-31).
U 3: TEMA:Universul cultural francez (sărbători si obiceiuri ; feluri de 1.4 Selectarea unor informaţii 3
Joyeuses mâncare specifice) „Fêtes,coutumes” relevante din fragmente de texte
fêtes! Domeniul public: sărbători moderne în Franţa, Sărbătoarea informative, instrucţiuni, tabele, hărţi, F8.Une fête en
Muzicii pentru a îndeplini o sarcină de lucru famille
Funcţiile comunicative ale limbii:A da instrucţiuni; 2.2. Prezentarea succintă – oral sau în
Elemente de construcţia comunicării:PERIFRAZELE verbale scris – a unui eveniment sau a unor
INFINITIVUL – utilizare ;construcţiile V + Inf., V + à+ Inf., V experienţe personale, utilizând
+ de+ Inf. elemente de descriere şi naraţiune -1 S11
L’univers culturel français:fêtes et coutumes; plats specifiques 3.1. Exprimarea poziţiei faţă de
1.Texte : Fêtes,coutumes. Entraînement. Lexique des fêtes. Idée du opiniile exprimate în cadrul unei -1 S12
texte. Transposition du texte.(p:36) discuţii
2.Grammaire :LES PÉRIPHRASES VERBALES (aller +INF.; venir 4.1.Reducerea unui paragraf la ideea -1 S13
de +INF.; être en train de +INF.) (p:39); esenţială
3.Grammaire :L’INFINITIF (emploi: V+Inf,V+à+Inf,V+de +Inf);
Lecture : Les Fêtes en France. Evaluer. Test (AEL) (document pps)

Bilanţ 1 Evaluare 1.1. Identificarea ideilor esenţiale 1


2
Pl.FR. X. L2.2014-2015 Prof.Ştefănescu Aura

Prezentare Portofoliu dintr-un text de complexitate medie -1 S14


2.2. Prezentarea succintă – oral sau în
scris – a unui eveniment sau a unor
experienţe personale, utilizând
elemente de descriere şi naraţiune
U4: TEMA: Viaţa profesională : activităţi şi profesii „Les métiers selon 4
vos goûts.” Funcţiile comunicative ale limbii: A-SI EXPRIMA 1.1 Identificarea ideilor esenţiale F9.
Métier vaut părerea/ A CERE cuiva părerea; Elemente de construcţia dintr-un text de complexitate medie Un métier rêvé/
trésor comunicării: ADJECTIVELE si PRONUMELE POSESIVE 2.2 Prezentarea succintă -oral sau Le métier de mon
ADVERBUL (de mod, de timp, de loc, de negatie). Gradele de scris – a unui eveniment sau a unor père/ma mère...
comparaţie ale adverbelor : BIEN şi MAL ; Verbul: experienţe personale, utilizând
CONDITIONALUL prezent / trecut elemente de descriere si naraţiune.
1.Texte :Les métiers selon vos goûts. Entraînement.(p:54);
Lexique :le Verbe dans l’expression des métiers.(p:55) 4.2 Reformularea, la cererea -1 S15
2.Grammaire: Les possessifs (adjectifs et pronoms) (p:57) interlocutorului, a unei replici în
3.Grammaire: L’ADVERBE (de manière ,de temps,de lieu ,de cadrul unei conversaţii pe teme -1 S16
quantité, d’affirmation, de négation) Les degrés de signification des familiare, în cadrul unui schimb de
adverbes:bien /mal. informaţii /idei pe teme familiare -1 S17
4. Le Conditionnel présent/passé
-1 S18
SEM II

U 5: TEMA: Aspecte ale vieţii sociale: solidaritatea „La 1.1 Identificarea ideilor esenţiale dintr-un 4
S’engager, solidarité, ça compte”; Elemente de construcţia text de complexitate medie F10.
ça change la comunicării:ADJECTIVELE si PRONUMELE 2.2 Prezentarea succintă -oral sau scris – a Des phrases au
vie DEMONSTRATIVE;*FRAZA condiţională (I,II,III) unui eveniment sau a unor experienţe conditionnel dans
1.Texte: La solidarité, ça compte! personale, utilizând elemente de descriere si mes lectures
2.Grammaire: Les démonstratifs(adjectifs et pronoms) naraţiune. -1 S19
3.Grammaire: La Phrase conditionnnelle (I,II,III) -1 S20
4.Exercices: la phrase conditionnelle.Jeux grammaticaux.
-1 S21

