Sunteți pe pagina 1din 2

CdtTC : ADEVARUL HOLDING

in atenlia domnului Laurenliu Sirbu


in atenlia domnului redactor-gef Daniel Gorgonaru

DOMNULE REDACTOR SEF

in virtutea dreptului la replici gi a corectei informiri a opiniei publice, in baza art. 10


din coDUL DEONTOLOGTC AL ZIAR|STULUI adoptatS de cLUBUL ROMAN DE PRESA, in
legiturd. cu articolul
la Vlp-uiirile condamnate". apirut in publicalia online www.odevdrul.ro- c6t 5i in publicatia
cotidianS, la data de 10 decembrie zOLg, subsemnatul lancu Alexandru Marian vi transmite
urmitorul:
DREPT LA REPLICA

Este important sd separdm prejudiciul de confiscare, aga cum 9i legea penalS o


impune.
Suma la care faceli referire provine din confiscarea specialS dispusi direct prin decizie
definitiv;, fird sd fificut obiectuldosarului penalgifiri si fie pusd in disculia pirtilorin nicio
Sedin1i de judecatS. Nu are legituri cu prejudiciull Am citat din considerentele
ICCJ, cu
referire la incSlcarea drepturilor fundamentale garantate de art.6, art, L3 9i art. L din
protocolul nr. 1 CEDO, in procesul la care fac referire. Totodati, am sesizat Parlamentul
European cu trimitere la situalia mai sus aritatS, raportat; la reaua-credinli a Statului
Romin, care nu transpune art. 8 din Directiva 42/UE/2014, cu privire la garanliile procesuale
obligatoriiin cazul confiscirilor dispuse de instanfe, in condiliile in care doar latura represivi
a fost reglementati.
Termenul pentru transpunere a fost depigit incep6nd cu octombrie 2016. Pl6ngerea
subsemnatului a fost admisS, s-au format doui dosare, nr.0518/2016 9i nr.0526/2016,iar
dezbaterile in fala Comisiei Parlamentului Uniunii Europene au fost consemnate in data de 28
noiembrie 2OLT,incheiate cu raportul Comisiei Europene, prin care s-a confirmat deschiderea
procedurii de infrigement, fiind prezentati NOTIFICAREA adresati autoritililor rom6ne din
data de 23 noiembrie 2016. in prezent, Comisia Europeand a demarat procedura contencioasi
prin sesizarea Curlii de Justilie a Uniunii Europene, cu solicitarea de aplicare de sancliunii
pecuniare in sarcina Statului Rom6n, de ordinul milioanelor de EUR, in condiliile in care
penalitilile pot ajunge la suma de 115.506 EUR/zi de intArziere. Primesc periodic informiri
despre stadiul celor doud cauze.
in ceea ce privegte prejudiciul ;i nu confiscarea, doui lucruri total diferite, a fost
calculat pe baza'a doud infracliuni de instigare la abuz in serviciu, consumate firb incilcarea
unei legi primare, ci doar a atribuliilor de serviciu stabilite in cadrul unor companii private, de
adunirile generale ale acjionarilor. La data prezenti aceasti infracliune a fost dezincriminatl
de citre CCR, fapt pentru care urmeazE afi desfiinfate prin proceduri legalS in fala instanlei.
Pe cale de consecin!6 gi prejudiciul dispare odati cu dezincriminarea infracliunii din care se
presupune ci provine.
pentru ci dosarul l-a!i denumit,,RAFO-CAROM", precizez pentru opinia publici faptul
ci, la data la care compania Balkan Petroleum LTD Londra, al cirei pregedinte eram, a hotir6t
si vAndi participalia in aclionariatul RAFO (anii 2005 - 2006), am determinat cumpiritorul,
prin negocierea contractului de transfer de proprietate, si plSteasci integral datoria
companiei la bugetul statului, in valoare de aprox. 270 milioane USD (mogtenitd la data
preluirii), ceea ce s-a gi int6mplat, Rafinaria fiind singura care a trecut prin sold zero al
datoriilor prin achitare, prilej cu care a iegit din procedura de reorganizare judiciarS.
Comparativ, aventura fiscal-penald a rafiniriei Rompetrol, a inceput de la o firmi de
avocaturi denumiti ,,Predoiu & CO", a continuat prin ridicarea sechestrelor 9i vAnzarea fird
plata datoriilor la buget in valoare de aprox. 700 milioane USD, pe timpul unui ministru al
justiliei numit Predoiu, in plini fazi de urmirire penalS 9i s-a finalizat sub acelagi ministru
predoiu, prin clasare gi un prejudiciu nerecuperat de aprox. 1 miliard EUR, fiind ridicate
totodati sechestrele pe toate activele importante ale rafiniriei. Precizez ci am fost
pregedinte al unei companii engleze, ac!ionar al rafiniriei Rompetrol la aceea datd 9i martor
in dosarul mai sus amintit, ba chiar este timpul sd gti!i cd ancheta in dosarul ,,Rompetrol nr.
2" a inceput in anul 2006, prin disjungerea din dosarul ,,Rompetrol nr. L", a plAngerii penale a
subsemnatului, deci vorbesc in cunogtinlS de cauzi I Mai multe amdnunte la timpul lor!
Domnule pregedinte lohannis, Domnule prim-ministru Orban, Domnule ministru al
justifiei, mare atenlie la dosarul ,,Rompetrol nr. 2". Vorbim de peste L miliard USD, bani
adunalide la cetSleniiromAnigineviralila bugetulde stat, aga cum prevede legea, capitalizali
deliberat inci din anul 2003, atunci c6nd se angajau si ii achite la termenul prevSzut in OUG
rt8/2oo3.
Concluzie, cine va mai face ca mine gi va pliti taxele 5i impozitele (in total peste 1
miliard USD din toati activitatea), va face pugcirie echivalenti cu multiple crime! Chiardacd
nu a incSlcat nicio lege! Dar, cine va impirli ,,eficient" aceste sume 5i mai este 9i liberal de
profesie, va fi liber 9i bogat printr-o clasare, cadou de sirbitori de la ,,Mot DllCOT".

Toate cele afirmate in prezenlul,,Drept la replicd", sunt suslinute cu probe materiale


evidente. Cei vizali gi deranjali sunt invitali si ceard unui judecitor si le apere reputalia.
Dosarul,,Rompetrolnr.2" este cel mai importantfurt din buzunarulfiecdrui cetSlean rom6n
care a trecut vremelnic pe la pompele benzindriilor cu aceeagi denumire 9i nu numai, Acest
fapt este stabilit prin expertiza financiar-contabili judiciari, finalizati in cadrul urmiririi
penale inca din anul 2011. Toate capetele de acuzare sunt confirmate prin concluziile acestui
raport de expertizS, efectuat de un corp de experti neutrii, in anul 2015 intervine corect 5i
Inspeclia Judiciarb a CSM, care ................. (voi reveni cu certitudine!)
Acesta este cu adevdrat un prejudiciu de peste L miliard USD gi confiscdri uitate
deliberat de ,, Mo5 DllCOT", in valoare de alte sute de milioane de USD, de care beneficiazi
astizi KazMunayGas!

Data: 19 decembrie 2019 lancu Alexandru Marian,