Sunteți pe pagina 1din 4

Numele si prenumele:

Data:

ANALIZA UNUI MANUAL ȘCOLAR

Disciplina: EDUCATIE CIVICA

Clasa: a III-a

Editura: Art

Date generale despre manaul Anuleditării: 2016

Format: tipărit și digital

Numărul de pagini: 48

Culori: Multicolor

II. Evaluarea manualului

Criterii Punctaj
Comentarii
3 2 1

1. Concepţia curriculară
1.1. Informaţii despre concepţia / principiile care
Manualul este precedat de prefata in
au stat la baza construcţiei manualului x
conceptia autorilor
(prefaţă, ghidul profesorului etc.)
1.2. Calitatea concepţiei / proiectului curricular, Continutul manualului respecta
principii ale învăţării şi dezvoltării etc. x principiile invatarii, fiind centrat pe
elev
1.3. Consecvenţa aplicării concepţiei în
x
elaborarea manualului
2. Conformitatea cu prevederile
programei: (se mentionează programa)
2.1. Conformitatea cu obiectivele programei În conformitate cu programa școlară
aprobată prin Ordinul ministrului
x
educației naționale nr. 5003 din
02.12.2014
2.2. Conformitatea cu conţinutul programei Manualul corespunde programei
x
şcolare pentru clasa a III-a
2.3. Relevanţa conţinuturilor generale pentru Conținuturile sunt în concordanță cu
obiectivele prevăzute x obiectivele prevăzute în programa
școlară

3. Calitatea conţinutului
3.1. Acurateţea ştiinţifică, tehnologică, Continutul manualului este selectat,
x
pertinenţa culturală etc. simplificat si accesibil, fiind pe
Criterii Punctaj
Comentarii
3 2 1
intelesul copiilor
3.2. Dimensiunea axiologică a conţinuturilor
Conținuturile manualui esunt
(promovarea valorilor recunoscute, absenţa
x echilibrate, promovează valorile
discriminărilor rasiale, etnice, religioase, de
recunoscute
gen etc.
3.3. Organizarea sistematică, coerentă Manualul şcolar prezinta o
x
organizare logica in redactare.
3.4. Esenţialitatea, reprezentativitatea Continutul este accesibil, pe intelesul
x
informaţiilor elevilor.
3.5. Raţionalitatea volumului informaţiilor Volumul intormatiilor este
x
simplificat.
3.6. Structuri interdisciplinare Manualul propune intr-o masura
x moderata informatii
interdisciplinare.

4. Principiul accesibilităţii
4.1. Nivelul accesibilităţii conţinutului tematic Conţinutul ştiinţific este selectat,
(gradul de dificultate a noţiunilor) x simplificat, accesibil pentru a putea
fi înţeles de către elevi.
4.2. Accesibilitatea limbajului (claritate, Limbajul este adecvat varstei
construcţia frazei, stilul etc.) x elevilor, continuturile sunt formulate
clar si succint.
4.3. Accesibilitatea sarcinilor de învăţare Sarcinile de învățare sunt adaptate
(întrebări, exerciţii, probleme) x continuturilor si sunt accesibile
vârstei

5. Organizarea şi conducerea învăţării


5.1. Declanşarea şi cultivarea atenţiei şi Autorii au inclus aspecte care să-i
motivaţiei învăţării pe unit. de instruire motiveze pe elevi (teme
(informaţii interesante, situaţii problematice, variate,ilustraţii sugestive),au ţinut
conflictuale, grafică atractivă etc.) cont de posibilităţiile psiho-
x individuale elevilor, pentru a le
suscita interesul, imaginaţia ,
gândirea creatoare, învăţarea prin
descoperire.

