Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

- EXECUTIE GRAFICA -
Nr._________/______________

CAP. I PARTILE CONTRACTANTE


Art.1 Prestatorul si Beneficiarul
(1) Societatea ____________________________________________________________,
Sediul: _________________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr.__________________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:_________________________________________________,
Cont bancar nr.__________________________________________________________________,
Banca_______________________________sucursala____________________________________,
Telefon______________________________e-mail______________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na______________________________________________________,
in calitate de:__________________________________________________,
identificat(a) prin:_____________________________________________,
Telefon_________________________e-mail________________________,
in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, denumita in continuare in prezentul contract Prestator,
si
(2) Societatea ____________________________________________________________,
Sediul: _________________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului__________Nr._________________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:________________________________________________,
Cont bancar nr._________________________________________________________________,
Banca_______________________________sucursala__________________________________,
Telefon______________________________e-mail_____________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na______________________________________________________,
in calitate de:__________________________________________________,
identificat(a) prin:______________________________________________,
Telefon_________________________e-mail_________________________,
in calitate de BENEFICIAR, denumita in continuare in prezentul contract Beneficiar,
avand ca temei legal legislatia romana in vigoare, au convenit incheierea prezentului contract in
urmatoarele conditii.
CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2 Definirea obiectului contractului
(1) Obiectul prezentului contract consta in executarea de catre Prestator pentru Beneficiar a
„proiectului de executie grafica” (denumit uneori in prezentul contract „proiectul”) in baza
temei de proiectare comandate de Beneficiar, in schimbul achitarii de catre Beneficiar,
Prestatorului, a unui pret. In sensul prezentului contract, singularul implica si pluralul, prin
„proiect de executie grafica” intelegandu-se si „proiectele de executie grafica” din eventualele
comenzi ulterioare ale Beneficiarului, pe durata desfasurarii contractului.
(2) Proiectul se face in baza comenzii Beneficiarului ce se constituie in act anexa la prezentul
contract si face parte integranta din acesta (ex. Anexa nr.1 pentru comanda nr.1). Pe durata
prezentului contract Beneficiarul poate sa lanseze mai multe comenzi succesive ce se vor
constitui in acte anexa la contract.
(3) Conform conventiei partilor:
 proiectul va fi realizat de catre Prestator pe baza conceptului creatie proprie;
 proiectul va fi realizat de catre Prestator pe baza conceptului apartinand Beneficiarului. In
acest sens, Beneficiarul declara ca este autorul conceptului sau ca detine drepturile de autor
asupra acestuia si garanteaza faptul ca nu va exista vreo revendicare pe drepturi de autor din
partea unei a treia parti.
(4) Tema proiectului de executie grafica, termenele de realizare, preturile si alte detalii tehnice vor
fi inscrise in comanda Beneficiarului, anexa la contract.
Art.3 Termene de realizare. Predarea proiectului
(1) Prestatorul va realiza proiectul de executie grafica pana la termenele stabilite in anexa la
contract. Prestatorul va incepe lucrul la proiect in termen de _________ zile de la plata
avansului de catre Beneficiar.
(2) Termenele de realizare sunt stabilite pe stadiile de proiect in etapele de lucru inscrise in anexa.
Orice etapa aprobata de Beneficiar in termenul stabilit in anexa se considera realizata si
Prestatorul are dreptul la plata onorariului. In cazul intarzierii de catre Beneficiar a aprobarii
sale peste termenul stabilit, Prestatorul nu raspunde de decalarea etapelor de executie si
nepredarea proiectului final la termen.
(3) Pana la implinirea termenului de prezentare de catre Prestator catre Beneficiar a
schitelor/conceptelor/propunerilor de proiect, Beneficiarul va informa Prestatorul cu privire la
ceea ce doreste si va oferi cat mai multe detalii suplimentare, punand la dispozitia Prestatorului
toate informatiile si eventualele materiale, produse necesare realizarii proiectului.
(4) Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitie Prestatorului toate informatiile si cerintele
necesare si utile acestuia pentru realizarea proiectului grafic (inclusiv elemente de ordin
material daca este cazul), in termenele stabilite in anexa, in caz contrar:
 Prestatorul are dreptul sa nu mai tina cont de noile informatii, fara a fi raspunzator de
proiectul final, realizat dupa comanda initiala a Beneficiarului;
 Prestatorul va tine cont de noile informatii si va ajusta proiectul grafic final in conformitate
cu acestea, avand dreptul la taxa suplimentara si la prelungirea corespunzatoare a
termenului de predare;
(5) Informatiile si cerintele noi ale Beneficiarului dupa ce comanda a fost predata Prestatorului se
vor face in scris, prin act aditional la comanda si contract, in termenul prevazut in anexa.
(6) La predarea finala, Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului un numar de_______
variante ale proiectului inscris in anexa, Beneficiarul avand dreptul sa aleaga_____varianta
(variante). Prestatorul va continua lucrul doar cu privire la varianta/variantele aleasa/alese de
Beneficiar.
(7) Predarea-primirea proiectului grafic se va face pe baza de proces verbal de predare-primire,
anexa la contract (ex. Anexa nr.2) pe urmatorii suportii inscrisi in
anexa________________________________________________________________________
(CD, hartie tip___, format digital tip....etc). Prestatorul nu raspunde de modul de pastrare
ulterioara de catre Beneficiar a proiectului de executie.
Art.4 Subcontractarea

Conform conventiei partilor:


