Sunteți pe pagina 1din 34

ICS 91.120.

01

SR EN 15217

STANDARD ROMÂN Martie 2008

Performan!a energetic" a cl"dirilor


Metode de exprimare a performan!ei energetice
#i de certificare energetic" a cl"dirilor

Energy performance of buildings


Methods for expressing energy performance and for energy
certification of buildings

Performance énergétique des bâtiments


Méthodes d'expression de la performance énergétique et de
certification énergétique des bâtiments

APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 31 octombrie 2007


Standardul european EN 15217:2007 are statutul unui
standard român

CORESPONDEN!" Acest standard este identic cu standardul european


EN 15217:2007

This standard is identical with the European Standard


EN 15217:2007

La présente norme est identique à la Norme européenne


EN 15217:2007

ASOCIA$IA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA (ASRO)


Adresa po#tal$: str. Mendeleev 21-25, 010362, Bucure#ti
Direc%ia general$: Tel. +40 21 211 32 96, Fax +40 21 210 08 33
Direc%ia Standardizare:Tel. +40 21 310 43 08, +40 21 310 43 09 sau+40 21 312 47 44,Fax +40 21 315 58 70
Direc%ia Publica%ii - Serv. Vânz$ri/Abonamente: Tel. +40 21 212 77 25, +40 21 212 79 20, +40 21 312
94 88, +40 21 312 94 89, Fax +40 21 210 25 14, +40 21 212 76 20
© ASRO Reproducerea sau utilizarea integral$ sau par%ial$ a prezentului standard în orice publica%ii #i prin orice
procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzis$ dac$ nu exist$ acordul scris al
ASRO
Ref.:SR EN 15217:2007 Edi%ia 1

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
Preambul na!ional
Standardul european EN 15217:2007 a fost tradus de ASRO, are acela#i statut ca #i versiunile oficiale
#i a fost publicat cu permisiunea CEN.

Acest standard reprezint$ versiunea român$ a textului în limba englez$ a standardului european
EN 15217:2007.

Standardul european EN 15217:2007 a fost adoptat ca standard român în anul 2007 prin publicarea
unei file de confirmare a adopt$rii, care este înlocuit$ de acest standard.

În textul standardului sintagma „certificat energetic” desemneaz$ „certificatul de performan%$


energetic$ a unei cl$diri”, a#a cum se prevede în legisla%ia na%ional$ în vigoare care adopt$ Directiva
2002/91/CE.

Coresponden%a dintre standardele europene la care se face referire #i standardele române este
urm$toarea:

EN ISO 7345:1995 IDT SR EN ISO 7345:2002


Izola%ie termic$. M$rimi fizice #i defini%ii

- -
prEN 15603

Pentru aplicarea acestui standard se utilizeaz$ standardele europene la care se face referire (respectiv
standardele române identice cu acestea).

Simbolurile gradelor de echivalen%$, conform SR 10000-8.

În textul standardului cuvintele ”standard european” trebuie citite ”standard român”.

În textul standardului sintagma „certificat energetic” desemneaz$ „certificatul de performan%$ energetic$


a unei cl$diri”, a#a cum se prevede în legisla%ia na%ional$ în vigoare pentru adoptarea Directivei
2002/91/CE.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
STANDARD EUROPEAN EN 15217
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Iunie 2007

ICS 91.120.01

Versiunea român"

Performan!a energetic" a cl"dirilor


Metode de exprimare a performan!ei energetice #i de certificare energetic" a cl"dirilor

Energy performance of Performance énergétique Energieeffizienz von Gebäuden.


buildings. Methods for des bâtiments . Méthodes Verfahren zur Darstellung der
expressing energy performance d'expression de la Energieeffizienz und zur
and for energy certification of performance énergétique et Erstellung des
buildings de certification énergétique Gebäudeenergieausweises
des bâtiments

Acest standard european a fost adoptat de CEN la 10 mai 2007.

Membrii CEN sunt obliga%i s$ respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC, care stipuleaz$ condi%iile
în care acestui standard european i se atribuie statutul de standard na%ional, f$r$ nici o modificare.
Listele actualizate #i referin%ele bibliografice referitoare la aceste standarde na%ionale pot fi ob%inute pe
baz$ de cerere c$tre Secretariatul Central sau orice membru CEN.

Acest standard european exist$ în trei versiuni oficiale (englez$, francez$, german$). O versiune în
oricare alt$ limb$, realizat$ prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, în limba sa
na%ional$ #i notificat$ Secretariatului Central, are acela#i statut ca #i versiunile oficiale.

Membrii CEN suntorganismele na%ionale de standardizare din:Austria, Belgia,Bulgaria, Cipru,


Danemarca, Elve%ia, Estonia, Finlanda, Fran%a, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceh$,
România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia #i Ungaria.

CEN
COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Secretariat Central: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles

© 2007 CEN–Toate drepturile de exploatare sub orice form$ #i în orice mod sunt rezervate membrilor CEN.
Ref.:EN 15217:2007 RO

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

Cuprins Pagin$

Preambul .............................................................................................................................................................. 3
Introducere ........................................................................................................................................................... 4
1 Domeniu de aplicare ............................................................................................................................... 5
2 Referin%e normative ................................................................................................................................. 5
3 Termeni #i defini%ii ................................................................................................................................... 5
4 Simboluri #i abrevieri ............................................................................................................................. 10
5 Indicatori de performan%$ energetic$ .................................................................................................... 10
5.1 Indicatori ................................................................................................................................................ 10
5.2 Fundamentarea indicatorilor.................................................................................................................. 11
5.3 Normalizarea evalu$rii energetice......................................................................................................... 11
6 Exprimarea cerin%elor energetice .......................................................................................................... 11
6.1 Moduri de exprimare a cerin%elor .......................................................................................................... 11
6.2 Cerin%e de performan%$ energetic$ global$........................................................................................... 12
6.3 Modificarea influen%ei anumitor parametri ............................................................................................. 13
6.4 Renovarea #i extinderea cl$dirilor existente ......................................................................................... 14
7 Valori de referin%$ .................................................................................................................................. 15
7.1 Tipuri de valori de referin%$.................................................................................................................... 15
7.2 Con%inutul valorilor de referin%$ ............................................................................................................. 15
7.3 Documenta%ie aferent$ valorilor de referin%$ ......................................................................................... 16
8 Procedur$ pentru certificarea energetic$ a cl$dirii................................................................................ 16
8.1 Generalit$%i ............................................................................................................................................ 16
8.2 Con%inutul procedurii pentru certificarea energetic$ a cl$dirii ............................................................... 16
8.3 Con%inutul certificatului energetic .......................................................................................................... 17
8.4 Indicator de performan%$ energetic$ global$......................................................................................... 17
8.5 Scal$ de performan%$ ............................................................................................................................ 18
8.6 Recomand$ri ......................................................................................................................................... 19
Anexa A (normativ$) Documenta%ia aferent$ procedurilor pentru certificarea energetic$ a cl$dirilor .............. 20
Anexa B (informativ$) Procedur$ pentru clasificarea performan%ei energetice a cl$dirii .................................. 23
Anexa C (informativ$) Format de certificat energetic........................................................................................ 24
Anexa D (informativ$) Cerin%e referitoare la caracteristicile anvelopei cl$dirii #i la componentele
instala%iilor.............................................................................................................................................. 27
Bibliografie.......................................................................................................................................................... 30

2
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

Preambul
Acest standard (EN 15017:2007) a fost elaborat de Comitetul tehnic CEN/TC 89 “Performan%a termic$ a
cl$dirilor #i a produselor pentru construc%ii”,al c$rui secretariat este de%inut de SIS.

Acest standard european trebuie s$ primeasc$ statut de standard na%ional, fie prin publicarea unui text
identic fie prin ratificare, cel târziu în decembrie 2007 #i toate standardele na%ionale conflictuale trebuie
s$ fie retrase cel târziu în decembrie 2007.

Acest document a fost elaborat sub un mandat acordat CEN de c$tre Comisia european$ #i de c$tre
Asocia%ia european$ a liberului schimb (Mandat M/343), #i sus%ine cerin%ele esen%iale ale Directivei UE
2002/91/EC referitoare la performan%a energetic$ a cl$dirilor (EPBD). Este parte a unei serii de
standarde care au ca scop armonizarea european$ a metodologiei de calcul al performan%ei energetice
a cl$dirilor. În CEN/TR 15615 se prezint$ o privire de ansamblu a întregii serii de standarde.

Se atrage aten%ia asupra necesit$%ii respect$rii directivelor UE transpuse în cerin%ele na%ionale legale.
Reglement$rile na%ionale existente (cu sau f$r$ referire la standarde na%ionale) pot restric%iona pentru
moment aplicarea acestui standard european.

Conform Regulamentului Intern CEN/CENELEC organiza%iile na%ionale de standardizare din


urm$toarele %$ri sunt obligate s$ aplice acest standard european: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru,
Danemarca, Elve%ia, Estonia, Finlanda, Fran%a, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia,
Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceh$,
România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia #i Ungaria.

