Sunteți pe pagina 1din 7
Ciattre: Domnul Calin Nistor, Procuror gef al Directiei Nationale Anticoruptie DOMNULE PROCUROR SEF, Subsemnatul Mihai Laurentiu Politeanu, CNP Qa C.. serie rr. domiciliul in Munieipiul Ploiesti, Judeful Prahova, st i... formulez, in conformitate cu art, 288 si art. 290 din Codul de procedura penal, prezenta avand SESIZARE PENALA impotriva lui Dobre Adrian Florin, Primar al Municipiului Ploiesti~Piaja Eroilor nr. 1A, Ploiesti, Prahova, si ui Constantin T. Donald Nicolae, Sef Serviciu la Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiesti Vest — Primaria Ploiesti - Piafa Eroilor nr. 1A, Ploiesti, Prahova si oricdror altor persoane daci au comis infractiuni in legatura cu starea de fapt sesizatd prin prezenta, pentru comiterea urmitoarelor infracfiuni: 1. Abuz in serviciu, fapta previzuta la art, 297 Cod penal ~ “Fapta funcjionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeazit 0 paguba ori o watémare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice”, 2. Neglijenta in serviciu, fapt& previzutd la art, 298 Cod penal ~ “/nedilearea din culpdi de eatre un functionar public a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei defectuoasd, daca prin aceasta se cauceazdi 0 pagubd ori o watdmare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, 3, Si/sau oriedror alte infraetiuni care pot rezulta ca urmare a unei investigafii penale in legaturd cu starea de fapt sesizati in prezentul denunt. iN FAPT: 1. Pe 24 septembrie 2019, domnul Constantin T. Donald Nicolae, Sef Serviciu la Serviciul ‘Administrare Pare Municipal Ploiesti, trimite 0 adresa primarului Dobre Adrian Florin, viceprimarului Ganea Cristian si viceprimarului Pana George prin care solicit decorarea parcului si amplasarea in pare a unor elemente decorative specifice sarbatorilor de iama (de ex. brad de Criciun), precum si organizarea unor spectacole gi concerte in aer liber, sub denumirea “Oraselul copiilor”. Perioada vizata este 01.12.2019 — 31.12.2019. (VEZT ANEXA 1), 2. Dupa cum se poate observa in adresa mentionat& anterior, nu exist nicio referire la inchirierea spatiului eatre operatori economici privati si activitati economice generetoare de profit sau la detalii privind gradul de ocupare a spatiului cu evenimentele propuse, rezultind ca intreaga activitate este organizata si gestionatd prin intermediul Administragiei Parcului Municipal Vest. 3. Pe adresa primiti de la domnul Constantin T. Donald Nicolae se observa, de asemenea, ispunsul pozitiv al primarului Dobre Adrian din data de 26.09.2019. 4. Ulterior, in data de 11 noiembrie, Municipiul Ploiesti incheie, prin primarul Ploiestiului Dobre Adrian, o conventie cu firma Greentam Serv SRL, cu sediul in Comuna Bucoy, sat iS: Pleasa, pentru folosirea temporara a domeniului public pentru organizarea festivalului ~Decembrie in culori” in Parcul Municipal Vest. (VEZI ANEXA 2) Conventia are numar de inregistrare 1196/11.11.2019 si este semnatii in aceeasi zi in care firma Greentam Serv SRL a facut solicitarea de folosire temporardi a domeniului public Pare Municipal Vest (solicitare cu numar de inregistrare 85/11.11.2019). Faptul c& a) pe 11 noiembrie 2019 firma Greentam Serv SRL face o astfel de solicitare, ) apoi, in aceeasi zi, se primese 3 avize de la Directia Economicd, Directia Adminisirare Publica, Juridic, Contencios, Achizipii Publice, Contracte, precum si de la Administrare Pare Municipal Ploiesti Vest, 6) si tot pe 11 noiembrie Primarul Dobre semneazt Conventia, ridicd suspiciuni intemeiate ef exist un aranjament anterior, care a precedat cererea oficiald, semnarea Conventiei fiind doar un mijloc pentru a da o aparenti de legalitate inchirierii spatiului, Mai mult, solicitarea de folosire temporard a domeniului public Pare Municipal Vest din partea Greentam Serv SRL s-a ficut in absenta oricérui anunf public privind o intentie a Administrafiei Parcului sia Primiriei de inchiriere a