Sunteți pe pagina 1din 16

APLICAŢII DE BAZĂ ÎN ELECTRONICA – CDL

_____________________________________________________________________________________________

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ


(CDL)

CLASA A X-A

Domeniul: Electronica

- 2017 -

Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Clasa a X-a


Domeniul de pregătire de bază: Electronica
-0-
APLICAŢII DE BAZĂ ÎN ELECTRONICA – CDL
_____________________________________________________________________________________________

AUTORI:

Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Clasa a X-a


Domeniul de pregătire de bază: Electronica
-1-
APLICAŢII DE BAZĂ ÎN ELECTRONICA – CDL
_____________________________________________________________________________________________

1. ARGUMENT

Modulul Aplicaţii de bază în electronica face parte din stagiile de pregătire practică
aferente domeniului de pregătire de bază: Electronica, clasa a X-a, ciclul inferior al liceului,
filiera tehnologică, și are alocat un număr de 90 ore/an, conform planului de învățământ.
Are menirea de a veni în întâmpinarea nevoilor locale şi a intereselor elevilor, în scopul
de a diversifica şi personaliza parcursurile de formare pentru ciclul superior al liceului,
calificările profesionale: „Tehnician proiectant CAD”, „Tehnician operator tehnica de calcul”,
„Tehnician prelucrări mecanice”
În conceperea programei pentru modulul Aplicaţii de bază în electronica s-a avut în
vedere necesitatea ca elevii să dobândească competenţe legate de lucrul in echipă,
pregătirea pentru integrarea la locul de muncă și tranziţia de la şcoală la locul de muncă.
Stabilirea tipurilor de aplicaţii va avea în vedere corelarea lor cu domeniul de pregătire
generală în care se pregătesc elevii, rezolvarea sarcinilor de lucru se va face fie prin
aplicaţii individuale, fie prin activităţi în grup, favorizând lucrul în echipă şi
responsabilitatea pentru sarcina primită.
Provocările noului mileniu impun adaptări şi transformări rapide, ca răspuns la
tendinţele şi procesele care se manifestă pe scara mondială: globalizarea, societatea
cunoaşterii, digitalizarea, postmodernismul. Factorul principal al schimbării este
reprezentat de creşterea competiţiei, iar capacitatea de a învăţa mai repede şi mai bine
decât competitorii tăi ar putea fi singurul avantaj care să susţină competiţia.
Prin parcurgerea conţinuturilor modulului Aplicaţii de bază în electronica folosind
strategii didactice adecvate, se dezvoltă valori şi atitudini care vor înlesni adaptarea
elevilor la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice precum şi accesul la
niveluri superioare de pregătire:

• dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii tehnice

• respectarea standardelor internaţionale privind calitatea produselor

• asigurarea motivaţiei necesare studierii disciplinelor tehnice.

Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Clasa a X-a


Domeniul de pregătire de bază: Electronica
-2-
APLICAŢII DE BAZĂ ÎN ELECTRONICA – CDL
_____________________________________________________________________________________________

Acest curriculum se studiază pe parcursul unui an şcolar – 90 de ore (3 săptămâni,


5X6 ore/săptămână, în cadrul stagiilor de pregătire practică), din care:
instruire practică – 90 ore

După parcurgerea conţinutului acestei discipline, elevii vor dobândi competenţele cheie
enumerate în Standardele de Pregătire Profesională (SPP):

Lucrul in echipă
Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă
Tranziţia de la şcoală la locul de muncă

Curriculum-ul Aplicaţii de bază în electronica a fost elaborat avându-se în vedere


următoarele:

 Standardele de Pregătire Pofesională


 reperele impuse de OMECTS 3331/25.02.2010, OMECTS 4463/12.07.2010
 necesitatea de a oferi răspunsuri adecvate cerinţelor sociale
 noua structură a sistemului de învăţământ din România.