3
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

Introducere
Exprimarea performan%ei energetice a cl$dirilor este necesar$:

! pentru a permite stabilirea de reglement$ri referitoare la performan%a energetic$ a cl$dirilor;

! pentru a încuraja proiectan%ii, proprietarii, operatorii #i utilizatorii s$ îmbun$t$%easc$ performan%a


energetic$ a cl$dirilor.

Acest standard european furnizeaz$ metode de exprimare a performan%ei energetice a cl$dirilor astfel
încât s$ ating$ aceste obiective. Acesta se bazeaz$ pe standarde care stabilesc metode de calcul sau
de m$surare a performan%ei energetice.

Se inten%ioneaz$ ca acest standard european s$ fie utilizat:

! de c$tre elaboratorii unei proceduri de certificare energetic$ a cl$dirilor;

! de c$tre autorit$%ile în construc%ie pentru stabilirea cerin%elor minime referitoare la performan%a


energetic$;

! de c$tre proiectan%i, proprietari, operatori #i utilizatori ai cl$dirii pentru a se stabili performan%a unei
cl$diri nou proiectate sau existente #i modurile de a o îmbun$t$%i #i pentru a se exprima aceast$
performan%$.

4
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

1 Domeniu de aplicare
Acest standard european stabile#te:

a) indicatorii globali de exprimare a performan%ei energetice a cl$dirii în ansamblu, inclusiv instala%iile


de înc$lzire, ventilare, climatizare, ap$ cald$ menajer$ #i de iluminat. Acest standard include diferi%i
indicatori posibili;

b) modurile de exprimare a cerin%elor energetice pentru proiectarea cl$dirilor noi #i pentru renovarea
celor existente;

c) procedurile pentru definirea valorilor de referin%$;

d) modurile de eleborare a unei proceduri pentru certificarea energetic$ a cl$dirilor.

Standardul se poate aplica unui grup de cl$diri, dac$ acestea fac parte din acela#i lot, dac$ sunt
deservite de c$tre acelea#i sisteme tehnice de construc%ie #i dac$ cel mult una dintre cl$diri are o arie
condi%ionat$ care dep$#e#te 1000 m2.

Acest standard european furnizeaz$ diferite op%iuni la niveluri diferite. În cazul în care acest standard
european este utilizat pentru stabilire de metode na%ionale sau regionale de exprimare a performan%ei
energetice #i/sau pentru certificarea energetic$ a cl$dirilor, alegerile dintre op%iuni sunt f$cute de c$tre
organisme na%ionale sau regionale autorizate #i nu de c$tre un utilizator individual.

2 Referin!e normative
Urm$toarele documente de referin%$ sunt indispensabile pentru aplicarea prezentului standard. Pentru
referin%ele datate se aplic$ doar edi%ia citat$. Pentru referin%ele nedatate se aplic$ ultima edi%ie a
documentului de referin%$ (inclusiv toate amendamentele).

EN ISO 7345:1995, Thermal insulation — Physical quantities and definitions (ISO 7345:1987)

prEN 156031), Energy performance of buildings — Overall energy use and definition of energy ratings

3 Termeni #i defini!ii
Pentru utilizarea prezentului standard se aplic$ termenii #i defini%iile prezentate în prEN 15603 #i în
EN ISO 7345:1995 precum #i urm$torii prezenta%i mai jos.

3.1
certificare energetic"
proceduri care permit elaborarea unui certificat energetic

3.2
certificat energetic
document recunoscut de c$tre un stat membru sau de c$tre o persoan$ juridic$ desemnat$ de acesta,
care include performan%a energetic$ a cl$dirii

NOT" – Semnifica%ia termenilor „certificat” #i „certificare" în acest standard european difer$ de cea din
EN ISO/CEI 17000.

1) prEN 15603 este o compila%ie între prEN 15203 #i prEN 15315.

5
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

3.3
clas" energetic"
sistem de m$sur$ u#or de în%eles (de exemplu de la A pân$ la G) pentru indicarea performan%ei
energetice a cl$dirii

3.4
valoare de referin!"
valoare reglementat$ sau calculat$ cu care se compar$ un indicator energetic

3.5
cerin!a de performan!" energetic"
nivel minim de performan%$ energetic$ care trebuie îndeplinit în vederea ob%inerii unui drept sau a unui
avantaj: de exemplu autoriza%ie de construire, dobând$ mai mic$, etichet$ de calitate

3.6
evaluare energetic" calculat"
evaluare energetic$ bazat$ pe calculul cantit$%ii de energie furnizate net$ ponderat$, care este utilizat$
anual de o cl$dire pentru înc$lzire, r$cire, ventilare, ap$ cald$ menajer$ #i iluminat.

NOT" – Organismele na%ionale pot decide dac$ sunt incluse sau nu consumurile de energie rezultate din activit$%ile
ocupan%ilor precum g$tit, produc%ie, sp$lare, echipamente informatice etc. Dac$ sunt incluse, trebuie s$ se
furnizeze date standardizate pentru tipuri diferite de cl$diri #i utiliz$ri. Iluminatul este întotdeauna inclus, cu excep%ia
cl$dirilor de locuit (prin decizie a organismelor na%ionale).

3.7
evaluare energetic" standardizat"
evaluare energetic$ calculat$ care utilizeaz$ date reale pentru o cl$dire #i un set de date standardizate
pentru utilizare

NOTA 1- Aria anvelopei termice reprezint$ utilizarea anual$ a energiei intrinseci a unei cl$diri în condi%ii
standardizate. Aceasta este în mod special relevant$ pentru certificarea performan%ei energetice standardizate.

NOTA 2 – Se utilizeaz$ de asemenea expresia numit$ "evaluare energetic$ a bunurilor ".

3.8
evaluare energetic" de proiectare
evaluare energetic$ calculat$ care utilizeaz$ date de proiectare pentru o cl$dire #i un set de date
standardizate pentru utilizare

NOT" – Aceasta reprezint$ utilizarea anual$ a energiei intrinseci calculate a unei cl$diri proiectate în condi%ii
standardizate. Aceasta este relevant$ în special pentru ob%inerea unei autoriza%ii de construire în faza de proiectare.

3.9
evaluare energetic" corectat"
evaluare energetic$ calculat$ care utilizeaz$ date reale pentru o cl$dire #i date reale referitoare la climat
#i ocuparea cl$dirii

3.10
set de date standardizate pentru utilizare
date standardizate pentru climatul interior #i pentru cel exterior, pentru utilizare #i pentru ocupare

NOTA 1 – Acest set poate s$ includ$ de asemenea informa%ii referitoare la împrejurimi (precum umbrirea sau
ad$postirea de c$tre cl$diri învecinate).

NOTA 2 – Astfel de seturi de date sunt stabilite la nivel na%ional.

6
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

3.11
evaluare energetic" m"surat"
evaluare energetic$ bazat$ pe cantit$%ile m$surate de energie furnizat$ cl$dirii de la exterior #i de
energie furnizat$ c$tre exterior

NOTA 1 – Evaluarea m$surat$ este suma ponderat$ a tuturor agen%ilor energetici utiliza%i de o cl$dire, prin
m$surare cu instrumente de m$surare sau prin alte mijloace. Aceasta este o m$sur$ a performan%ei de utilizare a
unei cl$diri. Aceasta este relevant$ în special pentru certificarea performan%ei energetice reale.

NOTA 2 – Aceasta este cunoscut$ #i ca „evaluare energetic$ de exploatare".

3.12
indicator de performan!" energetic"
cantitatea de energie evaluat$ raportat$ la aria condi%ionat$

3.13
indicator energetic m"surat
indicator de performan%$ energetic$ m$surat raportat la aria condi%ionat$

3.14
indicator energetic standardizat
indicator de performan%$ energetic$ standardizat raportat la aria condi%ionat$

3.15
cl"dire
construc%ie în ansamblul ei, inclusiv anvelopa #i toate instala%iile aferente cl$dirii, pentru care se
utilizeaz$ energie ca s$ se condi%ioneze climatul interior, s$ se furnizeze ap$ cald$ menajer$ , pentru
iluminat #i pentru alte servicii asociate cu utilizarea cl$dirii

NOT" – Acest termen se poate referi la cl$dire ca întreg sau la p$r%i proiectate sau modificate pentru a fi utilizate
separat.

3.16
cl"dire nou"
pentru evaluarea energetic$ calculat$: cl$dire în faza de proiectare sau în construc%ie

pentru evaluarea energetic$ m$surat$: cl$dire construit$ prea curând pentru a avea înregistr$ri corecte
ale consumului de energie

3.17
cl"dire existent"
pentru evaluarea energetic$ calculat$: cl$dire construit$

pentru evaluarea energetic$ m$surat$: cl$dire pentru care datele reale necesare pentru a se evalua
consumul de energie sunt cunoscute sau pot fi m$surate

3.18
instala!iie aferent" cl"dirii
echipament tehnic pentru înc$lzire, r$cire, ventilare, preparare ap$ cald$ menajer$, iluminat #i
producerea energiei electrice

NOTA 1 – Instala%ia aferent$ unei cl$diri se poate referi la unul sau la mai multe servicii ale cl$dirii (de exemplu
instala%ia de înc$lzire, #i instala%ia de preparare a apei calde menajere).