5.2. Utilizarea metodelor care promovează Metodele/tehnicile/strategiile


învăţarea activă, pe unități de instruire didactice utilizate sunt activ-
(întrebări, exerciţii, rezolvări de probleme) participative, diversitatea lor
conducând la implicarea elevului .
Pentru noile informații se pot folosi
x
metode moderne
precum:”Ciorchinele”, ,,Diagrama
Venn”, iar pentru lecțiile de
recapitulare- ,,Turul galeriei”.
.
5.3. Relevanţa metodelor de învăţare activă în
x
raport cu obiectivele proiectate
5.4. Dezvoltarea capacităţilor cognitive Activităţile de învăţare propuse sunt
superioare şi a creativităţii original concepute, şi atractive,
(explicarea / interpretarea unor fenomene şi x asigurând în mod eficient
idei noi, rezolvare de probleme, capacitate înţelegerea, sistematizarea şi
de gândire critică, capacităţi creative) consolidarea conţinuturilor
5.5. Prevederi pentru tratarea diferenţială a x Sarcinile de lucru respecta criteriul
Criterii Punctaj
Comentarii
3 2 1
elevilor (exerciţii, probleme, texte de structurare de la simplu la
suplimentare etc.) complex
5.6. Diferenţierea şi reliefarea conceptelor,
Notiunile importante sunt incadrate
principiilor, teoremelor esenţiale prin
x in chenar, caracterul literelor este
mijloace specifice (caracterul literelor,
diferit de restul continutului.
încadrarea în chenar / bandă colorată etc.)
5.7. Sinteze, rezumate ale ideilor de fond Este realizată sistematizarea textului,
prin evidenţierea elementelor de
x conţinut (alineate, chenare,
culori/nuanţe distincte, marcaje,
exprimare clară, coerenţă etc.)
5.8. Teme pentru acasă Pentru fixarea continuturilor se
x regasesc teme pentru acasa in
proportie redusa
5.9. Îndrumări, sugestii privind modul de Se găsesc recomandari specifice,
abordare şi realizare a sarcinilor de învăţare îndrumări pentru realizarea
x
(recomandări explicite sau implicite privind activităților individuale sau de grup.
tehnicile de învăţare)
5.10. Manualul, prin construcţia sa internă, poate Manualul este eleborat pentru servi
servi îndeplinirii obiectivelor disciplinei considerate la indeplinirea obiectivelor
fără a mai fi nevoie să se apeleze la resurse x disciplinei fara a fi nevoie sa se
suplimentare majore utilizeze alte materiale didactice
majore.
5.11. Sugestii de utilizare a altor surse de Apar intr-o proportie moderata
informare și documentare: INTERNET, dicționare, x sugestii de utilizare a altor surse de
documentație tehnică, legislativă etc. informare: dicționar, texte literare

6. Suportul
6.1. Calitatea grafică-estetică a suportului Manualul este atractiv, aerisit,
(claritate, expresivitate, culoare, valoare x colorat. Continuturile sunt clare,
estetică etc.) adaptate varstei copiilor.
6.2. Calitatea funcţională a suportului (adecvarea Suportul este adecvat la obiective și
x
la obiective şi conţinut) conținut

7. Probe de evaluare
7.1. Evaluări parţiale, pe parcursul parcurgerii Cuprinde probe de evaluare orală și
unor unități de instruire (rol de feed-back) scrisă, acestea sunt plasate la
x
sfarsitul fiecarei unitati de invatare.

7.2. Evaluări finale / sumative Cuprinde tipuri de evaluări finale/


x
sumative
7.3. Calitatea ştiinţifică şi relevanţa metodelor de Manualul mai cuprinde exerciţii
evaluare în relaţia cu obiectivele şi concepute astfel încât elevul să-ţi
conţinutul considerat x poată verifica singur progresele şi
reuşitele.

8. Originalitatea manualului
8.1. Originalitatea din punctul de vedere al
x
selecţiei şi organizării conţinuturilor
8.2. Originalitatea din punctul de vedere al Manualul propune strategii didatice
x
strategiilor şi metodelor de predare-învăţare activ-participative.
8.3. Originalitatea din punctul de vedere al Evaluările sumative conțin probe
x
probelor de evaluare orale și probe scrise.
Criterii Punctaj
Comentarii
3 2 1
8.4. Originalitatea din punctul de vedere al prezenzării Toate ilustraţiile din manual sunt
şi graficii manualului (valoarea estetică) originale și justificate (corespund
x
conţinuturilor unitatilor în care apar,
transmit informaţii interesante)
9. Prezentarea, tehnoredactarea şi condiţiile
materiale ale manualului
9.1. Respectă condiţiile de igienă a lecturii (caracterul Stilul redactării manualului este
literelor, aşezarea în pagină, calitatea cernelei accesibil,stimulativ, flexibil astfel
x
tipografice, claritatea imprimării) încât să stimuleze dorinţa elevului
spre cunoaştere.
9.2. Diferenţiază succesiunea şi relaţiile dintre Noţiunile importante sunt îngroşate,
x
subiecte, teme etc. (grafică, culoare etc.) evidenţiate prin culori.
9.3. Calităţi materiale: calitatea hârtiei, Copertile manualului sunt colorate,
imaginilor, hartia folosita este de buna calitate,
x
ilustraţiile sunt sugestive, fiind in
concordanta cu mesajul transmis
x Nu exista auxiliare curriculare
10. Existența unor auxiliare curriculare

Total puncte: 113

III. Concluzii

Acest manual şcolar de EDUCATIE CIVICA pentru clasa a III-a este elaborat de către
specialişti,conţinutul corespunde programei şcolare, este adaptat posibilităţiilor psiho-
individuale ale elevilor, valorifică aspecte ale educaţiei nonformale (surse diverse, TIC, mass-
media).
Are coerenţă pedagogică, furnizează informaţii exacte şi precise, permite un acces facil la
informaţie, accesibilizează informaţiile, are valoare informativă, sarcini care implică folosirea
metodelor centrate pe elev, cu trimitere și către alte discipline, activități care se realizează pe
baza utilizării calculatorului, soft-urilor educaționale, filmulețelor educative.
Vocabularul utilizat este adaptat nivelului psihologic al elevilor .

S-ar putea să vă placă și