Sunteți pe pagina 1din 1

Se aprobă,

PREŞEDINTE

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul(a) ……………………………….., (funcţia)…………….în cadrul

compartimentului……………. – serviciul………………… - direcţia…………………….., vă

rog să binevoiţi a-mi aproba …. zi/zile de concediu de odihnă în data de/de la data de

___________ la data de___________, aferentă(e) concediului de odihnă din anul

________.

Vă mulţumesc,

Semnătura

Avizat,
Şef ierarhic superior
………………………

*Avizat,
Director
……………………….

SMRU

Conform prevederilor legale, D-nul(a)


……………………….. are dreptul in anul
……….. la …………..de zile CO,din care,
până la momentul prezentei, a efectuat
………… zile.
Zile de concediu restante din anul anterior:
…………zile.
*) unde este cazul