NOTA 2 – Producerea energiei electrice poate include cogenerarea #i sisteme fotovoltaice.

7
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

3.19
dimensiune interioar"
lungime m$surat$ din perete în perete #i de la podea la tavan în interiorul unei înc$peri dintr-o cl$dire

3.20
dimensiune interioar" total"
lungime m$surat$ la interiorul cl$dirii, care include #i grosimile compartiment$rilor interioare

3.21
dimensiune exterioar"
lungime m$surat$ la exteriorul cl$dirii

3.22
spa!iu înc"lzit
înc$pere sau incint$ care în vederea calcului se consider$ a fi înc$lzit$ pân$ la o temperatur$ stabilit$
sau pân$ la anumite temperaturi stabilite

3.23
spa!iu r"cit
înc$pere sau incint$ care, în vederea calcului, se consider$ a fi r$cit$ pân$ la o temperatur$ stabilit$
sau pân$ la anumite temperaturi stabilite

3.24
spa!iu condi!ionat
spa%iu înc$lzit #i/sau r$cit

NOT" – Spa%iile înc$lzite #i/sau r$cite sunt utilizate pentru definirea anvelopei termice.

3.25
spa!iu necondi!ionat
înc$pere sau incint$ care nu face parte dintr-un spa%iu condi%ionat

3.26
aria condi!ionat"
aria pardoselii spa%iilor condi%ionate exclusiv subsolurile nelocuite sau p$r%ile nelocuite ale unui spa%iu,
inclusiv aria pardoselii fiec$rui etaj, dac$ sunt mai multe

NOTA 1 – Se pot utiliza dimensiuni interioare, interioare totale #i exterioare. Aceasta conduce la arii diferite pentru
aceea#i cl$dire.

NOTA 2 – Unele servicii, precum iluminatul sau ventilarea, pot fi asigurate în zone care nu sunt incluse în aceast$
defini%ie (de exemplu un parcaj).

NOTA 3 – Defini%ia exact$ a termenului „arie condi%ionat$” este stabilt$ de c$tre autorit$%ile na%ionale.

NOTA 4 – Aria condi%ionat$ poate fi considerat$ aria util$ men%ionat$ la articolele 5, 6 #i 7 din EPBD2) cu excep%ia
cazului în care este definit$ în reglement$ri na%ionale.

2) Directiva 2002/91/EC a Parlamentului european #i a Consiliului europei din 16 decembrie 2002 referitoare la
performan%a energetic$ a cl$dirilor

8
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

3.27
aria anvelopei termice
aria total$ a tuturor elementelor unei cl$diri care delimiteaz$ spa%iile condi%ionate #i prin care energia
termic$ este transferat$ c$tre sau dinspre mediul exterior sau c$tre sau dinspre spa%ii necondi%ionate

NOTA 1 – Aria anvelopei termice depinde de dimensiunile utilizate: interioare, interioare totale sau exterioare.

NOTA 2 – Ariile corespunz$toare ale anvelopei cl$dirii pot fi înmul%ite cu un factor de reducere (stabilit la nivel
na%ional) în cazul de exemplu a spa%iilor adiacente neînc$lzite #i a plan#eelor în contact cu p$mântul.

3.28
agent energetic
substan%$ sau fenomen care poate fi utilizat pentru a produce lucru mecanic sau c$ldur$ sau pentru a
realiza procese chimice sau fizice

[ISO 13600:1997]

NOT" – Energia con%inut$ în combustibili este dat$ de puterea lor calorific$ superioar$.

3.29
necesar de energie pentru înc"lzire sau r"cire
c$ldur$ care urmeaz$ a fi furnizat$ sau a fi extras$ dintr-un spa%iu condi%ionat prin instala%ii de înc$lzire
sau de r$cire în vederea men%inerii condi%iilor de temperatur$ dorite pe o perioad$ de timp dat$

NOTA 1 – Necesarul de energie este calculat #i nu poate fi m$surat cu u#urin%$.

NOTA 2 – Necesarul de energie poate include transferuri termice suplimentare rezultate dintr-o distribu%ie de
temperatur$ neuniform$ #i dintr-o reglare neideal$ a temperaturii, dac$ acestea sunt luate în considerare de
cre#terea (descre#terea) temperaturii efective pentru înc$lzire (r$cire) #i nu sunt incluse în transferul termic datorat
instala%iilor de înc$lzire (r$cire).

3.30
energia furnizat" cl"dirii de la exterior
energie, exprimat$ prin agentul energetic, furnizat$ instala%iilor aferente cl$dirii prin limitele instala%iei, în
vederea asigur$rii utilit$%ilor considerate (înc$lzire, r$cire, ventilare, ap$ cald$ menajer$, iluminat,
aparate electrocasnice etc.) sau în vederea producerii electricit$%ii

NOTA 1 – Pentru instala%iile solare active #i cele eoliene radia%ia solar$ incident$ pe panourile solare sau pe
captatoarele solare sau energia cinetic$ a vântului nu se iau în considerare în bilan%ul energetic al cl$dirii. Se
decide la nivel na%ional dac$ energia din surse regenerabile produs$ in-situ face parte sau nu din energia furnizat$
cl$dirii de la exterior.

NOTA 2 – Energia furnizat$ cl$dirii de la exterior poate fi calculat$ pentru utilit$%i definite sau poate fi m$surat$.

3.31
energia furnizat" c"tre exterior
energie, exprimat$ prin agentul energetic, furnizat$ de c$tre instala%iile aferente cl$dirii prin limitele
instala%iei #i utilizat$ în afara limitelor instala%iei

NOTA 1 – Aceasta poate fi exprimat$ prin modurile de generare (de exemplu cogenerare, fotovoltaic$) în vederea
aplic$rii de factori de ponderare diferi%i.

NOTA 2 – Energia furnizat$ c$tre exterior poate fi calculat$ sau poate fi m$surat$.

9
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

3.32
energia net" furnizat" cl"dirii de la exterior
energie furnizat$ cl$dirii de la exterior minus energia furnizat$ c$tre exterior, amândou$ exprimate prin
agentul energetic

NOTA 1 – Un bilan% al energiei furnizate cl$dirii de la exterior #i al energiei furnizate c$tre exterior pentru fiecare
agentul energetic poate fi realizat doar dac$ se aplic$ aceia#i factori de energie primar$ #i/sau emisii de CO2 pentru
cantit$%ile primite #i pentru cele evacuate ale fiec$rui agent energetic.

NOTA 2 – Termenul „net$" se poate aplica de asemenea cantit$%ilor derivate din energia net$ furnizat$ cl$dirii de la
exterior, de exemplu energia primar$ sau emisiile de CO2 .

3.33
energie primar"
energie care nu a fost supus$ niciunui proces de conversie sau de transformare

NOTA 1 – Energia primar$ include energie din surse neregenerabile #i energie regenerabil$. Dac$ se %ine seam$
de ambele poate fi numit$ energie primar$ total$.

NOTA 2 – Pentru o cl$dire, aceasta este energia utilizat$ pentru a produce energia furnizat$ cl$dirii. Aceasta este
calculat$ pe baza cantit$%ilor de agen%i energetici furniza%i cl$dirii #i furniza%i c$tre exterior, utilizându-se factori de
conversie.

4 Simboluri #i abrevieri
Tabelul 1 — Simboluri #i unit"!i de m"sur"
Simbol M"rime fizic" Unitate de m"sur"
A arie m²
AC arie condi%ionat$ m2
AE arie a anvelopei termice m2
MJ/(m2"an), kWh/(m2"an),
EP indicator de performan%$ energetic$
kgCO2/(m2"an), €/(m2"an) *
f factor -
R referin%$
*
Unitatea de m$sur$ depinde de indicatorul ales. A se vedea articolul 5.

Tabelul 2 — Indici
r cerut prin reglementare
C condi%ionat
s fond construit
e anvelop$

5 Indicatori de performan!" energetic"


5.1 Indicatori
Performan%a energetic$ a unei cl$diri este reprezentat$ printr-un indicator global EP care este suma
algebric$ ponderat$ a energiilor furnizat$ cl$dirii de la exterior, respectiv furnizat$ c$tre exterior pentru
fiecare agent energetic, determinat$ conform articolului 5 din prEN 15603, normalizat$ conform 5.3.

EP poate reprezenta:

a) energia primar$ (Ep);

10
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

b) emisiile de CO2 (mCO2);

c) energia net$ furnizat$ cl$dirii de la exterior ponderat$ prin orice alt parametru definit prin politica
energetic$ na%ional$ (de exemplu energia furnizat$ cl$dirii de la exterior, sau costul acesteia).

Acest indicator global EP poate fi completat cu al%i indicatori, de exemplu performan%a termic$ a
anvelopei cl$dirii.

5.2 Fundamentarea indicatorilor


Indicatorii trebuie s$ se bazeze pe unul dintre cele dou$ tipuri de evalu$ri definite în prEN 15603:

! evaluare energetic$ standardizat$;

! evaluare energetic$ m$surat$.

Evaluare energetic$ standardizat$ poate fi calculat$ fie pentru cl$diri în faza de proiectare fie pentru
cl$diri construite.

Dac$ indicatorul se bazeaz$ pe evaluare energetic$ standardizat$, se nume#te indicator energetic


standardizat.