parcului citre rrivati pentru a organiza o serie de evenimente in luna decembrie Conventia semnaté menfioneaza festivalul “Decembrie in culori”, suprapus practic cu ‘evenimentele “organizate” de administrafia Parcului Vest, conform adresei din 24 septembrie 2019. in realitate, nu sunt dou’ evenimente diferite si nu exist niciun festival “Decembrie in culori”, ci o singurd serie de evenimente timp de o lund, care au fost prezentate public de primarul Dobre si Constantin Donald Nicolae drept “Targul de Créiciun” si “Oraigelul copiilor”. De fapt, adresa domnului Constantin Donald Nicolae a pregatit eu dedicatie cadrul de aparenti a legalitafii prin are o firma privata si poatd inchiria spatiul Parcului Municipal Vest sis presteze activititi economice generatoare de profit 8, fn Conventie se specifica o& pentru folosirea temporara a terenului reprezentnd domeniul public de cdtre firma Greentam Serv SRL se pliteste 0 (axit de 7000 de lei ew TVA inclus pentru perioada specificat (de aproape o luna), conform taxelor prevazute in Hotirarea de Consiliu local nr. 268 din 31.08.2016, Insi, in HCL 268 taxa de 7000 de lei este previizuti doar pentru un singur eveniment in spatiul special amenajat descend, Or Convenfia nu specifica folosirea temporard a spafiului de scend pentru un singur eveniment, ci este 0 convenfie cadru care nu delimiteaza spatiul, find fn realitate o inchiriere a intregului spatiu al Parcului Municipal pentru lund intreagi. 9, in fapt, prin aceasti Convenfie s-a permis montarea de terase sau alte construefii pe domeniul public, nefiind vorba de un singur eveniment in zona scenei. Suplimentar, conform informatiilor apdirute in mass-media locale, angajafi ai Administrafiei pareului au Iucrat pentru operatorii economici privati la instalarea acestor construetii pe domeniul public. (VEZI ANEXA 3 sau aici: hips://www observatorulph.ro/exclusiv/121056-a ngajatii- parcului-municipal-vest-platiti-de-primaria-ploiesti-au-fost-folositi-pentru-montarea- teraselor-privatilor-la-targul-de-craciun-foto). 10, Astfel, pentru o intreaga lund, firma pliteste 7000 de lei, depaind eadrul HCL 268, fiind de fapt hhiriere a domeniului public al Parcului Municipal Vest. Or, conform Legii administratici publice locale 2015/2001, art 123, inchirierea se face prin licitatie publica, organizati in conditiile legii. Aceeasi prevedere exist iin Codul administrativ la art. 335 11. Mai mult, conform HCL 200 din 2018 privind modificarea si completarea “Procedurit privind organizarea si funcfionarea teraselor de var cu profil de alimentofie publica”, care are, evident, ca obiect terasele sezoniere, “se pot amplasa terase feird licitatie publicd la evenimemte ocazionale, targuri, festivaluri ete. organizate de municipalitate (...] dar pe 0 durati care si nu fie mai mare de 14 zile”. Asadar, chiar daca prevederile legii ar fi infrante, prin absurd, printr-o HCL, regulile aplicabile prin HCL Ia Ploiesti rata c& nu pofi instala erase sezoniere fara licitafie dact durata depaseste 2 siptmani. Or, in cazul de fata, terasele sunt instalate pentru aproape o lund. 12, Cualte cuvinte, s-a incereat printr-un artificiu si s eludeze legea, crednd o aparenti de legalitate, ficdndu-se o inchiriere a domeniului public far licitafie publica 4 13. De asemenea, chiar si in cazul in care nu ar fi nevoie de o licitatie public’, prin aceasté Conventie s-a produs un prejudiciu oragului Ploiesti deoarece taxa de 7000 de lei este doar pentru un singur eveniment si doar pentru folosirea scenei din Pareul Municipal Vest. Or, in realitate este vorba de o serie de evenimente timp de o lund pe un spafiu mult mai mare decat zona scenei, Or asta inseamna c& cel pufin taxele trebuiau multiplicate conform HCL. pentru mai multe zone ale parcului si pentru mai multe evenimente. 