Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Politehnica Timişoara Clasa a IX-a

Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

CONCURSUL DE CHIMIE “CORIOLAN DRĂGULESCU”


− 2014 −

1. Care dintre configuraŃiile electronice de mai jos poate fi atribuită ionului Sr2+ ştiind că
numărul de ordine ZSr = 38?
a) 1s22s22p63s23p63d104s24p6
b) 1s22s22p63s23p63d54s24p45s2
c) 1s22s22p63s23p63d54s24p55s1
d) 1s22s22p63s23p63d54s24p65s2
e) 1s22s22p63s23p63d54p65s2

2. ConfiguraŃia electronică a 1s22s22p63s23p6 corespunde:


a) atomului de argon şi ionului de fluor
b) atomului de clor şi ionului Na+
c) ionilor Ca2+ şi K+
d) atomului de sulf şi ionului K+
e) ionului Cl+.

3. IndicaŃi seria în care toate speciile sunt izoelectronice:


a) H, He+, Li+, H2+, Be2+
b) H−, Li+, H2, He, Be2+
c) N2, CO, NO+, CN−, Ne
d) N3-, O2-, F−, Ar, NH3
e) N2, NH4+, HF, H2O, CO2.

4. Care dintre elementele cu configuraŃiile electronice de mai jos are cea mai mică energie de
ionizare?
a) 1s22s22p63s2 b) 1s22s22p63s1 c) 1s22s22p6 d) 1s22s22p5 e) 1s22s22p3.

5. IndicaŃi care dintre următoarele afirmaŃii este falsă:


a) numărul straturilor electronice ale unui atom este indicat de numărul perioadei din care acesta
face parte
b) elementele la care se completează orbitalii de tip s sau p ai ultimului strat (ns şi np) se găsesc în
grupele principale ale sistemului periodic
c) elementele la care electronul distinctiv se plasează în orbitalii de tip d ai penultimului strat
electronic formează grupele secundare ale sistemului periodic
d) fiecare perioadă se termină cu un gaz rar
e) la elementele care fac parte din blocul lantanidelor şi actinidelor este în curs de completare
substratul f al penultimului strat (n-1)f.

6. Caracterul electronegativ al elementelor Mg, Na, Si, Al creşte în ordinea:


a) Na < Mg < Si < Al
b) Na < Si < Mg < Al
c) Na < Al < Mg < Si
d) Na < Mg < Al < Si
e) Al < Na < Mg < Si.

1
7. Polaritatea moleculelor creşte în ordinea:
a) HI < HF < HCl < H2 < HBr
b) HI < HBr < HCl < HF < H2
c) H2 < HI < HF < HCl < HBr
d) HI < H2 < HCl < HBr < HF
e) H2 < HI < HBr < HCl < HF.

8. Se dau următoarele substanŃe: NaF(I), NaCl(II), NaBr(III), MgF2(IV) şi AlF3(V).


Temperaturile de topire ale acestora cresc în ordinea:
a) V < IV < I < II < III
b) IV < V < I < III < II
c) I < II < III < IV < V
d) III < II < I < IV < V
e) V < IV < III < II < I.

9. SpecificaŃi care dintre substanŃele de mai jos constituie molecule nepolare care conŃin
legături polare: CO2, CCl4, N2, CO şi O2.
a) CO2, CO b) CCl4, O2 c) CO2, CCl4 d) CCl4, N2 e) N2, O2.

10. La dizolvarea hidroxidului de aluminiu în exces de NaOH se formează o combinaŃie


complexă în care numărul de coordinaŃie al aluminiului este:
a) 2 b) 3 c) 6 d) 5 e) 4.

11. Care dintre şirurile de mai jos conŃin exclusiv conductori electrici de ordinul II?
a) soluŃie apoasă de AgNO3, NaCl topit, soluŃie apoasă de CH3COOH
b) soluŃie apoasă de AgNO3, NaCl topit, Hg
c) soluŃie apoasă de AgNO3, mercur, soluŃie apoasă de CH3COOH
d) Hg, Cu, Al
e) Ag, Al, Cu.