Dac$ indicatorul se bazeaz$ pe evaluare energetic$ m$surat$, se nume#te indicator energetic m$surat.

5.3 Normalizarea evalu"rii energetice


Indicatorul global EP este evaluarea definit$ în prEN 15603 raportat$ la aria condi%ionat$ AC.

Pentru a se calcula AC trebuie precizat tipul de dimensiuni utilizate: dimensiuni interioare, dimensiuni
exterioare sau dimensiuni interioare totale.

NOTA 1 – Tipul de dimensiuni utilizate are o influen%$ mare asupra indicatorului ob%inut dup$ normalizare. Pentru o
cas$ de 10 m # 10 m, indicatorul ob%inut utilizând dimensiuni interioare poate fi cu 20 % mai mare decât cel ob%inut
cu dimensiuni exterioare.

NOTA 2 – De obicei tipul de dimensiuni utilizat este acela#i ca pentru cazul calculului transferului de c$ldur$ prin
transmisie (a se vedea prEN ISO 13789:2005); în plus, exist$ o corelare direct$ cu parametrii de intrare care sunt
asocia%i ariei condi%ionate (de exemplu necesarul de ap$ cald$, ventilare minim$, iluminat).

NOTA 3 – AC poate fi estimat$ utilizând volumul condi%ionat #i în$l%imea medie de nivel.

6 Exprimarea cerin!elor energetice


6.1 Moduri de exprimare a cerin!elor
Sunt definite dou$ tipuri principale de cerin%e:

a) cerin%a de performan%$ energetic$ global$ conform cu 6.2;

b) cerin%e specifice bazate pe:

1) consumul de energie pentru servicii aferente cl$dirii (de exemplu înc$lzire, ap$ cald$ menajer$,
r$cire, iluminat, ventilare);

2) necesarul de energie pentru înc$lzire, ap$ cald$ menajer$ #i r$cire;

3) caracteristicile cl$dirii sau ale instala%iilor aferente cl$dirii considerate în ansamblu (de exemplu
coeficientul de transfer termic al anvelopei cl$dirii, randamentul instala%iei de înc$lzire, de ap$
cald$ menajer$ sau de r$cire);

11
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

4) caracteristicile componentelor anvelopei cl$dirii sau ale componentelor instala%iilor aferente


cl$dirii (de exemplu coeficientul de transfer termic al pere%ilor, randamentul boilerelor, izolarea
%evilor de înc$lzire #i de ap$ cald$, puterea specific$ a instala%iei de iluminat (W/m2), puterea
specific$ a ventilatorului).

În anexa D sunt prezentate informa%ii referitoare la posibilele cerin%e specifice.

Un indicator global poate fi asociat unor cerin%e specifice.

NOT" – Câteva dintre motivele pentru a face aceasta sunt: 1) pentru a se evita compens$ri prea mari între
performan%a anvelopei cl$dirii #i performan%a instala%iilor aferente cl$dirii; 2) pentru a se evita riscurile tehnice
privind s$n$tatea sau disconfortul; 3) pentru a se evita introducerea pe pia%$ a componentelor cu performan%$
sc$zut$. Pentru mai multe informa%ii referitoare la avantajele #i dezavantajele cerin%elor suplimentare a se vedea
bibliografie [1].

Indicatorii utiliza%i pot fi diferi%i pentru:

! o cl$dire nou$;

! renovarea unei cl$diri existente;

! o extindere a unei cl$diri existente;

! tipuri diferite de cl$diri.

Pentru cl$dirile noi #i pentru renov$rile majore cerin%a trebuie s$ includ$ o cerin%$ de performan%$
energetic$ global$ exprimat$ conform 6.2.

Pentru renov$rile par%iale ale cl$dirilor existente #i pentru o extindere a unei cl$diri existente unde este
dificil de a se aplica cerin%ele globale, se pot utiliza metode simplificate bazate pe cerin%e specifice.
Când se precizeaz$ aceste cerin%e trebuie acordat$ aten%ie urm$toarelor utiliz$ri importante de energie:

! caracteristicile termice ale structurii cl$dirii (izolarea #i etan#eitatea anvelopei, iner%ia termic$);

! instala%iile de înc$lzire #i alimentarea cu ap$ cald$ (generare, distribu%ie, emisie #i control);

! instala%iile de aer condi%ionat (inclusiv dezumidificarea);

! ventilarea (inclusiv umidificarea #i recuperarea c$ldurii);

! instala%iile de iluminat integrate;

! sursele de c$ldur$ solar$ pasiv$ #i protec%ia solar$;

! producerea energiei mai ales de c$tre surse regenerabile #i cogenerare.

6.2 Cerin!e de performan!" energetic" global"


Cerin%a de performan%$ energetic$ global$ EPr trebui s$ fie o valoare limit$ a indicatorului de
performan%$ energetic$ global$ EP definit la articolul 5.

Cerin%a se scrie:

EP $ EPr (1)

unde

EP este indicatorul de performan%$ energetic$ global$;

12
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

EPr este valoarea limit$ care define#te cerin%a.

Când o anumit$ cl$dire are func%iuni diferite k (de exemplu educatie + sport) cu cerin%e diferite EPr,k,
trebuie s$ se defineasc$ procedurile pentru ponderarea cerin%elor diferite. În cazul în care nu sunt
specificate alte proceduri, se aplic$ urm$toare procedur$:

n
% Ac,k " EPr,k
EPr & k &1 (2)
Ac

unde

k reprezint$ func%iunile: k = 1, 2, .., n.

Aria condi%ionat$ a unui spa%iu utilizat regulat pentru mai multe func%iuni ale cl$dirii trebuie s$ fie
împ$r%it$ propor%ional la ariile condi%ionate care apar%in acestor func%iuni ale cl$dirii.

6.3 Modificarea influen!ei anumitor parametri


6.3.1 Generalit"!i
Cerin%ele pot fi scrise astfel încât s$ modifice (de exemplu s$ reduc$, s$ anuleze, s$ corecteze sau s$
normalizeze) influen%a anumitor parametri. Exemple de astfel de parametri sunt prezentate în tabelul 3.

Tabelul 3 — Parametri cu influen!" redus" sau anulat"

Parametru Motiv posibil


Climat Pentru adaptarea nivelului tehnologiilor solicitate la climat.
Func%iune a Pentru adaptarea cerin%elor la diferitele proiecte, utiliz$ri #i tehnologii fezabile.
cl$dirii
Agent energetic Pentru politica energetic$ na%ional$ referitoare la utilizarea posibil$ de surse
energetice diferite (de exemplu gaz/electricitate), sau pentru a se lua în calcul
disponibilitatea surselor de energie specifice în amplasamente specifice.
M$rime #i/sau Pentru evitarea cerin%elor mult exagerate pentru casele individuale #i a cerin%elor
form$ a cl$dirii prea sc$zute pentru cl$dirile mari compacte. Pentru adaptarea cerin%elor la cl$diri
cu m$rimi #i forme diferite.
Debit de Pentru prevenirea cerin%elor prea costisitoare la cl$dirile sau func%iunile care
ventilare necesit$ un debit mare de ventilare.
Nivel de iluminat Pentru prevenirea cerin%elor prea costisitoare la cl$dirile sau func%iunile care
necesit$ un nivel ridicat al iluminatului.

Influen%a unui parametru poate fi modificat$ fie prin precizarea unor valori specifice sau a procedurilor
pentru datele utilizate în calculul lui EP (a se vedea a)), fie prin corectarea cerin%ei de performan%$
energetic$ EPr (a se vedea b)).

a) Valorile conven%ionale pentru climat #i datele de intrare în raport cu ocupan%ii sunt definite conform
prEN 15603;

b) EPr poate fi dependent de parametrii a c$ror influen%$ trebuie s$ fie redus$. În acest caz EPr poate
fi definit fie prin:

1) o formul$ de calcul în care EPr este definit$ printr-o rela%ie simpl$, de exemplu: EPr = f (climat,
forma #i func%iunea cl$dirii etc.), fie prin

13
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

2) metoda cl$dirii de referin%$ în care EPr este valoarea lui EP calculat$ pentru o cl$dire având
acela#i amplasament, func%iune, m$rime etc., dar cu parametrii precum nivelul de izolare,
randamentul instala%iei de înc$lzire, programele de activit$%i, aporturile de c$ldur$ interioare
etc. înlocui%i cu valori de referin%$.

NOT" - Pentru mai multe informa%ii referitoare la motive diferite #i moduri de anulare a influen%ei anumitor parametri
#i consecin%ele lor a se vedea bibliografie [1].

6.3.2 Influen!a formei cl"dirii


Forma cl$dirii este caracterizat$ de factorul de form$ al cl$dirii:

f = AE / AC (3)

sau de indicele de compactitate

c = AE / VC (4)

unde

AE este aria anvelopei termice, în m2;

AC este aria condi%ionat$, în m2;

VC este volumul condi%ionat, în m3.

Influen%a formei cl$dirii este luat$ în calcul prin introducerea, în rela%ia care exprim$ Epr, a factorului de
form$ al cl$dirii sau a indicelui de compactitate.