 Prestatorul nu are dreptul sa subcontracteze, fiind obligat sa execute singur si
independent intregul proiect de executie grafica;
 Prestatorul are dreptul sa subcontracteze parti din executarea proiectului, numai cu
acordul Beneficiarului ce trebuie dat in termen de_____zile de la solicitarea scrisa a
Prestatorului, raspunzand in fata Beneficiarului de lucrarea subcontractantilor. In acest
sens, obligatia de pastrare a confidentialitatii contractului si a drepturilor de autor revine
in intregime si subcontractantilor, pentru orice incalcare a acestora Beneficiarul
despagubindu-se de la Prestator, confom legii si prezentului contract;
 Prestatorul are dreptul sa subcontracteze fara acordul Beneficiarului, raspunzand
fata de Beneficiar de lucrarea subcontractantilor.
CAP. III PRET SI MODALITATI DE PLATA
Art.5 Pretul. Modalitati de plata. Cheltuieli rambursabile
(1) Pretul datorat de Beneficiar Prestatorului este acela inscris in fiecare comanda ferma in parte,
mentionat in actele anexa la prezentul contract (ex. Anexa nr.1 pt. comanda nr.1). Pretul se
poate achita si pe etape de executare a proiectului, dupa cum convin partile si inscriu in anexa.
(2) Plata in avans reprezinta suma de bani ce se achita Prestatorului inainte de inceperea
serviciilor. In cazul in care Beneficiarul nu mai doreste sa contracteze dupa incheierea
prezentului contract, fara culpa din partea Prestatorului, pierde avansul, iar in cazul in care
Prestatorul refuza sa mai contracteze fara culpa din partea Beneficiarului, acesta va restitui
Beneficiarului de doua ori suma primita cu titlu de avans. Avansul este prevazut in anexa
aferenta fiecarei comenzi si se achita la data convenita de parti in anexa.
(3) Ca modalitati de plata, pretul se va achita dupa cum urmeaza:
 prin virament bancar, din contul Beneficiarului indicat in art.1 al.(2) al prezentului
contract, in contul Prestatorului, indicat in art.1 al.(1) al prezentului contract. Dovada
efectuarii platii o constituie extrasele de cont;
 prin numerar. In acest caz, dovada achitarii pretului o constituie factura si chitanta
eliberate de Prestator, cu semnatura de primire de catre Beneficiar;
 la termen, in termen de ___30____zile de la receptia proiectului, prin bilet la ordin
avalizat de banca sau de catre administrator in calitate de persoana fizica;
 alta modalitate:_________________________________________________________.
(4) Plata se va efectua in modalitatea prevazuta la alineatul precedent, pana la data prevazuta in
anexa la prezentul contract.
(5) Pentru fiecare transa achitata, Prestatorul va emite Beneficiarului factura/factura si chitanta
cu suma achitata in care va fi prevazuta si data scadenta.
(6) Nici o plata efectuata prin ordin de plata nu va fi considerata primita decat in momentul
ajungerii ei in contul bancar al Prestatorului. Daca data platii coincide cu o zi de sambata sau
duminica sau cu o sarbatoare legala in Romania, Beneficiarul va lua toate masurile necesare
pentru ca plata sa fie receptionata de catre Prestator in ziua lucratoare care precede respectiva
sambata, duminica sau zi de sarbatoare.
(7) Prestatorul este singur raspunzator de plata taxelor si impozitelor legale catre stat pentru venitul
ce-l realizeaza prin prezentul contract.
(8) Toate cheltuielile aditionale privind realizarea proiectului de executie grafica sunt in sarcina
Beneficiarlui. In cazul in care acestea sunt achitate de Prestator in numele si pentru Beneficiar,
reprezinta cheltuieli rambursabile si vor fi decontate Prestatorului pe baza de facturi si
chitante doveditoare, la data prezentarii acestora. Cheltuielile rambursabile includ: fotografii,
imprimari, deplasri in scopul realizarii proiectului si orice alte cheltuieli ce tin de realizarea
proiectului de executie grafica.

Art.6 Penalitati de intarziere

(1) Pentru neplata la termen a pretului datorat de Beneficiar Prestatorului, Prestatorul are dreptul sa
solicite si Benficiarul se obliga sa achite penalitati de intarziere de _______% din suma
restanta, pentru fiecare zi de intarziere, socotite dupa trecerea unui nr. de ________zile
(perioada de gratie), de la data cand plata a devenit exigibila.
(2) Penalitatile incep sa curga in folosul creditorului si debitorul este de drept pus in intarziere de
la data scadenta, fara sa mai fie necesara o notificare sau chemare in judecata.
(3) Dupa trecerea perioadei de gratie prevazute la al.(1) al prezentului articol, Prestatorul are
dreptul sa inceteze lucrul la proiectul de executie pana cand i se efectueaza plata (inclusiv cu
penalitatile aferente), fara sa raspunda pentru nepredarea la timp a proiectului.

CAP. IV DURATA CONTRACTULUI


Art.7 Durata contractului

CAP. V DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


Art.8 Drepturile si obligatiile Prestatorului
Art.9 Drepturile si obligatiile Beneficiarului
Art.10 Confidentialitatea.Dreptul de autor
Art.11 Clauza-penala. Garantii
Art.12 Alte clauze asupra carora partile convin

CAP. VI MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI


Art.13 Modificarea si incetarea contractului
Art.14 Rezilierea contractului

CAP. VII DISPOZITII FINALE


Art.15 Notificari intre parti
Art.16 Litigii. Alte dispozitii finale

ACTE ANEXE LA PREZENTUL CONTRACT:


1) Anexa nr.1 - Comanda ferma Nr.;
2) Anexa nr.2 - Proces verbal de predare primire Nr.1