12. Care este masa m (g) de KMnO4 necesară pentru a prepara un volum V (L) de soluŃie cu
concentraŃia normală CN (val/L), ştiind că MnO4− se reduce la Mn2+?
a) m = CN·V·(M/7)
b) m = CN·V·(M/5)
c) m = (CN/V)·(M/5)
d) m = CN·V·(M/2)
e) m = (5CN)·(V·M). (unde M este masa molară a KMnO4).

13. Ştiind că la neutralizarea a 5 cm3 de soluŃie de acid fosforic, conform reacŃiei:


H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O
se consumă 5,25 cm3 soluŃie de NaOH de concentraŃie 0,1 N, atunci normalitatea şi
molaritatea H3PO4 au fost:
a) 0,105 N, respectiv 0,0525 M
b) 0,105 N, respectiv 0,105 M
c) 0,0525 N, respectiv 0,105 M
d) 0,105 N, respectiv 0,035 M
e) 0,0525 N, respectiv 0,0525 M.

2
14. Se obŃine o soluŃie prin introducerea a 11,5 g Na în 100 g apă. ConcentraŃia procentuală a
soluŃiei rezultate şi volumul de soluŃie 1 M de H2SO4 necesar pentru neutralizarea acesteia
sunt:
a) 18%; 0,25L
b) 11,5%; 1 L
c) 20%; 0,8 L
d) 17,9%; 1 L
e) 10%; 0,5 L.

15. Ce masă de MgSO4 ·7H2O este necesară pentru a obŃine 200 g soluŃie 12% de MgSO4?
a) 29,4 g b) 24,6 g c) 49,2 g d) 57,2 g e) 64 g.

16. Solubilitatea sulfatului de cupru este de 20 g / 100 g apă la 20 °C, respectiv 55 g / 100 g apă
la 80 °C (exprimată în sare anhidră). Ce masă de CuSO4 · 5H2O cristalizează la răcirea la
20 °C a 100 g soluŃie saturată la 80 °C?
a) 39,75 g b) 40,74 g c) 55, 47 g d) 65,25 g e) 71,5 g.

17. Care dintre reacŃiile de mai jos nu poate avea loc?


a) HNO3 + Na2CO3
b) BaCl2 + Na2SO4
c) NaCl + CH3COOH
d) HCl + AgNO3
e) Na + H2O.

18. Pentru care dintre următoarele substanŃe solubilitatea depinde de presiune?


a) C2H5OH b) NaF c) NH3 d) NH4Cl e) H2SO4.

19. Care este concentraŃia ionilor [HO−] într-o soluŃie 0,1 M de HCl?
a) 10-4 mol/L b) 10-14 mol/L c) 10 mol/L d) 10-13 mol/L e) 10-7 mol/L.

20. La un volum de 50 cm3 soluŃie NaOH 0,1 M se adaugă 50 cm3 soluŃie H2SO4 0,04 M.
SoluŃia rezultată are:
a) pH = 7 b) pOH = 13 c) pOH = 7 d) pH = 3 e) pH = 12.

21. Într-un pahar Erlenmeyer se amestecă două soluŃii diluate de CuCl2 şi respectiv KI în
proporŃii bine definite; are loc reacŃia:
2 CuCl2(aq) + 4 KI(aq) 2 CuI(s) + 4 KCl(aq) + I2(aq)
Cum poate fi deplasat spre stânga echilibrul acestei reacŃii?
a) prin adăugarea unei soluŃii concentrate de amoniac şi agitare energică
b) prin adăugarea unei soluŃii concentrate de KNO3 şi agitare energică
c) prin adăugare de cloroform şi agitare energică, urmată de repaus
d) prin utilizarea unor catalizatori adecvaŃi
e) prin mărirea presiunii.