Parcurgerea temelor ce intră în componenţa acestei discipline are ca scop:

stimularea cooperării între instituţiile care se ocupă cu formarea profesională: şcoală


– agenţi economici
dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor favorabile integrării profesionale
crearea unei forţe de muncă bine calificate, competitive
percepţia angajatorilor cu privire la nevoile de formare
promovarea valorilor democratice în curriculum care să le permită viitorilor
absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.

2. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE RELEVANTE PENTRU


MODUL. COMPETENŢE SPECIFICE

Unităţile de competenţe atribuite disciplinei Aplicaţii de bază în electronica sunt:


Lucrul in echipă, Pregătirea pentru integrarea la locul de muncă, Tranziţia de la
şcoală la locul de muncă. Acestor unităţi de competenţe le sunt atribuite un număr de: 4
credite
credite.

Competenţele specifice unităţilor de competenţe Lucrul in echipă, Pregătirea pentru


integrarea la locul de muncă, Tranziţia de la şcoală la locul de muncă, conform
Standardelor de Pregătire Profesională sunt:

Lucrul in echipa

6.1 îşi precizează poziţia într-o echipă de lucru pe baza activităţilor desfăşurate
6.2 îşi asumă rolurile care îi revin în echipă
6.3 colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor
Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Clasa a X-a
Domeniul de pregătire de bază: Electronica
-3-
APLICAŢII DE BAZĂ ÎN ELECTRONICA – CDL
_____________________________________________________________________________________________

Pregatirea pentru integrarea la locul de munca

8.1 obţine informaţii despre cerinţele locului de muncă


8.2 se încadrează în cerinţele locului de muncă
8.3 descrie structura unei organizaţii din domeniul profesional
8.4 manifestă disponibilitate faţă de sarcinile de lucru

Tranzitia de la scoala la locul de munca

9.1 îşi evaluează nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă
9.2 îşi asumă responsabilitatea faţă de sarcina primită
9.3 se instruieşte continuu în vederea îmbunătăţirii propriei performanţe
9.4 manifestă mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii

Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Clasa a X-a


Domeniul de pregătire de bază: Electronica
-4-
APLICAŢII DE BAZĂ ÎN ELECTRONICA – CDL
_____________________________________________________________________________________________

3.TABELUL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR

Aplicatii de baza in
electronica
Rezultate ale invatarii Conţinuturi Situaţii de învăţare

