Sunteți pe pagina 1din 1

NR. ……2……/……2019……..

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa P.F.A. BOLOGA IONUȚ-ADRIAN., cu sediul în localitatea IAȘI, str. B-dul Primăverii
nr. 25, bl. T3, sc. A, ap. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului IAȘI sub nr. F22/766/2019,
CUI 41123337, reprezentată de BOLOGA IONUT-ADRIAN, născut la data de 20/11/1980 în IAȘI, Jud.
IAȘI, domiciliat în IAȘI, str. B-dul Primăverii nr. 25, bl T3, sc. A, et.9, ap.2, Jud. IAȘI,
CNP 1801120226732, CI seria MZ nr. 420205 eliberată la data de 30.07.2015 de către S.P.C.L.E.P.
IAȘI, tel. 0752162202, în calitate de administrator, prin prezenta îl/o împuternicesc pe domnul/
doamna................................…………................, domiciliat/a în .…......................................…………
, str. ...................…………….……........................................., nr. ………., bl. ………, sc. …….., ap. ………,
CNP ………………………….……., CI seria …… nr. ……….. eliberată la data de …………………….., pentru ca în
numele meu să ridice de la sediul INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
(CENTRUL NAȚIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ situat la adresa str.
Bd. Ferdinand I, nr. 139, sector 2, cod 021388, București tel. 021.252.12.64/021.252.55.18 )
o autorizație pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și
stingere a incendiilor cu seria A, nr. 9247, din 21.08.2019, o autorizație pentru efecturea lucrărilor
de proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, cu
seria A, nr. 9250, din 23.08.2019, contractele de prestări servicii, precum și cele două facturi
aferente fiecărui contract.

Administrator,
BOLOGA IONUT-ADRIAN