NOT" – De exemplu: EPr = EP0 (a + b"f ) unde a #i b sunt coeficien%i adimensionali.

6.3.3 Evolu!ia cerin!elor


Cerin%ele pot fi modificate în timp prin scrierea lui EPr în modul urm$tor:

EPr & & EPr,date (5)

unde:

' este un factor de multiplicare cu valori între 0 and 1, care evolueaz$ în timp;

EPr,date corespunde unei valori a lui EPr la o anumit$ dat$.

6.4 Renovarea #i extinderea cl"dirilor existente


Pentru renov$ri minore sau pentru extinderi, care se refer$ doar la câteva componente sau subsisteme
cum ar fi ferestre, cazane, instala%ii de iluminat artificial, cerin%ele pot fi stabilite la nivelul componentei
sau la cel al subsistemului.

Pentru renov$ri ample trebuie utilizat indicatorul de performan%$ energetic$ global$ dar se pot stabili
valori mai ridicate ale lui EPr.

În cazul extinderilor ample trebuie utilizat indicatorul de performan%$ energetic$ global$ dar se pot stabili
valori distincte ale lui EPr pentru partea existent$ #i pentru cea nou$.

Cînd se utilizeaz$ metoda cl$dirii de referin%$, în calculul lui EPr, performan%a elementelor neschimbate
este stabilit$ la valoarea real$.

14
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

7 Valori de referin!"
7.1 Tipuri de valori de referin!"
Valorile de referin%$ sunt utilizate pentru a compara performan%a energetic$ a unei cl$diri date cu
performan%a energetic$ a cl$dirilor similare.

Trebuie definite valori de referin%$ diferite pentru clasele de cl$diri care au func%iuni diferite (de exemplu
cl$diri de locuit inifamiliale, apartamente de bloc, cl$diri de birouri, cl$diri de înv$%$mânt, spitale, hoteluri
#i restaurante, complexe sportive, cl$diri de comer% en gros #i en detail, alte tipuri de cl$diri
consumatoare de energie).

Se pot utiliza urm$toarele referen%iale:

Rr: referen%ial al reglement$rii pentru performan%$ energetic$, care corespunde valorii uzuale a
cerin%elor reglement$riilor privind performan%a energetic$ pentru cl$dirile noi;

Rs: referen%ial al fondului construit, care corespunde performan%ei energetice atinse de aproximativ
50 % din fondul construit na%ional sau regional (valoare medie).

Valorile de referin%$ sunt definite la nivel na%ional sau regional.

Se poate utiliza o procedur$ de anulare sau de reducere a influen%ei anumitor parametri asupra valorilor
de referin%$, prin modificarea unor parametri utiliza%i în calculul lui Rr #i lui Rs a#a cum este descris$ la
6.3. pentru EPr.

NOTA 1 – De exemplu: Rr = Rr,0 (a + b"f ) unde a #i b sunt coeficien%i adimensionali.

Dac$ indicatorul utilizat este un indicator energetic m$surat, se pot adopta alte defini%ii pentru Rr pân$
când devin disponibile suficiente date referitoare la performan%a energetic$ de exploatare a cl$diilor,
completate conform reglement$rilor.

NOTA 2 – Defini%ia lui Rs: Poate fi dificil de a se evalua cu exactitate valoarea fondului construit datorit$
necunoa#terii performan%ei energetice a acestuia. O estimare aproximativ$ se poate ob%ine prin colectarea
consumurilor de energie pentru un e#antion reprezentativ al fondului construit.

NOTA 3 – Se recomand$ o perioad$ de minimum 5 ani între schimbarea valorilor de referin%$.

NOTA 4 – Politica na%ional$ poate decide dac$ se men%ine aceea#i valoare pentru Rr chiar dac$ reglement$rile
s-au modificat.

Când o anumit$ cl$dire are func%iuni diferite (de exemplu educa%ie - sport) trebuie:

! fie s$ se defineasc$ o referin%$ pentru fiecare func%iune a cl$dirii;

! fie s$ se defineasc$ valoarea de referin%$ ca o medie ponderat$ prin arie a valorilor de referin%$
pentru fiecare func%iune a cl$dirii.

7.2 Con!inutul valorilor de referin!"


Consumurile de energie luate în considerare la definirea valorilor de referin%$ trebuie s$ fie acelea#i cu
consumurile de energie luate în considerare la stabilirea indicatorului de performan%$ energetic$.

Dac$ indicatorul utilizat este un indicator energetic standardizat, referin%a va fi ob%inut$ cu acelea#i
ipoteze ca #i indicatorul energetic standardizat referitoare la utiliz$ri #i climatul interior #i cel exterior.

O procedur$ poate fi definit$ pentru a se adapta valoarea de referin%$ la o utilizare specific$ a cl$dirii, de
exemplu luarea în calcul a unei anumite specifica%ii pentru climat interior.

15
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

NOT" – Aceasta poate fi utilizat$ de exemplu pentru diferen%ierea cl$dirilor care sunt utilizate 5, 6 sau 7 zile pe
s$pt$mân$, sau cl$dirilor cu densit$%i diferite de ocupare.

7.3 Documenta!ie aferent" valorilor de referin!"


Fiecare valoare de referin%$ trebuie s$ fie înso%it$ de urm$toarele informa%ii:

! tipul valorii de referin%$: Rr, Rs;

! func%iunea cl$dirii;

! fluxurile energetice considerate;

! ipotezele referitoare la climatul interior #i cel exterior;

! ipotezele referitoare la utiliz$ri;

! procedura de adaptare a valorii de referin%$.

8 Procedur" pentru certificarea energetic" a cl"dirii


8.1 Generalit"!i
Acest articol include:

a) con%inutul procedurii pentru certificarea energetic$ a cl$dirii;

b) con%inutul unui certificat energetic;

c) op%iuni de alegere a indicatorului de performan%$ energetic$ global$ EP care este utilizat în


procedura pentru certificarea energetic$ a cl$dirii;

d) descrierea scalei de performan%$;

e) descrierea tipurilor de recomand$ri care urmeaz$ a fi consemnate în certificatul energetic.

Suplimentar fa%$ de acest articol, anexele A, B #i C furnizeaz$ un mod de descriere a procedurii pentru
certificarea energetic$ a cl$dirii, o procedur$ informativ$ pentru clasificarea cl$dirilor, respectiv trei
exemple de format al certificatului energetic.

8.2 Con!inutul procedurii pentru certificarea energetic" a cl"dirii


O procedur$ pentru certificarea energetic$ a cl$dirii trebuie sa defineasc$ cel pu%in:

a) tipul cl$dirii sau p$r%ii de cl$dire c$reia i se aplic$.

Tipurile principale de cl$diri considerate sunt: locuin%e unifamiliale, apartamente de bloc, cl$diri de
birouri, cl$diri de înv$%$mânt, spitale, hoteluri #i restaurante, complexe sportive, cl$diri pentru
comer%ul en gross #i en detail, alte tipuri;

b) cazurile în care se aplic$ procedura pentru certificare energetic$: vânzare, închiriere, cl$dire nou$
dup$ construc%ie, afi#are într-o cl$dire public$ etc.;

c) con%inutul certificatului energetic cum este descris la 8.3.

Atunci când se elaboreaz$ procedura pentru certificarea energetic$ a cl$dirii, informa%iile referitoare la
alegerile f$cute trebuie raportate într-o "procedur$ pentru documenta%ia certific$rii energetice a cl$dirii"
care trebuie s$ includ$ cel pu%in informa%iile definite în anexa A.

16
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

NOT" – Partea responsabil$ de procedura pentru certificarea energetic$ a cl$dirii se poate asigura de faptul c$
datele ob%inute din certificatele energetice care descriu fondul construit sunt stocate într-un mod organizat #i într-un
singur loc (o singur$ baz$ de date).

8.3 Con!inutul certificatului energetic


Certificatul energetic trebuie s$ con%in$ cel pu%in sau s$ fie înso%it de urm$toarele informa%ii:

a) date administrative:

1) referirea la o procedur$ specific$ pentru certificarea energetic$ a cl$dirii, inclusiv data acesteia;

2) numele persoanei responsabile de eliberarea certificatului energetic;

3) adresa cl$dirii pentru care a fost eliberat certificatul energetic;

4) data la care a fost eliberat certificatul energetic #i termenul de valabilitate a acestuia.

b) date tehnice:

1) un indicator global care s$ reprezinte performan%a energetic$ a#a cum este definit la articolul 5;

2) tipul de indicator utilizat;

Dac$ certificatul energetic se bazeaz$ pe un indicator energetic standardizat trebuie s$ con%in$ o not$
pentru precizarea faptului c$ acesta se bazeaz$ pe condi%ii standard #i precizarea dac$ acesta se
bazeaz$ pe datele de proiectare sau pe datele reale ale cl$dirii.

Dac$ certificatul energetic se bazeaz$ pe un indicator energetic m$surat trebuie s$ con%in$ o not$ de
precizare c$ acesta se bazeaz$ pe condi%ii reale.

Dac$ certificatul energetic se bazeaz$ pe un indicator energetic m$surat trebuie ad$ugate informa%ii
despre condi%iile reale din cl$dire.