Cunostinte Abilitati Atitudini


1. Sarcinile proprii în cadrul activităţii echipei de lucru Diferenţierea
2. Obiectul de activitate al echipei de lucru cunoştinţelor
6.1.1
3. Atribuţiile membrilor echipei elevilor prin:
6.1.2
4. Clarificarea sarcinilor de lucru privind relaţiile de colaborare dintre membrii abordarea tuturor
6.1.3
echipei stilurilor de învăţare
6.1.4
6.1 6.1 5. Clarificarea sarcinilor de lucru privind relaţiile ierarhice într-o echipă (auditiv, vizual, practic
6.1.5
6. Realizarea sarcinilor proprii sau prin contact
6.1.6
7. Realizarea sarcinilor în colaborare cu ceilalţi membri direct), formarea de
6.1.7
perechi de elevi cu
6.1.8
8. Realizarea sarcinilor în comun prin intervenţii complementare aptitudini diferite care
se pot ajuta reciproc.
6.2.1 1. Rolul membrului echipei: inclus, exclus, subordonat Diferenţierea
6.2.2 2. Atitudinea membrului echipei. Sprijinul acordat sarcinilor şi timpului
6.2.3 3. Atitudinea membrului echipei. Implicarea în activităţile desfăşurate alocat, prin:
6.2.4 4. Atitudinea membrului echipei. Interesul faţă de activităţile desfăşurate prezentarea temelor în
6.2 6.2.5 6.2 5. Finalizarea de sarcinilor de lucru mai multe moduri,
6.2.6 6. Raportarea de sarcinilor proprii de lucru fixarea de sarcini în
6.2.7 7. Organizarea unor evenimente în grup funcţie de abilităţi,
6.2.8 8. Succesul în activităţile desfăşurate fixarea sarcinilor de la
6.2.9 9. Eşecul în activităţile desfăşurate uşor la greu.
6.3.1 6.3 1. Pregătirea profesională a membrilor echipei Diferenţierea
6.3.2 2. Poziţia faţă de grup în echipă răspunsului prin:
6.3.3 3. Atitudini de acord - dezacord în echipă utilizarea autoevaluării
6.3 6.3.4 4. Explicaţii ale sarcinilor date în echipă şi solicitarea elevilor
6.4.5 5. Încadrarea în timp a sarcinilor de lucru de a-şi impune
6.3.6 6. Respectarea unui plan comun de realizare a sarcinilor obiective.
6.3.7 7. Preluarea unor sarcini în caz de urgenţă
Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Clasa a X-a
Domeniul de pregătire de bază: Electronica
-5-
APLICAŢII DE BAZĂ ÎN ELECTRONICA – CDL
_____________________________________________________________________________________________
6.3.8 8. Manifestarea compasiunii, simpatiei în echipă
1. Surse de informare despre locul de muncă: pliante, broşuri, mass-media, Diferenţierea
publicaţii de specialitate, Internet cunoştinţelor
8.1.1
2. Organizarea programului de lucru elevilor prin:
8.1.2
3. Cunoaşterea regulamentului de ordine interioară abordarea tuturor
8.1.3
4. Activităţile desfăşurate la locul de muncă stilurilor de învăţare
8.1.4
8.1 8.1 5. Instrucţiuni de utilizare a utilajelor din dotare (auditiv, vizual, practic
8.1.5
6. Executarea de operaţii simple, rutiniere sub supraveghere şi îndrumare sau prin contact
8.1.6
7. Comunicarea şi lucrul în echipă direct), formarea de
8.1.7
perechi de elevi cu
8.1.8
8. Igiena şi securitatea muncii aptitudini diferite care
se pot ajuta reciproc.
8.2.1 1. Programul de lucru: oră de începere, pauze, oră de terminare a Diferenţierea
8.2 8.2.2 programului de lucru, ore de lucru efectiv sarcinilor şi timpului
8.2
8.2.3 2. Operaţii şi procese de rutină sub supraveghere şi îndrumare alocat, prin:
3. Drepturi, obligaţii, sancţiuni, recompense la locul de muncă prezentarea temelor în
1. Departamentele din cadrul organizaţiei resurse umane, contabilitate, mai multe moduri,
producţie, manager, secretariat, marketing, salarizare fixarea de sarcini în