22. Ce masă de CaCO3 de puritate 80% este necesară pentru a obŃine prin descompunere
termică 11,2 m3 CO2, măsuraŃi în condiŃii normale?
a) 125 kg b) 125 g c) 62,5 kg d) 50 kg e) 50 g.

23. Pentru care caz dintre sărurile anhidre de mai jos se obŃine la dizolvarea în apă soluŃie
neutră?
a) CH3COONa b) NH4Cl c) FeCl3 d) NaNO3 e) Na2CO3.

3
24. Se dă reacŃia: 4 HCl(g) + O2(g) 2 H2O(g) + 2 Cl2(g) + 112,86 kJ
Echilibrul se va deplasa la dreapta la:
a) scăderea presiunii
b) creşterea temperaturii
c) creşterea volumului camerei de reacŃie
d) scăderea temperaturii
e) creşterea concentraŃiei de Cl2.

25. Se dă echilibrul: Cr2O72- + H2O 2 CrO42- + 2 H+. Care din următoarele afirmaŃii
este corectă?
a) ionul Cr2O72- se numeşte cromat şi colorează în galben
b) ionul CrO42- se numeşte cromit şi colorează în portocaliu
c) echilibrul se deplasează spre dreapta în mediu bazic
d) în mediu bazic sistemul prezintă culoare portocalie
e) în mediu acid sistemul prezintă culoare galbenă.

26. Care dintre următoarele reacŃii este corectă?


a) 2Ag + Cu2+ → Cu + 2 Ag+
b) Cu + Fe2+ → Fe + Cu2+
c) Cu + Zn2+ → Zn + Cu2+
d) Cu + 2Ag+ → 2Ag + Cu2+
e) 3Ag + Al3+ → Al + 3Ag+

27. O masă de 21,9 g amestec de cupru şi aluminiu consumă 300 g soluŃie de acid azotic de
concentraŃie 23,1% (reacŃia se consideră completă). Care este raportul molar Cu/Al în
amestecul iniŃial?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5.

28. Un amestec de 40 L de SO2 şi O2 în exces se trece peste un catalizator de V2O5.


Presupunând că întreaga cantitate de SO2 din amestec se transformă în SO3, şi ştiind că
volumul final rezultat este de 28,8 L (măsurat în aceleaşi condiŃii ca amestecul iniŃial) se cere
conŃinutul de SO2 în amestecul iniŃial (% vol).
a) 56% b) 66% c) 75% d) 80% e) 40%.

29. O masă de 1,250 g oleum, introdus în apă, formează o soluŃie de acid sulfuric care
reacŃionează cu 260 cm3 soluŃie NaOH 0,1 N, cu formarea sulfatului disodic. ConŃinutul
procentual masic de SO3 din soluŃia de oleum este:
a) 17,12% b) 8,32% c) 10,25% d) 20,8% e) 15,5%.

30. Într-un spaŃiu închis cu volumul de 10 m3 conŃinând aer (20% vol O2) la 0 °C şi 1 atm se
ard 1,6 kg S. Care va fi presiunea în acest spaŃiu la 0 °C, după arderea completă a sulfului (se
neglijează volumul iniŃial al sulfului solid) ?
a) 1 atm b) 1,11 atm c) 1,25 atm d) 1,50 atm e) 2 atm.

Se dau:
Numere atomice: K – 19; Na – 11; Mg – 12; Al – 13; Cl – 17; Ar – 18; F – 9; Ca – 20;
S – 16; Si – 14.
Mase atomice: H – 1; C – 12; N – 14; O – 16; S – 32; Na – 23; Cu – 64; S – 32;
Ca – 40; Mg – 24; Al – 27.

Timp de lucru 3 ore.


Punctaj Fiecare întrebare – 3 puncte; se acordă 10 puncte din oficiu.
4

S-ar putea să vă placă și