Procedura de certificare energetic$ poate s$ identifice caracteristicile cl$dirii care urmeaz$ a fi


certificat$, de exemplu, aria condi%ionat$, num$rul de etaje condi%ionate, anul sau perioada de
construc%ie #i anul sau perioada ultimei renov$ri majore.

3) valori de referin%$ a#a cum sunt definite la articolul 7;

4) informa%ii referitoare la performan%a energetic$ a cl$dirii principale #i a componentelor instala%iei;

5) recomand$ri pentru efectuarea îmbun$t$%irilor rentabile, a#a cum sunt definite la 8.6.;

6) op%ional, clasa de performan%$ energetic$ prezentat$ pe o scal$ a#a cum este definit$ la 8.5.;

7) pot fi ad$uga%i #i al%i indicatori.

În anexa C sunt prezentate exemple de formate pentru certificatul energetic.

8.4 Indicator de performan!" energetic" global"


Procedura pentru certificarea energetic$ a cl$dirii trebuie s$ descrie tipul de indicator EP pentru a fi
consemnat în certificatul energetic.

Indicatorul ales poate fi un indicator energetic standardizat, un indicator energetic m$surat, sau ambii
a#a cum sunt defini%i la 5.1. Tipul de indicator utilizat trebuie s$ fie precizat clar pe certificatul energetic.

NOT" – Când este cazul, prezentarea ambilor indicatori permite diferen%ierea dintre poten%ialul intrinsec calculat al
cl$dirii, reprezentat de indicatorul energetic standardizat #i influen%a managementului cl$dirii #i al propriet$%ilor reale

17
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

ale cl$dirii #i ale instala%iilor acesteia (inclusiv reglarea), ale c$ror efecte sunt incluse în indicatorul energetic
m$surat.

Alegerea indicatorilor relevan%i trebuie s$ %in$ seama de urm$toarele:

! pentru cl$dirile noi indicatorul energetic m$surat nu este disponibil;

! serviciile de colectare a datelor referitoare la consumul de energie pot s$ nu fie autorizate s$ le


divulge din motive de confiden%ialitate;

! un indicator energetic m$surat nu va mai fi valabil în urma schimb$rii ocupan%ilor cl$dirii sau a
func%iunii cl$dirii. Pentru cl$dirile existente care sunt vândute sau închiriate, modul în care cl$direa
este gestionat$ se poate schimba #i, ca rezultat, se schimb$ #i indicatorul energetic m$surat;

! definirea unui indicator energetic standardizat presupune colectarea de date referitoare la cl$dire
(izola%ii, instala%ii de înc$lzire etc.) care vor fi utile pentru consilierea privind îmbun$t$%irea
performan%elor energetice ale cl$dirii;

! în cl$dirile publice existente în care nu exist$ schimbare de proprietar, indicatorul energetic m$surat
poate fi o m$sur$ a calit$%ii mangementului #i poate fi utilizat pentru motivarea operatorilor #i
utilizatorilor cl$dirii;

! atunci când un certificat energetic este afi#at într-un loc public, indicatorul energetic m$surat poate
fi o m$sur$ a calit$%ii mangementului #i poate fi utilizat pentru motivarea operatorilor #i utilizatorilor
cl$dirii;

! pentru responsabilii cl$dirii, un indicator energetic m$surat poate fi u#or ob%inut din datele deseori
p$strate în sistemele lor de informare (facturi de energie, arii etc.);

! indicatorul energetic m$surat #i indicatorul energetic standardizat nu includ neap$rat acelea#i


consumuri de energie;

! pentru cl$dirile noi un indicator de proiectare poate fi singurul mijloc de atribuire a unui indicator.

8.5 Scal" de performan!"


Suplimentar fa%$ de indicatorul numeric EP, certificatul energetic poate con%ine clasele de eficien%$
energetic$.

Dac$ nu sunt disponibile informa%ii suficiente pentru un anume tip de cl$dire în vederea definirii limitelor
dintre clase, utilizarea claselor poate fi amânat$ pân$ când vor fi disponibile date suficiente.

Clasa energetic$ pentru o anumit$ cl$dire trebuie s$ se bazeze pe valoarea indicatorului de


performan%$ energetic$.

Se poate utiliza o procedur$ de anulare sau de reducere a influen%ei anumitor parametri asupra clasei
energetice, prin modificarea anumitor parametri utiliza%i în calculul lui EP a#a cum este descris$ la 6.3.

Cu excep%ia cazului când sunt definite în mod diferit de c$tre elaboratorul procedurii pentru certificarea
energetic$ a cl$dirii (de exemplu un organism na%ional):

! scala de performan%$ trebuie s$ fie între A (cl$diri cu cea mai ridicat$ performan%$ energetic$) #i G
(cl$diri cu cea mai sc$zut$ performan%$ energetic$);

! "referen%ial al reglement$rilor de performan%$ energetic$" Rr trebuie plasat la limita dintre clasele B


#i C;

! "referen%ial al fondului construit" Rs trebuie plasat la limita dintre clasele D #i E;

18
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

! o cl$dire cu energia net$ furnizat$ de la exterior egal$ cu 0 trebuie plasat$ în vârful clasei A;

! în vederea subdiviz$rii claselor pot fi definite subclase, de exemplu clasa A poate fi împ$r%it$ în A*,
A**, A***.

Procedura pentru certificarea cl$dirilor trebuie s$ descrie limitele fiec$rei clase.

NOTA 1 – Anexa B (informativ$) furnizeaz$ o procedur$ pentru clasificarea cl$dirilor.

NOTA 2 – Aceasta înseamn$ c$ pentru o anumit$ %ar$ sau regiune #i pentru un anumit tip de cl$dire, cele mai
multe dintre cl$dirile terminate din 2006 pân$ în prezent ar trebui s$ fie în clasele A #i B, aproximativ 50 % din
fondul construit apar%ine claselor între A #i D, aproximativ 50 % din fondul construit apar%ine claselor E, F #i G.

NOTA 3 – Anexa C (informativ$) furnizeaz$ exemple de descriere a unui certificat energetic.

8.6 Recomand"ri
Certificatul energetic trebuie s$ con%in$, dup$ caz, recomand$ri referitoare la:

a) m$suri de îmbun$t$%ire (anvelopa cl$dirii, instala%ii);

b) m$suri de management al cl$dirii (îmbun$t$%irea exploat$rii #i reglajului elementelor cl$dirii #i a


instala%iilor).

Evaluarea influen%ei m$surilor eventuale poate fi f$cut$ conform prEN 15603.

19
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

Anexa A
(normativ")

Documenta!ia aferent" procedurilor pentru certificarea energetic" a cl"dirilor

A.1 Scopul procedurii


Acest$ anex$ este destinat$ utiliz$rii de c$tre organismele na%ionale în vederea stabilirii unei proceduri
pentru certificarea energetic$ a cl$dirilor pentru documentarea acestei proceduri. Aceasta permite
compara%ia între diferite proceduri pentru certificarea energetic$ a cl$dirilor.

Documenta%ia aferent$ unei proceduri de certificare energetic$ trebuie s$ descrie, în modul stabilit în
prezenta anex$, op%iunile f$cute la definirea procedurii pentru certificare energetic$.

Aceasta poate fi utilizat$:

! de c$tre autorit$%ile care stabilesc o procedur$ pentru certificarea energetic$ a cl$dirilor, pentru
documentarea procedurii pentru certificarea energetic$;

! de c$tre autorit$%ile care stabilesc o procedur$ pentru certificarea energetic$ a cl$dirilor, pentru
compararea procedurii pentru certificarea energetic$ a acestora cu alte proceduri stabilite de c$tre
alte autorit$%i;

! de c$tre persoanele care compar$ certificatele energetice eliberate în diferite state membre pentru
a în%elege semnifica%ia diferitelor certificate energetice.

A.2 Con!inut

A.2.1 Generalit"!i
Organismul eleborator al procedurii trebuie s$ redacteze în scris un document care stabile#te con%inutul
procedurii pentru certificarea energetic$ a cl$dirilor.

Acest document trebuie s$ con%in$ informa%iile prezentate de la A.2.2 pân$ la A.2.7.

A.2.2 Domeniu de aplicare a procedurii


Procedura se aplic$ urm$toarelor tipuri de cl$diri:

Cl$diri de locuit unifamiliale Apartamente de bloc Birouri


Cl$diri de înv$%$mânt Spitale Hoteluri #i restaurante
Complexe sportive Cl$diri de comer% en gross #i en Alte tipuri: se detaliaz$
detail

Pentru apartamente sau unit$%i din aceea#i cl$dire proiectat$ pentru utiliz$ri separate certificarea
energetic$ se bazeaz$ pe evaluarea:

apartamentului sau unit$%ii o certificare energetic$ comun$ pentru întreaga cl$dire

altui apartament sau unit$%i reprezentative din aceea#i cl$dire

Se aplic$ în urm$toarele situa%ii:

Închiriere Vânzare Cl$diri noi Afi#are în cl$diri publice Renov$ri ample

20
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

A.2.3 Fundamentarea indicatorului de performan!"