2. Niveluri de calificare din sectorul de activitate funcţie de abilităţi,
8.3.1 fixarea sarcinilor de la
3. Poziţia în cadrul ierarhiei: de colaborare cu membrii echipei uşor la greu.
8.3.2
8.3 8.3.3 8.3 Diferenţierea
8.3.4 răspunsului prin:
utilizarea autoevaluării
4. Poziţia în cadrul ierarhiei: de comunicare activă cu superiorii
şi solicitarea elevilor
de a-şi impune
obiective.
1. Receptivitatea faţă de sarcinile de lucru: la sarcină, la lucru în colectiv, Diferenţierea
8.4.1 flexibilitate răspunsului prin:
8.4 8.4.2 2. Activităţi suplimentare: program prelungit utilizarea autoevaluării
8.4.3 8.4 3. Activităţi suplimentare: sprijin în cadrul echipei şi solicitarea elevilor
8.4.4 4. Activităţi suplimentare: alte operaţii solicitate de a-şi impune
8.4.5 5. Defecţiuni de utilaje sau echipamente obiective.
8.4.6 6. Disfuncţionalităţi la locul de muncă
9.1 9.1.1 9.1 1. Organizarea şi distribuirea de sarcini la locul de muncă
9.1.2 2. Igiena şi securitatea locului de muncă
Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Clasa a X-a
Domeniul de pregătire de bază: Electronica
-6-
APLICAŢII DE BAZĂ ÎN ELECTRONICA – CDL
_____________________________________________________________________________________________
9.1.3 3. Relaţii la locul de muncă Diferenţierea
9.1.4 4. Abilităţile sociale şi tehnice dobândite conform cerinţelor locului de muncă cunoştinţelor
9.1.5 5. Instruirea suplimentară în situaţia sarcinilor modificate sau adăugate elevilor prin:
9.1.6 abordarea tuturor
stilurilor de învăţare
(auditiv, vizual, practic
sau prin contact
6. Instruirea suplimentară în situaţia dotării cu utilaje şi echipamente noi
direct), formarea de
perechi de elevi cu
aptitudini diferite care
se pot ajuta reciproc.
1. Fişa postului
9.2.1 2. Instrucţiuni de exploatare a utilajelor pentru operaţii simple Diferenţierea
9.2.2 3. Dispoziţiile organizatorului de proces (superiorul ierarhic) sarcinilor şi timpului
9.2.3 4. Îndeplinirea sarcinilor primite în echipă alocat, prin:
9.2.4 5. Relaţii de colaborare cu membrii echipei prezentarea temelor în
9.2
9.2 9.2.5 6. Norme interne de îndeplinire a sarcinii mai multe moduri,
9.2.6 7. Sisteme de asigurare a calităţii fixarea de sarcini în
9.2.7 funcţie de abilităţi,
fixarea sarcinilor de la
uşor la greu.
1. Surse de informare la locul de muncă: informale (şefi, colegi de echipă),
9.3.1 aviziere, mentor Diferenţierea
9.3.2 2. Informaţii privind necesitatea auto-instruirii: din observaţii şi recomandări răspunsului prin:
9.3.3 ale grupului de lucru, din dispoziţiile organizatorului de proces (şef) utilizarea autoevaluării
9.3 9.3.4 9.3 şi solicitarea elevilor
3. Îmbunătăţirea propriei performanţe prin studiu individual
9.3.5 4. Îmbunătăţirea propriei performanţe prin participare la programe de formare de a-şi impune
continuă obiective.
5. Îmbunătăţirea propriei performanţe prin învăţare informală
1. Surse de informare ale ocupaţiilor posibile in domeniul de pregătire: COR, Diferenţierea
9.4.1 profile ocupaţionale, structura calificărilor, centre de formare, agenţii răspunsului prin:
9.4.2 specializate utilizarea autoevaluării
9.4
9.4 9.4.3 2. Selectarea ofertelor de locuri de muncă: din oferta agenţilor economici, şi solicitarea elevilor
aviziere, agenţii specializate, consiliere, prin relaţii interpersonale de a-şi impune
3. Consilierea individuală pentru formularea unor opţiuni profesionale obiective.

Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Clasa a X-a


Domeniul de pregătire de bază: Electronica
-7-
APLICAŢII DE BAZĂ ÎN ELECTRONICA – CDL
_____________________________________________________________________________________________

4.CONŢINUTURI. SITUAŢII DE ÎNVĂŢARE

Conţinuturile modulului sunt proiectate pentru 90 de ore în cadrul stagiilor de


pregătire practică, defalcate după cum urmează:

instruire practică – 90 ore

Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat


fiecărei teme, în funcţie de:

 dificultatea temelor
 nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit
 complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat
 ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor proprii grupului
instruit.

Între competenţe şi conţinuturi există o relaţie biunivocă, competenţele determină


conţinuturile tematice, iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a
competenţelor dorite.

SITUAŢII DE ÎNVĂŢARE:

Diferenţierea cunoştinţelor elevilor se va face prin:

 abordarea tuturor stilurilor de învăţare (auditiv, vizual, practic sau prin contact
direct)
 formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc.

Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat se vor efectua prin:

 prezentarea temelor în mai multe moduri


 fixarea de sarcini în funcţie de abilităţi
 fixarea sarcinilor de la uşor la greu.

Diferenţierea răspunsului se va realiza prin:


 utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi impune obiective.

Se recomandă parcurgerea temelor în ordinea prezentată în tabelul de corelare a


competenţelor şi conţinuturilor prezentat la punctul 3.

Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Clasa a X-a


Domeniul de pregătire de bază: Electronica
-8-
APLICAŢII DE BAZĂ ÎN ELECTRONICA – CDL
_____________________________________________________________________________________________

Tema nr. 1: Activităţi desfăşurate în echipă


1.1. Sarcini de lucru în cadrul activităţilor echipei
1.2. Atribuţii şi relaţii de colaborare în cadrul echipei
1.3. Relaţia dintre sarcinile proprii şi sarcinile celorlalţi membri

Tema nr. 2: Rolul membrilor în echipă


2.1. Poziţia individuale faţă de ceilalţi
2.2. Atitudini constructive în grup
2.3. Acţiuni iniţiate în grup
2.4. Rezultatele echipei

Tema nr. 3: Colaborarea cu membrii echipei


3.1. Competenţele membrilor echipei
3.2. Corelarea propriilor sarcini cu cele ale echipei
3.3. Spiritul de întrajutorare

Tema nr. 4: Cerinţele locului de muncă


4.1. Surse de informare
4.2. Cerinţele locului de muncă
4.3. Operaţii simple, rutiniere sub supraveghere şi îndrumare
4.4. Comunicarea şi lucru în echipă
4.5. Igiena şi securitatea locului de muncă

Tema nr. 5: Cerinţele locului de muncă


5.1. Program de lucru
5.2. Sarcini de lucru
5.3. Regulament de ordine interioară

Tema nr. 6: Structura unei organizaţii din domeniul profesional


6.1. Departamente din cadrul organizaţiei
6.2. Niveluri de calificare din sectorul de activitate
6.3. Poziţia în cadrul ierarhiei

Tema nr. 7: Disponibilitatea faţă de sarcinile de lucru


7.1. Receptivitatea faţă de sarcinile de lucru
7.2. Activităţi suplimentare
7.3. Defecţiuni de utilaje sau echipamente
7.4. Disfuncţionalităţi la locul de muncă

Tema nr. 8: Nivelul de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă


8.1. Organizarea şi distribuirea de sarcini la locul de muncă
8.2. Igiena şi securitatea locului de muncă
8.3. Relaţii la locul de muncă
Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Clasa a X-a
Domeniul de pregătire de bază: Electronica
-9-
APLICAŢII DE BAZĂ ÎN ELECTRONICA – CDL
_____________________________________________________________________________________________

8.4. Abilităţile sociale şi tehnice dobândite conform cerinţelor locului de muncă


8.5. Instruirea suplimentară în situaţia sarcinilor modificate sau adăugate
8.6., Instruirea suplimentară în situaţia dotării cu utilaje şi echipamente noi

Tema nr. 9: Sarcini primite la locul de muncă


9.1. Fişa postului, instrucţiuni de exploatare a utilajelor pentru operaţii simple,
dispoziţiile organizatorului de proces (superiorul ierarhic)
9.2. Îndeplinirea sarcinii primite în echipă, relaţii de colaborare
9.3. Norme interne de îndeplinire a sarcinii
9.4. Sisteme de asigurare a calităţii

Tema nr. 10: Îmbunătăţirea propriei performanţe


10.1. Surse de informare: informale (şefi, colegi de echipă), aviziere, mentor
10.2. Informaţii privind necesitatea auto-instruirii
10.3. Decizii pentru îmbunătăţirea propriei performanţe

