Sunteți pe pagina 1din 1

ACT DE PREDARE-PRIMIRE A BUNURILOR

„___”__________________ 2019 mun. Chișinău

Prin prezentul Act, Vânzătorul confirmă livrarea, iar Beneficiarul recepționarea bunurilor conform
Contractului nr. ______din „________” _________ 2019, încheiat între _______________ și „__________”
SRL. Bunurile prestate și caracteristicele tehnice ale acestora sunt specificate în tabelul de mai jos.
Denumirea bunurilor Caracteristici tehnice Cantitatea

Părțile sunt de acord că bunurile specificate au fost livrate integral, în forma și modul convenit în Contract.
Pretenții la calitatea bunurilor Beneficiarul nu are.
Prezentul Act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, ambele având aceeași
putere juridică.

Prin semnarea prezentului contract, părțile aprobă modelul actului de predare-primire a bunurilor.

Vânzător Beneficiar
“ __________ ” SRL ___________________
Semnătura autorizată: Semnătura autorizată:

____________________/ _______________________/
L.Ș. L.Ș.