În procedura pentru certificarea energetic$ a cl$dirii sunt luate în considerare urm$toarele consumuri de
energie:

Utilizare a energiei:
Înc$lzirea spa%iului Apa cald$ menajer$
Ventilare mecanic$ Iluminat
R$cirea spa%iului
Producerea energiei, în special din surse regenerabile #i prin cogenerare
Altele: ………………………………………….

Indicatorul utilizat reprezint$:

Energie primar$ Emisie de CO2 Alte politici energetice de ponderare

Factorii sau coeficien%ii de ponderare utiliza%i pentru fiecare agent energetic când se aplic$ artiolul 8 al
standardului prEN 15603 sunt urm$torii:

C1 C2 C3
Energie furnizat" cl"dirii de la exterior
Agent energetic 1 Agent energetic 2
Factor de energie primar$ fprim,del,1 fprim,del,2
Coeficientul de emisie de CO2 Kdel,1 Kdel,2
Factor de politic$ energetic$ Fpol,del,1 Fpol,del,2
Energie furnizat" c"tre exterior
termic$ electric$
Factor de energie primar$ fprim,ex,1 fprim,ex,2
Coeficientul de emisie de CO2 Kex,1 Kex,2
Factor de politic$ energetic$ fpol,ex,1 fpol,ex,2

unde

fprim,del,i este factor de energie primar! pentru energia furnizat! cl!dirii de la exterior prin agentul energetic i;

fprim,ex,i este factor de energie primar! pentru energia furnizat! c!tre exterior prin agentul energetic i;

Kdel,i este coeficientul de emisie de CO2 pentru energia furnizat! cl!dirii de la exterior prin agentul
energetic i;

Kex,i este coeficientul de emisie de CO2 pentru energia furnizat! c!tre exterior prin agentul energetic i;

NOT" – Ace#ti doi coeficien%i pot fi la fel.

fpol,i este factorul de politic$ energetic$ pentru agentul energetic i;

fpol,ex,i este factorul de politic$ energetic$ pentru energia furnizat$ c$tre exterior.

21
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

Indicatorul este un:

Indicator energetic standardizat Indicator energetic m$surat

Dac$ este indicator energetic standardizat, calculul acestuia este:

bazat pe date de proiectare

bazat pe date reale pentru cl$dire (date standardizate de utilizare)

Dimensiunile utilizate sunt:

Dimensiuni interioare Dimensiuni exterioare Dimensiuni interioare totale

A.2.4 Valori de referin!"


Valorile de referin%$ utilizate sunt urm$toarele

Tip de referin!" Valoare de referin!"


(cu unit$%i de m$sur$)
Reglement$ri referitoare la performan%a energetic$
Fond construit
Altele (se furnizeaz$ o explica%ie)

A.2.5 Clasificare
Este utilizat$ o procedur$ de clasificare:

Da Nu

Dac$ se utilizeaz$ o procedur$ de clasificare, clasele de performan%$ energetic$ sunt descrise în modul
urm$tor:

Conform anexei B a standardului EN 15217:2007 Conform altei proceduri

Dac$ nu se utilizeaz$ anexa B, se descriu procedura de clasificare #i limitele claselor.

A.2.6 Formatul certificatului energetic


Formatul certificatului energetic este:

Bazat pe anexa C a standardului EN 15217:2007: Da Nu

Se descriu detaliile certificatului energetic.

A.2.7 Recomand"ri
Certificatul energetic include recomand$ri alese dintre urm$toarele:

NOT" – Aici ar trebui prezentat$ o list$ stabilit$ de c$tre autorit$%ile care elaboreaz$ procedura pentru certificarea
energetic$ a cl$dirilor.

22
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

Anexa B
(informativ")

Procedur" pentru clasificarea performan!ei energetice a cl"dirii

B.1 Introducere
Aceast$ anex$ prezint$ o procedur$ simpl$ pentru a se defini limitele claselor de performan%$
energetic$ a cl$dirii.

Procedura permite definirea claselor care sunt aplicabile pentru toate tipurile de cl$diri.

Poate fi aplicat$ indicatorilor energetici calcula%i standardiza%i, indicatorilor energetici m$sura%i #i


oric$ruia dintre indicatorii defini%i la 5.1.

Pentru aplicarea procedurii la un anumit tip de cl$dire este necesar s$ se defineasc$ valorile de
referin%$ Rr #i Rs pentru tipul de cl$dire respectiv.

B.2 Procedura de clasificare


Etapele procedurii de determinare a clasei de performan%$ a unei anumite cl$diri sunt urm$toarele.

a) Definirea tipului de cl$dire (de exemplu cl$dire de birouri).

b) Alegerea referin%ei “Reglementare referitoare la performan%a energetic$” Rr #i a referin%ei “Fond


construit” Rs corespunz$toare acestui tip de cl$dire.

c) Determinarea valorilor performan%ei energetice a cl$dirii, EP.

d) Clasa de performan%$ este determinat$ cu urm$toarele reguli:


1) Clasa A dac$ EP < 0,5 Rr

2) Clasa B dac$ 0,5 Rr ! EP < Rr

3) Clasa C dac$ Rr !EP < 0,5(Rr + Rs)

4) Clasa D dac$ 0,5 (Rr + Rs) ! EP < Rs

5) Clasa E dac$ Rs ! EP < 1,25 Rs

6) Clasa F dac$ 1,25 Rs ! EP < 1,5 Rs

7) Clasa G dac$ 1,5 Rs ' EP

B.3 Etape suplimentare


Pentru un indicator energetic m$surat poate fi adecvat$ aplicarea a dou$ proceduri suplimentare.

a) Valoarea lui EP poate fi modificat$, în conformitate cu prEN 15603, pentru a se lua în considerare o
posibil$ diferen%$ între datele climatice reale #i datele climatice de referin%$ utilizate pentru definirea
valorilor lui Rr #i Rs.

b) Valorile lui Rr #i Rs pot fi adaptate sau indicatorul poate fi modificat dac$ utilizarea real$ a cl$dirii
este diferit$ de cea considerat$ la definirea valorilor lui Rr #i Rs pentru acel tip de cl$dire (de
exemplu cl$direa este disponibil$ 7 zile pe s$pt$mân$ iar Rr #i Rs corespund cl$dirii disponibile
5 zile pe s$pt$mân$).

23
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

Anexa C
(informativ")

Format de certificat energetic


Aceast$ anex$ prezint$ trei exemple de format pentru un certificat energetic. Aceste exemple sunt
prezentate numai cu titlu indicativ #i nu con%in toate detaliile necesare pentru un certificat energetic. În
special, nu sunt ar$tate nici moduri pentru a prezenta recomandari pentru îmbun$t$%ire nici moduri
pentru a prezenta documentele justificative ale certificatului energetic.

Sunt posibile multe alte solu%ii.

Exemplul 1 cu un singur indicator #i clasificare:

Performan%a energetic$ a cl$dirii A#a cun este


construit$
Spa%iu pentru a se face referire la calculat$
procedura de certificare energetic$
utilizat$
Foarte eficient$ energetic

A
Certificat energetic

C C

Ineficient$ energetic

130 kWh/(m2an)

Spa%iu pentru includerea informa%iilor


suplimentare despre indicator #i despre
consumul de energie al cl$dirii

Informa%ii administrative:
Adresa cl$dirii
Aria condi%ionat$
Data de valabilitate
Numele #i semn$tura auditorului energetic pentru cl$diri

24
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

Exemplul 2 cu doi indicatori #i clasificare:

Performan%a energetic$ a cl$dirii A#a cum este În exploatare


construit$ m$surat$**
Spa%iu pentru a se face referire la calculat$*
procedura de certificare energetic$
utilizat$
Foarte eficient$ energetic

A
Certificat energetic

B
C
C

D D

Ineficient$ energetic

130 kWh/(m2·an) 150 kWh/(m2·an)

Spa%iu pentru includerea informa%iilor


suplimentare despre indicator #i despre
consumul de energie al cl$dirii

Informa%ii administrative:
Adresa cl$dirii
Zona condi%ionat$
Data de valabilitate
Numele #i semn$tura auditorului energetic pentru cl$diri

* evaluarea calculat$ presupune condi%ii standardizate.!ine seama numai de


consumul de energie pentru înc$lzire, r$cire, prepararea apei calde
menajere #i iluminat (se adaug$ #i altele dac$ este cazul);
(** evaluarea m$surat$ se face în condi%ii reale. !ine seama de toate
consumurile de energie.

25
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

Exemplul 3 cu un indicator f$r$ clasificare:

Performan%a energetic$ a cl$dirii A#a cum este


construit$

Spa%iu pentru a se face referire la calculat$


procedura de certificare energetic$
utilizat$
Foarte eficient$ energetic
0

50
Certificat energetic
Reglement$ri 100
pentru cl$dirile noi 130 kWh/(m2·an)
150

200

Cl$dire existent$ 250


reprezentativ$
300

350

400

>400
Ineficient$ energetic

Spa%iu pentru includerea informa%iilor


suplimentare despre indicator #i despre
consumul de energie al cl$dirii

Informa%ii administrative:
Adresa cl$dirii
Zona condi%ionat$
Data de valabilitate
Numele #i semn$tura auditorului energetic pentru cl$diri

26
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

Anexa D
(informativ")
Cerin!e referitoare la caracteristicile anvelopei cl"dirii #i la componentele
instala!iilor

D.1 Generalit"!i
Aceast$ anex$ prezint$ exemple referitoare la modul de definire a cerin%elor privind caracteristicile
anvelopei cl$dirii #i privind componentele instala%iei. În toate cazurile se pot stabili niveluri diferite ale
cerin%elor pentru tipuri diferite de cl$diri.