Tema nr. 11: Mobilitatea ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii


11.1. Surse de informare: COR, profile ocupaţionale, structura calificărilor, centre de
formare, agenţii specializate
11.2. Selectarea ofertelor de locuri de muncă: din oferta agenţilor economici,
aviziere, agenţii specializate, consiliere, prin relaţii interpersonale
11.3. Consilierea individuală pentru identificarea opţiunilor profesionale

Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Clasa a X-a


Domeniul de pregătire de bază: Electronica
- 10 -
APLICAŢII DE BAZĂ ÎN ELECTRONICA – CDL
_____________________________________________________________________________________________

5. RESURSE

Pentru realizarea instruirii practice la acest modul sunt necesare următoarele


resurse materiale minime:

 mostre de subansambluri, eventual grupate pe categorii


 colecţii de imagini pentru ilustrarea aferentă a unor procese tehnologice din
domeniul mecanică
 panoplii şi seturi de piese, subansambluri, produse şi materiale
 scule şi dispozitive, echipamente de măsură şi control
 softuri educaţionale specializate
 echipamente multimedia
 platforme de învăţare
 bibliografie tehnică
 internet

Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Clasa a X-a


Domeniul de pregătire de bază: Electronica
- 11 -
APLICAŢII DE BAZĂ ÎN ELECTRONICA – CDL
_____________________________________________________________________________________________

6. SUGESTII METODOLOGICE

Plecând de la principiul integrării, care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor,


acceptând faptul că fiecare copil este diferit, se va avea în vedere utilizarea de metode
specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe
integrabile, adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea
de programe individualizate, pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au ritm lent
de învăţare, utilizarea instrumentelor ajutătoare de instruire practică, aducerea de laude
chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori):

observarea sistematică a comportamentului elevilor, permite evaluarea conceptelor,


capacităţilor, atitudinilor faţă de o sarcină dată
investigaţia
autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi
standardele educaţionale şi îşi poate impune/modifica programul propriu de învăţare
metoda exerciţiilor practice.

Cadrele didactice, profesori de instruire practică, au posibilitatea de a decide asupra


numărului de ore alocat fiecărei teme, în funcţie de:

 dificultatea temelor
 nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit
 complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat
 ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor proprii grupului
instruit.

Parcurgerea conţinuturilor se va realiza în integralitatea lor. Pentru atingerea


rezultatelor învăţării stabilite prin modul, profesorul de instruire practică are libertatea de
a dezvolta anumite conţinuturi, de a le eşalona în timp, de a utiliza activităţi variate de
învăţare, cu accentuare pe cele cu caracter aplicativ, centrate pe elev.
Se consideră că nivelul de pregătire este realizat corespunzător, dacă poate
fi demonstrat fiecare dintre rezultatele învăţării.
Prin parcurgerea conţinuturilor modulului Aplicaţii de bază în electronica
folosind strategii didactice adecvate se dezvoltă valori şi atitudini care vor înlesni
adaptarea elevilor la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice precum
şi accesul la niveluri superioare de pregătire:
 dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii tehnice
 respectarea standardelor internaţionale privind calitatea produselor
 asigurarea motivaţiei necesare studierii disciplinelor tehnice

Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Clasa a X-a


Domeniul de pregătire de bază: Electronica
- 12 -
APLICAŢII DE BAZĂ ÎN ELECTRONICA – CDL
_____________________________________________________________________________________________

În elaborarea strategiei didactice, profesorul de instruire practică va trebui să ţină


seama de următoarele principii ale educaţiei:

 elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor
 elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare
 elevii au stiluri proprii de învăţare; ei învaţă în moduri diferite, cu viteze diferite şi din
experienţe diferite
 participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de
învăţare
 elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi”
şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”.
Pentru dobândirea de către elevi a deprinderilor prevăzute, activităţile de învăţare -
predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter interactiv şi centrat pe elev,
cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare.
Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat, se va face prin:
 gradarea sarcinilor de la uşor la dificil, utilizând în acest sens fişe de lucru
 fixarea unor sarcini deschise, pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri
diferite
 fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi, în funcţie de abilităţi
 abordarea temelor din perspectiva tuturor stilurilor de învăţare
 formarea de perechi de elevi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc.

Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Clasa a X-a


Domeniul de pregătire de bază: Electronica
- 13 -
APLICAŢII DE BAZĂ ÎN ELECTRONICA – CDL
_____________________________________________________________________________________________

7. MODALITĂŢI DE EVALUARE

Evaluarea trebuie să fie de tip continuu, corelată cu criteriile de performanţă şi cu


tipul problemelor de evaluare precizate în Standardele de Pregătire Profesională
corespunzatoare calificării, o singură competenţă fiind evaluată o singură dată.
Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către profesorul de instruire practică
pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de
aplicabilitate, iar ca metode de evaluare recomandăm:
- observarea sistematică a comportamentului elevilor, care permite evaluarea
conceptelor, capacităţilor şi a atitudinilor faţă de o sarcină dată
- investigaţia
- autoevaluarea, prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi
standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifică programul propriu de învăţare
- metoda exerciţiilor practice
Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specifice.
La încheierea cu succes a unei evaluări este suficient un feedback de felicitare. În
cazul unei încercări nereuşite, este esenţială transmiterea unui feedback clar şi
constructiv. Acesta trebuie să includă discuţii cu elevul în legatură cu motivele care au
dus la insucces, identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare, precum şi sprijinul
suplimentar de care elevul are nevoie.
Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument, deşi locul de desfăşurare a
evaluării poate fi modificat.
Planificarea evaluării competenţelor trebuie să evite suprapuneri cu perioadele de
evaluare de la celelalte module.

Ca instrumente de evaluare se pot folosi:

probe practice
portofoliu, instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de
înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor
fişe de lucru
fişe de observaţie
fişe de autoevaluare
miniproiectul, prin care se evaluează metodele de lucru, utilizarea corespunzătoare
a bibliografiei, materialelor şi echipamentelor, acurateţea tehnică, modul de organizare
a ideilor şi materialelor într-un raport
portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de
înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor.

Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Clasa a X-a


Domeniul de pregătire de bază: Electronica
- 14 -
APLICAŢII DE BAZĂ ÎN ELECTRONICA – CDL
_____________________________________________________________________________________________

8. BIBLIOGRAFIE

1. A.Brãgaru, C.Picos, N.Ivan - Optimizarea proceselor si echipamentelor


tehnologice, Editura Didacticã si Pedagogicã, Bucuresti, 1996
2. A.Cozos – Gestiunea calităţii produselor, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1986
3. Ctin.Arie – „Calitatea şi fiabilitatea produselor tehnice”, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică
4. I.Arieş sa – Cultura de specialitate, Manual pentru pregătirea de bază în domeniul
mecanic, Editura Aramis, Bucuresti, 2005
5. I.Sârbulescu, V.Petre, D. Constantinescu – ,,Protecţia consumatorilor şi
concurenţa pe piaţă”, Bucureşti 2000
6. M.M.Popovici - Protecţia şi igiena muncii, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti 2004
7. M.Miramis, P.Mc Elheron, - Certificarea ISO 9000, Editura Teora, Bucureşti, 1998
8. M.Moldovan – Ergonomie, EDP, Bucureşti, 1993
9. Managementul Producţiei - Manual pentru clasa a XII a
10. N.Stoica – Ergonomia şi organizarea producţiei, EDP, Bucureşti, 1994
11. T.Petre - Studiul calităţii produselor şi serviciilor, Editura Niculescu, 2004

Ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică Clasa a X-a


Domeniul de pregătire de bază: Electronica
- 15 -