14, Firma Greentam Serv SRL are ca obiect principal de activitate colectarea deseurilor, neavand nicio experienta in organizarea de evenimente, Firma a fost infiinjata pe 20.09 208 si este inregistrata in comuna Bucoy, sat Pleasé str, Fabricilor nr. 5. Administrator gi unie asociat este doamna Tandsescu Alina — Georgiana, niscuti la data deQaamgiM®. Firma are punet de lucru din 20.06.2019 chiar in Parcul Municipal Vest (!), infiintat print-o alts conventie intre primérie $i Greentam Sery SRL, Doamna Tandsescu Alina mai este actionar {n firma Bkonational Collect SRL, alituri de dl, Nicolescu loan, domiciliat in Boldesti Soaieni, care, la randul lui, este actionar in firma Mateonik Com SRL alaturi de viceprimarul PNL din Bucov Nicoleseu Nicolae (VEZ ANENA 4). 15, Firma Greentam Serv SRL, la randul ei, a subinchiriat spatiul de pe domeniul public unor alte firme care desfigoara activitati economice generatoare de profit si care au construit pe domeniul public. Tarifele 5 criteriile mu sunt cunoseute public. De asemenea, conform celor relatate de presa local, “firma GREENTAM SERV SRL este singura care a avut, vara recut, terase in inc nta Parcului Municipal” (hutps:/Avww observatorulph.ro/exclusiv/119279-afaceri-pe-sustache-in-parcul-municipal- vest-primaria-ploiesti-poate-da-inapoi-milioanele-de-euro-de-la-ue) 16. in plus, exista suspiciuni, care trebuie investigate, c& prin aceasta Conventie si ulterior, prin subinchirierea de care firma Greentam Serv SRL a domeniului public catre alji operatori economici, s-au incdleat prevederile contractului prin finanfare europeanii de realizare a Pareului Municipal Vest prin Programul Operafional Regional 2007-2013, Axa prioritard 1, Domeniul de intervenfie 1.1, Or, conform declaratiilor primarul Dobre Adrian, exist interdictia de a desfagura activitai comerciale in pare ine 2 ani. 17. De altfel, asa cum vedeti mai jos, primarul Dobre afirma, gi deci stie, of 5 a) Orice spatiu se SRL si Primarie nu este o licitatie publici conform legii): tear dac produce profit (or Conventia dintre Greentam Serv b) Timp de inci 2 ani de zile existi interdictie de a desfasura ac siti comerciale pe domeniul public Parcul Municipal Ves sal) Digi. Mobil RO > 16:35 (oz Buna ziua! Orice spatiu se liciteaza. In parcul Municipal Vest nu avem voie sa facem activitati comerciale timp de 5 ani conform proiectului facut pe fonduri @ europene. Mai avem 2 ani. 18, Imaginea de mai sus este primitd de 1a un ploiestean, domnu QED. care a primit acest rispuns seris de la domnul primar in iunie 2019, ednd s-a interesat de condiille prin eare ar putea primi aprobarea Primate pentru desfgurarea de activiti comerciale in incinta Parcului Municipal Vest. De altfel, Conn! a depus deja o sesizare penala in legaturd cu acest subiect la dumneavoastra, avand numar de inregistrare ‘Avand in vedere toate aceste imprejurdri menfionate mai sus, consider c& existé indicii temeinice §n procesul de inchiriere a domeniului public Pare Municipal Vest n luna decembrie catre firma Greentam Serv SRL s-au comis fapte de natura penald. Ele priv 1) inchirierea domeniului public prin alta procedurd decat cea legal, anume licitatie publica ) incercarea de a da o aparenfi de legalitate darii in folosinfé a domeniului public printr-o conventie semnat& de primarie si administrajia parcului prin care s-au eludat prevederile legale prin licitafile pentru inchirierea domeniului public; ©) Paguba financiar’ produs& bugetului public prin aplicarea abuziva si preferential a unei singure taxe pentru un singur eveniment, desi este vorba este vorba de o serie de evenimente generatoare de profit timp de o lund, pe o suprafata mult mai mare a domeniului public decat cea pentru care s-a ineasat taxa; d) Incilcarea prevederilor contractuale rezultate din finanjarea europeand care a stat la baza cretirii Parcului Municipal Vest; ©) Constructii temporare pe domeniul public fra respectarea legislatiei in domeniu. Cu speranta unei oD rapide si independente a aspectelor sesizate, Mihai, 17.12.2019

S-ar putea să vă placă și