D.2 Referin!e
NOT" – Cele mai multe dintre versiunile de referin%$ de mai jos urmeaz$ a fi publicate simultan cu EN 15217.
Referin%a se va schimba din prEN xxxxx sau prEN ISO xxxxx în numele standardului final, aici #i în alt$ parte a
standardului EN 15217.

EN 308, Heat exchangers — Test procedures for establishing performance of air to air and flue gases
heat recovery devices

EN 410, Glass in building — Determination of luminous and solar characteristics of glazing

EN 13779, Ventilation for non-residential buildings — Performance requirements for ventilation and
room-conditioning systems

EN 13829, Thermal performance of buildings — Determination of air permeability of buildings — Fan


pressurization method (ISO 9972:1996, modified)

EN 14501, Blinds and shutters — Thermal and visual comfort — Performance characteristics and
classification

EN 15193, Energy performance of buildings — Energy requirements for lighting

EN 15232, Energy performance of buildings - Impact of Building Automation, Controls and Building
Management

prEN ISO 6946:2005, Building components and building elements — Thermal resistance and thermal
transmittance — Calculation method (ISO/DIS 6946:2005)

prEN ISO 13789:2005, Thermal performance of buildings — Transmission and ventilation heat transfer
coefficients — Calculation method (ISO/DIS 13789:2005)

prEN ISO 13790:2005, Energy performance of buildings — Calculation of energy use for space heating
and cooling (ISO/DIS 13790:2005)

prEN ISO 14683:2005, Thermal bridges in building construction — Linear thermal transmittance —
Simplified methods and default values (ISO/DIS 14683:2005)

D.3 Caracteristicile termice ale anvelopei cl"dirii

D.3.1 Coeficientul de transfer termic al anvelopei cl"dirii


Cerin%ele pot fi exprimate printr-o valoare maxim$ a coeficientului mediu de transfer termic al anvelopei
cl$dirii, calculat în conformitate cu prEN ISO 13789.

Cerin%a poate fi stabillit$ în func%ie de forma cl$dirii cu o procedur$ similar$ celei descrise în 6.3.2.

27
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

NOT" – Pentru a se lua în considerare toate reducerile transferului termic datorate de exemplu spa%iilor neînc$lzite
care separ$ spa%iul condi%ionat de mediul exterior, ariile corespunz$toare ale anvelopei cl$dirii pot fi ponderate cu
un factor de reducere(stabilit na%ional).

D.3.2 Coeficientul de transfer termic al componentelor cl"dirii


Cerin%ele pot fi exprimate printr-o valoare maxim$ a coeficientului de transfer termic al elementului
component, calculat în conformitate cu prEN ISO 6946.

Cerin%a poate fi stabillit$ la niveluri diferite pentru tipuri diferite de elemente componente ale cl$dirii
(perete, acoperi#, pardoseal$, fereastr$, u#$).

D.3.3 Pun!i termice


Cerin%ele pot fi exprimate printr-o valoare maxim$ a coeficientului de transfer termic liniar al îmbin$rilor
dintre elementele componente ale cl$dirii. Valorile maxime ale coeficientului de transfer termic liniar pot
fi ob%inute prin oricare dintre metodele stabilite în prEN ISO 14683.

Cerin%a poate fi stabillit$ la niveluri diferite pentru tipuri diferite de îmbin$ri (perete/pardoseal$, glaf de
fereastr$ etc.).

D. 3.4 Etan#eitate la aer


Cerin%a poate fi exprimat$ printr-o valoare maxim$ a permeabilit$%ii la aer m$surat$ conform EN 13829.

D.4 Înc"lzire #i ap" cald" menajer"


Cerin%ele pot fi exprimate prin:

! valoarea maxim$ a consumului de energie pentru înc$lzire a#a cum este ob%inut$ conform
prEN ISO 13790;

! valoarea maxim$ a necesarului de energie pentru înc$lzire a#a cum este ob%inut$ conform
prEN ISO 13790;

! eficien%a minim$ a instala%iei de producere a c$ldurii;

! izola%ia minim$ a %evilor, conductelor #i rezervoarelor.

D.5 R"cire

! consum de energie pentru r$cire a#a cum este ob%inut conform prEN ISO 13790;

! necesar de energie pentru r$cire a#a cum este ob%inut conform prEN ISO 13790.

D.6 Protec!ie solar"


Cerin%ele pot fi exprimate prin factorul solar al ansamblului vitraj #i dispozitiv de protec%ie solar$ gtot în
conformitate cu EN 410 #i EN 14501.

D.7 Ventilare
Cerin%a poate fi exprimat$ prin randamentul instala%iilor de recuperare a c$ldurii conform EN 308.

Cerin%a referitoare la puterea specific$ a ventilatorului instala%iei de ventilare poate fi exprimat$ conform
categoriilor stabilite în EN 13779.

28
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

Cerin%a poate fi exprimat$ prin necesarul de energie pentru ventialare, inclusiv transferul termic datorat
împrosp$t$rii aerului #i, dac$ este cazul, consumul ventilatorului, utilizându-se coeficien%ii de ponderare
corespunz$tori pentru diferi%i agen%i energetici.

D.8 Iluminat
Cerin%a privind iluminatul artificial poate fi definit$ conform EN 15193.
Cerin%a poate fi de asemenea stabilit$ printr-un nivel minim al luminii naturale.

D.9 Reglare automatizat"


Cerin%ele pot fi exprimate printr-un nivel minim de reglaj. Acest nivel poate fi definit conform listei de
func%ii de reglare prezentat$ în EN 15232.

D.10 Contorizare #i monitorizare


Cerin%ele pot fi exprimate printr-un nivel minim de m$surare #i monitorizare.

29
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

Bibliografie
[1] VAN DIJK, H.A.L and SPIEKMAN, M.E. Energy Performance of Buildings; Outline for
Harmonised EP Procedures. Final report of EU ENPER project, Task B6. Contract SAVE
4.1031/C/00-018. TNO Building and Construction Research, Delft, The Netherlands, June 29,
2004.

[2] CEN/TR 15615, Explanation of the general relationship between various CEN standards and the
Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) ("Umbrella document")

[3] prEN ISO 13789:2005, Thermal performance of buildings — Transmission and ventilation heat
transfer coefficients — Calculation method (ISOIDIS 13789:2005)

[4] EN ISO/IEC 17000, Conformity assessment — Vocabulary and general principles


(ISO/IEC 17000:2004)

[5] ISO 13600:1997, Technical energy systems — Basic concepts

30
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
SR EN 15217:2007

(Pagin$ alb$)

31
Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
Membrii comitetului tehnic CT 281, Performan"a termic# a cl#dirilor $i produselor pentru construc"ii

Pre#edinte INCERC – Institutul Na%ional de Cercetare - dna Constan%a Marin Perianu


Dezvoltare în Construc%ii #i Economia Construc%iilor
Secretar INCERC – Institutul Na%ional de Cercetare - dna Constan%a Marin Perianu
Dezvoltare în Construc%ii #i Economia Construc%iilor
Expert ASRO ASRO – Asocia%ia de Standardizare din România dna Mihaela Udran
Membri UTCB – Universitatea tehnic$ de Construc%ii dl Horia Asanache
Bucure#ti
Saint-Gobain Isover Romania dl Cristian Ciuca#u

SC CILAS SA dl Florea Crângu#

UAUIM – Universitatea de Arhitectur$ #i Urbanism dna Ana Maria Dabija


Ion Mincu - Bucure#ti

IPCT S.A – Institutul de Proiectare Cercetare #i


dna Mihaela Georgescu
Tehnic$ de Calcul în Construc%ii

INCERC – Institutul Na%ional de Cercetare - dl Horia Petran


Dezvoltare în Construc%ii #i Economia Construc%iilor
S.C ARCHITECTURAL ENGINEERING dna Cristina Popa
MDLPL-Ministerul Dezvolt$rii Lucr$rilor Publice #i
dna Aurelia Simion
Locuin%elor - Direc%ia de Reglementare în
Construc%ii

Versiunea român$ a prezentului standard a fost elaborat$ de c$tre arhitect inginer Cristina Popa de la
SC Architectural Engineering SRL.

Un standard român nu con%ine neap$rat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare.


Utilizatorii standardului sunt r$spunz$tori de aplicarea corect$ a acestuia.
Este important ca utilizatorii standardelor române s$ se asigure c$ sunt în posesia ultimei edi%ii #i a
tuturor modific$rilor.
Informa%iile referitoare la standardele române sunt publicate în Catalogul Standardelor Române #i în
Buletinul Standardiz#rii.

Pagina tiparita cu aplicatia InfoStandard (c) 2008 ASRO (www.asro.ro) & SKY PROJECT (www.skyproject.ro).
Asociatia de Standardizare din Romania, REF 4-352 / 2012-03-02 INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII