Sunteți pe pagina 1din 7

PREZENTAREA PROIECTULUI

Şcoala Gimnazială Nr. 18 Baia Mare, în colaborare cu ISJ


Maramureş, Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea
Culturii Tradiţionale Maramureş, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”
şi Palatul Copiilor Baia Mare, vă invită să participaţi în calitate de
partener la proiectului naţional „Comori regăsite”, ediţia a VI a, proiect
înscris in CAERI, pe parcursul ediţiilor anterioare.
ARGUMENT
Viaţa satului a păstrat şi a dezvoltat limba strămoşilor, obiceiurile,
portul naţional, datinile şi credinţele, lirica, muzica, meşteşugurile şi arta
populară specifică. Copilul, prin contact direct cu această lume, cunoaşte
bogăţia tezaurului folcloric local şi naţional.
Folclorul reprezintă oglinda vie a existenţei poporului român,o dovadă
grăitoare a străvechii unităţi culturale.
Imensul tezaur folcloric al poporului nostru constituie o componentă
valoroasă a acestei moşteniri. Valorificând, alături de elevii noştri tradiţia
folclorică în cadrul diverselor activităţi şcolare şi extraşcolare realizăm un
important act cultural şi educativ.
Prin varietatea folclorului copiii pot să cunoască, să înţeleagă şi să
preţuiască mai mult trecutul poporului nostru, obiceiurile, sentimentele,
năzuinţele generaţiilor de ieri, moştenirea primită de la străbuni, pe care
avem datoria să o transmitem generaţiilor viitoare .
Obiceiurile, riturile, s-au transmis din generaţie în generaţie. În
prezent, aceste obiceiuri au rămas doar o amintire. Educând elevii, prin
diverse activităţi desfăşurate în familie şi în unităţile de învăţământ,
învăţându-i să îndrăgească limba pe care o vorbesc şi obiceiurile ţării în care
s-au născut, ne putem asigura că tradiţiile vor avea continuitate în generaţiile
următoare.

OBIECTIVE :
 formarea ştiinţifică şi pedagogică a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar ;
 îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare, cooperare între toţi factorii
implicaţi în formarea şi dezvoltarea tinerei generaţii ;
 promovarea unor metode moderne în procesul de învăţământ
centrate pe elev şi motivarea lor pentru actul de învăţare ;
 conştientizarea importanţei tuturor disciplinelor de învăţământ în
dezvoltarea personalităţii elevilor;
 recunoaşterea si aprecierea de către copii a artei populare, a
obiceiurilor si tradiţiilor specifice zonei in care s-au născut;
 îmbogăţirea vocabularului copiilor cu noi cuvinte si expresii
specifice graiului maramureşean (sau zonei natale);
 cultivarea simţului estetic al copiilor preşcolari şi şcolari;
 valorificarea creativităţii cadrelor didactice în abordarea educaţiei
artistic plastice.

DATA : martie-aprilie 2020


GRUP ŢINTĂ :
 cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial,
liceal
 preşcolari, elevi din ciclul primar, gimnazial, liceal
Proiectul propune următoarele activităţi:
1. Concursul „Comori regăsite”, cu următoarele secţiuni:
a) Secţiunea Eseuri cu tema ,,Comori regăsite", inspirate din
obiceiurile populare – secţiune destinată elevilor din ciclul primar şi
gimnazial.
*Creaţiile elevilor nu vor depăşi 2 pagini A4 şi vor respecta aceleaşi reguli
de tehnoredactare ca lucrările pentru simpozion.
b) Secţiunea Compoziţie artistică (de tip desen, pictură, colaj)
inspirate din obiceiurile populare preferate, pentru elevii din
învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.

II.Simpozion cu tema : ,,Comori regăsite”


- tradiţii şi obiceiuri păstrate de-a lungul timpului în diferite zone ale
ţării, legende, ritualuri, semnificaţia acestora, etc…
-lucrări sau activităţi realizate la clasă, în timpul orelor de educație
plastică (ex. serbări şcolare, piese de teatru, etc)

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE, DESFĂŞURARE


ŞI EVALUARE

SECȚIUNEA I – COMPOZIȚII/COLAJE

a.Înscrierea participanţilor pentru secțiunea I


Se pot înscrie la concurs elevi ai învăţamântului preşcolar, primar şi
gimnazial din toată ţara.
Cadrele didactice indrumatoare vor trimite plicul, cu lucrările
elevilor (secţiunea b) alături de formularul de înscriere – pentru fiecare
cadru didactic ( anexa 1) până la finalul lunii MARTIE 2020, data poştei,
pe adresa:

MAGHIARI HELGA
Şcoala Gimnazială Nr. 18
Str. Aleea Filaturii Nr. 2
Baia Mare
Maramureş
Cu menţiunea – pentru concursul „Comori regăsite”

Eseurile (secţiunea a) vor fi trimise în format electronic pe adresa


helgasicristicristi@yahoo.com, alături de formularul de înscriere – pentru
fiecare cadru didactic ( anexa 1).

b. Depunerea lucrărilor:
Un cadru didactic indrumător poate participa cu un număr maxim de 3
lucrări, compoziţii ale elevilor, format A4, sau eseuri.

Taxă de participare nu se percepe!!!


Plicul cu lucrările elevilor poate fi predat şi personal la cadrele
didactice organizatoare.

c. Redactarea lucrărilor:
Lucrările elevilor vor fi realizate pe format A4,folosind tehnica de
lucru la alegere.
În colţul din dreapta, jos, se vor scrie, pe etichetă următoarele: titlul
lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele
cadrului didactic îndrumător, localitatea, judeţul, secţiunea.

Creaţiile elevilor nu vor depăşi 2 pagini A4 şi vor respecta aceleaşi


reguli de tehnoredactare ca lucrările pentru simpozion.

d. Evaluare:
Pentru fiecare secţiune se acordă premii pentru fiecare nivel de clasă
şi diplome tuturor elevilor premiați, ce vor cuprinde si numele cadrelor
didactice îndrumătoare.
Fiecare profesor îndrumător va primi adeverinţă de participare, în
funcție de secțiunea la care participă, evaluator, coordonator proiecte
educative extraşcolare.
Adeverinţele şi diplomele vor fi trimise în format electronic (deci
aveţi grijă să scieţi corect adresele de e-mail).

2. SIMPOZION
La această secțiune pot participa cadre didactice din toată
țara ,respectând următoarele reguli de redactare și trimitere a lucrărilor:

Perioada de înscriere: februarie – martie 2020

Documentul să fie tehnoredactat în Microsoft Word;


Formatul să fie A4, orientat “Portrait”;
Titlul lucrării să fie scris cu Times New Roman, 14, boldat, centrat;
Autorul lucrării se va menţiona după titlu. Se vor preciza titlul , numele și
prenumele cadrului didactic, instituţia şi localitatea ( majuscule ,font normal,
Times New Roman, 12, boldat, aliniere dreapta). Nu folosiţi prescurtări;
Textul lucrării să fie scris cu diacritice, Times New Roman, 12, la 1,5
rânduri, aliniat stânga-dreapta;
Lucrarea să conțină maximum 4 pagini ;
Imaginile sau pozele să fie clare şi să aibă dimensiunile: 100x80 mm,
centrat;
Bibliografia generală utilizată se menţionează la finalul lucrării în ordine
alfabetică a autorilor.

Participarea indirectă,doar prin lucrări expediate;


Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru autenticitatea
lucrărilor,fiecare autor de lucrare are responsabilitate pentru ceea ce trimite;
Toate lucrările pentru secțiunea a-II-a/SIMPOZION se vor constitui
într-o colecţie pe un CD cu ISBN şi vor fi oferite tuturor participanţilor
la simpozion.
Lucrarea și fişa de înscriere ( anexa II) se vor trimite obligatoriu împreuna
la adresa de e-mail: helgasicristicristi@yahoo.com
dar și listate pe adresa:

MAGHIARI HELGA
Şcoala Gimnazială Nr. 18
Str. Aleea Filaturii Nr. 2
Baia Mare
Maramureş
Cu menţiunea – pentru simpozion

În plicul cu lucrarea listată vă rugăm să puneţi un plic


autoadresat şi timbrat corespunzător pentru a putea să vă trimitem
diplomele şi CD –ul simpozionului, precum şi suma de 10 lei. Suma va fi
folosită pentru editarea diplomelor, şi pentru editarea CD-urilor cu
ISBN.

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURS „Comori regăsite”
(anexa 1)

Numele şi prenumele cadrului didactic


coordonator:.....................................................................................................
Profesia: ...........................................................................................................
................
Unitate de învăţământ:
...........................................................................................
Telefon (personal / de
contact) : ............................................................................
E-
mail: .................................................................................................................
.........
Secţiunea Eseuri/Compoziţie artistică
Nr. Numele şi prenumele Numele şi prenumele Clasa Titlul
crt. elevului cadrului didactic eseului,
coordonator lucrării
ANEXA II

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
la SIMPOZION NAȚIONAL
„COMORI REGĂSITE”
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 BAIA MARE
2020

Numele cadrului didactic : ……………………………………………

Specialitatea: ………………………………………………………...

Unitatea de învăţământ: ……………………………………………..

Localitatea..........................................................................................

Judeţul……………………………………………………

Titlul lucrării………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și