-1 S22
U6: TEMA: Aspecte ale vieţii sociale: mijloacele media 1.1 Identificarea ideilor esenţiale dintr-un 4
 Funcţiile comunicative ale limbii:A-SI EXPRIMA o text de complexitate medie F11. Des ordres à
Médias et dorinţă/preferinţele; Elemente de construcţia 4.2 Reformularea, la cererea un frère cadet
com comunicării: ADJECTIVELE si PRONUMELE interlocutorului, a unei replici în cadrul unei (au subjonctif)
munication NEHOTARATE;;CONJUNCTIVUL prezent (Le conversaţii pe teme familiare, în cadrul unui
3
Pl.FR. X. L2.2014-2015 Prof.Ştefănescu Aura

SUBJONCTIF présent) . Folosirea conjunctivului schimb de informaţii /idei pe teme familiare


1.Texte:Médias. Communiquer: Acte de parole: Exprimer un 3.1 Exprimarea poziţiei faţă de opiniile -1 S23
souhait/ses préférences exprimate în cadrul unei discuţii -1 S24
2.Grammaire; LES INDEFINIS.Exercices.(p:81) 3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în -1 S25
3.Grammaire :Le SUBJONCTIF présent . Formation. (pp:84- care sunt exprimate mulţumiri sau scuze -1 S26
85)
4.L’emploi du Subjonctif présent.(pp:84-85) S27* Săptămâna
„altfel”
U7 TEMA: Aspecte ale vieţii sociale: mediul înconjurător 1.1 Identificarea ideilor esenţiale dintr-un 4
Vivre en Funcţiile comunicative ale limbii:A EXPRIMA obligaţia text de complexitate medie
écolos Elemente de construcţia comunicării: ADJECTIFVUL 3.3 Redactarea unor mesaje de răspuns în
CALIFICATIV : acord si grade de comparaţie; care sunt exprimate mulţumiri sau scuze
PRONUMELE relative simple si compuse 4.1 Reducerea unui paragraf la o idee
1. Texte.L’environnement. esentială -1 S28
2.Communiquer. Acte de aprole: Exprimer l’obligation. -1 S29
3.Grammaire: L’Adjectif qualficatif. Les degrés de -1 S30
comparaison. -1 S31
4.Grammaire. Les pronoms reatifs simples et composés.

U8: TEMA: Spaţiul francofon.Domeniul public: 1.1 Identificarea ideilor esenţiale dintr-un 3
La Ţări,oraşe,regiuni,obiective turistice,locuri publice text de complexitate medie F12.
Normandie ays,villes,regions;objectifs touristiques;lieux publiques 3.1 Exprimarea poziţiei faţă de opiniile A prezenta un loc
à tout coeur „LA NORMANDIE. La Normandie , pays de terre et de exprimate în cadrul unei discuţii turistic cunoscut
mer.” 3.2 Comunicarea în vederea realizării unei (dialog sau fisa
Funcţiile comunicative ale limbii:A CERE/ A OFERI sarcini care necesită un schimb de de identitate)
informaţii informaţii simplu şi direct
Elemente de construcţia comunicării: ACORDUL 4.2 Reformularea, la cererea -1 S32
PARTICIPIULUI trecut interlocutorului, a unei replici în cadrul unei
Pays,villes,regions;objectifs touristiques;lieux publiques conversaţii pe teme familiare, în cadrul unui -1 S33
1.Texte : LA NORMANDIE.La Normandie , pays de terre et schimb de informaţii /idei pe teme familiare
de mer. (AEL. Doc pps) -1 S34
2.Communication: DEMANDER /OFFRIR DES
INFORMATIONS sur des lieux touristiques,des événements
,des expériences , des activités.(pp:109-110)
3.Grammaire: L’ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ .(p:115)

4
Pl.FR. X. L2.2014-2015 Prof.Ştefănescu Aura

Bilanţ final Evaluarea finală „Mon Portfolio” 2.1 Redactarea de instrucţiuni, anunţuri de 1
mică publicitate, pagini de jurnal -1 S35
2.2 Prezentarea succintă -oral sau scris – a
unui eveniment sau a unor experienţe
personale, utilizând elemente de descriere si
naraţiune.
4.1 Reducerea unui paragraf la o idee
esentială
4.2 Reformularea, la cererea
interlocutorului, a unei replici în cadrul unei
conversaţii pe teme familiare, în cadrul unui
schimb de informaţii /idei pe teme familiare